Forskrift om offentlige undersøkelser og om varsling av trafikkulykker mv.

DatoFOR-2005-06-30-793
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 10
Ikrafttredelse01.09.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§44, LOV-1965-06-18-4-§51
Kunngjort14.07.2005
KorttittelForskrift om varsling av trafikkulykker mv.

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 30. juni 2005 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 kap. VII.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder trafikkulykker og trafikkuhell på område som angitt i § 1 i lov 18. juni 1965 nr. 4 (vegtrafikkloven).

§ 2.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Undersøkelsesmyndigheten: Statens havarikommisjon for transport.
b)Alvorlig trafikkulykke: Ulykke i forbindelse med vegtrafikk som medfører at noen blir drept eller hardt skadd.
c)Alvorlig trafikkuhell: Uhell i forbindelse med vegtrafikk der det har vært fare for alvorlig trafikkulykke eller er gjort betydelig skade på materiell, eiendom eller miljø.
§ 3.Undersøkelsesmyndighetens oppgaver og uavhengighet

Undersøkelsesmyndigheten skal klarlegge hendelsesforløp og årsaksfaktorer knyttet til visse kategorier trafikkulykker og trafikkuhell med formål å forbedre trafikksikkerheten.

Undersøkelsesmyndigheten skal ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar. Undersøkelser skal foretas uavhengig av annen etterforskning eller undersøkelse.

§ 4.Umiddelbar varsling om alvorlige trafikkulykker og trafikkuhell

Politiet og Statens vegvesen skal straks varsle undersøkelsesmyndigheten om alvorlige trafikkulykker som enten:

a)har funnet sted i en tunnel
b)involverer buss eller kjøretøy med totalvekt over 7,5 tonn,
c)involverer kjøretøy som transporterer farlig gods (ADR).

Politiet og Statens vegvesen skal også straks varsle om alvorlige trafikkulykker og/eller alvorlige trafikkuhell:

d)som omfattes av nærmere spesifiserte kriterier fastsatt av undersøkelsesmyndigheten, og hvor denne skriftlig har bedt om slik varsling, eller
e)som de etter en samlet vurdering mener undersøkelsesmyndigheten kan ha interesse av å undersøke, jf. § 3 første ledd.

Varsling skal skje til angitt vakttelefon hos undersøkelsesmyndigheten.

Dersom varsling foretas av Statens vegvesen skal politiet umiddelbart underrettes om varslingen.

§ 5.Rapportering av alvorlige trafikkulykker og trafikkuhell

Politiet skal så snart som mulig gi skriftlig rapport til undersøkelsesmyndigheten om alle trafikkulykker og trafikkuhell som er varslingspliktige i henhold til § 4. Politiets «Rapport om vegtrafikkuhell» kan brukes som rapport etter denne bestemmelsen.

§ 6.Iverksetting av undersøkelse og undersøkelsens omfang

Når undersøkelsesmyndigheten har mottatt varsel om alvorlig trafikkulykke eller alvorlig trafikkuhell etter § 4, skal den straks avgjøre om det er behov for å iverksette umiddelbar undersøkelse.

Når undersøkelsesmyndigheten mottar rapport om trafikkulykke mv. etter § 5 skal den uten ugrunnet opphold avgjøre om og eventuelt når det skal iverksettes undersøkelse.

Undersøkelsesmyndigheten avgjør selv omfanget av undersøkelsen og hvordan den skal gjennomføres. Ved avgjørelsen skal undersøkelsesmyndigheten blant annet ta hensyn til hvilken lærdom undersøkelsen forventes å gi med tanke på å forbedre trafikksikkerheten. Det skal tas hensyn til ulykkens eller uhellets alvorlighetsgrad, dens innvirkning på trafikksikkerheten generelt og om den inngår i en serie ulykker eller uhell.

Undersøkelsesmyndigheten kan uten hensyn til tidligere avgjørelser beslutte å undersøke forhold ved en eller flere trafikkulykker eller trafikkuhell.

Undersøkelsesmyndighetens avgjørelser etter denne paragrafen kan ikke påklages.

§ 7.Sikring av skadested, kjøretøy mv.

Bestemmelsene i vegtrafikkloven § 12 gjelder for håndteringen av skadested, kjøretøy mv.

I de tilfeller det foreligger varslingsplikt etter § 4 må politiet sørge for at det ikke foretas unødige disposisjoner på skadestedet som vanskeliggjør undersøkelsesmyndighetens arbeid.

Undersøkelsesmyndigheten kan etter avtale med politiet overta ansvar for kjøretøy eller materiell.

