Forskrift om fremstilling for kontroll for utenlandske fartøy som driver fiske i Norges økonomiske sone

DatoFOR-2005-07-19-1834
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2008 hefte 6
Ikrafttredelse19.07.2005
Sist endretFOR-2011-05-19-516
EndrerFOR-1993-10-11-1001, FOR-2005-07-19
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-12-17-91-§4, LOV-1976-12-17-91-§6, FOR-1977-05-13-2-§8
Kunngjort06.06.2008   kl. 14.35
KorttittelForskrift om kontroll av utl. fiskefartøy

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 19. juli 2005 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4 og § 6 og forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 8 bokstav g.
Endringer: Endret ved forskrifter 15 jan 2008 nr. 538, 30 mai 2008 nr. 539, 21 juni 2010 nr. 952, 19 mai 2011 nr. 516.

§ 1.Melding om fremstilling for kontroll
1. Utenlandske fartøy skal ved avslutning av fiske i Norges økonomiske sone nord for 62° N melde seg for kontroll ved ett av følgende kontrollpunkter: 
ALFAN 70° 35′E 31° 40′NEav Vardø
BRAVON 71° 20′E 24° 00′Nav Fruholmen
CHARLIEN 70° 35′E 19° 00′NWav Torsvåg
DELTAN 69° 35′E 16° 10′Nav Andenes
EKKON 67° 50′E 12° 00′Wav Lofotodden
FOXTROTN 62° 00′E 04° 30′Wav Måløy
GOLFN 73° 30′E 18° 00′Sav Bjørnøya

Utenlandske fartøy som har fisket norsk vårgytende sild og makrell i området nord for 62° N og utenfor 100 nautiske mil fra grunnlinjene, kan i perioden fra 1. oktober til 28. februar benytte det midlertidige kontrollpunktet: 

HOTELN 68° 00'E 04° 00'Wav Lofoten

Fartøyet skal melde seg ved det kontrollpunktet som ligger nærmest i forhold til der fisket planlegges avsluttet og skal ved ankomst kontrollpunktet ta kontakt med Kystvakten.

Dersom fartøyet endrer eller annullerer melding om fremstilling for kontroll, må det likevel møte for kontroll slik som oppgitt i den opprinnelige meldingen, med mindre annet er avtalt med Kystvakten. Fartøy som har sendt melding om avslutning av fisket, skal sende ny melding om fiskestart før fisket kan gjenopptas. I forhold til slik melding gjelder ikke de tidsfrister som fremgår av forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 8 bokstav a).

Fartøy som skal lande fangst i norsk havn etter å ha fisket i Norges økonomiske sone, skal i stedet for kontrollpunkt oppgi landingssted i melding om fremstilling for kontroll.

Meldingen skal sendes Fiskeridirektoratet senest 12 timer før ankomst kontrollpunktet eller landingsstedet. For fartøy i pelagisk fiske som oppbevarer fisk om bord på RSW-tanker eller annen måte for fersk levering, er tilsvarende tidsfrist 4 timer.

2. Utenlandske fartøy som er lisensiert for fiske etter makrell i Norges økonomiske sone, skal ved avslutning av fiske melde seg for kontroll i ett av følgende kontrollområder:
a.Et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
1.N 61° 00′ E 02° 00′
2.N 60° 30′ E 02° 02′
3.N 60° 30′ E 03° 00′
4.N 61° 00′ E 03° 00′
b.Et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
1.N 59° 00′ E 02° 00′
2.N 58° 30′ E 02° 00′
3.N 58° 30′ E 03° 00′
4.N 59° 00′ E 03° 00′
c.Et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
1.N 58° 00′ E 07° 00′
2.N 57° 15′ E 07° 00′
3.N 57° 35′ E 08° 00′
4.N 58° 00′ E 08° 00′

Fartøyet skal senest 1 time før ankomst til oppgitt posisjon på grensen til kontrollområdet ta kontakt med Kystvakten på feltet. Oppnås ikke direkte kontakt med Kystvakten på VHF-MF/HF, skal Kystvakten anropes via Kystradiostasjon.

Fartøy som skal lande fangst i norsk havn etter å ha fisket i Norges økonomiske sone, skal i stedet for kontrollpunkt oppgi landingssted i melding om fremstilling for kontroll.

Meldingen skal sendes Fiskeridirektoratet senest 4 timer før ankomst kontrollpunktet eller landingsstedet.

Er fartøyet i fiske i ett av områdene sendes melding fra denne posisjonen.

I den perioden det er åpnet for makrellfiske for utenlandske fartøy i Norges økonomiske sone, skal også utenlandske fartøy lisensiert for fiske etter sild sør for 62° N melde seg for kontroll som beskrevet i denne bestemmelsen.

0Endret ved forskrifter 15 jan 2008 nr. 538, 30 mai 2008 nr. 539, 21 juni 2010 nr. 952, 19 mai 2011 nr. 516.
§ 2.Meldingens innhold

Meldingen som nevnt i § 1 skal inneholde følgende opplysninger:

DataelementKodePåkrevd/ValgfrittInnhold:
MeldingstypeTMPCON, Melding om fremstilling for kontroll
MeldingsnummerRNP1Serienummer for meldingen i inneværende år
RadiokallesignalRCPFartøyets radiokallesignal
FartøynavnNAVFartøyets navn
RegistreringsmerkeXRVFartøyets registreringsnummer
Posisjon lengdeLAPPosisjon lengde på meldingstidspunktet (NDDMM)
Posisjon breddeLOPPosisjon bredde på meldingstidspunktet (E/WDDMM)
Kontrollpunkt/kontrollområde/havnCPPAngivelse av kontrollpunkt, kontrollområde eller landingshavn
Posisjon lengdeLIP2Posisjon lengde på grensen til kontrollområdet eller landingsstedet (NDDMM)
Posisjon lengdeLNP2Posisjon bredde på grensen til kontrollområdet eller landingsstedet (E/WDDMM)
DatoPDPDato for ankomst kontrollpunktet/kontrollområdet/landingsstedet i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
TidPTPTidspunkt for ankomst kontrollpunktet/kontrollområdet/landingsstedet i UTC (TTMM)
MeldingsdatoDAPDato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
MeldingstidTIPTidspunkt meldingen er sendt i UTC (TTMM)
1Påkrevd ved elektroniske meldinger.
2Påkrevd ved fremstilling for kontroll i områdene som nevnt i § 1 nr. 2.
§ 3.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 11. oktober 1993 nr. 1001 om fremstilling for kontroll for utenlandske fartøy som driver fiske og fangst i Norges økonomiske sone nord for 62° N og forskrift 19. juli 1995 om fremstilling for kontroll for utenlandske fartøy som er lisensiert for fiske etter makrell i Norges økonomiske sone.1

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.

Vedlegg 1. Eksempel på melding dersom fartøyet ikke benytter elektronisk rapportering 

Eksempel 1: Kontrollområder sør for 62° N

TM= CON
RC= OWAA
NA= KONTIKI
XR= S458
LA= N6132
LO= E00415
CP= 2 (eller landingssted, eks. Egersund)
LI= N5832
LN= E00210
PD= 20050821
PT= 1830
DA= 20050821
TI= 1430
 

Eksempel 2: Kontrollpunkt nord for 62° N

TM= CON
RC= OWAA
NA= KONTIKI
XR= S458
LA= N7100
LO= E02510
CP= BRAVO (eller landingssted, eks. Båtsfjord)
PD= 20050522
PT= 2230
DA= 20050522
TI= 1030