Forskrift om soneinndeling i forbindelse med nedfôring pga. radioaktivitet.

DatoFOR-2005-06-25-693
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2005 hefte 9
Ikrafttredelse25.06.2005
Sist endret
EndrerFOR-2004-06-21-1089
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§9
Kunngjort28.06.2005
KorttittelForskrift om nedforing pga. radioaktivitet

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 25. juni 2005 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 9.

§ 1.Soner 

A. Observasjonssoner

Det etableres observasjonssoner for småfe som gjelder fra 1. juli hvert år. Observasjonssonene er de områdene som var tiltakssoner for småfe i 1988. Observasjonssonene er foreløpige. Nødvendige lokale tilpasninger foretas av Mattilsynet i samarbeid med landbruksavdelingen hos fylkesmannen etter hvert som nye opplysninger skulle tilsi dette.

Det er ikke tillatt å levere dyr fra observasjonssoner til slakt før de er målt og erklært enten i tiltakssone eller frisone. Dersom dyrene er i tiltakssone, skal pålagt tiltak (nedfôring etc.) være gjennomført før dyrene kan leveres til slakt. Unntak gjelder kun for nødslakt.

Ved hjelp av levende-dyr-målinger i løpet av august/september skal landet deles inn i følgende soner: 

Frisoner:De områdene som ikke er observasjonsområder pr. 1. juli og de deler av observasjonssonene som blir frigitt etter hvert som måleresultatene foreligger.
Tiltakssoner:Områder hvor dyr ikke kan slaktes før etter nærmere angitte mottiltak er gjennomført.
 

B. Frisoner

I frisone er radioaktiviteten i storfe- og/eller småfekjøtt i gjennomsnitt (medianverdien) mindre enn 600 Bq pr. kg kjøtt (137 Cs 137 +134 Cs). I disse områdene kan husdyr fôres normalt og slaktes på vanlig måte.

I de tilfeller det blir slaktet dyr i frisone med høyere innhold av radioaktive stoffer enn 600 Bq pr. kg skal det straks gis melding om dette til Mattilsynet som avgjør om området skal plasseres i tiltakssone eller sikringssone. 

C. Tiltakssoner

I tiltakssoner er det gjennomsnittlige innhold (medianverdien) av radioaktivt cesium i storfe- og/eller småfekjøtt høyere enn 600 Bq pr. kg, og det er slakteforbud inntil nedfôringstiltak er gjennomført.

For at kjøtt fra disse sonene skal kunne nyttes til menneskemat, er det nødvendig med en kortere eller lengre nedfôringsperiode med fôrmidler som er fri for eller som har lavt innhold av radioaktive stoffer (jf. fôringsveiledningen).

For å kunne få kompensasjon for nedfôring og erstatning for kjøtt med for høyt radioaktivt innhold, må storfe- og småfeholdere i tiltakssoner fôre slaktedyr med kraftfôr med cesium-bindere i de mengder som er anbefalt av vedkommende myndigheter.

Det forutsettes at sanketid planlegges i forhold til pålagt nedfôringstid, slik at man unngår å strekke nedfôringen inn i vintersesongen. Det forutsettes videre at nedfôringstiltak settes i verk tidligst mulig og i alle fall umiddelbart etter at dyra er kommet hjem fra utmarksbeite. 

D. Sikringssoner

En sonetype som i hovedsak er brukt i forbindelse med storfe. I sikringssoner er innholdet av radioaktivt cesium i kjøttet i gjennomsnitt lavere enn 600 Bq pr. kg. Det er likevel nødvendig med spesielle fôringstiltak for å forhindre at nivåene stiger til over tiltaksgrensen.

I sikringssoner er det radioaktive innhold i storfe- og/eller småfekjøtt i gjennomsnitt lavere enn 600 Bq pr. kg. Skifting av beiteparseller, eller overgang til heimavla fôrslag med høyt radioaktivt innhold, vil imidlertid kunne føre til høyere radioaktivt innhold i dyra over tid. Det er derfor nødvendig med fôringstiltak (sikringsfôring) i sikringssonene for å hindre at radioaktiviteten i dyra overstiger tiltaksgrensen.

Landbruksforvaltningen i kommunene skal der det er nødvendig hjelpe til med å utarbeide nedfôringsplanene, og de skal godkjenne planene. Produsenten er selv ansvarlig for at fôringsopplegget er i samsvar med den anbefalte fôringsplan og at nedfôring gjennomføres i tråd med angitt nedfôringstid.

§ 2.Nedfôring

Landbruksforvaltningen i kommunen skal ha melding om og skal også godkjenne startdato for nedfôring for ulike beitelag, grupper av produsenter eller enkeltprodusenter.

Landbruksforvaltningen i kommunen gir veiledning om fôring, setter opp planer og kontrollerer at fôrplanene blir fulgt.

Fastsetting av sonegrensene må senest skje så raskt som mulig etter at dyra er sanket inn fra utmarksbeite. Spesielt er dette viktig i de områder hvor det er en viss mulighet for at sonen blir omgjort fra tiltakssone året før til frisone, eller hvor nedfôringstiden blir sterkt redusert.

§ 3.Omklassifisering

For dyr som er i sikringssone, men som blir omklassifisert til tiltakssone, vil de bestemmelser som gjelder for tiltakssoner bli gjort gjeldende.

§ 4.Administrasjon

Mattilsynet har ansvaret for å:

-foreta soneinndeling for storfe og småfe.
-foreta eventuelle endringer i soneinndelingen.
-fastsette lengden på nedfôringsperioden i tiltakssonene.

Landbruksavdelingen hos fylkesmannen og kommunen har ansvaret for å:

-gi produsentene aktiv veiledning om fôring.
-utføre prøvekontroll for å påse at tiltaksplanen blir etterkommet hos den enkelte produsent.
-godkjenne startdato for nedfôring for ulike beitelag, grupper av produsenter eller enkeltprodusenter.
-medvirke til å planlegge, organisere og koordinere transport, leieavtaler mv. når flytting av dyr eller andre tiltak blir vurdert nødvendig.
-behandle alle søknader om dispensasjon fra nedfôring før disse sendes Mattilsynet.

Slakteriene har ansvaret for å holde slakt fra ulike produsenter atskilt inntil kjøttkontrollen har foretatt kontroll.

§ 5.Utfyllende bestemmelser

Landbruks- og matdepartementet kan gi utfyllende bestemmelser til disse regler og retningslinjer.

§ 6.Iverksetting

Denne forskrift gjelder fra 25. juni 2005. Fra samme tid blir forskrift 21. juni 2004 nr. 1089 om soneinndeling i forbindelse med nedfôring pga. radioaktivitet i 2004/2005 opphevet.