Forskrift om unntak fra lov 10. desember 2004 nr. 76 om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) § 26 første ledd.

DatoFOR-2005-08-12-893
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2005 hefte 11
Ikrafttredelse12.08.2005
Sist endret
EndrerFOR-2003-01-24-60
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2004-12-10-76-§26
Kunngjort19.08.2005
KorttittelForskrift om unntak fra arbeidsmarkedsloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 12. august 2005 med hjemmel i lov 10. desember 2004 nr. 76 om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) § 26 andre ledd.

I

§ 1.Virksomhet som formidler au-pair, er unntatt fra forbudet i arbeidsmarkedsloven § 26 første ledd.

II

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 24. januar 2003 nr. 60 om unntak fra lov av 27. juni 1947 nr. 9 om tiltak til å fremme sysselsetting § 26 fjerde ledd.