Forskrift om at passlovens § 6 annet ledd og § 6a også skal omfatte diplomatpass, spesialpass og tjenestepass mv.

DatoFOR-2005-09-30-1113
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 12
Ikrafttredelse30.09.2005
Sist endretFOR-2010-12-17-1610 fra 01.01.2011
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-06-19-82-§1
Kunngjort11.10.2005
KorttittelForskrift om diplomatpass mv.

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 30. september 2005 med hjemmel i lov 19. juni 1997 nr. 82 om pass (passloven) § 1 tredje ledd. Fremmet av Justis- og politidepartementet.
Endringer: Endret ved forskrift 17 des 2010 nr. 1610. 

§ 1.Lov om pass § 6 annet ledd (innhenting og lagring av biometrisk personinformasjon i passet) og § 6a (innsyn i og sletting av biometrisk personinformasjon innhentet for personalisering av passet og etterfølgende identitetskontroll) skal også omfatte diplomatpass, spesialpass og tjenestepass utstedt etter regler gitt i medhold av lov 3. mai 2002 nr. 13 om utenrikstjenesten, samt utlendingspass og reisebevis for flyktninger i medhold av lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her, jf. § 64.
0Endret ved forskrift 17 des 2010 nr. 1610 (i kraft 1 jan 2011).
§ 2.Forskriften trer i kraft straks.