Forskrift om elsikkerhet i elektronisk kommunikasjonsnett

DatoFOR-2005-09-27-1094
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 12
Ikrafttredelse27.09.2005
Sist endretFOR-2007-07-09-885
EndrerFOR-2000-06-26-636
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-07-04-83-§1-4, LOV-2003-07-04-83-§2-3, LOV-2003-07-04-83-§10-1, LOV-2003-07-04-83-§10-5, FOR-2013-06-14-619
Kunngjort29.09.2005
Rettet05.06.2014 (hjemmel)
KorttittelForskrift om elsikkerhet i kommunikasjonsnett

Hjemmel: Fastsatt av Post- og teletilsynet 27. september 2005 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 1-4, § 2-3, § 10-1 og § 10-5, jf. Kronprinsreg. res. 4. juli 2003 nr. 881 om funksjonsfordeling innen myndigheten etter lov om elektronisk kommunikasjon del I punkt 2.
Tilføyd hjemmel: Delegering 14. juni 2013 nr. 619.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. X (direktiv 73/23/EØF med senere endringer).
Endringer: Endret ved forskrift 9 juli 2007 nr. 885.
Rettelser: 05.06.2014 (hjemmel).

§ 1.Formål

Forskriften skal hindre at spenninger og strømmer i elektronisk kommunikasjonsnett skader liv, helse og eiendom.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for

a)utstyr til elektronisk kommunikasjonsnett og
b)etablering og drift av elektronisk kommunikasjonsnett.

Forskriften gjelder ikke for utstyr regulert av forskrift 20. juni 2000 nr. 628 om EØS-krav til radio- og teleterminalutstyr.

Forskriften retter seg mot

a)eier av elektronisk kommunikasjonsnett
b)enhver som produserer, markedsfører eller omsetter utstyr til elektronisk kommunikasjonsnett og
c)installatør av elektronisk kommunikasjonsnett.
0Endret ved forskrift 9 juli 2007 nr. 885.
§ 3.Definisjoner

Med internkontroll menes systematiske tiltak som skal sikre at netteiers aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i denne forskriften.

Forbindelsen mellom veggkontakt i elektronisk kommunikasjonsnett med koaksial tilkobling og terminalutstyr er en del av det elektroniske kommunikasjonsnettet.

Med ombygget elektronisk kommunikasjonsnett menes nett som ved innsetting av ny kabel eller nye komponenter gir endret kapasitet eller båndbredde. Utskifting av kabel eller komponenter pga. feil/skade anses ikke som ombygging.

For øvrig gjelder definisjonene i ekomloven.

0Endret ved forskrift 9 juli 2007 nr. 885.
§ 4.Sikkerhetskrav for nett

Elektronisk kommunikasjonsnett skal ha tilfredsstillende sikkerhet ved etablering, drift og vedlikehold.

Sikkerhetskrav anses oppfylt når relevante standarder i § 6 er fulgt. Sikkerhetskrav kan også oppfylles ved bruk av andre standarder som gir tilsvarende sikkerhet.

I sammenkoplede elektroniske kommunikasjonsnett skal eierne koordinere sikkerhetstiltak slik at krav om elsikkerhet er oppfylt.

I nye og ombygde elektroniske kommunikasjonsnett som består av koaksialkabel som føres inn til en bygning, skal skjermen galvanisk skilles fra kabelens skjerm inne i bygningen. Isolasjonen skal tilfredsstille kravene i § 4a annet og fjerde ledd.

Post- og teletilsynet gir veiledning om sikkerhetskrav og bruk av standarder.

0Endret ved forskrift 9 juli 2007 nr. 885.
§ 4a.Spesielle sikkerhetskrav til forbindelsen mellom veggkontakt i elektronisk kommunikasjonsnett med koaksial tilkobling og terminalutstyr

Dersom terminalutstyr har galvanisk forbindelse mellom elnettets jord og utstyrets kontakter for tilkobling til elektronisk kommunikasjonsnett og er direkte eller indirekte tilkoblet et elektronisk kommunikasjonsnett, skal alle forbindelser mellom det elektroniske kommunikasjonsnettets veggkontakt og utstyret tilfredsstille kravene i annet og tredje ledd.

Ved en påtrykt 50 Hz vekselspenning med effektivverdi på 230 V mellom inn- og utgang på forbindelsens skjerm skal strømmen ikke overstige en effektivverdi på 8 mA. Ved påtrykk av en kontinuerlig likespenning på 2120 V i 1 minutt mellom inn- og utgang på forbindelsens skjerm, skal strømmen under testen ikke overstige 0,7 mA.

