Forskrift om generelle dyrehelsemessige betingelser for produksjon, bearbeiding, omsetning og import fra tredjeland av næringsmidler av animalsk opprinnelse til konsum

DatoFOR-2005-09-09-1045
DepartementNærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet
PublisertI 2005 hefte 11
Ikrafttredelse09.09.2005
Sist endretFOR-2014-10-02-1282
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§9, LOV-2003-12-19-124-§10, LOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§19, LOV-2003-12-19-124-§33, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-05-05-884
Kunngjort16.09.2005
KorttittelForskr om dyrehelsemessige betingelser, konsum

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) 9. september 2005 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 9 første ledd, § 10 annet ledd, § 12, § 15, § 19 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 5.1 nr. 6a (direktiv 2002/99/EF, som endret av direktiv 2013/20/EU og beslutning 2013/417/EU). EØS-avtalen vedlegg I kap. I nr. 3 (vedtak 2007/118/EF), vedlegg I kap. I del 3.1 nr. 9 (direktiv 92/119/EØF, endret ved direktiv 2007/10/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 29 nov 2007 nr. 1331, 10 juli 2008 nr. 802, 17 sep 2014 nr. 1294, 2 okt 2014 nr. 1282.

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forebygge spredning av smittsomme dyresykdommer.

§ 2.Virkeområde

Forskriften fastsetter dyrehelsemessige betingelser for produksjon, bearbeiding, omsetning og import fra tredjeland av næringsmidler av animalsk opprinnelse til konsum.

Forskriften retter seg mot enhver næringsmiddelvirksomhet, fra primærproduksjon til og med lagring, transport, salg eller levering til sluttforbruker.

Forskriften gjelder ikke produksjon, bearbeiding og omsetning av akvakulturdyr og akvakulturprodukter innenfor EØS og ved import fra tredjeland.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift forståes med:

1.Akvakulturanlegg: enhver virksomhet, og generelt enhver geografisk avgrenset installasjon, hvor akvakulturdyr oppdrettes eller holdes i den hensikt at de senere skal omsettes. Områder satt av som havbeite og kultiveringsanlegg er akvakulturanlegg i forskriftens forstand.
2.Akvakulturdyr og -produkter: levende akvatiske dyr som kommer fra et akvakulturanlegg, eller er ment for et akvakulturanlegg, og produkter fra disse.
3.Næringsmiddelvirksomhet: ethvert foretak som foretar en hvilken som helst aktivitet i forbindelse med produksjon, bearbeiding, omsetning og import av næringsmidler av animalsk opprinnelse.
4.Næringsmidler av animalsk opprinnelse: produkter som er fremstilt av dyr, samt produkter avledet fra slike, beregnet på konsum, herunder dyr som er levende når de tilberedes til konsum.
5.Offentlig veterinær: veterinær som er utpekt av vedkommende kompetente myndighet.
6.Omsetning: besittelse med sikte på salg, utbud for salg, distribusjon, samt selve salget og enhver annen form for overdragelse med eller uten vederlag.
7.Sluttforbruker: den endelige forbruker av et næringsmiddel, som ikke bruker næringsmiddelet som ledd i en næringsmiddelvirksomhets aktiviteter.
8.Tredjeland: land som ikke er medlem av Den Europeiske Union (EU) eller gjennom EØS-avtalen har inngått avtale med EU om handel med næringsmidler av animalsk opprinnelse.

Kapittel II. Krav til produksjon, bearbeiding og omsetning

§ 4.Generelle krav

Næringsmidler av animalsk opprinnelse skal fremstilles av dyr:

1.som ikke kommer fra en virksomhet, et område eller del av et område som er omfattet av dyrehelsemessige restriksjoner for de aktuelle dyr og produkter, på grunn av dyresykdom oppført på listen i vedlegg I, eller
2.som, dersom det gjelder kjøttprodukter, ikke er slaktet i en virksomhet der det under slakte- eller produksjonsprosessen finnes dyr, eller hele eller deler av skrotter fra dyr, som er smittet eller mistenkt smittet med sykdom oppført i vedlegg I, med mindre mistanken er avkreftet.
§ 5.Vilkår for produksjon, bearbeiding og omsetning fra restriksjonsbelagte områder

Mattilsynet kan likevel tillate produksjon, bearbeiding og omsetning av næringsmidler av animalsk opprinnelse fra et område, eller del av et område, som er omfattet av restriksjoner på grunn av dyresykdommer i vedlegg I. Forutsetningene for slik tillatelse er at:

