Forskrift om overgangsbestemmelser til lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

DatoFOR-2005-06-24-676
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 9
Ikrafttredelse01.08.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§13-2
Kunngjort24.06.2005
KorttittelForskrift om overgangsbest. til universitetsloven

Fastsatt ved kgl.res. 24. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 13-2. Fremmet av Utdannings- og forskningsdepartementet.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for institusjoner med virksomhet regulert av lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler. Forskriften gir overgangsregler i forbindelse med lovens ikrafttredelse 1. august 2005.

§ 2.Videreføring av forskrifter

Forskrifter og annet regelverk fastsatt med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler eller lov 11. juli 1986 nr. 53 om private høyskoler videreføres frem til 31. desember 2005 med mindre det i denne forskrift eller med hjemmel i loven fastsettes noe annet.

§ 3.Overgangsordninger for statlige institusjoner
(1) Funksjonsperioden for eksisterende styrer ved Universitetet i Oslo og Norges musikkhøgskole, herunder funksjonsperioden for rektor og prorektor, prolongeres til 31. desember 2005.
(2) Funksjonsperioden for nye styrer ved Universitetet i Oslo og Norges musikkhøgskole skal være fra 1. januar 2006 frem til 31. juli 2009.
(3) For statlige institusjoner hvor inneværende funksjonsperiode for styret utløper 31. juli 2007, skal styringsordningen være i samsvar med bestemmelsene i lovens kapittel 9 og 10 senest fra 1. august 2007.
§ 4.Overgangsordninger for private institusjoner
(1) Private institusjoner skal innen 1. januar 2006:
a.)ha etablert et læringsmiljøutvalg i samsvar med bestemmelsene i loven § 4-3 tredje ledd.
b.)ha en klagenemnd sammensatt i samsvar med bestemmelsene i loven § 5-1. Eksisterende klagenemnd, sammensatt i samsvar med bestemmelsene i lov 11. juli 1986 nr. 53 om private høyskoler § 14a, kan fungere som institusjonens klagenemnd frem til 31. desember 2005.
c.)ha et styre sammensatt i samsvar med bestemmelsene i loven § 8-1. Eksisterende styrer, sammensatt i samsvar med bestemmelsene i lov 11. juli 1986 nr. 53 om private høyskoler § 3, jf. § 4, kan fungere som institusjonens styre frem til 31. desember 2005.
d.)ha studentrepresentasjon i kollegiale organ som tildeles beslutningsmyndighet, i samsvar med bestemmelsene i loven § 4-4.
e.)ha akkreditering av utdanningstilbud som institusjonen mottar statstilskudd for, jf. loven § 8-3 første ledd.
(2) For private institusjoner skal utdanningsplan mellom institusjon og studenter som tas opp til studier av 60 studiepoengs omfang eller mer, utarbeides senest ved studiestart høsten 2006, jf. loven § 4-2.
(3) Private institusjoner skal senest innen 1. august 2006 ha utviklet et tilfredsstillende internt system for kvalitetssikring, jf. loven § 1-6.
(4) Bestemmelsene i loven § 3-6 og § 3-7 skal gjelde for private institusjoner fra og med opptak til studieåret 2006/2007. Departementet kan fastsette nærmere bestemmelser i forskrift.
§ 5.Endringer

Departementet kan foreta endringer i denne forskriften.

§ 6.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. august 2005.