Forbindelsens metalliske deler skal ikke kunne berøres så lenge den er i bruk.

I tillegg til kravene i annet og tredje ledd gjelder kravene i forskrift 16. februar 2004 nr. 401 om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste (ekomforskriften) § 9-5 og kravene i forskrift 2. januar 1996 nr. 3 om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for teleutstyr (EMC-forskriften) § 4.

0Tilføyd ved forskrift 9 juli 2007 nr. 885.
§ 5.Sikkerhetskrav for utstyr

Utstyr skal være konstruert og produsert i samsvar med gjeldende sikkerhetsmessige praksis innen EØS slik at det ved korrekt installasjon og vedlikehold og brukt i henhold til sitt formål, ikke bringer sikkerheten for personer, husdyr og eiendom i fare.

Utstyret skal ved merking på utstyret eller, dersom dette ikke er mulig, på en medfølgende bruksanvisning være forsynt med nødvendige opplysninger slik at utstyret kan bli brukt uten at det medfører fare innenfor de bruksområder det er laget for.

Utstyret skal være tydelig merket med fabrikantens navn eller kjennemerke. Dersom dette ikke er mulig, skal slik merking påføres emballasjen.

Utstyret og dets enkelte deler skal være slik utført at de kan settes sammen og tilkoples på en korrekt og sikker måte.

Utstyret skal være konstruert og produsert på en slik måte

a)at personer og husdyr er forsvarlig beskyttet mot fare for fysisk skade eller andre skader som kan forårsakes av direkte eller indirekte berøring
b)at det ikke kan oppstå temperaturer, lysbuer eller stråling som kan fremkalle fare
c)at personer, husdyr og eiendom er tilfredsstillende beskyttet mot farer av ikke-elektrisk art som erfaringsmessig kan skyldes det elektriske utstyret
d)at utstyrets isolasjon er tilpasset de forhold som kan forutses
e)at utstyret oppfyller de forventede mekaniske krav slik at personer, husdyr og eiendom ikke utsettes for fare
f)at utstyret kan motstå de ikke-mekaniske påvirkninger som kan forutses på de steder utstyret forventes brukt, slik at personer, husdyr og eiendom ikke utsettes for fare og
g)at utstyret ikke utsetter personer, husdyr og eiendom for fare ved de overbelastningsforhold og feiltilfeller som kan forutses.

Sikkerhetskravene anses oppfylt dersom utstyret tilfredsstiller sikkerhetskravene i

1)europeiske harmoniserte standarder, eller dersom slike standarder ikke finnes
2)gjeldende IEC- eller CEE-publikasjoner for utstyret, vedtatt i henhold til fastsatt prosedyre i EØS, eller dersom heller ikke slike publikasjoner finnes
3)gjeldende standard i fabrikasjonslandet innen EØS, såfremt denne standard oppfyller gjeldende sikkerhetskrav etter denne paragrafen.
§ 5a.Spesielle krav til markedsføring og omsetning av terminalutstyr etter § 4a

Den som markedsfører eller omsetter terminalutstyr med galvanisk forbindelse mellom elnettets jord og utstyrets kontakter for tilkobling til elektronisk kommunikasjonsnett, plikter å ha egnet sikkerhetsutstyr tilgjengelig og selge det sammen med terminalutstyret. Sikkerhetsutstyret skal tilfredsstille krav beskrevet i § 4a og omfatte en bruksanvisning.

Post- og teletilsynet utarbeider veiledning om faremomenter og bruk av sikkerhetsutstyr.

