Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften)

DatoFOR-2005-10-07-1219
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 13
Ikrafttredelse07.10.2005, 01.06.2006
Sist endretFOR-2017-05-05-531
EndrerFOR-1980-10-10-1
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§5, LOV-1965-06-18-4-§6, LOV-1965-06-18-4-§43, FOR-1967-03-17-3462
Kunngjort21.10.2005
Rettet26.05.2006 (skilt 904V)
KorttittelSkiltforskriften

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 7. oktober 2005 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 5, § 6 og § 43, jf. delegeringsvedtak 17. mars 1967 nr. 3462.
Endringer: Endret ved forskrifter 8 jan 2007 nr. 8, 9 april 2008 nr. 334, 17 juli 2008 nr. 812, 21 aug 2008 nr. 939, 8 feb 2008 nr. 117. 27 nov 2008 nr. 1262 jf. 17 april 2009 nr. 425, 18 feb 2009 nr. 201, 16 okt 2009 nr. 1277, 9 des 2009 nr. 1517, 22 juni 2010 nr. 934, 24 mai 2011 nr. 543, 21 nov 2011 nr. 1125, 14 jan 2013 nr. 40, 25 sep 2014 nr. 1241, 18 mars 2016 nr. 265, 5 mai 2017 nr. 531.
Rettelser: 01.11.2005 (§ 6, tekst til skilt 202), 03.11.2005, 14.11.2005 (skilt 106.3), 04.11.2006 (skilt 1094, overskrift), 26.05.2006 (skilt 904V).

Kapittel 1. Innledning

§ 1.Innledende bestemmelser
1. Offentlige trafikkskilt, vegoppmerkinger og trafikklyssignaler er de skilt, oppmerkinger og signaler som fremgår av denne forskrift, med utforming, farge og betydning som fastsatt her.
2. Det er forbudt å feste til skilt eller til annen offentlig trafikkontrollinnretning noe som ikke gjelder skiltets eller innretningens formål.
3. Definisjonene i trafikkreglene og i forskriftene om tekniske krav til kjøretøy gjelder for denne forskrift dersom ikke annet er uttrykkelig fastsatt. Det samme gjelder bestemmelsene i trafikkreglene om hvem som regnes som kjørende og gående.
4. Denne forskrift gjelder så langt den passer også for fører av sporvogn.
§ 2.Gyldighet, virkeområde m.m.
1. Offentlig trafikkskilt, vegoppmerking og trafikklyssignal er gyldig bare når de er plassert etter vedtak av vedkommende myndighet. Offentlig trafikkskilt gjelder etter sitt innhold fra det øyeblikk det er satt opp og avdekket.
2. Offentlig trafikkskilt, vegoppmerking og trafikklyssignal gjelder for vegen i den tillatte kjøreretning og for den trafikantgruppe som de retter seg mot.

Dersom det er flere kjørefelt i kjøreretningen og offentlig trafikkskilt er plassert over midten av et kjørefelt, gjelder skiltet bare for vedkommende felt.

Unntak fra bestemmelsene i nummeret her kan være fastsatt for enkelte skilt eller skiltgrupper.

3. Offentlig trafikkskilt kan være utført slik at skiltet kan veksle mellom to eller flere forskjellige symboler eller tekster. I slike tilfeller kan utforming og farge avvike fra det som er angitt i denne forskrift.

Kapittel 2. Fareskilt

§ 3.Alminnelige bestemmelser
1. Fareskilt varsler om særlig fare.
2. Fareskilt som nyttes til midlertidig skilting i forbindelse med vegarbeid, kan ha gul bunnfarge.
3. Fareskilt kan ha underskilt.
§ 4.De enkelte fareskilt 
sf-20051007-1219-100-1-01.gif
100.1
sf-20051007-1219-100-2-01.gif
100.2
100 Farlig sving
sf-20051007-1219-102-1-01.gif
102.1
sf-20051007-1219-102-2-01.gif
102.2
102 Farlige svinger
sf-20051007-1219-104-1-01.gif
104.1
sf-20051007-1219-104-2-01.gif
104.2
104 Bratt bakke
sf-20051007-1219-106-1-01.gif
106.1
sf-20051007-1219-106-2-01.gif
106.2
sf-20051007-1219-106-3-01.gif
106.3
106 Smalere veg
sf-20051007-1219-108-01.gif
108
108 Ujevn veg
sf-20051007-1219-109-01.gif
109
109 Fartshump
sf-20051007-1219-110-01.gif
110
110 Vegarbeid
sf-20051007-1219-112-01.gif
112
112 Steinsprut
sf-20051007-1219-114-01.gif
114
114 Rasfare
Skiltet varsler om fare for ras av stein, jord, snø e.l., og at rasmaterialer kan ligge på kjørebanen.
sf-20051007-1219-116-01.gif
116
116 Glatt kjørebane
Skiltet varsler om fare for glatt kjørebane på grunn av særlige forhold.
sf-20051007-1219-117-01.gif
117
117 Farlig vegskulder
sf-20051007-1219-118-01.gif
118
118 Bevegelig bru
sf-20051007-1219-120-01.gif
120
120 Kai, strand eller ferjeleie
sf-20051007-1219-122-01.gif
122
122 Tunnel
sf-20051007-1219-124-01.gif
124
124 Farlig vegkryss
Skiltet varsler om farlig vegkryss hvor det gjelder vanlig vikeplikt overfor kjørende fra høyre.
sf-20051007-1219-126-01.gif
126
126 Rundkjøring
sf-20051007-1219-132-01.gif
132
132 Trafikklyssignal
sf-20051007-1219-134-01.gif
134
134 Planovergang med bom
sf-20051007-1219-135-01.gif
135
135 Planovergang uten bom
sf-20051007-1219-136-1-01.gif
136.1
sf-20051007-1219-136-2-01.gif
136.2
sf-20051007-1219-136-3-01.gif
136.3
136 Avstandsskilt
Skiltet gir forvarsel om planovergang varslet med skilt 134 eller 135.
sf-20051007-1219-138-1-01.gif
138.1 Enkeltsporet
sf-20051007-1219-138-2-01.gif
138.2 Flersporet
138 Jernbanespor
Skiltet angir stedet hvor jernbane eller forstadsbane krysser vegen i plan.
sf-20051007-1219-139-01.gif
139
139 Sporvogn
sf-20051007-1219-140-01.gif
140
140 Avstand til gangfelt
sf-20051007-1219-142-01.gif
142
142 Barn
Skiltet varsler om sted på eller langs veg hvor barn ofte ferdes eller oppholder seg i forbindelse med skole, barnehage, lekeplass e.l.
sf-20051007-1219-144-01.gif
144
144 Syklende
Skiltet varsler om sted hvor syklende ofte krysser eller kjører ut på vegen.
sf-20051007-1219-146-1-01.gif
146.1
sf-20051007-1219-146-2-01.gif
146.2
sf-20051007-1219-146-3-01.gif
146.3
sf-20051007-1219-146-4-01.gif
146.4
sf-20051007-1219-146-5-01.gif
146.5
146 Dyr
Skiltet varsler at dyr ofte ferdes over eller langs vegen.
sf-20051007-1219-148-01.gif
148
148 Møtende trafikk
Skiltet varsler at kjørebanen har kjørende trafikk i begge retninger.
sf-20051007-1219-149-01.gif
149
149 Kø
sf-20051007-1219-150-01.gif
150
150 Fly
Skiltet varsler at fly kan fly lavt over eller nær vegen.
sf-20051007-1219-152-01.gif
152
152 Sidevind
Skiltet varsler om sted hvor det ofte forekommer sterk sidevind.
sf-20051007-1219-153-01.gif
153
153 Trafikkulykke
sf-20051007-1219-154-01.gif
154
154 Skiløpere
Skiltet varsler om sted hvor skiløpere ofte krysser vegen.
sf-20051007-1219-155-01.gif
155
155 Ridende
Skiltet varsler om sted hvor ridende ofte krysser eller rir ut i vegen.
sf-20051007-1219-156-01.gif
156
156 Annen fare
Farens art er angitt på underskilt.
0Endret ved forskrift 21 nov 2011 nr. 1125 (i kraft 1 jan 2012).

Kapittel 3. Vikeplikt- og forkjørsskilt

§ 5.Alminnelige bestemmelser
1. Vikeplikt- og forkjørsskilt regulerer vikepliktforholdene på vedkommende strekning eller sted.
2. Vikeplikt- og forkjørsskilt kan ha underskilt.
§ 6.De enkelte vikeplikt- og forkjørsskilt 
sf-20051007-1219-202-01.gif
202
202 Vikeplikt
Skiltet angir at kjørende har vikeplikt for kjørende trafikk i begge retninger på kryssende veg.  
sf-20051007-1219-204-01.gif
204
204 Stopp
Skiltet angir at kjørende skal stanse helt før kjøring inn på kryssende veg eller før kryssing av planovergang, og at den kjørende har vikeplikt for kjørende trafikk i begge retninger på kryssende veg eller at den kjørende skal gi fri veg for sporvogn og jernbanetog på kryssende planovergang.
Stansen skal skje foran og inntil stopplinje, eller dersom stopplinje mangler, så nær den kryssende veg som mulig.  
sf-20051007-1219-206-01.gif
206
206 Forkjørsveg
Skiltet angir at kjørende som kommer fra sideveg eller kryssende veg, er pålagt vikeplikt med skilt 202 «Vikeplikt» eller 204 «Stopp».
Skiltet gjelder til det blir opphevet med skilt 208 «Slutt på forkjørsveg» eller skilt 202 «Vikeplikt» eller skilt 204 «Stopp».
I kjørefelt med skilt 531 «Felt for fartsøkning» gjelder likevel trafikkreglenes bestemmelser om kjøring i slikt felt.  
sf-20051007-1219-208-01.gif
208
208 Slutt på forkjørsveg
sf-20051007-1219-210-01.gif
210
210 Forkjørskryss
Skiltet varsler om farlig vegkryss hvor kjørende fra sideveg eller kryssende veg er pålagt vikeplikt med skilt 202 «Vikeplikt» eller 204 «Stopp».  
sf-20051007-1219-212-01.gif
212
212 Vikeplikt overfor møtende kjørende
Skiltet angir forbud mot å kjøre inn på smal vegstrekning dersom slik kjøring medfører at møtende kjørende blir hindret.
sf-20051007-1219-214-01.gif
214
214 Møtende kjørende har vikeplikt
Skiltet angir at møtende kjørende er pålagt vikeplikt med skilt 212 «Vikeplikt overfor møtende kjørende».

