Forskrift om prøveprosjekt for elektronisk kommunikasjon ved tinglysing av salgspant i motorvogn.

DatoFOR-2005-10-28-1259
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 13
Ikrafttredelse28.10.2005
Sist endretFOR-2007-12-21-1607 fra 01.01.2008
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1935-06-07-2-§4a, FOR-2005-10-28-1241
Kunngjort08.11.2005
KorttittelForskrift om ekom ved tinglysing av salgspant

Hjemmel: Fastsatt av Justis- og politidepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet) 28. oktober 2005 med hjemmel i lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing § 4a fjerde ledd, jf. delegeringsvedtak 28. oktober 2005 nr. 1241.
Endringer: Endret ved forskrift 21 des 2007 nr. 1607.

§ 1.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder prøveordning for elektronisk kommunikasjon mellom bank og Løsøreregisteret ved tinglysing av salgspant i motorvogn. Ved tinglysing av et elektronisk dokument gjelder de alminnelige saksbehandlingsreglene fastsatt i lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing, forskrift 3. november 1995 nr. 875 om tinglysing og forskrift 1. november 1995 nr. 869 om standardisert oppsett for blanketter til tinglysing, med mindre annet er fastsatt i denne forskriften.

§ 2.Begrepsdefinisjoner

Definisjonen av dokument i forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav f gjelder tilsvarende ved tinglysing etter denne prøveordningen.

§ 3.Godkjente brukere

Bare brukere som er godkjent av Justisdepartementet og Løsøreregisteret kan sende inn elektroniske dokumenter. Godkjennelsen er personlig. Godkjent bruker kan miste godkjennelsen ved brudd på de kontrollrutiner som er utarbeidet av Løsøreregisteret.

Det er et vilkår for godkjennelse av brukere at banken stiller tilfredstillende sikkerhet for eventuelt tap som staten påføres etter reglene i tinglysingsloven § 35 som følge av feil gjort av bruker i forbindelse med innsendelsen av det elektroniske dokumentet.

§ 4.Blanketter

Ved elektronisk overføring av tinglysingsdata vedrørende salgspant i motorvogn benyttes Løsøreregisterets standardiserte elektroniske dokumenter.

§ 5.Krav til underskrift og bekreftelse av underskrift

Dokument om salgspant i motorvogn som sendes inn elektronisk behøver ikke være underskrevet.

Bruker skal kontrollere at originaldokumenter er i overensstemmelse med reglene i lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant, lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing, forskrift 3. november 1995 nr. 875 om tinglysing og forskrift 1. november 1995 nr. 869 om standardisert oppsett for blanketter til tinglysing før det elektroniske dokumentet oversendes Løsøreregisteret. Det skal fremgå av det elektroniske dokumentet at en slik kontroll er gjort.

På forespørsel skal banken oversende nødvendig dokumentasjon på salgspantavtalen til tinglysingsmyndigheten for kontroll.

§ 6.Innføring i tinglysingsregisteret

Et elektronisk dokument anses innkommet og gis prioritet etter de alminnelige reglene i tinglysingsloven og tinglysingsforskriften.

Løsøreregisteret kan bruke egen nummerserie for tinglysing av elektroniske dokumenter.

§ 7.Underretninger fra Løsøreregisteret

Underretning om nekting av tinglysing, attesteringer, herunder panteattest, og andre meldinger fra Løsøreregisteret knyttet til det elektroniske dokumentet, sendes elektronisk til den godkjente brukers opplyste elektroniske adresse.

Løsøreregister skal gi pantsetter egen melding om tinglysingsforretningen. Underretningen kan skje ved bruk av elektronisk kommunikasjon dersom pantsetteren uttrykkelig har godtatt dette og oppgitt den elektroniske adresse Løsøreregisteret skal benytte for å sende underretningen.

§ 8.Anke

Anke over avgjørelser fattet av Løsøreregisteret i forbindelse med elektroniske dokumenter sendes Løsøreregisteret skriftlig. Avgjørelser av anke returneres skriftlig.

0Endret ved forskrift 21 des 2007 nr. 1607 (i kraft 1 jan 2008, jf endringsforskriften for overgangsregler).
§ 9.Oppbevaring og teknologisk løsning

Oversendelsen av elektroniske dokumenter skal sikres i en teknologisk løsning som til enhver tid ivaretar sikkerheten med hensyn til autentisering, konfidensialitet, integritet og ikke-benekting.

Løsøreregisteret og bruker skal utarbeide mål- og strategiplan for informasjonssikkerhet i virksomheten (sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi) knyttet til forsending av elektroniske dokumenter. Sikkerhetsstrategien skal inkludere relevante krav som er fastsatt i annen lov, forskrift eller instruks.

Løsøreregisteret skal oppbevare elektroniske dokumenter i henhold til de regler som er fastsatt i eller i medhold av lov 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv.

§ 10.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.