0Tilføyd ved forskrift 9 juli 2007 nr. 885.
§ 6.Standarder

Relevante standarder er

a)NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner
b)REN (Rasjonell elektrisk nettvirksomhet) Spesifikasjoner vedrørende fellesføring i luft og jord
c)NEK-EN 50083-1/NEK-EN 60728-11 Kablede overføringssystemer for fjernsyns-, lyd og interaktive tjenester - Del 1: Sikkerhetskrav
d)NEK-EN 50174-1 Informasjonsteknologi - Kablingsinstallasjoner Del 1: Spesifikasjon og kvalitetssikring
e)NEK-EN 50174-2 Informasjonsteknologi - Kablingsinstallasjoner Del 2: Planlegging og utførelse av installasjoner i bygninger
f)NEK-EN 50174-3 Informasjonsteknologi - Kablingsinstallasjoner Del 3: Planlegging og utførelse av installasjoner utenfor bygninger
g)NEK-EN 50310 Application of equipotential bonding and earthing at premises with information technology equipment
h)NEK-EN 60950-serien Information technology equipment - Safety
i)NEK-EN TR 62102 Electrical safety - Classification of interfaces for equipment to be connected to information and communications technology networks
j)NS-EN-300.253 Earthing and bonding of telecommunication equipment in telecommunication centres
k)NEK-EN 61663-1 Lightning Protection - Telecommunication lines - Part 1: Fibre optics installations
l)NEK-EN 61663-2 Lightning Protection - Telecommunication lines - Part 2: Lines using metallic conductors
m)ITU-T K.8 Separation in the soil between telecommunication cables and earthing system of power facilities
n)ITU-T K.12 Characteristics of gas discharge tubes for the protection of telecommunications installations
o)ITU-T K.26 Protection of telecommunication lines against harmful effects from electric power and electrified railway lines
p)ITU-T K.27 Bonding configurations and earthing inside a telecommunication building
q)ITU-T K.31 Bonding configurations and earthing of telecommunication installations inside a subscriber's building
r)ITU-T K.35 Bonding configuration and earthing at remote electronic sites
s)ITU-T K.44 Resistibility tests for telecommunication equipment exposed to overvoltages and overcurrents - basic recommendation
t)ITU-T K.45 Resistibility of telecommunication equipment installed in the access and trunk networks to overvoltages and overcurrents
u)ITU-T K.51 Safety criteria for telecommunication equipment
v)ITU-T K.56 Protection of radio base stations against lightning discharges
w)ITU-T K.57 Protection measures for radio base stations sited on power line towers
x)ITU-T K.58 EMC, resistibility and safety requirements and procedures for co-located telecommunication installations
y)ITU-T K.59 EMC, resistibility and safety requirements and procedures for co-located telecommunication for connection to unbundled cables
z)ITU-T K.68 Management of electromagnetic interference on telecommunication systems due to power systems.
0Endret ved forskrift 9 juli 2007 nr. 885.
§ 7.Driftsspenninger

Driftsspenninger i elektronisk kommunikasjonsnett skal være i samsvar med sikkerhetskrav som beskrevet i NEK-EN 60950-serien eller NEK-EN 50083-1/NEK-EN 60728-11. Ved kombinasjon av flere signaler i et grensesnitt skal summen av driftsspenninger ikke overstige sikkerhetskravet.

Krav i NEK-EN60950-serien kan fravikes dersom tilgjengelige koplingspunkter merkes og påføres varselskilt som beskriver fare ved arbeid på linjene. Det skal etableres spesielle arbeids- og sikkerhetsrutiner.

Termineringspunkt og kabling skal tåle minst 1,3A uten at brannfare oppstår, med mindre netteier har fastsatt en lavere grenseverdi.

§ 8.Overspenninger

Liv, helse og eiendom skal være beskyttet mot skadelig virkning av isolasjonssvikt eller feil mellom kretser med ulike spenninger og andre uønskede høye spenninger, som overspenninger forårsaket av elektriske produksjons-, distribusjons- og baneanlegg eller lynutladninger.

Avhengig av spenningens varighet, skal spenninger i elektronisk kommunikasjonsnett referert til lokal jord forårsaket av elektriske produksjons-, distribusjons- og baneanlegg være begrenset til 

0-200 ms1.030 V
201-350 ms780 V
351-500 ms650 V
501-1.000 ms430 V
1.001-2.000 ms300 V
2.001-3.000 ms250 V
3.001-5.000 ms200 V
5.001-10.000 ms150 V
Lenger enn 10 000 ms60 V

Post- og teletilsynet kan tillate at grenseverdiene fravikes på deler av elektronisk kommunikasjonsnett bortsett fra i utstyrspunkter og grensesnitt mot andre elektroniske kommunikasjonsnett. Ved fravik skal grenseverdiene være begrenset til

0-100 ms2.000 V
101-200 ms1.500 V
201-350 ms1.000 V

Det tillates maksimalt 10 mA kortslutningsstrøm mellom linje i elektronisk kommunikasjonsnett og lokal jord ved kapasitiv kopling mellom et høyspenningsanlegg og en linje.