Kapittel 4. Forbudsskilt

§ 7.Alminnelige bestemmelser
1. Forbudsskilt angir at det gjelder et forbud på vedkommende vegstrekning eller sted, eller at tidligere angitt forbud slutter å gjelde.
2. Forbudsskilt gjelder i kjøreretningen fra der skiltet er satt opp og fram til nærmeste vegkryss, dersom ikke annet er bestemt i § 8 for de enkelte skilt.
3. Forbudsskilt kan ha underskilt.
§ 8.De enkelte forbudsskilt 
sf-20051007-1219-302-01.gif
302
302 Innkjøring forbudt
Skiltet angir forbud mot å kjøre forbi skiltet. Sykling på fortau kan likevel foregå i samsvar med trafikkreglene.
sf-20051007-1219-306-0-01.gif306 Trafikkforbud
306.0306.0 Forbudt for alle kjøretøy  
sf-20051007-1219-306-1-01.gif
306.1
306.1 Forbudt for motorvogn
sf-20051007-1219-306-3-01.gif
306.3
306.3 Forbudt for traktor og for motorredskap konstruert for fart mindre enn 40 km/t
sf-20051007-1219-306-4-01.gif
306.4
306.4 Forbudt for motorsykkel og moped
sf-20051007-1219-306-5-01.gif
306.5
306.5 Forbudt for lastebil og trekkbil
sf-20051007-1219-306-6-01.gif
306.6
306.6 Forbudt for syklende
sf-20051007-1219-306-7-01.gif
306.7
306.7 Forbudt for gående
sf-20051007-1219-306-8-01.gif
306.8
306.8 Forbudt for gående og syklende
sf-20051007-1219-306-9-01.gif
306.9
306.9 Forbudt for ridende
sf-20051007-1219-308-01.gif
308
308 Forbudt for transport av farlig gods
Forbudet gjelder for kjøretøy som transporterer farlig gods hvor merking med oransje skilter i henhold til avsnitt 5.3.2 i ADR kreves for transportenheten. I de tilfeller hvor forbudet gjelder for vegtunneler, omfatter forbudet de kjøretøy som angis i avsnitt 1.9.5.3.6 i ADR.
sf-20051007-1219-310-01.gif
310
310 Forbudt for motorvogn med flere enn to hjul og med tillatt totalvekt høyere enn angitt
sf-20051007-1219-312-01.gif
312
312 Breddegrense
Forbudet gjelder kjøretøy, medregnet gods, med større bredde enn angitt.
sf-20051007-1219-314-01.gif
314
314 Høydegrense
Forbudet gjelder kjøretøy, medregnet gods, med større høyde enn angitt.
sf-20051007-1219-316-01.gif
316
316 Lengdegrense
Forbudet gjelder kjøretøy eller vogntog, medregnet gods, med større lengde enn angitt.  
sf-20051007-1219-318-1-01.gif318 Totalvektgrense
318.1318.1 for kjøretøy
Forbudet gjelder kjøretøy hvor aktuell totalvekt er høyere enn angitt. For vogntog gjelder forbudet hvert enkelt kjøretøy.
sf-20051007-1219-318-2-01.gif
318.2
318.2 for vogntog
Forbudet gjelder vogntog hvor samlet aktuell totalvekt er høyere enn angitt. Forbudet gjelder også enkelt kjøretøy hvor aktuell totalvekt er høyere enn angitt.
sf-20051007-1219-320-01.gif
320
320 Aksellastgrense
Forbudet gjelder kjøretøy med aktuell aksellast høyere enn angitt, aktuell boggilast høyere enn 1,5 ganger angitt aksellast eller aktuell trippelboggilast høyere enn 2 ganger angitt aksellast.
sf-20051007-1219-322-01.gif
322
322 Boggilastgrense
Forbudet gjelder kjøretøy med aktuell boggilast høyere enn angitt.
sf-20051007-1219-324-01.gif
324
324 Stopp for angitt formål
Skiltet angir forbud mot å kjøre videre før det er foretatt stans for det formål som er angitt i tekst på skiltet.
sf-20051007-1219-326-01.gif
326
326 Stopp for toll
Skiltet angir plikt til å stanse for tollklarering i samsvar med gjeldende tollbestemmelser.
sf-20051007-1219-330-1-01.gif
330.1
sf-20051007-1219-330-2-01.gif
330.2
330 Svingeforbud
Forbudet gjelder bare for det vegkryss som skiltet er plassert i eller ved, eventuelt for første vegkryss etter skiltet. Annet virkeområde kan fastsettes ved underskilt.
sf-20051007-1219-332-01.gif
332
332 Vendingsforbud
Forbudet gjelder til og med første vegkryss.
sf-20051007-1219-334-01.gif
334
334 Forbikjøringsforbud
Forbudet gjelder forbikjøring av motorvogn som har flere enn to hjul.
Forbudet gjelder ikke forbikjøring som etter trafikkreglene lovlig kan skje til høyre. Forbudet gjelder fram til skilt 336 «Slutt på forbikjøringsforbud», eller over en strekning som angitt med underskilt.
sf-20051007-1219-335-01.gif
335
335 Forbikjøringsforbud for lastebil
Forbudet gjelder lastebil med tillatt totalvekt over 3.500 kg som kjører forbi motorvogn som har flere enn to hjul.
Forbudet gjelder ikke forbikjøring som etter trafikkreglene lovlig kan skje til høyre. Forbudet gjelder fram til skilt 337 «Slutt på forbikjøringsforbud for lastebil», eller over en strekning som angitt med underskilt.
sf-20051007-1219-336-01.gif
336
336 Slutt på forbikjøringsforbud
sf-20051007-1219-337-01.gif
337
337 Slutt på forbikjøringsforbud for lastebil
sf-20051007-1219-362-01.gif
362
362 Fartsgrense
Forbudet gjelder kjøring med høyere fart enn angitt antall km/t.
Forbudet gjelder på vedkommende vegstrekning fram til annen fartsgrense er angitt ved
a) nytt skilt 362 «Fartsgrense» eller
b) skilt 366 «Fartsgrensesone» eller til der ett av følgende skilt er satt opp:
c) skilt 364 «Slutt på særskilt fartsgrense»
d) skilt 540 «Gatetun»
e) skilt 548 «Gågate».
Når skiltet nyttes til midlertidig regulering, kan det ha gul bunnfarge.
sf-20051007-1219-364-01.gif
364
364 Slutt på særskilt fartsgrense
sf-20051007-1219-366-01.gif
366
366 Fartsgrensesone
Skiltet angir grense for område hvor det gjelder forbud mot kjøring med større fart enn angitt antall km/t.
Forbudet gjelder til det blir opphevet ved skilt 368 «Slutt på fartsgrensesone», skilt 540 «Gatetun» eller skilt 548 «Gågate».
Skiltet varsler også at fysiske fartsdempende anordninger kan være plassert i kjørebanen.
sf-20051007-1219-368-01.gif
368
368 Slutt på fartsgrensesone
sf-20051007-1219-370-01.gif
370
370 Stans forbudt
Skiltet angir forbud mot å stanse kjøretøy på den side av vegen hvor skiltet er satt opp.
Skiltet gjelder fram til nærmeste vegkryss, eller til nytt skilt 370 «Stans forbudt», 372 «Parkering forbudt», 376 «Parkeringssone», 378 «Slutt på parkeringssone» og 552 «Parkering».
sf-20051007-1219-372-01.gif
372
372 Parkering forbudt
Skiltet angir forbud mot parkering på den side av vegen hvor skiltet er satt opp.
Skiltet gjelder fram til nærmeste vegkryss, eller til nytt skilt 372 «Parkering forbudt», 370 «Stans forbudt», 376 «Parkeringssone», 378 «Slutt på parkeringssone» og 552 «Parkering».
sf-20051007-1219-376-1-01.gif
376.1 (Eks.)
sf-20051007-1219-376-2-01.gif
376.2 (Eks.)
376 Parkeringssone
Skiltet angir grense for område hvor det gjelder særlige bestemmelser om parkering eller stans av kjøretøy. De særlige bestemmelser som gjelder, framgår av symboler og tekst på skiltet.
Skiltet gjelder til det blir opphevet av skilt 378 «Slutt på parkeringssone».
For bestemte vegstrekninger innenfor området kan det ved skilt være fastsatt avvikende bestemmelser om parkering eller stans. For disse vegstrekninger gjelder ikke soneskiltets bestemmelser.
sf-20051007-1219-378-1-01.gif
378.1
sf-20051007-1219-378-2-01.gif
378.2
378 Slutt på parkeringssone
0Endret ved forskrifter 8 jan 2007 nr. 8, 21 nov 2011 nr. 1125 (i kraft 1 jan 2012), 25 sep 2014 nr. 1241.

Kapittel 5. Påbudsskilt

§ 9.Alminnelige bestemmelser
1. Påbudsskilt angir at det gjelder et påbud på vedkommende vegstrekning eller sted.
2. Påbudsskilt kan ha underskilt.
§ 10.De enkelte påbudsskilt 
sf-20051007-1219-402-1-01.gif
402.1
sf-20051007-1219-402-2-01.gif
402.2
sf-20051007-1219-402-3-01.gif
402.3
sf-20051007-1219-402-4-01.gif
402.4
sf-20051007-1219-402-5-01.gif
402.5
sf-20051007-1219-402-6-01.gif
402.6
sf-20051007-1219-402-7-01.gif
402.7
sf-20051007-1219-402-8-01.gif
402.8
402 Påbudt kjøreretning
Skiltet angir at kjørende skal forlate vegkrysset i den retning som er angitt på skiltet.
sf-20051007-1219-404-1-01.gif
404.1
sf-20051007-1219-404-2-01.gif
404.2
404 Påbudt kjørefelt
Skiltet angir at kjørende skal passere skiltet på den side som pilen peker mot.
sf-20051007-1219-406-01.gif
406
406 Påbudt rundkjøring
sf-20051007-1219-408-01.gif
408
408 Påbudt kjøreretning i rundkjøring
0Endret ved forskrift 25 sep 2014 nr. 1241.

