Forskrift om Kommunalt rapporteringsregister (KOR).

DatoFOR-2005-10-27-1255
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 13 (Merknader)
Ikrafttredelse01.01.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-09-25-107-§49a
Kunngjort04.11.2005
Rettet16.11.2005 (§ 5)
KorttittelForskrift om KOR

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet) 27. oktober 2005 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner § 49a.

§ 1.Lokalisering

Kommunalt rapporteringsregister legges til og ledes av Registerenheten i Brønnøysund.

§ 2.Kommunalt rapporteringsregisters funksjoner og formål

Registeret skal holdes løpende oppdatert og inneholde en fullstendig oversikt over og informasjon om rapporteringsplikter rettet mot kommuner og fylkeskommuner som følger av lov eller vedtak truffet av statlige organer. Opplysningene skal løpende gjøres tilgjengelige på Internett.

Registeret skal være et verktøy for statlige organer ved vurdering av nye eller endrede rapporteringsplikter, samt være et verktøy for og bistå Samordningsrådet i kommune-stat-rapportering (KOSTRA) og arbeidsgruppene i KOSTRA i deres vurdering av all rapportering fra kommuner og fylkeskommuner.

§ 3.Innsending av melding

Departement eller underliggende etat skal før nye rapporteringsplikter settes i verk eller eksisterende rapporteringsplikter endres, sende melding til Kommunalt rapporteringsregister. Ved innsending av opplysninger til registeret skal det benyttes elektronisk skjema utarbeidet av registerfører.

§ 4.Hvilke opplysninger som skal følge meldingen

Meldingsskjemaet skal inneholde opplysninger om:

-hvilket departement eller hvilken underliggende etat som er ansvarlig for rapporteringsplikten,
-hva rapporteringsplikten gjelder,
-hjemmelsgrunnlaget for rapporteringsplikten,
-hvilket skjema eller register som skal benyttes ved innhenting av rapporteringen og
-beregnet tidsforbruk ved utfylling av det/de skjema som benyttes i rapporteringsplikten.
§ 5.Registrering i registeret og tilbakemelding

Kommunalt rapporteringsregister skal innen tre uker bekrefte overfor departement eller underliggende etat at innmeldt rapporteringsplikt eller endring av slik rapporteringsplikt er mottatt og at den er registrert i registeret. Departementer og underliggende etater må ta høyde for saksbehandlingstiden i sin planlegging av iverksetting av eller endringer i rapporteringsplikter.

§ 6.Unntak fra iverksettelsesforbudet

Rapporteringsplikten kan ikke iverksettes før den er publisert i Kommunalt rapporteringsregister.

Ansvarlig fagdepartement kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra iverksettelsesforbudet i kommuneloven § 49a nr. 3 annet punktum, slik at en rapporteringsplikt kan iverksettes før den er registrert i Kommunalt rapporteringsregister. Dersom det gjøres unntak fra iverksettelsesforbudet, skal rette fagdepartement melde fra til Kommunalt rapporteringsregister for etterfølgende registrering av rapporteringsplikten.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2006.

Merknader til forskrift 27. oktober 2005 nr. 1255 om Kommunalt rapporteringsregister

Merknad til § 1 Lokalisering

Registeret er fysisk lokalisert til Registerenheten i Brønnøysund, jf. kommuneloven § 49a annet ledd.

Merknad til § 2 Kommunalt rapporteringsregisters funksjoner og formål

Forskriften omfatter kommuner og fylkeskommuner og enheter som er en del av kommunen eller fylkeskommunen som rettssubjekt. Forskriften gjelder således også for rapporteringsplikter som omhandler kommunalt eller fylkeskommunalt foretak etter kommuneloven kapittel 11. Med rapporteringsplikt menes plikt til å avgi informasjon som pålagt i lov eller vedtak truffet av offentlige organer.

Bestemmelsens annet ledd angir at registeret skal være et verktøy for statlige organer ved å bidra med samlet oversikt, gjenbruk av data, tilgjengelighet og mulighet for analyser i arbeidet med samordning og videreutvikling av kommune-stat-rapportering.

Merknad til § 3 Innsending av melding

Bestemmelsens første punktum innebærer at departement eller underliggende etat plikter å sende melding til Kommunalt rapporteringsregister før nye rapporteringsplikter iverksettes eller eksisterende rapporteringsplikter endres. At registeret skal holdes løpende oppdatert innebærer at det også skal sendes melding til registeret når rapporteringsplikter skal utgå og slettes fra registeret.

Registeret skal ha melding om både løpende og hendelsesutløste rapporteringsplikter. Løpende rapporteringsplikter er rapportering som skjer på fast basis, periodisk, det være seg årlig eller kvartalsvis. Hendelsesutløste rapporteringsplikter kjennetegnes ved at det er selve hendelsen som utløser rapporteringsplikten. Hendelsen kan oppstå sjelden eller hyppig.

Andre punktum fastsetter at innsending av melding skal skje ved elektronisk datautveksling og at meldingen skal avgis på elektronisk skjema utarbeidet av registerfører.

Merknad til § 4 Hvilke opplysninger som skal følge meldingen

Bestemmelsen fastsetter hvilke opplysninger som skal følge meldingen. Det er det enkelte departement eller underliggende etat sitt ansvar å vedlikeholde og oppdatere sine opplysninger løpende.

Det skal angis beregnet tidsforbruk ved utfylling av det/de skjema som benyttes i rapporteringsplikten. Beregnet tidsforbruk må angis mest mulig nøyaktig. Departement eller underliggende etat kan for eksempel ta kontakt med et utvalg kommuner eller fylkeskommuner og på denne måte få et bedre informasjonsgrunnlag for å angi beregnet tidsbruk for den enkelte rapporteringsplikt.

Merknad til § 5 Registrering i registeret og tilbakemelding

Bestemmelsen angir at Kommunalt rapporteringsregister innen tre uker etter at meldingen er mottatt skal ha registrert og publisert rapporteringsplikten i registeret. Kommunalt rapporteringsregister skal uten unødig opphold gi bekreftelse til departement eller underliggende etat om at meldingen er mottatt.

Merknad til § 6 Unntak fra iverksettelsesforbudet

Bestemmelsens første ledd fastslår at rapporteringsplikten ikke kan iverksettes før den er publisert i registeret. Rapporteringsplikten må være publisert i Kommunalt rapporteringsregister før det inntrer rapporteringsplikt for kommuner eller fylkeskommunen. Det er også det enkelte departement eller underliggende etat sitt ansvar at informasjonen i Kommunalt rapporteringsregister er i samsvar med reglene angitt i kommuneloven § 49a.

Bestemmelsens annet ledd angir at det i særlige tilfeller kan gjøres unntak fra iverksettelsesforbudet. Særlige tilfeller må være forhold av vesentlig karakter. Dårlig tid er ikke adekvat. Annet ledd siste punktum stiller krav om at rett fagdepartementet skal gi melding til registeret for etterfølgende registrering.