Forskrift om beiteområder for svensk rein i Norge.

DatoFOR-2005-06-21-717
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2005 hefte 9
Ikrafttredelse21.06.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1972-06-09-31-§1, FOR-2005-06-17-679
Kunngjort01.07.2005
KorttittelForskrift om beiteområder for svensk rein

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 21. juni 2005 med hjemmel i lov 9. juni 1972 nr. 31 om svensk reinbeiting i Norge og norsk reinbeiting i Sverige § 1 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 17. juni 2005 nr. 679.

§ 1.Områder for svensk reinbeiting i Troms fylke

I Troms fylke kan følgende områder brukes som beite for svensk rein: Tamok-Rosta, Devdisfjellet, Havgavuobmi, Anjavassdalen, Sarevuobmi og Salvasskardet.

Områdene har følgende grenser:

1.Tamok-Rosta:

Fra riksrøys 294 (Treriksrøysa) ved Gåldajavri, dette vatn og Breiddalen til Gåvdajavri, østbredden av Gåvdajavri til vatnets nordligste bukt, derfra en rett linje til Langvatnets vestligste bukt, derfra en rett linje i vestlig retning til Midterdalen, denne dal og Kitdalen til Storfjorden, denne fjord til utløpet av Signaldalselva, denne elv til samløpet med Balsfjordelva, denne elv til Øvergård, derfra en rett linje i sørlig retning til Nordkjoselva, denne elv til Tamok-vatnet, dette vatn til sørenden, derfra en rett linje i sørlig retning til Tamokelva, denne elv til samløpet med Rostaelva, denne elv med Lille Rostavatn til riksrøys 287 i Stuorra Råstajavri, derfra riksgrensen tilbake til riksrøys 294.

2.Devdisfjellet:

Fra riksrøys 287 i Stuorra Råstajavri langs sørgrensen for området Tamok-Rosta til samløpet mellom Rostaelva og Tamokelva, derfra Målselva til samløpet med Divielva, denne elv til samløpet med Skaktarjåkka, denne elv og Ravdujåkka til Ravdujavri, dette vatn til sørenden, derfra en rett linje til riksrøys 285, derfra riksgrensen tilbake til riksrøys 287.

3.Havgavuobmi:

Fra riksrøys 285 langs sørgrensen for området Devdisfjellet til Skaktarjåkkas samløp med Divielva, denne elv til Moarsejavri, dette vatn til sørenden, derfra en rett linje til riksrøys 283, derfra riksgrensen tilbake til riksrøys 285.

4.Anjavassdalen:

Fra Moarsejavris sørende langs vestgrensene for områdene Havgavuobmi og Devdisfjellet til Divielvas samløp med Målselva, denne elv til samløpet med Kirkeselva, denne elv og Kirkesdalen til Kirkestiden, derfra en rett linje til sørenden av vatn med høyde 922, derfra langs Gaskasvagge til Altevatn, dette vatn til Avzzejokkas vestligste utløp, denne elv til i høyde med høyde 1012, derfra en rett linje til sørenden av vatn med høyde 786, derfra en rett linje til Moarsejavris sørende.

5.Sarevuobmi:

Fra riksrøys 283 en rett linje til riksrøys 280, derfra riksgrensen tilbake til riksrøys 283.

6.Salvasskardet:

Fra riksgrensen ved Leinavatn, dette vatn, Astuædno og Altevatn til dammen i vestenden av vatnet, derfra Barduelva til samløpet med Sørdalselva, denne elv og Sørdalen til riksrøys 272, derfra riksgrensen tilbake til Leinavatn.

§ 2.Områder for svensk reinbeiting i Nordland og Nord-Trøndelag fylker

I Nordland og Nord-Trøndelag fylker kan som beite for svensk rein brukes de områder som ligger mellom riksgrensen og de nedenfor beskrevne grenselinjer:

1.I Ankenes, Ballangen og Tysfjord kommuner:
a.Fra riksgrensen ved nordbredden av Katteratvatn, dette vatn til vestenden, derfra en rett linje til jernbanebrua over Hundalselva, denne elv til samløpet med Oallajokka, denne elv og Oallavagge til østenden av Sælkajavrre, dette vatn og Sælkajokka til Cunojavrre, dette vatn og Cunojokka til samløpet med Sandelva, derfra en rett linje til bekksamløpet med høyde 716 i Kaliksdalen, derfra en rett linje over høyde 1314 til vatn med høyde 1111, dette vatn og Coarvvejokka til Nordre Coarvvejavrre, dette vatn og bekken til Søndre Coarvvejavrre, dette vatn til dets sørvestlige bukt, derfra en rett linje i sørvestlig retning til nærmeste bukt i Vannaksvatn, dette vatn, Gautelisvatn, bekken til Båtsvatn, dette vatn, Nuorjujokka, Kobbvatn, Kobbelva og Sørelva til samløpet med Tverelva, denne elv til Iptovatn, dette vatn til sørenden, derfra en rett linje til riksgrensen like nord for Rarkajaure.
b.Fra riksrøys 255 til nordenden av Kjårdavatn, derfra en rett linje til sørenden av Middagsvatn, dette vatn til bekken som renner ut i vatnet nord for høyde 1262, fra bekkmunningen en rett linje til Vabakkvatn, dette vatn og bekken til Forsvatn, dette vatn og bekken til Sidasjavrre, fra bekkmunningen en rett linje i sørvestlig retning over Baugefjell, Baugevatn og høyde 1156 på Paurofjell til Paurovatn, dette vatn til utløpet fra Naidivatnet, dette vatn til dets sørvestligste bukt, derfra en rett linje i sørvestlig retning over høyde 1150 til Bjørnvatn, dette vatn og bekken til Røysvatn, dette vatn til østenden, derfra en rett linje til riksrøys 251.
2.I Sørfold og Fauske kommuner:

