Forskrift for graden æresdoktor (doctor honoris causa) ved Universitetet i Stavanger

DatoFOR-2005-09-15-1833
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2008 hefte 4
Ikrafttredelse15.09.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-2
Kunngjort04.04.2008   kl. 13.50
KorttittelForskrift for graden æresdoktor ved UiS

Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Stavanger 15. september 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-2 fjerde ledd.

§ 1.Styret ved Universitetet i Stavanger kan tildele graden doctor honoris causa - æresdoktor. Æresdoktorgraden tildeles for fremragende vitenskapelig eller kunstnerisk innsats, eller fremragende arbeid til gavn for vitenskapen eller kunsten. Graden tildeles fortrinnsvis til personer som har bidratt til utviklingen av Universitetet i Stavanger og dets fagmiljøer, eller som på annen måte har virket til beste for universitetet og dets omgivelser.
§ 2.Styret utnevner normalt æresdoktorer hvert femte år - eller oftere dersom styret finner det hensiktsmessig.
§ 3.Æresdoktorer kreeres av styret, på grunnlag av en innstilling fra universitetets sentrale forskerutdanningsutvalg. Innstillingen skal inneholde en individuell begrunnelse for hver enkelt kandidat. Forskerutdanningsutvalget kan, dersom det finner det formålstjenlig, nedsette en komité til å vurdere kandidatene.
§ 4.Rett til å foreslå æresdoktorer har rektor, prorektor, fakultetene og medlemmene av det sentrale forskerutdanningsutvalget.
§ 5.Universitetet tildeler et diplom og en begrunnelse for tildelingen for hver enkelt æresdoktorand, beregnet på offentligheten.
§ 6.Utnevning av æresdoktorer finner sted i tilknytning til universitetets årsfest. Ved denne anledning skal begrunnelsen for tildelingen leses opp, og diplomet overrekkes av rektor eller dennes stedfortreder.
§ 7.Tildeling av æresdoktorgraden er å betrakte som en personalsak, og er unndratt fra offentligheten i alle ledd inntil kreering har funnet sted.
§ 8.Forskriften trer i kraft straks.