Kapittel 6. Opplysningsskilt

§ 11.Alminnelige bestemmelser
1. Opplysningsskilt angir at særlige regler, herunder forbud og påbud, gjelder eller slutter å gjelde for vedkommende vegstrekning eller sted, dersom ikke annet framgår av § 12 for de enkelte skilt.
2. Opplysningsskilt kan ha underskilt.
§ 12.De enkelte opplysningsskilt
sf-20051007-1219-502-01.gif
502
502 Motorveg
Skiltet angir at trafikkreglenes bestemmelser om motorveg gjelder fra skiltet og til skilt 504 «Slutt på motorveg», til skilt 503 «Motortrafikkveg» eller til kryss mellom avkjøringsveg fra motorveg og veg som ikke er motorveg.
sf-20051007-1219-503-01.gif
503
503 Motortrafikkveg
Skiltet angir at trafikkreglenes bestemmelser om motortrafikkveg gjelder fra skiltet og til skilt 505 «Slutt på motortrafikkveg», til skilt 502 «Motorveg» eller til kryss mellom avkjøringsveg fra motortrafikkveg og veg som ikke er motortrafikkveg.
sf-20051007-1219-504-01.gif
504
504 Slutt på motorveg
sf-20051007-1219-505-01.gif
505
505 Slutt på motortrafikkveg
sf-20051007-1219-506-01.gif
506 (Eksempel)
506 Tungtrafikkfelt
Kjørefelt for motorvogn med tillatt totalvekt høyere enn angitt. Feltet kan også brukes av uniformert utrykningskjøretøy. Skiltet angir at kjørefelt for tungtrafikk begynner. Skiltet gjelder fram til skilt 507 «Slutt på tungtrafikkfelt» eller til første vegkryss. Skiltet oppheves også av vegvisingsskilt som angir annen bruk av feltet.
sf-20051007-1219-507-01.gif
507 (Eksempel)
507 Slutt på tungtrafikkfelt
sf-20051007-1219-508-1-01.gif
508.1
sf-20051007-1219-508-2-01.gif
508.2
508 Kollektivfelt
508.1 for buss
508.2 for buss og drosje
Skiltet angir at kollektivfelt begynner og at trafikkreglenes bestemmelser om kollektivfelt gjelder. Buss med inntil 16 passasjerplasser i tillegg til førerplass kan bare brukes i kollektivfelt ved utøvelse av løyvepliktig persontransport eller med minst 7 passasjerer i tillegg til fører. Skiltet gjelder fram til skilt 510 «Slutt på kollektivfelt» eller til første vegkryss. Skiltet oppheves også av vegvisningsskilt som angir annen bruk av feltet.
sf-20051007-1219-509-01.gif
509
509 Sambruksfelt
Skiltet angir at sambruksfelt begynner og at trafikkreglenes bestemmelser om sambruksfelt gjelder. Feltet kan brukes av drosje og buss, samt av motorvogn som transporterer minst det antall personer som er angitt ved tall på skiltet. Buss med inntil 16 passasjerplasser i tillegg til førerplass, og som ikke brukes i løyvepliktig persontransport, omfattes også av skiltets krav om antall personer. Skiltet gjelder fram til skilt 511 «Slutt på sambruksfelt» eller til første vegkryss. Skiltet oppheves også av vegvisningsskilt som angir annen bruk av feltet.
sf-20051007-1219-510-1-01.gif
510.1
sf-20051007-1219-510-2-01.gif
510.2
510 Slutt på kollektivfelt
sf-20051007-1219-511-01.gif
511
511 Slutt på sambruksfelt
sf-20051007-1219-512-01.gif
512
512 Holdeplass for buss
Skiltet angir at det er holdeplass for buss på stedet og at trafikkreglenes bestemmelser om holdeplass gjelder. Skiltet kan plasseres på leskur og på rutetavle.
sf-20051007-1219-513-01.gif
513
513 Holdeplass for sporvogn
Skiltet angir at det er holdeplass for sporvogn på stedet og at trafikkreglenes bestemmelser om holdeplass gjelder. Skiltet kan plasseres på leskur og på rutetavle.
sf-20051007-1219-514-01.gif
514
514 Holdeplass for drosje
Skiltet angir at det er holdeplass for drosje på stedet og at trafikkreglenes bestemmelser om holdeplass gjelder. Skiltet kan plasseres på leskur.
sf-20051007-1219-516-01.gif
516
516 Gangfelt
Skiltet angir kryssingssted for gående hvor trafikkreglenes bestemmelser om gangfelt gjelder.
sf-20051007-1219-518-01.gif
518
518 Gangveg
Skiltet angir veg som er anlagt for gående. Skiltet angir dessuten at trafikkreglenes bestemmelser om bruk av slik veg gjelder.
sf-20051007-1219-520-01.gif
520
520 Sykkelveg
Skiltet angir veg som er anlagt for syklende. Skiltet angir dessuten at trafikkreglenes bestemmelser om bruk av slik veg gjelder.
sf-20051007-1219-521-01.gif
521.1
521.1 Sykkelfelt - sideplassert
Skiltet angir at kjørebanen har eget kjørefelt for syklende. Skiltet angir dessuten at trafikkreglenes bestemmelser om bruk av sykkelfelt gjelder.
sf-20051007-1219-521-2-01.gif
521.2
521.2 Sykkelfelt - Midtstilt
Skiltet angir at kjørebanen har eget kjørefelt for syklende. Skiltet angir dessuten at trafikkreglenes bestemmelser om bruk av sykkelfelt gjelder.
sf-20051007-1219-522-01.gif
522
522 Gang- og sykkelveg
Skiltet angir veg som er anlagt for gående og syklende. Skiltet angir dessuten at trafikkreglenes bestemmelser om bruk av slik veg gjelder.
sf-20051007-1219-524-01.gif
524
524 Møteplass
Skiltet angir sted hvor trafikkreglenes bestemmelser om møteplass gjelder.
sf-20051007-1219-526-1-01.gif
526.1
sf-20051007-1219-526-2-01.gif
526.2
526 Envegskjøring
Skiltet angir at kjøring bare er tillatt i pilens retning fram til første vegkryss.
sf-20051007-1219-527-1-01.gif
527.1
sf-20051007-1219-527-3-01.gif
527.3
sf-20051007-1219-527-2-01.gif
527.2
sf-20051007-1219-527-4-01.gif
527.4
527 Blindveg
527.1 Skiltet viser at vegen er fysisk stengt.
527.2 Skiltet viser at kryssende veg er fysisk stengt.
Skiltets utforming tilpasses forholdene på stedet.
527.3 Skiltet viser at vegen er stengt for biltrafikk, men åpen for gående og syklende.
527.4 Skiltet viser at kryssende veg er stengt for biltrafikk, men åpen for gående og syklende. Skiltets utforming tilpasses forholdet på stedet.
Sykkelsymbolet på skiltene 527.3 og 527.4 kan erstattes av symbol for gående dersom vegen videre bare er beregnet for gående.
sf-20051007-1219-528-01.gif
528
528 Valgfritt kjørefelt
sf-20051007-1219-530a-01.gifsf-20051007-1219-530b-01.gif530 Sammenfletting
Skiltet angir at kjørefelt føres sammen til ett med gjensidig tilpassing i samsvar med trafikkreglenes bestemmelser (fletting).
530 (Eksempler)
sf-20051007-1219-531-1-01.gif
531.1 (Eks.)
sf-20051007-1219-531-2-01.gif
531.2 (Eks.)
531 Felt for fartsøkning
Skiltet angir at felt for fartsøkning føres inn på annet kjørefelt med gjensidig tilpassing i samsvar med trafikkreglenes bestemmelser (fletting).
sf-20051007-1219-532a-01.gifsf-20051007-1219-532b-01.gif532 Kjørefelt slutter
Kjørende i felt som slutter, skal skifte felt og har vikeplikt i samsvar med trafikkreglenes bestemmelser.
532 (Eksempler)
sf-20051007-1219-534a-01.gifsf-20051007-1219-534b-01.gif534 Kjørefelt begynner
534 (Eksempler)
sf-20051007-1219-536-1-01.gif
536.1 (Eks.)
sf-20051007-1219-536-2-01.gif
536.2 (Eks.)
536 Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt
sf-20051007-1219-538-01.gif
538 (Eksempel)
538 Kjørefeltinndeling
Skiltet angir antall kjørefelt på kjørebanen, og kjøreretningen for de enkelte felt.
Spesielle reguleringer som gjelder for enkelte felt, kan være vist på skiltet.
sf-20051007-1219-539-01.gif
539 (Eksempel)
539 Endret kjøremønster

Skiltene 530-539 har utforming som er tilpasset kjørefeltenes antall og retning på stedet. Når skiltene nyttes til midlertidig skilting i forbindelse med vegarbeid, kan de ha gul bunnfarge. 

sf-20051007-1219-540-01.gif
540
540 Gatetun
Skiltet angir grense for område hvor trafikkreglenes bestemmelser om gatetun gjelder. Hindringer er ikke særskilt merket eller varslet.
Skiltet gjelder til det blir opphevet av skilt 542 «Slutt på gatetun».
sf-20051007-1219-542-01.gif
542
542 Slutt på gatetun
sf-20051007-1219-548-01.gif
548
548 Gågate
Skiltet angir grense for område hvor det er forbudt å kjøre motorvogn og hvor trafikkreglenes bestemmelser om gågate gjelder.
Skiltet gjelder til det blir opphevet av skilt 550 «Slutt på gågate».
sf-20051007-1219-550-01.gif
550
550 Slutt på gågate
sf-20051007-1219-552-01.gif
552
552 Parkering
Skiltet angir at parkering er tillatt på stedet, dersom parkeringen ikke er i strid med trafikkreglenes bestemmelser om stans eller parkering.
Har skiltet underskilt 828 «Utstrekning av stans- eller parkeringsregulering», er det likevel tillatt å parkere i anvist retning selv om parkeringen er i strid med trafikkreglenes bestemmelser om stans og parkering.
Dersom underskilt angir at parkering er forbeholdt bestemte kjøretøy- eller trafikantgrupper, er parkering forbudt for andre.
Er skiltet plassert på eller ved særskilt avgrenset område, f.eks. parkeringsplass, gjelder skiltet for hele området. Ellers gjelder skiltet bare på den side av vegen hvor det er satt opp. Skiltet gjelder da fram til nærmeste vegkryss eller til nytt skilt 552 «Parkering», skilt 370 «Stans forbudt», skilt 372 «Parkering forbudt» eller til skilt 376 «Parkeringssone».
Dersom miniatyr av skiltet, eventuelt med underskilt, er anbrakt på parkometer, er parkering tillatt i overensstemmelse med særlige regler om avgiftsparkering. Skiltet gjelder da for vedkommende parkeringsfelt uten hensyn til trafikkreglenes bestemmelser om stans og parkering.
sf-20051007-1219-555-01.gif
555
555 Havarilomme
sf-20051007-1219-556-1-01.gif
556.1
556.1 Automatisk trafikkontroll – punktmåling
sf-20051007-1219-556-2-01.gif
556.2
556.2 Automatisk trafikkontroll – strekningsmåling
sf-20051007-1219-558-01.gif
558
558 Videokontroll/-overvåking
sf-20051007-1219-560-01.gif
560 (Eksempel)
560 Opplysningstavle
Skiltet kan gi opplysning om veg- og trafikkforhold som ikke kan formidles ved andre trafikkskilt.
Ved opplysning om planlagt eller pågående vegarbeid kan aktuell vegmyndighet angis ved bruk av navn.
Ved opplysning av særlig interesse for turisttrafikk kan skiltet ha brun bunnfarge.
Ved midlertidig opplysning kan skiltet ha gul bunn, sort bord og sort symbol eller tekst.
Ved opplysning om omkjøring kan skiltet ha oransje bunn, sort bord og sort symbol eller tekst.
sf-20051007-1219-565-01.gif
565
565 Feil kjøreretning
sf-20051007-1219-570-1V-01.gif
570.1V
sf-20051007-1219-570-1H-01.gif
570.1H
570 Nødutgangsskilt for tunnel
570.1 Nødutgang
sf-20051007-1219-570-2V-01.gif
570.2V
sf-20051007-1219-570-2H-01.gif
570.2H
570.2 Retning og avstand til nødutgang
0Endret ved forskrifter 9 april 2008 nr. 334, 8 feb 2008 nr. 117 (i kraft 1 jan 2009), 22 juni 2010 nr. 934 (i kraft 1 sep 2010), 21 nov 2011 nr. 1125 (i kraft 1 jan 2012), 25 sep 2014 nr. 1241.

Kapittel 6a. Skilt med trafikksikkerhetsinformasjon

0Tilføyd ved forskrift 27 nov 2008 nr. 1262 (i kraft 1 juli 2009, jf. vedtak 17 april 2009 nr. 425).
§ 12a.Alminnelige bestemmelser
1.Skiltet viser budskap knyttet til trafikksikkerhet.
2.Skiltet har ikke underskilt.
0Tilføyd ved forskrift 27 nov 2008 nr. 1262 (i kraft 1 juli 2009, jf. vedtak 17 april 2009 nr. 425).
§ 12b.De enkelte skilt 

590 Trafikksikkerhetsinformasjon

sf-20051007-1219-590-01.jpg

590 (eksempel)

0Tilføyd ved forskrift 27 nov 2008 nr. 1262 (i kraft 1 juli 2009, jf. vedtak 17 april 2009 nr. 425).