Fenomener som påvirker sikkerheten og relevante dimensjonerende drifts- og feilsituasjoner i elektriske produksjons-, distribusjons- og baneanlegg gitt i «Directives concerning the protection of telecommunication lines against harmful effects from electric power and electrified railway lines» utgitt av Den internasjonale teleunion (ITU), jf. oversikt i rekommandasjon ITU-T K.26, skal følges.

I elektronisk kommunikasjonsnett skal lynoverspenninger være begrenset til 1500 V mot brukerutstyr og andre nett, og risiko for skade skal ikke være større enn beskrevet i relevante standarder.

Dersom det i elektronisk kommunikasjonsnett nyttes overspenningsvern mellom ledere og jord, skal disse ha minimum likestrøm tennspenning på 360 V når det er tatt hensyn til overspenningsvernets aldrings- og produksjonstoleranser. Tennspenningskravet kan fravikes dersom netteier har kontroll med bygningens elektriske installasjoner, inkludert jordingsanlegg.

§ 9.Dokumentasjon av nett

Eier skal dokumentere hvilke standarder som er fulgt, og at sikkerhetskravene er oppfylt. Dersom andre spesifikasjoner enn relevante standarder etter § 6 er lagt til grunn, skal det dokumenteres hvilke spesifikasjoner som er nyttet og at disse gir tilsvarende sikkerhet. Dokumentasjonen skal oppbevares så lenge nettet er i drift. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig ved tilsyn, jf. § 14.

Dersom elektriske produksjons-, distribusjons- og baneanlegg forårsaker at grenseverdiene i § 8 overstiges, skal det utarbeides dokumentasjon som skal omfatte

a)nettenes beliggenhet i forhold til hverandre i kartformat
b)benyttet jordresistivitet eller jordingsmotstand for beregningene
c)aktuelle feilstrømdata
d)beregnede spenninger
e)eventuelle målte spenninger og
f)gjennomførte vernetiltak.
§ 10.Dokumentasjon av utstyr

Det skal utarbeides dokumentasjon som viser at sikkerhetskravene er oppfylt. Den skal bygge på prosedyren for intern produksjonskontroll. Intern produksjonskontroll er den fremgangsmåte hvor produsenten eller produsentens ansvarlige representant innen EØS forsikrer seg om og erklærer at utstyret tilfredsstiller kravene i disse forskriftene. Produsenten eller dennes ansvarlige representant innen EØS skal påføre CE-merking på hvert utstyr i samsvar med reglene i § 11 dersom det er relevant.

Produsenten eller produsentens ansvarlige representant innen EØS skal utarbeide samsvarserklæring som skal innholde

a)navn og adresse til produsenten eller dennes ansvarlige representant innen EØS
b)beskrivelse av utstyret som entydig identifiserer det, herunder produsentens navn eller kjennemerke, typebetegnelse etc.
c)entydig identitet av harmoniserte standarder som helt eller delvis er anvendt, eller andre tekniske spesifikasjoner som utstyret tilfredsstiller i tilfelle standarder ikke er anvendt
d)forsikring om at utstyret oppfyller standardene under punkt c eller kravene til sikkerhet i forskriften
e)underskrift med nødvendig identifikasjon av den person som er gitt fullmakt til å undertegne på vegne av produsenten eller dennes representant innen EØS og
f)dato for underskriften.

Som underlag for samsvarserklæringen skal produsenten utarbeide en teknisk dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om utstyret er i samsvar med kravene i forskriften. Dokumentasjonen skal i den grad det er nødvendig for vurderingen, dekke utstyrets konstruksjon, produksjon og funksjon. Dokumentasjonen skal omfatte

a)en generell beskrivelse av utstyret
b)konstruksjons- og produksjonstegninger, komponentlister, lister over delmontasjer, strømkretsskjemaer osv.
c)beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå nevnte tegninger og lister og utstyrets virkemåte
d)en liste over standarder, anvendt i sin helhet eller delvis og en beskrivelse av løsninger som er valgt for å oppfylle de overordnede kravene i forskriften når standarder ikke er anvendt
e)resultatene av konstruksjonsberegninger og undersøkelser osv. og
f)prøverapporter.

Produsenten skal gjennomføre nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen sikrer at utstyret er i samsvar med kravene i forskriften.

Produsenten eller produsentens ansvarlige representant innen EØS skal oppbevare en kopi av samsvarserklæringen sammen med den tekniske dokumentasjonen. Samsvarserklæring og den tekniske dokumentasjonen skal på anmodning forelegges Post- og teletilsynet.

