Forskrift om kommunalt tilsyn med anlegg for sikring mot flom, erosjon og skred og anlegg for å bedre vassdragsmiljøet.

DatoFOR-2005-06-17-655
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 2005 hefte 9
Ikrafttredelse17.06.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2000-11-24-82-§53
Kunngjort23.06.2005
KorttittelForskrift om kommunalt tilsyn med flomanlegg mv.

Fastsatt ved kgl.res. 17. juni 2005 med hjemmel i lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) § 53. Fremmet av Olje- og energidepartementet.

§ 1.Formål

Denne forskrift skal sikre at det blir ført tilsyn med anlegg for sikring mot flom, erosjon og skred i vassdrag og anlegg for å bedre vassdragsmiljøet. Tilsynet skal gi grunnlag for å vurdere behovet for vedlikehold og utbedringer av anleggene.

§ 2.Virkeområde

Denne forskrift gjelder anlegg bygget for å sikre bebyggelse, kommunikasjon og andre verdier mot flom, erosjon, isgang og skred og anlegg som er bygget for å bedre vassdragsmiljøet. Forskriften gjelder kun anlegg som staten ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt økonomisk bidrag til å bygge, og som kommunen har gjort forpliktende vedtak om å føre tilsyn med.

§ 3.Tilsynets oppgaver

Tilsynet omfatter befaring av anlegget med tilhørende rør, ventiler, pumpestasjoner og lignende, samt rapportering.

Befaring og rapportering skal foretas hvert femte år og etter store flommer og andre hendelser i vassdraget som kan gi skader på anlegget. NVE kan fastsette strengere tilsynsrutiner der det anses nødvendig, og enklere tilsynsrutiner for anlegg som krever mindre tilsyn. NVE kan også bestemme at det for bestemte anlegg ikke skal føres tilsyn.

Tilsynet skal befare anleggene, beskrive og ta bilder av utrasinger, setninger, skader på grøfter og rør, vegetasjonens tilstand og endringer i elveløpet m.m. Etter hver befaring skal kommunen utarbeide en rapport som sendes til NVE til nærmere fastsatt frist.

Ved skader som truer liv, helse og store verdier plikter kommunen straks å melde fra til politiet, samt underrette NVE.

§ 4.Organisering

Kommunen avgjør om tilsynet skal ivaretas av en eller flere politisk oppnevnte personer, eller om tilsynet skal legges til en etat eller stilling i kommunen. Kommunen kan for det enkelte anlegg også gjøre avtale med grunneier, grunneierlag eller andre om å føre tilsyn. Også i slike tilfeller er det kommunen som skal rapportere til NVE.

Kommunen skal informere NVE om hvordan tilsynet er organisert og hvem som er kommunens kontaktperson.

§ 5.Kontroll

NVE har myndighet til å kontrollere at tilsynet gjennomføres i overensstemmelse med denne forskrift.

§ 6.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.