Kapittel 7. Serviceskilt

§ 13.Alminnelige bestemmelser
1. Serviceskilt gir opplysninger om nødhjelp, vegservice, severdighet m.m.
2. To eller flere symboler kan kombineres på samme skilt. Avstand og nærmere informasjon om servicestedet kan angis på skiltet.
§ 14.De enkelte serviceskilt 

A. Skilt for nødhjelp og vegservice

sf-20051007-1219-601-02.png
601
601 Lytt til radio
sf-20051007-1219-602-01.gif
602
602 Førstehjelp
sf-20051007-1219-605-01.gif
605
605 Nødtelefon
sf-20051007-1219-606-01.gif
606
606 Brannslokningsapparat
sf-20051007-1219-608-01.gif
608
608 Kjøretøyverksted
sf-20051007-1219-609-01.gif
609
609 Hurtiglading av motorvogn
 

610 Drivstoff 

sf-20051007-1219-610-1-01.gif
610.1
610.1 Drivstoff
sf-20051007-1219-610-2-01.gif
610.2
610.2 Eksempel
sf-20051007-1219-611-01.gif
611
611 Toalettømmeanlegg
Skiltet angir mottaksanlegg for toalettavfall fra campingvogner, bobiler og busser.
sf-20051007-1219-612-01.gif
612
612 Toalett
sf-20051007-1219-613-1-01.gif
613.1
sf-20051007-1219-613-2-01.gif
613.2
613 Rasteplass
sf-20051007-1219-614-01.gif
614
614 Enklere servering
sf-20051007-1219-616-01.gif
616
616 Spisested
sf-20051007-1219-618-01.gif
618
618 Campingplass
sf-20051007-1219-621-01.gif
621
621 Bobilplass
sf-20051007-1219-622-01.gif
622
622 Campinghytter
sf-20051007-1219-624-01.gif
624
624 Vandrerhjem
sf-20051007-1219-625-01.gif
625
625 Rom og frokost
sf-20051007-1219-626-01.gif
626
626 Overnattingssted
sf-20051007-1219-635-01.gif
635
635 Informasjon
sf-20051007-1219-637-01.gif
637
637 Turistkontor
 

B. Skilt for severdigheter, aktiviteter, friluftsliv m.m. 

640 Severdigheter 

sf-20051007-1219-640-10-01.gif
640.10
640.10 Severdighet
For severdighet av særlig stor betydning kan symbolet erstattes av symbol tilpasset severdigheten.
sf-20051007-1219-640-12-01.gif
640.12
640.12 Museum/galleri
sf-20051007-1219-640-20-01.gif
640.20
640.20 Utsiktspunkt
sf-20051007-1219-640-30-02.png
640.30
640.30 Naturvernområde
sf-20051007-1219-640-101-01.png
640.101
640.101 Verdensarv
sf-20051007-1219-640-102-01.png
640.102
640.102 Nasjonale festningsverk
 

650 Aktiviteter, friluftsliv m.m. 

sf-20051007-1219-650-10-01.gif
650.10
650.10 Badeplass
sf-20051007-1219-650-11-01.gif
650.11
650.11 Fiskeplass
sf-20051007-1219-650-20-01.gif
650.20
650.20 Tursti
sf-20051007-1219-650-21-01.gif
650.21
650.21 Skiløype
sf-20051007-1219-650-40-01.gif
650.40
650.40 Gardsmat/bygdeturisme
sf-20051007-1219-650-41-01.png
650.41
650.41 Olavsrosa
0Endret ved forskrifter 18 feb 2009 nr. 201 (i kraft 1 juli 2009), 21 nov 2011 nr. 1125 (i kraft 1 jan 2012), 25 sep 2014 nr. 1241, 5 mai 2017 nr. 531.

Kapittel 8. Vegvisningsskilt

§ 15.Alminnelige bestemmelser
1. Vegvisningsskilt gir opplysninger om stedsnavn, virksomheter, vegruter, valg av kjørefelt, valg av veg og avstand til reisemål.
2. Skiltene 701-719 og 725 har følgende farger:
-For geografiske mål: Blå bunn og hvit tekst for motorveger, gul bunn og sort tekst for andre veger.
-For andre mål: Hvit bunn og sort tekst.
-For midlertidig vegvisning: Oransje bunn og sort tekst.

For mål av særlig interesse for turisttrafikk kan skiltene ha brun bunn og hvit tekst.

3. Vegvisningsskilt har ikke underskilt. I stedet kan tekst, tall og symboler som beskrevet i denne forskrift, være anbrakt på vegvisningsskiltet. Dersom offentlig trafikkskilt er gjengitt på vegvisningsskilt, betyr det at tilsvarende skilt er satt opp på den veg det vises til.
§ 16.De enkelte vegvisningsskilt 

A. Alminnelige vegvisningsskilt 

I. Skilt for forvarsling av kryss eller avkjøringsveg

Skiltene 701-709 forvarsler vegkryss eller avkjøringsveg, og viser vegens nummer og/eller reisemål. Navn på vegkryss kan også angis. 

sf-20051007-1219-701-01.gif
701 (Eksempler)
701 Tabellorienteringstavle
sf-20051007-1219-703-01.gif
703 (Eksempler)
703 Diagramorienteringstavle
sf-20051007-1219-705-01.gif
705 (Eksempler)
705 Avkjøringstavle
sf-20051007-1219-707-01.gif
707 (Eksempler)
707 Kjørefeltorienteringstavle
Skiltet viser antall kjørefelt fram mot kryss eller avkjøringsveg, og hvilke kjøreretninger eller reisemål de enkelte kjørefelt er beregnet for.
sf-20051007-1219-709-01.gif
709 (Eksempler)
709 Portalorienteringstavle
Skiltet viser hvilke kjøreretninger eller reisemål kjørefelt er beregnet for.
 

II. Skilt for vegvisning i kryss eller avkjøringsveg

Skiltene 711-719 viser vegnummer og/eller reisemål for de enkelte vegarmer i kryss eller for avkjøringsveg. 

sf-20051007-1219-711-01.gif
711 (Eksempel)
> 711 Tabellvegviser
sf-20051007-1219-713-01.gif
713 (Eksempler)
713 Vanlig vegviser
sf-20051007-1219-715-01.gif
715 (Eksempler)
715 Avkjøringsvegviser
sf-20051007-1219-717-01.gif
717 (Eksempel)
717 Kjørefeltvegviser
Skiltet viser hvilke reisemål kjørefelt er beregnet for.
sf-20051007-1219-719-01.gif
719 (Eksempler)
719 Portalvegviser
Skiltet viser hvilke reisemål kjørefelt er beregnet for.
 

III. Skilt for rutebekreftelse og orientering 

723 Vegruteskilt

Symboler på vegruteskilt kan vises på andre vegvisningsskilt. Vegruteskilt som angir vegnummer kan vise bokstavene N (nord), S (syd), Ø (øst) eller V (vest) for å angi rutens hovedretning. Stiplet bord angir rute som leder til vedkommende veg. 

sf-20051007-1219-723-11-01.gif
723.11
sf-20051007-1219-723-12-01.gif
723.12
723.11-12 Vegnummer for europaveg
sf-20051007-1219-723-13-01.gif
723.13
sf-20051007-1219-723-14-01.gif
723.14
723.13-14 Vegnummer for riksveg som ikke er europaveg
sf-20051007-1219-723-15-01.gif
723.15
sf-20051007-1219-723-16-01.gif
723.16
723.15-16 Vegnummer for nummerert fylkesveg
sf-20051007-1219-723-21-01.gif
723.21
sf-20051007-1219-723-22-01.gif
723.22
723.21-22 Ringveg/ringrute
sf-20051007-1219-723-31-01.gif
723.31
723.31 Nasjonal turistveg
Symbolet kan vises på serviceskilt
sf-20051007-1219-723-41-01.gif
723.41
723.41 Omkjøringsrute for store kjøretøy
sf-20051007-1219-723-51-01.gif
723.51
723.51 Rute for transport av farlig gods
sf-20051007-1219-723-61-01.gif
723.61
sf-20051007-1219-723-62-01.gif
723.62
sf-20051007-1219-723-63-01.gif
723.63
sf-20051007-1219-723-64-01.gif
723.64
sf-20051007-1219-723-65-01.gif
723.65
sf-20051007-1219-723-66-01.gif
723.66
723.61-66 Andre omkjøringsruter
sf-20051007-1219-723-71-01.gif
723.71
sf-20051007-1219-723-72-01.gif
723.72
723.71-72 Kryssnummer på flerfeltsveg
sf-20051007-1219-723-73-01.gif
723.73
723.73 Kryssnummer på tofeltsveg
sf-20051007-1219-725-01.gif
725 (Eksempler)
725 Avstandsskilt
Skiltet viser avstanden i km til angitte mål eller til nærmeste kryss eller avkjøringsmulighet.
sf-20051007-1219-727-01.gif
727 (Eksempler)
727 Stedsnavnskilt
Skiltet viser by, tettsted, administrativ grense eller annet sted av betydning for orienteringen.  
sf-20051007-1219-729-01.gif
729
729 Gate-/vegnavnskilt
 

B. Spesielle vegvisningsskilt 

sf-20051007-1219-731-01.gif
731
731 Samleskilt for vegvisning
Skiltet viser steder eller virksomheter som kan nås via et felles vegvalg i etterfølgende vegkryss eller avkjøring.
sf-20051007-1219-741-01.gif
741
741 Omkjøring for bestemte kjøretøygrupper
Skiltet varsler om at vegen er stengt for bestemte kjøretøygrupper, og at slike kjøretøy må følge omkjøring.
sf-20051007-1219-743-01.gif
743
743 Midlertidig omkjøring
Skiltet varsler om at vegen er midlertidig stengt, og at gjennomgående trafikk må følge omkjøring.
sf-20051007-1219-745-01.gif
745
745 Slutt på midlertidig omkjøring
sf-20051007-1219-749-01.gif
749
749 Vegviser for gangtrafikk
Skiltet kan vise symbol for forflytningshemmet.
sf-20051007-1219-751-01.gif
751
751 Vegviser for sykkelrute
sf-20051007-1219-753-01.gif
753
753 Tabellvegviser for sykkelrute
sf-20051007-1219-755-01.gif
755
755 Sykkelruteskilt
sf-20051007-1219-757-01.gif
757
757 Avstandsskilt for sykkelrute
 

C. Vegvisningssymboler 

sf-20051007-1219-761-01.gif
761 Motorveg
sf-20051007-1219-763-01.gif
763 Motortrafikkveg
sf-20051007-1219-765-01.gif
765 Bomveg/brukerbetaling på veg
sf-20051007-1219-767-01.gif
767 Parkering
sf-20051007-1219-769-01.gif
769 Parkeringshus
sf-20051007-1219-771-01.gif
771 Lufthavn/flyplass
sf-20051007-1219-772-01.gif
772 Helikopterplass
sf-20051007-1219-773-01.gif
773 Busstasjon/bussterminal
sf-20051007-1219-774-01.gif
774 Jernbanestasjon/togterminal
sf-20051007-1219-775-01.gif
775 Bilferje
sf-20051007-1219-776-01.gif
776 Godshavn
sf-20051007-1219-780-01.gif
780 Kjetting
 

790 Andre reisemål

sf-20051007-1219-790-10-01.gif
790.10 Kirke
sf-20051007-1219-790-15-01.gif
790.15 Næringsområde
sf-20051007-1219-790-20-01.gif
790.20 Svømmehall
sf-20051007-1219-790-30-01.gif
790.30 Alpinanlegg
sf-20051007-1219-790-31-01.gif
790.31 Hoppbakke
sf-20051007-1219-790-32-01.gif
790.32 Skistadion
sf-20051007-1219-790-40-01.gif
790.40 Golfbane
 

792 Betalingsmåte i bomstasjon/betalingssystem på veg 

sf-20051007-1219-792-11-01.gif
792.11 Betaling med elektronisk brikke
sf-20051007-1219-792-12-01.gif
792.12 Betaling til betjent
sf-20051007-1219-792-13-01.gif
792.13 Betaling med mynter til automat
sf-20051007-1219-792-14-01.gif
792.14 Betaling med kort til automat
sf-20051007-1219-792-15-01.gif
792.15 Betaling med sedler til automat
sf-20051007-1219-792-16-01.gif
792.16 Ta billett i et lukket betalingssystem
sf-20051007-1219-792-17-01.gif
792.17 Lever billett i et lukket betalingssystem
sf-20051007-1219-792-30-01.gif
792.30 Helautomatisk bomstasjon som passeres uten å stanse
sf-20051007-1219-792-31-01.gif
792.31 Betaling med AutoPASS
0Endret ved forskrifter 21 aug 2008 nr. 939, 16 okt 2009 nr. 1277 (i kraft 1 jan 2010), 21 nov 2011 nr. 1125 (i kraft 1 jan 2012), 25 sep 2014 nr. 1241.