§ 8.Rettigheter for dem saken angår

Når undersøkelsesmyndigheten iverksetter undersøkelse, skal den så vidt mulig underrette kjøretøyets eier, bruker, forsikrer og andre som saken angår. Slik underretning skal gis så snart som mulig, og skal opplyse om rettighetene etter annet ledd i paragrafen her og etter § 13.

Innen undersøkelsen avsluttes, skal de som er nevnt i første ledd gis adgang til å fremkomme med opplysninger og synspunkter om trafikkulykken eller trafikkuhellet og dens årsaksfaktorer. De bør også gis adgang til å være til stede under undersøkelsen og ha rett til å gjøre seg kjent med dokumentene, i den utstrekning undersøkelsesmyndigheten finner at dette kan skje uten hinder for undersøkelsen. Annet punktum gjelder med de begrensinger som følger av taushetsplikten etter vegtrafikkloven § 48.

§ 9.Bistand ved forklaring for undersøkelsesmyndigheten

Enhver som forklarer seg for undersøkelsesmyndigheten har rett til å la seg bistå av advokat eller annen person under forklaringen.

§ 10.Forholdet til andre offentlige myndigheter og sakkyndige

Undersøkelsesmyndigheten kan i forbindelse med undersøkelser anmode om opplysninger og bistand fra andre offentlige myndigheter, samt benytte nødvendig sakkyndig bistand.

§ 11.Informasjon til relevant offentlig organ

Undersøkelsesmyndigheten skal fortløpende holde relevant offentlig organ underrettet om alvorlige forhold som avdekkes i løpet av undersøkelsen, og sine egne foreløpige vurderinger av disse, i den grad dette ansees kritisk for trafikksikkerheten.

§ 12.Undersøkelsesrapport

Undersøkelsesmyndigheten skal utarbeide rapport når den har undersøkt en alvorlig trafikkulykke. Undersøkelsesmyndigheten tar selv stilling til om det er nødvendig å utarbeide rapport i andre tilfeller. Ved undersøkelsesmyndighetens vurdering av om det skal utarbeides en rapport, og hvilket omfang rapporten bør ha, skal den legge vekt på de hensynene som er nevnt i § 6 tredje ledd. Avsluttes undersøkelser uten rapport, skal disse dokumenteres på annen hensiktsmessig måte.

Rapporten skal redegjøre for hendelsesforløpet og inneholde undersøkelsesmyndighetens uttalelse om årsaksforholdene. Rapporten skal også, så langt det er formålstjenlig, inneholde undersøkelsesmyndighetens eventuelle tilrådninger om tiltak som bør treffes eller vurderes med henblikk på å hindre lignende ulykker eller uhell i fremtiden.

Rapporten skal ikke inneholde referanser til enkeltpersoners navn eller adresse.

Når rapport er utarbeidet, skal undersøkelsesmyndigheten straks offentliggjøre denne, om mulig innen 12 måneder etter at ulykken/uhellet fant sted. Hvis rapporten ikke er ferdig innen 12 måneder, skal undersøkelsesmyndigheten gi en foreløpig status for utviklingen i undersøkelsen og de sikkerhetsspørsmål som er aktuelle i forbindelse med saken.

Undersøkelsesmyndighetens avgjørelser etter denne paragrafen kan ikke påklages.

§ 13.Behandlingen av utkast til undersøkelsesrapport

Før undersøkelsesmyndigheten sluttbehandler rapporten, skal et utkast til rapport etter anmodning forelegges for personer som nevnt i § 8, med en rimelig frist for vedkommende til å gi uttalelse, med mindre særlige forhold tilsier at dette ikke gjøres. Retten etter første punktum gjelder bare de delene av utkastet til rapport som vedkommende på grunn av sin tilknytning til saken eller undersøkelsen har særlige forutsetninger for å uttale seg om.

Undersøkelsesmyndighetens avgjørelser etter denne paragrafen kan ikke påklages.

§ 14.Oversendelse og oppfølging av undersøkelsesrapport

Undersøkelsesrapport oversendes departementet som treffer nødvendige tiltak for å sikre at det tas behørig hensyn til sikkerhetstilrådningene.

§ 15.Gjenopptagelse

Undersøkelsesmyndigheten kan gjenoppta en avsluttet undersøkelse dersom det fremkommer nytt og vesentlig materiale i saken.

§ 16.Andre oppgaver

Samferdselsdepartementet kan, etter samråd med undersøkelsesmyndigheten, gi undersøkelsesmyndigheten spesielle oppgaver som har trafikksikkerhetsmessig målsetting.

§ 17.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. september 2005.