Forskrift om bindende forhåndsuttalelser i skatte- og avgiftssaker

DatoFOR-2005-06-14-550
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2005 hefte 8
Ikrafttredelse01.08.2005
Sist endretFOR-2010-01-21-45
EndrerFOR-2001-10-12-1184
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§3a-4, LOV-2009-06-19-58-§17-4
Kunngjort16.06.2005
KorttittelForskrift om bindende forhåndsuttalelser

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 14. juni 2005 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 3A-4 og lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 58e.
Tilføyd hjemmel: Lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 17-4.
Endringer: Endret ved forskrifter 20 des 2007 nr. 1659, 21 jan 2010 nr. 45.

§ 1.Virkeområde

Forskriften inneholder bestemmelser til utfylling av gjennomføring av reglene om bindende forhåndsuttalelser etter ligningsloven kapittel 3A og merverdiavgiftsloven kapittel 17. Dette gjelder saker om

a)inntekts- og formuesskatt etter lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)
b)arbeidsgiveravgift og trygdeavgift etter lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 23-2 og § 23-3 og som ligger innenfor skattemyndighetenes kompetanseområde
c)merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven, med unntak av merverdiavgift som skal beregnes ved innførsel av varer.

Forvaltningslovens regler gjelder så langt de passer for behandling av anmodning om bindende forhåndsuttalelse, med unntak av kapittel V om klage og omgjøring.

0Endret ved forskrift 21 jan 2010 nr. 45.
§ 2.Hvem som avgir bindende forhåndsuttalelse

Bindende forhåndsuttalelse kan avgis av Skattedirektoratet og av skattekontorene.

Skattedirektoratet kan gi utfyllende bestemmelser om hvilke anmodninger om bindende forhåndsuttalelse som skal behandles av skattekontorene, om saksbehandlingen og om organiseringen av ordningen mv.

Anmodninger om kompliserte spørsmål og spørsmål av allmenn interesse eller prinsipiell betydning skal normalt behandles av Skattedirektoratet.

0Endret ved forskrift 20 des 2007 nr. 1659 (i kraft 1 jan 2008).
§ 3.Hvem som kan fremsette anmodning om bindende forhåndsuttalelse

Anmodning om bindende forhåndsuttalelse kan fremsettes av enhver skatte- eller avgiftspliktig. Anmodningen kan være felles for flere saksforhold og/eller flere skatte- eller avgiftspliktige (fellesanmodning).

Deltakerlignet selskap som nevnt i skatteloven § 10-40 kan sende anmodning med spørsmål som gjelder fastsetting av formue eller inntekt for deltakerne fra selskapet. Boligselskap som nevnt i skatteloven § 7-3 og et sameie etter lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) kan sende anmodning som gjelder tilsvarende fastsetting for andelseierne i boligselskapet og sameierne i seksjonerte bygg.

Anmodningen kan hvis ønskelig fremsettes gjennom advokat, revisor, regnskapskontor, morselskap eller andre som opptrer som fullmektig på vegne av den som anmodningen gjelder. Av anmodningen skal det da fremgå hvem den skjer på vegne av.

0Endret ved forskrift 20 des 2007 nr. 1659 (i kraft 1 jan 2008).
§ 4.Hvor anmodningen skal sendes

Anmodning om bindende forhåndsuttalelse sendes skattekontoret.

Fellesanmodninger, jf. § 3 første ledd, som omfatter skattytere som lignes ved forskjellige skattekontor, skal sendes Skattedirektoratet.

Skal en anmodning behandles av en annen myndighet enn den som har mottatt den, jf. § 2 annet ledd, skal anmodningen oversendes til rette myndighet umiddelbart. Avsender skal samtidig gjøres kjent med oversendelsen.

0Endret ved forskrift 20 des 2007 nr. 1659 (i kraft 1 jan 2008).
§ 5.Anmodningens innhold

Anmodningen skal være skriftlig, og den skal fremmes atskilt fra andre henvendelser.

Anmodningen skal inneholde navn, adresse og fødselsnummer/organisasjonsnummer for den eller de som saken gjelder. Dette gjelder ikke selskaps- eller sameieforhold som nevnt i § 3 annet ledd, dersom antallet deltakere, andelseiere eller sameiere/selveiere overstiger fem.

Anmodningen kan bare gjelde den skatte- eller avgiftspliktiges egne skatte- eller avgiftsforhold.