Kapittel 9. Underskilt

§ 17.Alminnelige bestemmelser
1. Underskilt er bare gyldig når det nyttes sammen med hovedskilt, og gir nærmere klargjøring, utviding, utfylling eller begrensning av hovedskiltets betydning eller gyldighetsområde.
2. Underskilt til hovedskilt som nyttes til midlertidig skilting i forbindelse med vegarbeid, kan ha gul bunnfarge.
§ 18.De enkelte underskilt 

A. Alminnelige underskilt 

sf-20051007-1219-802-01.gif
802
802 Avstand
Underskiltet angir avstanden til det sted hvor hovedskiltet begynner å gjelde, eller til sted hvor tilsvarende hovedskilt er satt opp (forvarsling).
sf-20051007-1219-804-01.gif
804
804 Utstrekning
Underskiltet angir at hovedskiltet gjelder for bestemt vegstrekning. Tallene angir avstanden til vegstrekningens begynnelse og slutt.
sf-20051007-1219-806-01.gif
806
806 Tid
Underskiltet angir at hovedskiltet bare gjelder i det eller de tidsrom som er angitt med klokkeslett. Sorte tall gjelder hverdag unntatt lørdag, sorte tall i parentes gjelder lørdag, røde tall gjelder søndag, helligdag og offentlig høytidsdag.
 

807 Symbol 

sf-20051007-1219-807-1-01.gif
807.1
807.1 Personbil
sf-20051007-1219-807-2-01.gif
807.2
807.2 Varebil, lastebil og trekkbil
sf-20051007-1219-807-3-01.gif
807.3
807.3 Buss
sf-20051007-1219-807-4-01.gif
807.4
807.4 Vogntog
sf-20051007-1219-807-5-01.gif
807.5
807.5 Tilhenger særskilt innredet til campingbruk, samt eventuell trekkvogn
sf-20051007-1219-807-6-01.gif
807.6
807.6 Sykkel
sf-20051007-1219-807-7-01.gif
807.7
807.7 Tohjuls motorsykkel med og uten sidevogn og tohjuls moped
sf-20051007-1219-807-8-01.gif
807.8
807.8 Forflytningshemmede med parkeringstillatelse
sf-20051007-1219-807-9-01.gif
807.9
807.9 Kjøretøy særskilt innredet til campingbruk (bobil)

Symbolene 807.1-807.9 benyttet på underskilt betyr at hovedskiltets regulering eller informasjon gjelder vedkommende kjøretøy- eller trafikantgruppe. Vektangivelse på symbol 807.2 betyr at reguleringen gjelder kjøretøy med tillatt totalvekt høyere enn angitt.

Symbol på underskilt til skilt 552 «Parkering» betyr at parkeringen er reservert vedkommende kjøretøy- eller trafikantgruppe. Symbol 807.8 til skilt 552 «Parkering» betyr at det er forbud mot av- og pålessing. Av- og påstigning er tillatt.

Kjøretøy- eller trafikantgruppe kan unntas fra hovedskiltets regulering med symbol brukt sammen med teksten «Gjelder ikke» eller «Unntatt». 

sf-20051007-1219-808-01.gif
808
808 Tekst
Underskiltet brukes når det ikke er hensiktsmessig å gi vedkommende regulering eller informasjon med underskilt med symbol, tall eller annet.
sf-20051007-1219-810-01.gif
810 (Eksempel)
810 Svingpil
Underskiltet angir at hovedskiltet gjelder etter sving i vegkryss.
 

B. Spesielle underskilt 

I. Underskilt til fareskilt 

sf-20051007-1219-812-01.gif
812
812 Anbefalt fart
Underskiltet angir den høyeste fart som den varslede fare tilsier under normale vær-, føre-, sikt- og lysforhold.
sf-20051007-1219-813-1-01.gif
813.1
sf-20051007-1219-813-2-01.gif
813.2

813 Stigningsgrad  
sf-20051007-1219-814-01.gif
814
814 Virkelig fri vegbredde
sf-20051007-1219-816-01.gif
816
816 Kryssende tømmertransport
sf-20051007-1219-817-01.gif
817 (Eksempel)
817 Særlig ulykkesfare
Utformingen tilpasses den aktuelle faresituasjonen.
 

II. Underskilt til vikeplikt- og forkjørsskilt 

sf-20051007-1219-822-01.gif
822 (Eksempel)
822 Forløp av forkjørsveg
Underskiltet viser et skjematisk bilde av krysset, hvor tykk strek angir forkjørsveg og tynn strek angir veg hvor skiltene 202 «Vikeplikt» eller 204 «Stopp» er satt opp.
sf-20051007-1219-824-01.gif
824
824 Forvarsling av stopp
Underskiltet brukes sammen med skilt 202 «Vikeplikt» for å varsle om at skilt 204 «Stopp» er satt opp i angitt avstand.
sf-20051007-1219-826-01.gif
826
826 Sykkeltrafikk i begge kjøreretninger
Underskiltet viser at det er sykkeltrafikk i begge kjøreretninger på kryssende sykkelveg eller gang- og sykkelveg.
 

III. Underskilt til stans- og parkeringsskilt

På underskilt til skilt som regulerer stans eller parkering, kan brukes miniatyr av skilt 370 «Stans forbudt», skilt 372 «Parkering forbudt» og skilt 552 «Parkering». Miniatyrskiltet har samme betydning som om det var satt opp i full størrelse. 

sf-20051007-1219-828-1-01.gif
828.1
sf-20051007-1219-828-2-01.gif
828.2
sf-20051007-1219-828-3-01.gif
828.3
828 Utstrekning av stans- og parkeringsregulering
Underskiltet angir at reguleringen gjelder i pilens retning, eventuelt i den avstand som er angitt.
828.1 Gjelder i begge kjøreretninger
828.2 Gjelder mot kjøreretningen
828.3 Gjelder i kjøreretningen
Skiltet kan være plassert vannrett.
Pilsymbolene kan også plasseres på andre underskilt som regulerer stans eller parkering.
sf-20051007-1219-829-01.gif
829 (Eksempel)
829 Oppstilling av parkert kjøretøy
sf-20051007-1219-831-01.gif
831
831 Parkeringsskive/gratisbillett
Underskiltet angir at parkering bare er tillatt på stedet når enten anordning som angir tidspunktet for når kjøretøyet er parkert eller billett fra parkeringsautomat som angir tidspunkt for når gratisparkeringen utløper, er plassert godt synlig bak frontruten i kjøretøyet.
sf-20051007-1219-834-01.gif
834
834 Kombinert regulering
Underskiltet angir parkeringsregulering ved kombinasjon av tekst, tall, symbol mv. som nyttes på andre underskilt.
 
0Endret ved forskrifter 24 mai 2011 nr. 543 (i kraft 15 juni 2011), 18 mars 2016 nr. 265 (i kraft 1 jan 2017).

Kapittel 10. Markeringsskilt m.m.

§ 19.Alminnelige bestemmelser
1. Markeringsskilt m.m. gir opplysninger om vegens videre forløp, eller om hindringer på eller nær vegbanen.
2. Midlertidige markeringsskilt kan ha rød bunnfarge og gule eller hvite symboler.
§ 20.De enkelte markeringsskilt m.m. 
sf-20051007-1219-902H-01.gif
902H

sf-20051007-1219-902V-01.gif
902V
902 Bakgrunnsmarkering
sf-20051007-1219-904H-01.gif
904H
sf-20051007-1219-904V-01.gif
904V
904 Retningsmarkering
sf-20051007-1219-906V-01.gif
906V
sf-20051007-1219-906H-01.gif
906H
sf-20051007-1219-906VH-01.gif
906VH
906 Hindermarkering
Skråstripene peker ned mot den side markeringen kan passeres på.
sf-20051007-1219-908-01.gif
908
908 Hindermarkering
sf-20051007-1219-912-01.gif
912
912 Avkjøringsmarkering
Skiltet markerer avkjøringsveg fra motorveg eller annen veg med høy standard.
sf-20051007-1219-914V-01.gif
914V
sf-20051007-1219-914H-01.gif
914H
914 Tunnelmarkering
sf-20051007-1219-916-01.gif
916
916 Avstandsmarkering i tunnel
Skiltet markerer avstand til tunnelåpninger.
sf-20051007-1219-920VM-01.gif
920VM
sf-20051007-1219-920VE-01.gif
920VE
sf-20051007-1219-920H-01.gif
920H
920 Kantstolpe
sf-20051007-1219-940-01.gif
940
940 Trafikkjegle
Kjegle som enten angir at trafikantene skal holde seg innenfor det felt som de er ledet inn i eller angir andre forhold trafikantene må være oppmerksom på.
sf-20051007-1219-942-01.gif
942
942 Trafikksylinder
Sylinder som enten angir at trafikantene skal holde seg innenfor det felt som de er ledet inn i eller angir andre forhold trafikantene må være oppmerksom på.
0Endret ved forskrift 21 nov 2011 nr. 1125 (i kraft 1 jan 2012).

Kapittel 11. Vegoppmerking

§ 21.Alminnelige bestemmelser
1. Vegoppmerking nyttes for å lede, varsle eller regulere trafikken, eller for å klargjøre andre bestemmelser gitt ved offentlig trafikkskilt eller trafikkregler.
2. Tverrgående oppmerking, symboler og tekst brukes bare som supplement til skilt hvis ikke annet er angitt.
3. Vegoppmerking som skiller mellom motgående kjøreretninger eller som tydeliggjør kjøreretninger, er gul. Annen oppmerking, og oppmerking for sykkelfelt som tillater syklende å kjøre mot envegsreguleringen i vegen, er hvit.
4. Linjer utført av opphøyde, tettsittende ribber, punkter e.l. (profilerte linjer) regnes som heltrukne linjer.
5. Vegbanereflektorer kan nyttes som supplement til den vanlige vegoppmerkingen. Ved midlertidige endringer kan oransje vegbanereflektorer erstatte den vanlige oppmerkingen.
0Endret ved forskrift 21 nov 2011 nr. 1125 (i kraft 1 jan 2012).
§ 22.De enkelte linjer og symboler 

A. Langsgående oppmerking

Langsgående oppmerking nyttes for å dele kjørebanen i kjørefelt eller for å angi kjørebanens ytterkant. 

sf-20051007-1219-1000-01.gif
1000
1000 Kjørefeltlinje
Kjørefeltlinje kan overskrides når det skjer i samsvar med trafikkreglenes bestemmelser.
sf-20051007-1219-1002-01.gif
1002
1002 Varsellinje
Gul varsellinje angir at sikten fremover er for kort til vanlig forbikjøring. Hvit varsellinje angir fare ved å skifte kjørefelt.
sf-20051007-1219-1004-01.gif
1004
1004 Sperrelinje
Linjen skiller kjørefelt.
Det må ikke kjøres på eller over sperrelinje, eller til venstre for gul sperrelinje.  
sf-20051007-1219-1006-01.gif
1006
1006 Kombinerte linjer
Ved kombinerte linjer skal kjørende rette seg etter den linjen som ligger nærmest. Den som har kjørt over i felt for motgående kjørende, kan likevel kjøre tilbake til høyre vegside.
Dobbel, gul varsellinje angir skille mellom kjørefelt hvor kjøreretningen kan varieres.  
sf-20051007-1219-1008-01.gif
1008
1008 Skillelinje
Linjen skiller mellom vanlig kjørefelt og fartsendringsfelt, kollektivfelt, sambruksfelt, sykkelfelt eller annet kjørefelt for spesiell bruk.
sf-20051007-1219-1010-01.gif
1010
1010 Ledelinje
Ledelinjen angir føring av kjørefelt eller svingebevegelser gjennom vegkryss.
sf-20051007-1219-1012-01.gif
1012
1012 Kantlinje
Linjen angir kjørebanens ytterkant.
sf-20051007-1219-1014-01.gif
1014
1014 Sperreområde
Det må ikke kjøres på sperreområde begrenset av heltrukken linje.
To langsgående parallelle sperrelinjer hvor avstanden mellom dem ikke er over 100 cm og det er foretatt fresing mellom linjene regnes som sperreområde.
  