Fra riksgrensen ved sørbredden av Leirvatn, dette vatn til Blåmandsisen, langs østkanten av Blåmandsisen til Småsorjusvatn med høyde 958, dette vatn til sørenden, derfra en rett linje til Nedre Duoldagopjavrre, dette vatn til sørenden, derfra en rett linje over høyde 859 til Låmielva, denne elv, Låmivatn og Eidevatn til riksgrensen ved Låmitjern.

3.I Saltdal og Rana kommuner:
a.Fra riksgrensen ved sørbredden av Mellomvatn, dette vatn til vestenden, derfra en rett linje til østenden av Dorrovatn, dette vatn til dets sørvestlige ende, derfra en rett linje til bukten Kvebilok i Balvatn, dette vatn til Skaitidalen, denne dal med Skaitielva til samløpet med Graddiselva, denne elv til riksgrensen.
b.Fra riksgrensen hvor denne krysser Dypenåga, denne elv til samløpet med Lønselva, denne elv sørover til Stødi jernbanestasjon, derfra sørover etter jernbanelinjen til det sted denne krysser bekken fra Svangstjern, derfra Randalselva til samløpet med Virvasselva, denne elv til samløpet med Blerekelva, derfra en rett linje i sørvestlig retning til høyde 834, derfra en rett linje til østenden av Kvefsendalstjern, dette tjern og Kvefsendalselva til Kalvatnmagasinet, dette magasin til bekken fra Melkfjellet og Sandtjern, derfra en rett linje til et punkt på riksgrensen 1 km øst for riksrøys 220A.
4.I Hemnes kommune:

Fra riksgrensen ved sørbredden av Grasvatn, dette vatn til utløpet av Oksfjellelva, denne elv til Okstindbreen, derfra en rett linje i sørvestlig retning til høyde 1435, derfra en rett linje i sørøstlig retning til Hulbekktjern, derfra en rett linje til Storfossen i Storelva, denne elv til riksrøys 215.

5.I Hattfjelldal kommune:
a.Fra riksgrensen ved sørbredden av Østre Krutvatn en rett linje til nordenden av Måsvatn, dette vatn til sørenden, derfra en rett linje til Øvre Elgsvatn ved utløpet av bekken fra Krokfjellet og Risfjellet, derfra en rett linje til riksrøys 210.
b.Fra et punkt på riksgrensen 500 m sør for riksrøys 209 langs skoggrensen til Finskarbekken 1 km ovenfor dennes utløp i Skarmodalselva, derfra Finskarbekken til tjernet sør for Ritterifjellet, derfra en rett linje til Rotvatn, dette vatn og Rotvaselva til samløpet med Grensebekken, derfra en rett linje til riksrøys 208.
6.I Hattfjelldal kommune (Nordland) og Røyrvik kommune (Nord-Trøndelag):

Fra riksgrensen ved Valdanjaure en rett linje til samløpet mellom Drakonelva og Tiplingelva, denne elv til Østre Tiplingen, dette vatn og Tiplingelva til samløpet med Simleelva, denne elv til samløpet med bekken fra tjern nord for Rotnan, denne bekk til tjernet, derfra en rett linje til nordenden av Rotnan, dette vatn og bekken til samløpet med Ranserelva, denne elv til vatn med høyde 977, dette vatn til vestenden, derfra en rett linje til vatn med høyde 960, dette vatn til sørenden, derfra en rett linje til tjern med høyde 966, dette tjern og bekken til Vestre Sipmeksjøen, dette vatn og elva til Østre Sipmeksjøen, dette vatn til riksgrensen.

§ 3.Svensk reinbeiting i andre områder

I tillegg til de områdene nevnt i § 1 og § 2 kan beiting skje innenfor de justeringer av områdegrensene som er godkjent av Det faste utvalg i henhold til den tidligere konvensjonen 9. februar 1972 nr. 1 mellom Norge og Sverige om reinbeiting.

Beiting kan også fortsatt skje i de områder hvor norske reindriftsmyndigheter etter fast praksis har tillatt beiting ut over grensene angitt i konvensjonen.

§ 4.Beitetider

I følgende områder kan svensk rein oppholde seg også til annen tid enn nevnt i lovens § 2 når reindrift foregår i tilstøtende grensetrakter i Sverige:

1.Den del av det område i Ballangen og Tysfjord kommuner som er beskrevet over i § 2, 3b) og som ligger sør for Ardekfjellet.
2.Den del av det området i Rana kommune som er beskrevet i over i § 2, 3b) og som ligger sør for Ardekfjellet.
3.Det område i Hattfjelldal kommune som er beskrevet over i § 2, 5a).
4.Det område i Hattfjelldal kommune som er beskrevet over i § 2, 5b).
§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.