Anmodningen må angå norske skatte- eller avgiftsforhold, unntatt forhold som skal avgjøres etter lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 2-1, § 2-3, § 2-34, § 2-37 og § 2-38 første ledd, samt hvorvidt et selskap skal anses hjemmehørende i riket etter skatteloven § 2-2 første ledd. Anmodningen kan angå skatte- eller avgiftsforhold med tilknytning til Svalbard, unntatt forhold som skal avgjøres etter kapittel 2 i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard. Anmodningen kan ikke angå forhold som skal avgjøres etter skatteavtale som Norge har inngått med en fremmed stat.

Bare fremtidige rettsspørsmål som følge av en konkret planlagt disposisjon før den igangsettes, kan tas opp i anmodningen. Det skal redegjøres for spørsmålets betydning for den som vil kunne påberope seg forhåndsuttalelsen som bindende. Spørsmål om bevisvurdering, verdsetting eller andre skjønnsmessige vurderinger utenom selve rettsanvendelsen kan ikke tas opp.

Den planlagte, fremtidige disposisjon skal skisseres, med angivelse av sannsynlig tidspunkt for gjennomføring. Det skal gjøres nøyaktig og tilstrekkelig rede for både det foreliggende og forutsatt fremtidige faktum som kan ha betydning for forhåndsuttalelsen. Det bør videre redegjøres for de rettsspørsmål anmodningen reiser, herunder hvilken konklusjon som den skatte- eller avgiftspliktige anser som riktig.

Er forholdet til utenlandske rettsregler av betydning, bør anmodningen også redegjøre for disse regler.

Gebyr etter § 8 betales samtidig med at anmodningen sendes, og anmodningen skal inneholde de opplysninger som er nødvendige for beregningen.

§ 6.Foreløpig behandling av mottatt anmodning

I saker hvor bindende forhåndsuttalelse ikke kan gis innen fire uker etter at fullstendig anmodning anses innkommet, jf. § 10 annet ledd, skal det sendes et foreløpig svar til avsender, normalt innen to uker etter at anmodningen er mottatt. I det foreløpige svaret skal mottakelsen bekreftes, det skal angis når forhåndsuttalelsen sannsynligvis vil foreligge og det skal meddeles hvilket gebyr som er fastsatt etter § 9 første ledd.

Avsender skal snarest mulig gjøres oppmerksom på mangler ved anmodningen som kan lede til avvisningsvedtak etter § 7. Avsender skal gis anledning til å uttale seg om dette og til å rette opp påviste mangler. Det skal fastsettes frist for slik uttalelse. Det kan også bes om supplerende opplysninger om grunnlaget for den forhåndsuttalelsen det er anmodet om. Fristen kan utsettes etter begjæring fra den som har anmodet om forhåndsuttalelsen.

§ 7.Avvisning

Anmodning om bindende forhåndsuttalelse skal avvises dersom reglene om anmodningens fremsettelse eller innhold ikke er fulgt, og feilen ikke kan anses rettet innen den frist som er fastsatt etter § 6 annet ledd tredje punktum. Feil som er uten betydning for behandlingen av saken, skal ikke lede til avvisning. Anmodningen skal også avvises dersom gebyr ikke gjøres opp i henhold til § 8 og § 9.

Anmodning om bindende forhåndsuttalelse skal avvises dersom den rettslige avklaring som en slik uttalelse kunne gi, antas verken å være vesentlig for den som har fremsatt anmodningen, eller å ha allmenn interesse.

Avvisning kan skje dersom den planlagte og skisserte disposisjon antas å ha liten egenverdi i forhold til de skatte- eller avgiftsspørsmål som anmodningen involverer. Avvisning kan også skje dersom behandlingen av saken antas å ville bli uforholdsmessig ressurskrevende i forhold til den eventuelle uttalelsens betydning for den som har fremsatt anmodningen. Dette gjelder særlig dersom behandlingen ville forsinke andre og antatt viktigere saker om bindende forhåndsuttalelse. Avvisning kan videre skje hvis anmodningen er fremsatt så nær opp til det planlagte beslutningstidspunktet for den aktuelle disposisjon, at det ikke er realistisk å forvente ferdigbehandling av saken innen dette tidspunktet.

Avvisning kan også skje dersom andre tungtveiende grunner taler for det.

Avvisning skjer ved at avsenderen snarest mulig blir skriftlig underrettet om at bindende forhåndsuttalelse ikke vil bli gitt i henhold til anmodningen. Avvisningen skal begrunnes kort.

Spørsmål om avvisning avgjøres av den instans som etter § 2 har kompetanse til å behandle anmodningen.