B. Tverrgående oppmerking 

sf-20051007-1219-1020-01.gif
1020
1020 Stopplinje
Linjen angir hvor kjøretøy skal stanses når offentlig trafikkskilt eller trafikklyssignal påbyr stans.
sf-20051007-1219-1022-01.gif
1022
1022 Vikelinje
Linjen viser det sted hvor vikeplikten inntrer.
sf-20051007-1219-1024-01.gif
1024
1024 Gangfelt
Oppmerkingen angir at trafikkreglenes bestemmelser om gangfelt gjelder selv om skilt 516 «Gangfelt» ikke er oppsatt.
sf-20051007-1219-1026-01.gif
1026
1026 Sykkelkryssing
Oppmerkingen angir kryssingssted for syklende.
sf-20051007-1219-1027-01.gif
1027
1027 Fartshump
sf-20051007-1219-1028-01.gif
1028 (Eksempler)
1028 Parkeringsfelt
Parkert kjøretøy skal plasseres innfor det oppmerkede felt. En eller flere elektrisk og hydrogendrevne motorvogner kan likevel parkere på tvers av feltets lengderetning dersom alle hjulene er innenfor feltet og overhenget ut over feltet ikke overstiger 40 centimeter på hver side.
  

C. Symboler og tekst 

sf-20051007-1219-1034-01.gif
1034
1034 Piler
Piler som er plassert i kjørefelt foran kryss, angir at kjørefeltet skal benyttes av trafikanter som skal kjøre i den eller en av de retninger pilen viser.
Er kjørefeltet begrenset av sperrelinje, angir pilen påbudt kjøreretning.
Piler på skrå i kjørefeltet angir at vedkommende felt slutter, og at videre kjøring skal skje i samsvar med trafikkreglenes bestemmelser.
sf-20051007-1219-1036-01.gif
1036
1036 Vikesymbol
sf-20051007-1219-1037-01.gif
1037
1037 Gangsymbol
sf-20051007-1219-1039-01.gif
1039
1039 Sykkelsymbol
Sykkelsymbol skal anvendes for å markere sykkelfelt og angir da at trafikkreglenes bestemmelser om sykkelfelt gjelder.
sf-20051007-1219-1040-01.gif
1040
1040 Parkeringssymbol
sf-20051007-1219-1042-01.gif
1042
1042 Symbol for forflytningshemmede
sf-20051007-1219-1044-01.gif
1044
1044 Skinnekjøretøy
sf-20051007-1219-1050-01.gif
sf-20051007-1219-1050-2-01.gif
1050
1050 Tekst
sf-20051007-1219-1052-01.gif
1052
1052 Sambruksfelt
Tallet angir minste antall personer i motorvogn som kan bruke sambruksfeltet.
sf-20051007-1219-1054-01.gif
1054
1054 Fartsgrense
0Endret ved forskrifter 17 juli 2008 nr. 812, 24 mai 2011 nr. 543 (i kraft 15 juni 2011), 21 nov 2011 nr. 1125 (i kraft 1 jan 2012).

Kapittel 12. Trafikklyssignaler og anvisning gitt av politiet

§ 23.Alminnelige bestemmelser - trafikklyssignal
1. Trafikklyssignal nyttes for å regulere kryssende trafikantgrupper i vegkryss o.l. og kjøreretningen i kjørefelt som kan anvendes i begge retninger. Trafikklyssignal kan også nyttes for å stanse eller varsle trafikantene i spesielle faresituasjoner.
2. Lys i pilsignal, sykkelsignal og signal for kollektivtrafikk har samme betydning som lys i tilsvarende lysåpning i hovedsignal.
3. Hvis flere like signaler er synlige i kjøreretningen, gjelder første signal.
0Endret ved forskrift 21 nov 2011 nr. 1125 (i kraft 1 jan 2012).
§ 24.De enkelte signaler 

A. Signaler med fast lys 

sf-20051007-1219-1080-01.gif
1080
1080 Hovedsignal
Ved rødt lys må kjørende ikke passere signal eller stopplinje. Gående må ikke begynne kryssing av kjørebanen hvis dette vil være til hinder for kjørende, eller innebære fare.
Rødt lys sammen med gult lys varsler at veksling til grønt lys vil skje straks.
Ved grønt lys kan kjørende passere signal eller stopplinje dersom vegen er fri. Gående kan krysse kjørebane.
Gult lys alene varsler at veksling til rødt lys vil skje straks, og at kjørende skal stanse. Kjørende kan likevel passere signalet eller stopplinjen hvis kjøretøyet er nådd så langt fram at stans ikke kan skje uten fare.
sf-20051007-1219-1082-1-01.gif
1082.1
sf-20051007-1219-1082-2-01.gif
1082.2
sf-20051007-1219-1082-3-01.gif
1082.3
1082 Pilsignal
Signalet gjelder for dem som vil kjøre i den retning pilen viser. Pilsignal kan ha en, to eller tre lysåpninger.
sf-20051007-1219-1084-02.gif
1084
1084 Sykkelsignal
Sykkelsignal gjelder for kjørende i sykkelfelt og sykkelkryssing.
Sykkelsignal kan ha pilsignal.
sf-20051007-1219-1086-01.gif
1086
1086 Fotgjengersignal
Rødt signal betyr at gående ikke må begynne kryssing av kjørebanen hvis dette vil være til hinder for kjørende, eller innebære fare. Gående som allerede er kommet ut i kjørebanen, kan fortsette kryssingen.
Grønt signal betyr at gående kan krysse kjørebanen. Blinkende, grønt signal varsler at signalet om kort tid vil skifte til rødt, og har samme betydning som rødt signal.
sf-20051007-1219-1088-02.gif
1088
1088 Signal for kollektivtrafikk
Lys i øvre, midtre eller nedre lysåpning eller i kombinasjon av disse har samme betydning som lys i tilsvarende lysåpninger i hovedsignal.
sf-20051007-1219-1090-01.gif
1090
1090 Kjørefeltsignal
Rødt kryss angir forbud mot å nytte feltet i retning mot signalet.
Grønn pil angir at feltet kan nyttes.
Gul pil angir at feltet vil bli stengt, og at kjørende straks må foreta feltskifte i den retning pilen viser.
sf-20051007-1219-1092-01.gif
1092
1092 Tolyssignal
Rødt lys betyr at kjørende ikke må passere signal eller stopplinje.
Grønt lys betyr at signalet kan passeres.
Tolyssignal kan være utført i form av kjøretøysymbol. Overtredelse av tolyssignal kan ikke straffes.

B. Signaler med blinkende lys 

sf-20051007-1219-1094-01.gif
1094
1094 Rødt stoppblinksignal
Trafikant må ikke passere signalet. Stans skal skje ved stopplinje eller i betryggende avstand foran signalet.
Rødt stoppblinksignal viser ett eller to vekselvis blinkende røde lys.
sf-20051007-1219-1096-01.gif
1096
sf-20051007-1219-1096-2-01.gif
1096
1096 Blinkende signal foran jernbane
Rødt blinksignal angir at trafikant skal stanse ved stopplinje eller i betryggende avstand foran signalet.
Hvitt blinksignal angir at planovergang kan passeres i samsvar med trafikkreglenes bestemmelser. Hvitt blinksignal viser at signalanlegget er i drift.
sf-20051007-1219-1098-01.gif
1098
1098 Gult blinksignal
Signalet angir at trafikantene må vise særlig aktpågivenhet og varsomhet.
sf-20051007-1219-1100-1-01.gif
1100.1
sf-20051007-1219-1100-2-01.gif
1100.2
1100 Blinkende lyspil
Lyspilen angir at trafikantene skal passere på den side som pilen peker mot.
0Endret ved forskrift 21 nov 2011 nr. 1125 (i kraft 1 jan 2012).
§ 25.Anvisning gitt av politiet

Tegn som politiet gir for å regulere vegtrafikk har følgende betydning:

a)Er arm rettet utad, skal trafikant som nærmer seg forfra eller bakfra stanse. Den som nærmer seg fra siden, kan passere.
b)Er arm rettet oppad, skal enhver trafikant stanse. Kjørende som har nådd så langt fram at kjøretøyet ikke uten fare kan stanses, kan fortsette. Trafikant som er i vegkryss, skal forlate krysset.
c)Når lykt med rødt lys svinges fram og tilbake, skal trafikant som ferdes i retning mot lyset stanse.

Kapittel 13. Skiltmyndigheter m.m.

§ 26.Myndighet for fartsgrenser m.m.
1. For bestemt vegstrekning kan Vegdirektoratet treffe vedtak om høyere fartsgrense enn det som følger av vegtrafikkloven § 6 annet ledd.

For bestemt vegstrekning eller sone kan det treffes vedtak om lavere fartsgrense enn det som følger av vegtrafikkloven § 6 annet ledd. Slikt vedtak treffes for riksveg, fylkesveg og privat veg av regionvegkontoret og for kommunal veg av kommunen. Dersom en sone også omfatter annen veg enn kommunal veg, treffes vedtaket av regionvegkontoret.

Før vedtak treffes etter første eller annet ledd, skal politiet få uttale seg. Før regionvegkontoret treffer vedtak, skal også fylkeskommunen og kommunen få uttale seg.

Ved arbeid på offentlig veg kan det treffes midlertidig vedtak om en lavere fartsgrense etter kapittel 14 i denne forskrift. For privat veg treffes slikt vedtak av regionvegkontoret. For veger hvor kommunen har fått delegert vedlikeholdsansvar etter vegloven treffes slikt vedtak av kommunen.

2. Regionvegkontoret kan treffe vedtak om et område skal anses som tettbygd strøk etter vegtrafikkloven § 6 annet ledd og fastsette grensen for det tettbygde strøket. Før regionvegkontoret treffer slikt vedtak, skal politiet og kommunen få uttale seg. Omfatter området bare kommunale veger, treffes slikt vedtak av kommunen etter at regionvegkontoret og politiet har fått uttale seg.
0Endret ved forskrift 25 sep 2014 nr. 1241.
§ 27.Myndighet for forkjørsveg, motorveg m.m.
1. Regionvegkontoret kan treffe vedtak om å sette opp eller å ta ned skilt 202 «Vikeplikt», 204 «Stopp», 206 «Forkjørsveg», 208 «Slutt på forkjørsveg», 210 «Forkjørskryss», 212 «Vikeplikt overfor møtende kjørende» og 214 «Møtende kjørende har vikeplikt». Før vedtak treffes, skal politiet og kommunen få uttale seg. Unntatt fra høring er skilt 202 «Vikeplikt» når dette skal settes opp sammen med skilt 406 «Påbudt rundkjøring».
2. Vegdirektoratet kan treffe vedtak om å sette opp eller å ta ned skilt 502 «Motorveg», 503 «Motortrafikkveg», 504 «Slutt på motorveg» og 505 «Slutt på motortrafikkveg» samt skilt 308 «Forbudt for transport av farlig gods».
0Endret ved forskrift 5 mai 2017 nr. 531.
§ 28.Myndighet for trafikkregulerende skilt
1. For offentlig og privat veg kan regionvegkontoret treffe vedtak om å sette opp eller å ta ned
a)forbudsskilt og påbudsskilt unntatt skilt som omfattes av bestemmelsene i § 26 og § 27,
b)skiltene 506 «Tungtrafikkfelt», 507 «Slutt på tungtrafikkfelt», 508 «Kollektivfelt», 509 «Sambruksfelt», 510 «Slutt på kollektivfelt», 511 «Slutt på sambruksfelt», 512 «Holdeplass for buss», 513 «Holdeplass for sporvogn», 514 «Holdeplass for drosje», 518 «Gangveg», 520 «Sykkelveg», 521 «Sykkelfelt», 522 «Gang- og sykkelveg», 526 «Envegskjøring», 548 «Gågate», 550 «Slutt på gågate» og 552 «Parkering», og
c)eventuelle underskilt til disse.