Produsenten eller produsentens ansvarlige representant innen EØS skal ha dokumentasjonen tilgjengelig for Post- og teletilsynet i minst ti år regnet fra den dag produksjonen av utstyret opphører. Er verken produsenten eller dennes ansvarlige representant etablert innen EØS, har den ansvarlige for markedsføringen av utstyret innen EØS plikten.

§ 11.CE-merking

Utstyr som er konstruert for merkespenning mellom 50 og 1000 V vekselstrøm, eller mellom 75 og 1500 V likestrøm, skal påføres CE-merking som en bekreftelse på at utstyret oppfyller sikkerhetskravene i § 5 og alle relevante krav i andre forskrifter som krever CE-merking av utstyret.

Utstyr som er konstruert for merkespenninger utenfor spenningsområdene i første ledd, skal påføres CE-merking dersom utstyret oppfyller alle relevante krav i andre forskrifter som krever CE-merking av utstyret. CE-merkingen skal påføres hvert enkelt eksemplar av utstyret. CE-merking skal utføres av produsenten eller dennes ansvarlige representant innen EØS og skal være lett synlig, lettleselig og varig. Dersom det ikke er mulig å påføre CE-merkingen på selve utstyret, skal CE-merkingen påføres utstyrets emballasje, bruksanvisning eller garantibevis.

Det er ikke tillatt å påføre merker på utstyret, dets emballasje, bruksanvisninger eller garantibevis som kan forveksles med CE-merket eller som kan villede med hensyn til CE-merkingens betydning og grafiske utforming.

Enhver annen merking kan påføres utstyret, emballasjen, bruksanvisningen eller garantibeviset forutsatt at den ikke gjør CE-merkingen mindre synlig og vanskeligere å lese. CE-merket er gjengitt i figur 1 i vedlegg til forskrift 20. juni 2000 nr. 628 om EØS-krav til radio- og teleterminalutstyr.

§ 12.Internkontroll

Eier av registreringspliktig nett i henhold til forskrift 16. februar 2004 nr. 401 om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste § 1-2, skal etablere internkontroll for å overvåke at kravene i denne forskriften er tilfredstilt.

Internkontroll innebærer at den ansvarlige for virksomheten skal

a)beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeid og hvordan virksomheten er organisert. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt
b)sikre tilgang til aktuelle lover og forskrifter som gjelder for virksomheten
c)sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor fagfeltet og kunnskap om virksomhetens internkontroll
d)skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav
e)utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av denne forskrift og
f)foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.

Det skal utarbeides rapport som skal inneholde dokumentasjon på punktene a-f. Rapporten skal sendes Post- og teletilsynet på anmodning.

Internkontrollrutiner med tilhørende dokumentasjon skal til enhver tid være oppdatert og oppbevares så lenge nettet er i drift. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig ved tilsyn, jf. § 14.

§ 13.Meldeplikt

Netteier skal straks melde skade på liv, helse og eiendom forårsaket av overspenninger i elektronisk kommunikasjonsnett til Post- og teletilsynet.

§ 14.Tilsyn

Post- og teletilsynet fører tilsyn med at krav i forskriften eller vedtak fattet med hjemmel i forskriften blir oppfylt.

Som ledd i tilsynet for utstyr kan Post- og teletilsynet eller den som bistår Post- og teletilsynet, gjennomføre kontroll hos produsent, importør, forhandler og bruker.

Den som blir kontrollert plikter å gi tilsynet uhindret adgang til nett, dokumentasjon og lokaler og medvirke til gjennomføring av kontrollen, jf. ekomloven kapittel 10.

Det kan gjennomføres stikkprøver, utføres målinger eller annen kontroll av utstyr og nett og av internkontroll.

Dersom Post- og teletilsynet finner det nødvendig, kan utstyr tas med for nærmere kontroll. Den som produserer, importerer, forhandler eller leier ut utstyr, plikter å skaffe til veie utstyr som Post- og teletilsynet ber om å få utlevert for nærmere kontroll, selv om utstyret ikke er tilgjengelig på lager.

§ 15.Unntak

Når særlige grunner foreligger, kan Post- og teletilsynet gjøre unntak fra krav i forskriften.

§ 16.Sanksjoner

Ved brudd på plikter etter forskriften kan Post- og teletilsynet gjennomføre sanksjoner etter ekomloven kapittel 10.

§ 17.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft straks.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 26. juni 2000 nr. 636 om elsikkerhet i telenett.