§ 8.Gebyr - materielle regler

Det skal betales gebyr for hver anmodning om bindende forhåndsuttalelse, jf. § 5 siste ledd.

En fellesanmodning som angår flere skisserte, fremtidige enkeltdisposisjoner, regnes som like mange gebyrpliktige anmodninger, med mindre disposisjonene har så sterk indre saklig og tidsmessig sammenheng at de anses som en samlet hoveddisposisjon. En fellesanmoding om bindende forhåndsuttalelse for flere skatte- eller avgiftspliktige regnes også som like mange gebyrpliktige anmodninger, med mindre fellesanmodningen fremsettes av et selskap eller sameie som nevnt i § 3 annet ledd. Det regnes ikke som flere gebyrpliktige anmodninger at den skisserte, fremtidige disposisjonen angår flere skatte- og avgiftsarter, flere inntektsår/avgiftsterminer eller flere rettsspørsmål med skatte- eller avgiftsmessige konsekvenser.

Gebyrets størrelse fastsettes slik:

a)Et halvt rettsgebyr for anmodning som gjelder lønnstakere, pensjonister og deres bo.
b)To ganger rettsgebyret for anmodning som gjelder andre fysiske personer enn nevnt i bokstav a, deres bo og enmannsforetak, samt ikke regnskapspliktig juridisk person.
c)Åtte ganger rettsgebyret for anmodning som gjelder andre, forutsatt at de regnes som små foretak etter grensene i regnskapsloven § 1-6. Dersom det samlede gebyr på grunn av antall deltakere i selskap eller sameie som nevnt i § 3 annet ledd og avgiftssubjekter etter merverdiavgiftsloven § 2-2 annet og tredje ledd blir lavere ved anvendelse av dette ledds bokstav b, anvendes slik beregning.
d)Femten ganger rettsgebyret for anmodning som gjelder andre. Dette ledds bokstav c siste punktum gjelder tilsvarende.

Gebyr for en anmodning bortfaller når anmodningen avvises etter § 7. Gebyret bortfaller videre dersom en anmodning trekkes innen 14 dager etter at det er sendt brev om forventet saksbehandlingstid, jf. § 6 første ledd annet punktum. Dersom en anmodning trekkes tilbake senere enn nevnt i forrige punktum, men før forhåndsuttalelsen er avsendt, fastsettes halvt gebyr.

0Endret ved forskrift 21 jan 2010 nr. 45.
§ 9.Gebyr - saksbehandling og oppgjør

Skattedirektoratet og skattekontorene fastsetter gebyrets størrelse. Gebyrets størrelse skal meddeles i foreløpig svar etter § 6 første ledd. Avsender skal underrettes dersom gebyret ikke er betalt i henhold til § 5 og § 8.

Når innbetalt gebyr etter § 5 siste ledd avviker fra fastsatt gebyr, skal det samtidig med underretning etter første ledd, kreves inn ekstra betaling eller opplyses om at tilbakebetaling vil skje. Er beløpet ikke innbetalt innen den fristen som er satt, skal anmodningen avvises etter § 7.

Innbetalt gebyr som bortfaller, tilbakebetales når bortfallsgrunnen foreligger. Renter beregnes ikke. Tilbakebetaling kan skje til den som har gjort innbetalingen, uansett partsforholdene i saken.

0Endret ved forskrift 20 des 2007 nr. 1659 (i kraft 1 jan 2008).
§ 10.Forberedelse og avgivelse av bindende forhåndsuttalelse

Skattedirektoratets forhåndsuttalelser bør normalt avgis senest tre måneder fra fullstendig anmodning er mottatt. Dersom den antatte saksbehandlingstid etter § 6 første ledd ikke kan overholdes, skal direktoratet gi skattyter en begrunnet underretning om forsinkelsen.

Skattekontorenes forhåndsuttalelser bør normalt avgis senest fire uker fra fullstendig anmodning er mottatt. Dersom skattekontoret ikke kan overholde fristen, skal skattyter underrettes om dette og om årsaken til forsinkelsen innen to uker, jf. § 6 første ledd. Fullstendig anmodning skal etter dette og foregående ledd anses innkommet når anmodningen er journalført, saken er fullstendig opplyst fra skattyters side og gebyr er registrert innkommet på gebyrkontoen.

Bindende forhåndsuttalelse gis i avsluttende brev til den som har fremsatt anmodningen. Uttalelsen skal identifisere den eller de berørte skatte- eller avgiftspliktige og beskrive den disposisjon uttalelsen gjelder med utgangspunkt i anmodningen, jf. § 5 femte ledd. I uttalelsen kan det siteres fra sakens dokumenter, men ikke henvises til dokumentinnhold som ikke gjengis.