For kommunal veg kan vedtaksmyndigheten helt eller delvis delegeres til kommune eller politi med god trafikkteknisk kompetanse.

Politiet og kommune som har fått delegert vedtaksmyndighet etter annet ledd kan i særlige tilfeller for en enkelt gang gi dispensasjon fra bestemmelsene i skilt 306.1 «Forbudt for motorvogn» eller 548 «Gågate» for bestemt motorvogn. Skiltmyndigheten kan gi dispensasjon til forflytningshemmet fra parkeringsforbud som følger av skilt 372 «Parkering forbudt», 552 «Parkering» eller 376 «Parkeringssone».

Regionvegkontoret kan gi dispensasjon fra skilt 314 «Høydegrense» for kjøring innen regionen. Statens vegvesen Region øst kan gi dispensasjon fra skilt 314 «Høydegrense» for kjøring gjennom flere regioner.

2. For riksveg, fylkesveg og privat veg kan regionvegkontoret treffe vedtak om å sette opp eller å ta ned skiltene 516 «Gangfelt», 524 «Møteplass», 528 «Valgfritt kjørefelt», 530 «Sammenfletting», 531 «Felt for fartsøkning», 532 «Kjørefelt slutter», 534 «Kjørefelt begynner», 536 «Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt», 538 «Kjørefeltinndeling», 539 «Endret kjøremønster», 540 «Gatetun», 542 «Slutt på gatetun» og 560 «Opplysningstavle». For kommunal veg kan kommunen treffe slikt vedtak.
3. Dersom vedtak etter nr. 1 eller nr. 2 er av særlig stor betydning eller i særlig grad berører kommunale interesser, skal kommunen få uttale seg før vedtak treffes. Tilsvarende skal ansvarlig for privat veg få uttale seg dersom vedtaket vil gjelde for den private vegen.

Før regionvegkontoret treffer vedtak etter nr. 1 og nr. 2 for riksveg, fylkesveg eller kommunal veg, skal politiet få uttale seg. Før regionvegkontoret eller politiet treffer vedtak etter nr. 1 for kommunal veg, skal kommunen få uttale seg. Før kommunen treffer vedtak, skal regionvegkontoret og politiet få uttale seg.

Unntatt fra høring som nevnt i dette nummer, er skiltene 324 «Stopp for angitt formål», 326 «Stopp for toll», 406 «Påbudt rundkjøring», 518 «Gangveg», 520 «Sykkelveg», 521 «Sykkelfelt», 522 «Gang- og sykkelveg», 524 «Møteplass», 528 «Valgfritt kjørefelt», 530 «Sammenfletting», 531 «Felt for fartsøkning», 532 «Kjørefelt slutter», 534 «Kjørefelt begynner», 536 «Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt», 538 «Kjørefeltinndeling», 539 «Endret kjøremønster» og 560 «Opplysningstavle». Høring kreves heller ikke for skiltene 312 «Breddegrense», 314 «Høydegrense», 316 «Lengdegrense», 318 «Totalvektgrense», 320 «Aksellastgrense», 322 «Boggilastgrense», 402 «Påbudt kjøreretning» eller 404 «Påbudt kjørefelt» når reguleringen er en følge av rent tekniske forhold ved vegen.

Det kan treffes midlertidig vedtak for et tidsrom av inntil tre måneder uten at det er innhentet uttalelser som nevnt i nummeret her.

Politiet kan regulere vegtrafikken med skilt i samsvar med vegtrafikkloven § 9. Vedkommende myndighet kan regulere vegtrafikken med skilt i samsvar med vegtrafikkloven § 7 annet ledd. For veger hvor kommunen har fått delegert vedlikeholdsansvar etter vegloven, har kommunen denne myndighet.

0Endret ved forskrifter 14 jan 2013 nr. 40, 25 sep 2014 nr. 1241 som endret ved forskrift 10 des 2014 nr. 1553 (i kraft 1 jan 2015), 5 mai 2017 nr. 531.
§ 29.Myndighet for andre offentlige trafikkskilt
1. Regionvegkontoret kan treffe vedtak om å sette opp eller ta ned andre offentlige trafikkskilt enn dem som omfattes av bestemmelsene i § 26 - § 28 for riksveg, fylkesveg og privat veg. Kommunen har slik myndighet for kommunal veg. Regionvegkontorets vedtak kan likevel om nødvendig også gjelde skilting på kommunal veg, dersom skiltene på riksveg, fylkesveg eller privat veg må suppleres med skilt på kryssende kommunal veg. Kommunens myndighet gjelder ikke for skilting for kommunal veg på kryssende riksveg eller fylkesveg.
2. Myndighet som nevnt i § 28 nr. 3 femte ledd kan også nytte slike skilt.
3. Utforming og bruk av skilt 590 Trafikksikkerhetsinformasjon skal godkjennes av Vegdirektoratet før det treffes vedtak om å sette opp skiltet.
4. For skilt 729 Gate-/vegnavnskilt treffer kommunen vedtak også for privat veg. Før regionvegkontoret eller kommunen fatter vedtak om slikt skilt skal henholdsvis kommunen og regionvegkontoret få uttale seg.
0Endret ved forskrifter 27 nov 2008 nr. 1262 (i kraft 1 juli 2009 jf. vedtak 17 april 2009 nr. 425), 9 des 2009 nr. 1517 (i kraft 1 jan 2010).
§ 30.Myndighet for trafikklyssignal og vegoppmerking
1. Vegdirektoratet kan treffe vedtak om å sette opp eller å ta ned trafikklyssignal for offentlig og privat veg. Myndigheten kan delegeres til regionvegkontor.

Før vedtak treffes etter første ledd, skal politiet og kommunen eller den ansvarlige for privat veg få uttale seg.

Vedtak om 1096 «Blinkende signal foran jernbane» kan treffes etter at vedkommende banemyndighet har fått uttale seg.

Oppsetting av 1092 «Tolyssignal» krever ikke vedtak.

2. Oppsetting av 1098 «Gult blinksignal» krever ikke vedtak, men må bare foretas av den ansvarlige for det lyssignal, trafikkskilt eller den veganordning det nyttes i forbindelse med.
3. Regionvegkontoret kan for riksveg, fylkesveg og privat veg treffe vedtak om oppmerking på vegen av hensyn til trafikksikkerheten. Kommunen har slik myndighet for kommunal veg.
4. Myndighet som nevnt i § 28 nr. 3 femte ledd kan også treffe vedtak som nevnt i paragrafen her.
0Endret ved forskrift 21 nov 2011 nr. 1125 (i kraft 1 jan 2012), 5 mai 2017 nr. 531.
§ 31.Overprøving av skiltvedtak m.m.
1. Politiet, kommunen eller regionvegkontoret kan be Vegdirektoratet om å overprøve vedtak nevnt i § 26 nr. 1 annet ledd og nr. 2.
2. Politiet eller kommunen kan be Vegdirektoratet om å overprøve vedtak nevnt i § 27 nr. 1.
3. Politiet, kommunen, regionvegkontoret, eller den ansvarlige for privat veg kan be Vegdirektoratet om å overprøve vedtak nevnt i § 28.
4. Politiet, kommunen eller den ansvarlige for privat veg kan be Vegdirektoratet om å overprøve vedtak nevnt i § 30 nr. 1 når vedtaket er truffet av regionvegkontor.
5. Vegdirektoratet kan også av eget tiltak treffe vedtak eller oppheve eller endre vedtak etter § 26 nr. 1 annet ledd og nr. 2, § 27 nr. 1, § 28 og § 30 nr. 1.
6. Krav om overprøving av vedtak etter nr. 1 - 4 må framsettes for Vegdirektoratet innen tre måneder etter at vedtaket er truffet.

Kapittel 14. Midlertidig skilting m.m. ved varsling av arbeid og tilstelninger på offentlig veg

§ 32.Alminnelige bestemmelser
1. Dette kapittel gjelder for varsling og sikring av alle arbeider og tilstelninger på eller nær offentlig veg. Bestemmelsene gjelder i tillegg til bestemmelsene ellers i denne forskrift.
2. For riks- og fylkesveg er regionvegkontoret skiltmyndighet for varslingen, og for kommunal veg er kommunen skiltmyndighet. For riks- og fylkesveg hvor kommunen har fått myndighet etter vegloven § 17 og § 18, er kommunen ansvarlig skiltmyndighet etter denne forskrift.

Regionvegkontor kan overføre myndighet etter første ledd til annet regionvegkontor. Kommune som har fått slik myndighet, kan overføre myndigheten til annen kommune som også selv har slik myndighet.

§ 33.Ansvar
1. Skiltmyndigheten der varslingen skal utføres skal godkjenne skiltplanen og treffe nødvendige vedtak.
2. Ansvaret for gjennomføring og oppfølging av planen på arbeidsstedet skal tillegges utførende etat eller entreprenør.
3. Utførende etat eller entreprenør skal for hvert enkelt arbeidssted utpeke en som er ansvarlig for å påse at varslingen er korrekt og i henhold til planen. Kopi av vedtak, loggbok, arbeidsvarslingsplan og eventuelle vilkår som måtte være fastsatt for vedkommende arbeid skal være tilstede og tilgjengelig på arbeidsstedet. Den ansvarlige skal sørge for at nødvendig varslings- og sikringsmateriell er tilstede, og at varsling og sikring av arbeidsstedet til enhver tid er utført i henhold til godkjent plan. Ved sykdom, ferieavvikling m.m. skal ansvaret overføres til annen kompetent person. Den ansvarliges navn og telefon skal meddeles skiltmyndigheten.
0Endret ved forskrift 21 nov 2011 nr. 1125 (i kraft 1 jan 2012).
§ 34.Sanksjoner
1. Ethvert arbeid kan stanses av skiltmyndigheten eller politiet inntil de nødvendige tiltak er iverksatt, dersom forholdet kan utgjøre en fare. Likeledes kan arbeidet stanses dersom varsling eller sikring ikke er utført i henhold til godkjent plan e.l. og dette skaper vesentlige ulemper for trafikkavviklingen.
2. Delegering av ansvar etter § 33 nr. 2 for gjennomføring og oppfølging av skiltplan kan unnlates eller trekkes tilbake for kortere eller lengre tid til den som utfører arbeidsvarsling og som ikke retter seg etter pålegg gitt av skiltmyndigheten, vegmyndigheten eller politiet, eller som i løpet av tolv måneder har mottatt to slike pålegg, uavhengig av om disse i ettertid er fulgt opp.
0Endret ved forskrifter 21 nov 2011 nr. 1125 (i kraft 1 jan 2012), 25 sep 2014 nr. 1241.

Kapittel 15. Særlige bestemmelser

§ 35.Tekniske bestemmelser (normaler) m.m.

