Forskrift om tillatelse til bruk av beltebil.

DatoFOR-2005-11-07-1264
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2005 hefte 13
Ikrafttredelse15.11.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4, LOV-1977-06-10-82-§4a
Kunngjort08.11.2005
KorttittelForskrift om tillatelse til bruk av beltebil

Fastsatt av Miljøverndepartementet 7. november 2005 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 annet ledd og § 4a.

§ 1.Fylkesmannen kan etter forslag fra kommunestyret gi adgang til bruk av beltebil i de tilfelle hvor det tidligere har vært drevet rutetransport med beltebil etter løyve med hjemmel i tidligere samferdselslov 4. juni 1976 nr. 63.
§ 2.Kjøring kan ikke tillates i større omfang eller til andre formål enn tidligere. Kjøring bør bare tillates langs de samme traseer hvor rutetransport med beltebil tidligere har vært drevet med løyve.
§ 3.Fylkesmannen skal godkjenne trasévalg og kjøreplan/rutetider. Tillatelsen skal gis for en bestemt anledning eller for en bestemt tidsperiode. Ved særlig behov kan tillatelse gis for en periode på inntil fem år. Fylkesmannen kan stille vilkår ved tillatelsen.
§ 4.Denne forskrift trer i kraft 15. november 2005.