Forskrift om felles klagenemnd for behandling av klagesaker etter lov om universiteter og høyskoler § 4-7 til § 4-10.

DatoFOR-2005-10-10-1192
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 12
Ikrafttredelse01.01.2006
Sist endretFOR-2015-06-01-891
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§4-7, LOV-2005-04-01-15-§4-8, LOV-2005-04-01-15-§4-9, LOV-2005-04-01-15-§4-10, LOV-2005-04-01-15-§5-1
Kunngjort14.10.2005
KorttittelForskrift om felles klagenemnd etter uhl

Hjemmel: Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet (nå Kunnskapsdepartementet) 10. oktober 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 4-7, § 4-8, § 4-9, § 4-10 og § 5-1 syvende ledd.
Endringer: Endret ved forskrift 1 juni 2015 nr. 891.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder opprettelse av felles klagenemnd etter lov om universiteter og høyskoler § 5-1 nr. 7. Klagenemndas oppgave er å behandle klager over enkeltvedtak truffet med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler

-§ 4-7 om annullering av eksamen eller prøve
-§ 4-8 om utestenging og bortvisning
-§ 4-9 om utestenging grunnet straffbare forhold - politiattest
-§ 4-10 om utestenging etter skikkethetsvurdering.

Nemnda skal i tillegg behandle klage på avgjørelser etter offentleglova.

0Endret ved forskrift 1 juni 2015 nr. 891.
§ 2.Klagenemndas oppnevning og sammensetning

Klagenemnda oppnevnes av departementet.

Klagenemnda skal ha sju medlemmer og slik sammensetning:

a)En leder og en nestleder som skal fylle de lovbestemte krav til lagdommere.
b)Tre medlemmer med personlige varamedlemmer, med erfaring fra eller kjennskap til studieadministrativt arbeid ved universiteter og høyskoler. Av disse skal minst et av medlemmene ha erfaring fra eller kjennskap til studieadministrativt arbeid ved privat høyskole (eller universitet), og minst ett av medlemmene skal ha erfaring fra eller kjennskap til studieadministrativt arbeid ved offentlig eiet høyskole eller universitetet.
c)To medlemmer med personlige varamedlemmer, valgt av og blant studentene.

Leder samt nemndas medlemmer etter annet ledd bokstav b) oppnevnes for fire år.

Studentrepresentantene oppnevnes for to år. Ingen medlemmer kan oppnevnes for mer enn to perioder.

§ 3.Sekretariat

Sekretariatet for klagenemnda skal ligge i Samordna opptak. Sekretariatet har ansvar for å forberede og tilrettelegge saker for nemnda. Sekretariatet kaller inn til møter i samråd med nemndas leder.

§ 4.Klagenemndas avgjørelse

Klagenemnda er vedtaksfør når lederen eller nestlederen og minst fire andre medlemmer, herav en studentrepresentant, er til stede.

Klagenemndas vedtak kan ikke påklages.

§ 5.Iverksettelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2006.