Forskrift om ferdselsbegrensning i Nyrøysaområdet på Bouvetøya.

DatoFOR-2005-06-24-687
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2005 hefte 9 (Vedlegg i gif-format)
Ikrafttredelse24.06.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1930-02-27-3-§2, FOR-1971-12-17-9
Kunngjort28.06.2005
KorttittelForskrift om ferdselsbegrensning på Bouvetøya

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Miljøverndepartementet 24. juni 2005 med hjemmel i lov 27. februar 1930 nr. 3 om Bouvetøya, Peter I's øy og Dronning Maud Land m.m. § 2 og forskrift 17. desember 1971 nr. 9 om fredning av Bouvetøya og tilliggende territorialfarvann som naturreservat del III nr. 4.

§ 1.Formål

Forskriftens formål er å sikre at utviklingen av sel- og sjøfuglbestandene i Nyrøysaområdet på Bouvetøyas nordvestkyst til en så liten grad som mulig påvirkes av menneskelig aktivitet.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for Nyrøysaområdet på Bouvetøyas nordvestkyst. Området omfatter Westwindstranda og Nyrøysaplatået (avgrenset ved WGS84 54° 24′ 13″ S i nord og 54° 25′ 8″ S i sør.) Nyrøysaområdet er vist på kart som inngår som vedlegg til forskriften.

§ 3.Ferdselsbegrensninger

I perioden 1. november til 15. mars skal ferdsel og opphold i Nyrøysaområdet kun skje i forbindelse med miljøovervåkingsvirksomhet godkjent av Norsk Polarinstitutt.

I perioden 1. november til 1. mai skal luftfartøy holde en vertikal og horisontal avstand på 500 meter til Nyrøysaområdet dersom det ikke er gitt spesiell tillatelse til overflygning/landing. Dersom det gis tillatelse til overflygning/landing skal overflygningshøyde, innflygningsrute og landingssted spesifiseres i tillatelsen for å hindre unødig forstyrrelse på sel- og sjøfuglkoloniene.

§ 4.Dispensasjon

Norsk Polarinstitutt kan gi dispensasjon i forbindelse med forskningsaktivitet som ikke kan gjennomføres andre steder, og som ikke kommer i konflikt med slik virksomhet som nevnt i § 3 første ledd.

Dersom det ikke strider mot forskriftens formål, kan Norsk Polarinstitutt gi dispensasjon for generelt opphold i den sørlige delen av Nyrøysaområdet (avgrenset i nord av linjen trukket mellom WGS84 54° 24′ 43″ S, 3° 17′ 13″ Ø, 54° 24′ 35″ S, 3° 17′ 16″ Ø og 54° 24′ 28″ S, 3° 17′ 31″ Ø).

§ 5.Unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for ferdsel som er nødvendig i forbindelse med ambulanse-, politi-, rednings- eller oppsynsvirksomhet.

§ 6.Sanksjoner

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, straffes med bøter.

§ 7.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

Vedlegg 

sf-20050624-0687.gif