Når uttalelse er gitt av Skattedirektoratet, skal kopi sendes Finansdepartementet og det skattekontoret som forhåndsuttalelsen antas å kunne bli påberopt overfor.

0Endret ved forskrift 20 des 2007 nr. 1659 (i kraft 1 jan 2008).
§ 11.Publisering

Skattedirektoratet sørger for hensiktsmessig publisering av sine avgitte forhåndsuttalelser. Publisering kan unnlates dersom en uttalelse antas å ha liten allmenn interesse eller dersom saksforholdet er særlig komplisert i forhold til det rettsspørsmål som er avgjort i uttalelsen. I sistnevnte tilfelle kan direktoratet velge å publisere et sammendrag i stedet.

Skattedirektoratet kan også publisere forhåndsuttalelse avgitt av skattekontorene.

Ved publisering skal forhåndsuttalelsene anonymiseres slik at taushetsplikten ikke brytes.

0Endret ved forskrift 20 des 2007 nr. 1659 (i kraft 1 jan 2008).
§ 12.Om klage og endring

Uttalelse etter § 10 og gebyrfastsettelse etter § 8 og § 9 kan ikke påklages til overordnet myndighet. Det samme gjelder avvisningsvedtak etter § 7. Den som har avgitt en bindende forhåndsuttalelse kan avgi endret uttalelse dersom endringen er til gunst for den som har anmodet om forhåndsuttalelsen, samt beslutte å behandle en anmodning selv om den tidligere er avvist.

Avgitt forhåndsuttalelse kan ikke endres til skade for parten, med mindre det dreier seg om rene skrivefeil eller andre åpenbare feil.

Avgjørelse om gebyrfastsettelse kan endres til gunst og til skade dersom avgjørelsen er uriktig.

§ 13.Virkningen av en bindende forhåndsuttalelse

En avgitt forhåndsuttalelse etter denne forskrift har den bindende virkning for skatte- og avgiftsmyndighetene som følger av ligningsloven § 3A-1 nr. 2 og merverdiavgiftsloven § 17-1 annet ledd. Dette forutsetter at den planlagte disposisjonen besluttes og iverksettes slik den er identifisert i forhåndsuttalelsen. Den bindende virkning gjelder bare under forutsetning av at rettstilstanden ikke er endret ved lov eller forskrift som vil omfatte den aktuelle disposisjonen.

Forhåndsuttalelsen er bare bindende dersom dette påberopes av den skatte- eller avgiftspliktige gjennom skriftlig melding til den skatte- eller avgiftsmyndighet som i egenskap av førsteinstans skal behandle den eller de disposisjoner uttalelsen gjelder. Slik melding må senest være gitt samtidig med innlevering av selvangivelse, selskapsoppgave eller omsetningsoppgave som omfatter den aktuelle disposisjon. Meldingen må sannsynliggjøre at disposisjonen er identisk med den disposisjon forhåndsuttalelsen gjelder. Dens bindende virkning inntrer bare dersom slik identitet kan konstateres. Beløpsmessige eller andre kvantitative forskjeller uten betydning for det avgjorte rettsspørsmål ses det bort fra.

Senere instanser i skatte- og avgiftsforvaltningen er også bundet av forhåndsuttalelsen, når førsteinstansen var det. Dette gjelder likevel ikke dersom den berettigede erklærer overfor instansen at forhåndsuttalelsen ikke ønskes lagt til grunn. En slik erklæring kan ikke trekkes tilbake. Dersom den bindende virkning av forhåndsuttalelsen for første gang påberopes etter den angitte frist i annet ledd, kan vedkommende instans beslutte å legge uttalelsen til grunn dersom parten påviser særlig unnskyldelig grunn for at uttalelsen ikke ble påberopt tidligere.

Den bindende virkning inntrer bare for disposisjoner som er besluttet og iverksatt innen tre år etter utgangen av det år forhåndsuttalelsen ble avgitt. Den bindende virkning av en forhåndsuttalelse opphører fem år etter utgangen av det året som uttalelsen er avgitt.

0Endret ved forskrift 21 jan 2010 nr. 45.
§ 14.Ikrafttredelse

Forskriften gjelder fra 1. august 2005. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 12. oktober 2001 nr. 1184 om bindende forhåndsuttalelser i skatte- og avgiftssaker.