1.næringsmidlene ikke kommer fra en driftsenhet som er smittet eller mistenkt for å være smittet av dyresykdom nevnt i vedlegg I,
2.produktene behandles på en måte som er tilstrekkelig til å eliminere den dyrehelsemessige risikoen i henhold til vedlegg III, og behandlingen foretas på en virksomhet som er godkjent for dette formålet,
3.produktene før behandling som nevnt i vedlegg III, fremstilles, håndteres, transporteres og lagres atskilt fra, eller på andre tidspunkt, enn produkter som oppfyller alle dyrehelsemessige betingelser,
4.transporten ut av det restriksjonsbelagte området foregår på en måte som er godkjent av vedkommende kompetente myndighet, og
5.produktene er tydelig merket i henhold til vedlegg II eller IV.
0Endret ved forskrifter 29 nov 2007 nr. 1331, 11 juli 2008 nr. 802.
§ 6.Særskilt merking ved nasjonal omsetning av kjøtt av fjørfe og svin fra restriksjonsbelagte områder

Kjøtt fra fjørfe og oppdrettsfugl, herunder kvernet kjøtt, mekanisk utbeinet kjøtt, tilberedt kjøtt og/eller kjøttprodukter, fra et område eller del av et område, som ikke oppfyller alle relevante dyrehelsevilkår relatert til utbrudd eller mistanke om aviær influensa eller Newcastle disease, skal merkes i henhold til vedlegg IV.

Kjøtt av svin fra restriksjonsbelagte områder for smittsomt blæreutslett hos gris kan merkes i henhold til vedlegg IV på følgende betingelser:

1.Dyrene har vært holdt i besetningen i 21 dager etter avsluttet desinfisering og besetningen er blitt inspisert.
2.Det er utført klinisk undersøkelse av alle dyrene som skal sendes til slakteri.
3.Hvert dyr er øremerket eller merket etter annen godkjent metode.
4.Det er gitt godkjenning for transport av dyrene direkte til utpekt slakteri og transporten foregår med plomberte kjøretøy som desinfiseres etter transport.
5.Dyrene skal slaktes separat fra andre dyr.
6.Et statistisk representativt antall blodprøver fra slaktedyrene skal testes for smittsomt blæreutslett hos gris.
7.Kjøtt, eller kjøttprodukter med kjøtt som er merket med merke som angitt i vedleggene II og IV, skal håndteres separat fra andre produkter som omsettes i samhandel eller eksporteres dersom det ikke er behandlet etter en metode angitt i vedlegg III.
0Tilføyd ved forskrift 10 juli 2008 nr. 802.

Kapittel III. Import fra tredjeland

§ 7.Generelle krav

Næringsmidler av animalsk opprinnelse kan bare importeres fra tredjeland dersom de oppfyller vilkårene i kapittel II.

Næringsmidlene skal i tillegg komme fra godkjente tredjeland eller godkjente områder i tredjeland.

0Endret ved forskrift 10 juli 2008 nr. 802 (tidligere § 6).
§ 8.Helsesertifikat

Næringsmidler av animalsk opprinnelse fra tredjeland skal følges av helsesertifikat skrevet ut av en representant for kompetent myndighet. Helsesertifikatet skal bekrefte at produktene oppfyller de dyrehelsemessige vilkårene for import i kapittel II.

Sertifikatene skal for øvrig oppfylle følgende krav:

1.være utstedt, underskrevet og påført offisielt stempel fra kompetent myndighet i avsenderstaten. Består sertifikatene av flere ark, skal hvert ark være underskrevet og stemplet,
2.være skrevet på minst ett av de offisielle språkene i mottakerlandet og minst ett av de offisielle språkene i det landet hvor grensekontrollen skal foregå, eller følges av en godkjent oversettelse til det eller de språkene,
3.foreligge i original,
4.bestå av ett enkelt papirark eller to eller flere sider som er del av et enkelt udelt papirark, eller flere sider som er nummerert slik at det framgår at hver enkelt side er del av en avsluttet serie,
5.ha ett enkelt referansenummer. Dersom sertifikatet består av flere sider, skal referansenummeret stå på hver side, og
6.være utstedt før forsendelsen forlater kontrollen til vedkommende myndighet i avsenderstaten.
0Endret ved forskrift 10 juli 2008 nr. 802 (tidligere § 7).

Kapittel IV. Administrative bestemmelser, sanksjoner og straff

§ 9.Tilsyn m.m.

Mattilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene i forskriften og enkeltvedtak fastsatt med hjemmel i forskriften, jf. matloven § 23. Mattilsynet kan fastsette enkeltvedtak for å sikre at bestemmelsene i forskriften blir oppfylt, herunder om smittesanering, stenging, virksomhetskarantene og tvangsmulkt, jf. matloven § 23 til § 26.

Animalske næringsmidler skal ved import kontrolleres i henhold til forskrift 18. oktober 1999 nr. 1163 om tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland.

0Endret ved forskrift 10 juli 2008 nr. 802 (tidligere § 8).
§ 10.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

0Endret ved forskrift 10 juli 2008 nr. 802 (tidligere § 9).
§ 11.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

0Endret ved forskrift 10 juli 2008 nr. 802 (tidligere § 10).
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.

0Endret ved forskrift 10 juli 2008 nr. 802 (tidligere § 11).

Vedlegg I: Sykdommer med betydning for handel med næringsmidler av animalsk opprinnelse som det er fastsatt harmoniserte bestemmelser for bekjempelse av innenfor EØS 

Klassisk svinepest
Afrikansk svinepest
Munn- og klauvsjuke
Aviær influensa
Newcastle disease
Kvegpest
Peste des petits ruminants
Smittsomt blæreutslett hos gris
Fiske- og skjellsykdommer
Forskrift 27. juni 2002 nr. 732 om bekjempelse av dyresjukdommerForskrift 4. juli 1991 nr. 509 om forebygging, begrensning og utrydding av sykdommer hos akvatiske organismer

Vedlegg II: Særskilt stempelmerking av kjøtt fra et område eller del av et område, som ikke oppfyller alle relevante dyrehelsevilkår

0Overskriften endret ved forskrifter 29 nov 2007 nr. 1331, 10 juli 2008 nr. 802.
 
1.Stempelmerket for ferskt kjøtt skal dekkes av et diagonalt kryss bestående av to rette linjer som krysser hverandre slik at midtpunktet befinner seg i midten av stempelet og opplysningene på stempelet fortsatt kan leses.
2.Stempelmerket nevnt i nr. 1 kan også være et ovalt merke som er 6,5 cm bredt og 4,5 cm høyt. Merket skal inneholde følgende lett leselige opplysninger:
-i den øverste delen, EØS-landets navn eller ISO-kode med store bokstaver: B, CZ, DK, D, EE, EL, E, F, HR, IRL, I, CY, LV, L, HU, MT, NL, NO, AT, PL, P, SI, SK, FIN, S, UK
-i den midterste delen, slakteriets veterinære autorisasjonsnummer
-i den nederst delen en av følgende forkortelser: CEE, EØF, EWG, EOK, EEC, EEG, ETY, EHS, EMÜ, EEK, EEB, EGK, KEE, EGS, EFTA, EZ
-to rette linjer som krysser hverandre i stempelets sentrum og som er plassert slik at opplysningene fortsatt er tydelig synlige.

Bokstavene skal være minst 0,8 cm høye og tallene minst 1 cm høye.

Stempelet skal inneholde opplysninger som gjør det mulig å identifisere veterinæren som har kontrollert kjøttet.

Merket skal påføres under direkte tilsyn av den offentlige veterinæren som fører tilsyn med at de dyrehelsemessige bestemmelsene blir overholdt.

0Endret ved forskrift 17 sep 2014 nr. 1294.

Vedlegg III: Behandling for å eliminere dyrehelsemessig risiko i forbindelse med kjøtt og melk 

Les vedlegget her: pdf.gif

0Endret ved forskrift 2 okt 2014 nr. 1282.

Vedlegg IV: Særskilt stempelmerking av kjøtt og kjøttprodukter fra fjørfe, oppdrettsfugl eller svin fra et område eller del av et område, som ikke oppfyller relevante dyrehelsevilkår

0Overskriften endret ved forskrift 10 juli 2008 nr. 802.
 

Stempelmerket skal ha følgende dimensjoner:

NO = 8 mmsf-20050909-1045-02-01.gif
Virksomhetens godkjenningsnummer = 11 mm
Bredde (ytre mål) = minimum 30 mm
Bredden av streken kvadratet er laget av = 3 mm

Andre dimensjoner tillates i samme størrelsesforhold, såfremt informasjonen er leselig.

0Tilføyd ved forskrift 29 nov 2007 nr. 1331.