Nærmere tekniske bestemmelser og retningslinjer (normaler) for anvendelse, utforming, størrelse og plassering av offentlige trafikkskilt, trafikklyssignaler og vegoppmerking, gis av Vegdirektoratet. Slike bestemmelser anses ikke som forskrift etter forvaltningsloven. Bestemmelsene er bindende for vedtaksmyndighetene.

§ 36.Vedtak, skiltregister
1. Alle vedtak etter § 26 - § 30 og § 32 skal gjøres skriftlig og oppbevares på betryggende måte. Oppbevaringen kan skje ved elektronisk lagring i et datasystem eller ved papirutskrift for arkivering.
2. Vegdirektoratet kan bestemme at skiltmyndigheten skal føre et register over offentlige trafikkskilt som er satt opp på offentlig og privat veg. Vegdirektoratet gir nærmere regler om føring av skiltregisteret.
§ 37.Alminnelige bestemmelser om dekking av skiltutgifter

Utgifter til offentlige trafikkskilt, trafikklyssignaler og vegoppmerking dekkes som vegutgifter etter reglene i veglova 21. juni 1963, dersom det ikke med hjemmel i § 45 blir truffet vedtak om at den ansvarlige for privat veg eller andre skal dekke utgiftene.

Skiltmyndighetenes utgifter i forbindelse med andres arbeidsvarsling kan kreves dekket, helt eller delvis, av vedkommende som har fått arbeids-/gravetillatelse etter vegloven § 32.

§ 38.Generelt om dekking av utgifter til serviceskilting, virksomhetsvisning og skilting ved tilstelninger
1. Denne forskrift § 38 - § 44 gjelder betaling av utgifter som vegmyndigheten har til offentlige trafikkskilt, herunder oppmerking eller lyssignal, når skiltingen er gjort av hensyn til noen bestemt persons interesse. Med person menes her også foretak, organisasjon o.l.
2. Forskriften § 38 - § 44 gjelder også når det benyttes skilt for å gjennomføre reguleringer etter vegtrafikkloven § 7 annet ledd eller § 9 ved tilstelninger, med mindre forholdet dekkes av kap. 14 i denne forskrift.
3. Dersom utgiftene gjelder skilt på privat veg, gjelder § 45.
4. Vedtak om egenandel gjøres når skiltvedtak fattes som følge av søknad om skilting der søknaden er innkommet 1. oktober 2001 eller senere. Egenandel for endring eller utskifting av eksisterende skilt kan imidlertid kreves også for skilt som er satt opp på bakgrunn av søknad som er innkommet før 1. oktober 2001.
§ 39.Egenandel for serviceskilt og virksomhetsvisning med servicesymbol
1. Det betales egenandel for skilt som har symboler innen kategoriene verksted, drivstoff, hurtiglading, spisested, camping og overnatting.
2. For skilt innenfor kategoriene severdigheter, aktiviteter og rekreasjon, betales egenandel dersom dette gjelder kommersiell virksomhet.
3. Egenandel pr. skilt

Kr 1200,- pr. tekstlinje for skilt med teksthøyde til og med 140 mm.

Kr 2400,- pr. tekstlinje for skilt med teksthøyde over 140 mm.

Kr 1200,- for hvert symbol som benyttes på serviceskilt eller overhengende vegvisningskilt.

Kr 600,- for hvert symbol som benyttes på sideplassert vegvisningsskilt.

For vegviserfløyer med skrift på begge sider med skrifthøyde 105 mm kreves det inn egenandel bare for en side.

4. Dersom det benyttes felles skilt eller symbol for flere foretak, deles egenandelen likt mellom foretakene. Vegmyndigheten skal ikke kreve ny, delvis egenandel dersom et nytt foretak kan nyttiggjøre seg eksisterende skilt eller symbol uten øvrige endringer. Det skal derfor ikke tilbakebetales egenandel til de foretak som har betalt egenandel for de samme skiltene.
0Endret ved forskrift 25 sep 2014 nr. 1241.
§ 40.Egenandel for annen virksomhetsvisning
1. Det betales egenandel for skilt som viser til foretak, enten ved navn eller type virksomhet.
2. Egenandel pr. skilt

Kr 1200,- pr. tekstlinje for skilt med teksthøyde til og med 140 mm.

Kr 2400,- pr. tekstlinje for skilt med teksthøyde over 140 mm.

Kr 600,- for hvert vegvisningssymbol som benyttes.

For vegviserfløyer med skrift på begge sider med skrifthøyde 105 mm kreves det inn egenandel bare for en side.

3. Dersom det benyttes felles skilt eller symbol for flere foretak, deles egenandelen likt mellom foretakene. Vegmyndigheten skal ikke kreve ny, delvis egenandel dersom et nytt foretak kan nyttiggjøre seg eksisterende skilt eller symbol uten øvrige endringer. Det skal derfor ikke tilbakebetales egenandel til de foretak som har betalt egenandel for de samme skiltene.
§ 41.Betaling av egenandel
1. Skilt blir ikke bestilt og satt opp før egenandelen er registrert innbetalt til vegmyndigheten. Beløpet innbefatter ordinært skiltvedlikehold eller skiltendringer som følge av trafikkomlegginger i inntil 5 år.
2. Skiltet er vegmyndighetens eiendom. Dersom betingelsene for bruk av skiltet brytes, kan skiltene fjernes uten at egenandelen blir refundert.
3. Ny egenandel må være registrert innbetalt før vegmyndigheten setter opp nye skilt eller endrer innhold på eksisterende skilt.
§ 42.Ny egenandel ved endring av eksisterende skilt
1. Hvis et nytt skilt eller skiltsymbol som omfattes av bestemmelsene i § 39 eller § 40 medfører endring eller utskifting av allerede eksisterende serviceskilt, geografisk vegvisningsskilt eller virksomhetsvisningsskilt, kan vegmyndigheten kreve en egenandel for utskifting eller endring av eksisterende skilt hvis kvaliteten på de eksisterende skilt tilsier at de ikke skal skiftes.
2. Egenandelen fastsettes da etter de bestemmelsene som er angitt i § 39 og § 40. For geografisk vegvisning regnes da prisen som for virksomhetsvisning i § 40.
§ 43.Kostnader for skilting ved tilstelninger

For bruk av offentlige trafikkskilt ved tilstelninger dekker arrangøren alle kostnader. Dette omfatter bl.a. kostnader til montering og transport av skilt, utarbeidelse av eventuelle skiltplaner m.m.

§ 44.Unntak fra § 38 - § 43
1. Vegmyndigheten kan unnlate å kreve betaling for skilt på fylkesveg og kommunal veg.
2. Vegmyndigheten kan unnlate å kreve betaling, hvis det er så mange å fordele kostnaden på at det er uhensiktsmessig å kreve betaling fra hver enkelt.
3. Vegmyndigheten kan unnlate å kreve betaling der serviceskilt eller virksomhetsvisning fungerer som områdenavn med samme funksjon som geografisk vegvisning.
§ 44a.Dekning av utgifter til skilt 590 Trafikksikkerhetsinformasjon

Alle utgifter til skilt med trafikksikkerhetsinformasjon dekkes av den som er ansvarlig for den aktuelle skiltingen.

0Tilføyd ved forskrift 27 nov 2008 nr. 1262 (i kraft 1 juli 2009 jf. vedtak 17 april 2009 nr. 425).
§ 45.Trafikkskilting for private veger
1. Dersom den ansvarlige for privat veg vil nytte offentlige trafikkskilt, må denne ha tillatelse av regionvegkontoret, som kan sette vilkår for bruken. Utgifter til oppsetting, endring, vedlikehold eller fjerning av offentlige trafikkskilt og feste for slikt for privat veg, bæres i så fall av den ansvarlige for vegen. Regionvegkontoret kan i særlige tilfelle helt eller delvis frita den ansvarlige for å dekke utgiftene.

Dersom trafikken på privat veg som er åpen for alminnelig ferdsel tilsier det, kan regionvegkontoret bestemme at en bestemt vegstrekning skal skiltes med offentlige trafikkskilt. Utgiftene til dette skal i så fall dekkes av den ansvarlige for den private veg, med mindre regionvegkontoret bestemmer at utgiftene skal dekkes som for skilting av riksveg.

2. Når offentlige trafikkskilt er tillatt eller påbudt brukt for privat veg, skal plassering, anvendelse og utforming av skiltene så vidt mulig skje i samsvar med tekniske retningslinjer etter § 35. For den vegstrekning skiltene er nyttet, må det ikke plasseres private skilt eller annen oppmerking som kan forveksles med offentlige trafikkskilt, eller hindre den frie sikt langs vegen eller til slike innretninger for den vegfarende.
§ 46.Utfyllingsbestemmelser, unntak

Vegdirektoratet kan gi nærmere utfyllende bestemmelser til denne forskrift. Vegdirektoratet kan gjøre unntak fra forskriften.

§ 47.Ikrafttreden og overgangsbestemmelser m.m.

Forskriften trer i kraft 1. juni 2006. Følgende trer likevel i kraft straks:

-§ 8 om skilt 310 «Forbudt for motorvogn med flere enn to hjul og med tillatt totalvekt høyere enn angitt».
-§ 12 om skiltene 508 «Kollektivfelt», 509 «Sambruksfelt», 511 «Slutt på sambruksfelt», 556 «Automatisk trafikkontroll» og 558 «Videokontroll/-overvåking».
-§ 14 om skilt 650.40 «Gardsmat/bygdeturisme».
-§ 16 om skiltene 723.71 og 723.72 «Kryssnummer på flerfeltsveg», 723.73 «Kryssnummer på tofeltsveg», 731 «Samleskilt for vegvisning», 765 «Bomveg/brukerbetaling på veg» og 792.11 - 30 «Betalingsmåte i bomstasjon/betalingssystem på veg».
-§ 18 om skilt 831 «Parkeringsskive».
-§ 20 om skilt 916 «Avstandsmarkering i tunnel».
-§ 22 om oppmerkingene 1027 «Fartshump» og 1052 «Sambruksfelt».
-§ 32 - § 34 om midlertidig skilting m.m. ved varsling av arbeid og tilstelninger på offentlig veg.
-§ 38 - § 44 om betaling av utgifter som vegmyndigheten har til offentlige trafikkskilt, herunder oppmerking eller lyssignal, når skiltingen er gjort av hensyn til noen bestemt persons interesse.
-Ved utskifting eller nyoppsetting av skilt fastsatt etter forskrifter 10. oktober 1980 nr. 1 eller tidligere bestemmelser, kan skilt fastsatt i denne forskrift med endret utforming men med samme betydning som tidligere, benyttes.

Forskrifter 10. oktober 1980 nr. 1 om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskrifter) oppheves 1. juni 2006.

Trafikkskilt som er satt opp med hjemmel i forskrifter 10. oktober 1980 nr. 1 eller tidligere bestemmelser, skal fortsatt gjelde, men med den betydning som er tillagt tilsvarende skilt i denne forskrift.

For følgende trafikkskilt, som er satt opp med hjemmel i forskrifter 10. oktober 1980 nr. 1 eller tidligere bestemmelser, skal fra 1. juni 2006 gjelde:

1.Skilt 306.1 Forbudt for motorvogn» med underskilt «Gågate» skal ha samme betydning som nytt skilt 548 «Gågate», men uten å ha virkning som soneskilt.
2.Skilt 520 benyttet i forbindelse med sykkelfelt skal ha samme betydning som nytt skilt 521 «Sykkelfelt».

Nevnte skilt i dette ledd nr. 1 og 2 med gamle symbol og skilt 544 «Tettbygd strøk» og skilt 546 «Slutt på tettbygd strøk» er ugyldige fra 1. januar 2011.

Vegdirektoratet kan gi nærmere utfyllende bestemmelser om gjennomføringen av overgangsbestemmelsene.