Forskrift om overgangsregler ved avviklingen av de særlige reglene om nettoligning av visse sameier i skatteloven § 10-40 annet ledd.

DatoFOR-2005-09-09-1043
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2005 hefte 11
IkrafttredelseInntektsåret 2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-17-74
Kunngjort16.09.2005
KorttittelForskrift om overgangsregler til lov 2005:74

Fastsatt av Finansdepartementet 9. september 2005 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 74 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) del XI.

§ 1.Realisasjon

Den enkelte sameiers eierandel i sameiets enkelte eiendeler, skal ved overgangen til bruttoligning tilsvare den enkelte sameiers eierandel i det nettolignede sameiet pr. 31. desember 2005. Overgangen fra nettoligning til bruttoligning i samsvar med første punktum anses ikke som realisasjon av de enkelte sameieres andeler i sameiet.

§ 2.Sameiets skatteposisjoner

Den enkelte sameiers skattemessige inngangsverdi for de eiendeler som inngår i sameiet, settes til en andel av sameiets skattemessig inngangsverdi for eiendelene pr. 31. desember 2005, svarende til eierandelen i sameiet. Sameiets øvrige skatteposisjoner, herunder gevinst- og tapskonto, negative saldi, tomme positive saldi, betingede skattefrie gevinster mv., fordeles mellom sameierne på samme måte.

§ 3.Over- og underpris ved erverv av andel

Andelseierens over- eller underpris ved erverv av andelen, jf. skatteloven § 10-44 tredje ledd tredje punktum, legges til eller trekkes fra i inngangsverdien for andelen i de driftsmidler som inngår i sameiet.

§ 4.Særregler ved endring av ligningsmåte fra brutto- til nettoligning pr. 1. januar 1992

For deltaker som fikk endret ligningsmåte fra brutto- til nettoligning i forbindelse med skattereformen 1992, og som pr. 31. desember 1991 hadde rett til oppregulering av inngangsverdien på eiendel som tilhørte sameiet, skal deltakerens andel av den oppregulerte verdien tillegges deltakerens inngangsverdi for andelen av eiendelen.

§ 5.Skattefritak for visse realisasjonsgevinster

Ved realisasjon av andel av eiendom som etter sin art faller inn under skatteloven § 9-3 annet til sjette ledd, skal sameierens eier- og brukstid mens sameiet har vært gjenstand for nettoligning, regnes med ved vurderingen av om kravene til eier- og brukstid er oppfylt.

§ 6.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2006.