Forskrift om eksamensreglement for praktisk-teologisk utdanning ved Det praktisk-teologiske seminar.

DatoFOR-2005-09-20-1090
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2005 hefte 12
Ikrafttredelse20.09.2005
Sist endret
EndrerFOR-1999-07-27-871
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-06-07-31-§31, FOR-1998-06-26-607-§3
Kunngjort29.09.2005
KorttittelForskr om eksamen, praktisk-teologisk seminar

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 20. september 2005 med hjemmel i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven) § 31 og forskrift 26. juni 1998 nr. 607 om Det praktisk-teologiske seminar § 3 andre ledd.

I

§ 1.Virkeområde
1.Dette reglement omfatter den utdanning ved Det praktisk-teologiske seminar som kreves for prestetjeneste i Den norske kirke (praktikum). Den praktiske-teologiske utdanning inngår i cand. theol.-graden, strekker seg samlet over ett år og gir totalt 60 studiepoeng. Ved Det praktisk-teologiske seminar fordeles disse på følgende måte: 10 studiepoeng er på bachelornivå, de øvrige 50 studiepoeng er knyttet til høyere del av cand. theol.-programmet, fordelt på integrert og avsluttende praktikum.
2.Med styret forstås styret for Det praktisk-teologiske seminar, jf. forskrift 26. juni 1998 nr. 607 om Det praktisk-teologiske seminar.
§ 2.Utdanningskrav for opptak
1.For de 10 studiepoengene på bachelornivå gjelder forskrift 6. mai 2003 nr. 1077 om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.
2.For opptak på integrert praktikum kreves det bachelorgrad i teologi eller ekvivalent utdanning.
3.For opptak til avsluttende praktikum kreves det 330 studiepoeng innenfor cand. theol.-programmet eller ekvivalent utdanning.
4.For utenlandske søkere kreves det at studiet er ekvivalert før opptak kan finne sted.
5.Personer som ikke innfrir kravene etter pkt. 1-4, men som i medhold av forskrift 17. juni 1988 nr. 3361 om tilsetting av menighetsprest § 2 første ledd er ansett å ha tilsvarende kompetanse, kan også gis opptak på praktikum. Det samme gjelder i tilfeller der kompetansekravene er fraveket, jf. forskrift om tilsetting av menighetsprest § 2 andre ledd.
6.Søkere som ikke har norsk, dansk eller svensk som morsmål, må dokumentere kunnskaper i norsk på høyere nivå med en av følgende tester:
-bestått eksamen fra læreplan i norsk som andrespråk,
-bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetet,
-bestått eksamen fra 1-årig høyskolestudium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter,
-test i norsk (Norsk språktest), høyere nivå («Bergenstesten») med minimum 550 poeng.
7.Når kapasitetshensyn eller ressurshensyn krever det, kan styret selv regulere adgangen til det enkelte studium eller deler av det. Styret selv gir da regler om rangering av søkerne.
§ 3.Taushetsplikt

En student som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold, har taushetsplikt etter reglene i forvaltningsloven. Seminaret skal utarbeide en taushetserklæring som skal underskrives av studentene.

§ 4.Bortvisning og utestenging

Det kan treffes vedtak om bortvisning og utestenging. Reglene i universitetsloven kapittel 4 gjøres gjeldende så langt de passer.

§ 5.Læringsmiljø og undervisning
1.Seminaret har det overordnede ansvar for studentenes læringsmiljø. Seminarets ledelse skal, i samarbeid med studentsamskipnadene, legge forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å bedre studentvelferden på stedet.
2.Det kan treffes særskilte bestemmelser om terminene for enkelte fag og faggrupper.
§ 6.Fag og emner. Studieplan
1.Den praktisk-teologiske utdanning skal omfatte de fagområder som er nødvendige for prestetjeneste i Den norske kirke, herunder pastorallære, menighets-/kirkekunnskap, homiletikk, liturgikk, kateketikk, sjelesorg, kirkerett og kontorhold.
2.Styret fastsetter studieplan for de enkelte fag og emner.
3.Studieplanen må omfatte bestemmelser om hvilke mål studiet har; hvordan studiet er bygget opp; hva slags undervisning og eksamen som gis; hvilke terminer det er undervisning og eksamen; i hvilket tidsrom av en termin de ordinære eksamener holdes og studiets innhold/kunnskapskrav.
4.Studentene skal i løpet av utdanningen ved seminaret gjennomføre minst to praksisperioder. Studentene er forpliktet til å følge undervisningen og ta del i de øvelser og praksisperioder som er fastsatt i studieplanen.
5.For studenter som ikke er medlemmer av Den norske kirke, tilrettelegges praksisperiode i vedkommendes eget kirkesamfunn. Dette forutsetter samtykke fra kirkesamfunnet.
§ 7.Fritak for eksamen eller prøve

Fritak for eksamen eller prøve skal gis når det godtgjøres at tilsvarende eksamen eller prøve er avlagt ved annen institusjon. Det kan også gis fritak på grunnlag av annen velegnet eksamen eller prøve. Rektor skal avgjøre saker om fritak. Avgjørelsen kan påklages til styret.

§ 8.Eksamen, sensur og praksis
1.Styret skal sørge for at studentenes kunnskaper, ferdigheter og personlige egnethet blir prøvet på en upartisk og faglig betryggende måte, og gir regler om avleggelse av og gjennomføring av eksamener og prøver.
2.Reglene i universitetsloven § 3-9 legges til grunn så langt de passer.
3.Praksisperiodene vurderes til bestått eller ikke bestått. Vedtak om dette treffes av rektor etter tilråding av vedkommendes praksisveileder. Vedtaket kan påklages til styret. En student må ha gjennomført og bestått praksisperiodene for å kunne ta del i undervisningen og fullføre utdanningen ved seminaret. Dersom en student ikke består en praksisperiode, har vedkommende rett til en (1) ny praksisperiode. Denne skal foregå ved et annet praksissted og med en annen praksisveileder enn under den første prøven. Styret selv fastsetter øvrige bestemmelser når det gjelder praksis, herunder bestemmelser om kriterier for vurdering av praksis.
§ 9.Klagebehandling, begrunnelse for karakterfastsetting og annullering av eksamen

Bestemmelsene i universitetslovens § 5-2 og § 5-3 gjøres gjeldende så langt de passer.

§ 10.Vitnemål
1.Rektor utferdiger vitnemål om fullført praktikum.
2.Den som ikke har avsluttet praktikum, skal på anmodning gis bevitnelse for praksis, eksamener eller prøver som han eller hun har bestått.
§ 11.Delegering

Styret kan delegere sin beslutningsmyndighet etter dette reglement til rektor ved seminaret i den utstrekning det ikke følger av reglementet at styret selv skal treffe vedtak.

II

Forskriften trer i kraft straks.

Samtidig oppheves forskrift 27. juli 1999 nr. 871 om eksamensreglement for praktisk-teologisk utdanning ved Det praktisk-teologiske seminar.