Forskrift om gjødsel som markedsføres som EF-gjødsel

DatoFOR-2005-11-09-1313
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2005 hefte 14 (Vedlegg utelatt)
Ikrafttredelse09.11.2005
Sist endretFOR-2017-02-06-134
EndrerFOR-2003-07-04-1063
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§7, LOV-2003-12-19-124-§9, LOV-2003-12-19-124-§10, LOV-2003-12-19-124-§11, LOV-2003-12-19-124-§17, FOR-2003-12-19-1790, LOV-2002-06-14-20-§26, LOV-2002-06-14-20-§43, FOR-2003-09-01-1161, FOR-2004-05-05-884
Kunngjort29.11.2005
Rettet01.05.2015 (vedlegg II og IV B til forordning (EF) nr. 2003/2003)
KorttittelForskrift om EF-gjødsel

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 4. november 2005 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7, § 9, § 10, § 11 og § 17, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, og av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 9. november 2005 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 26 og § 43, jf. delegeringsvedtak 1. september 2003 nr. 1161. Stadfestet av Justis- og politidepartementet 9. november 2005.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XIV nr. 1 (forordning (EF) nr. 2003/2003 som endret ved forordning (EF) nr. 2076/2004, forordning (EF) nr. 885/2004, forordning (EF) nr. 1791/2006, forordning (EF) nr. 162/2007, forordning (EF) nr. 1107/2008, forordning (EF) nr. 1020/2009, forordning (EU) nr. 137/2011, forordning (EU) nr. 223/2012, forordning (EU) nr. 463/2013, forordning (EU) nr. 1257/2014 og forordning (EU) 2016/1618).
Endringer: Endret ved forskrifter 8 mars 2008 nr. 230, 15 april 2008 nr. 359, 25 mai 2010 nr. 1145, 26 mai 2011 nr. 563, 16 feb 2012 nr. 172, 2 okt 2012 nr. 933, 10 april 2014 nr. 564, 26 nov 2014 nr. 1469, 27 mars 2015 nr. 401, 6 feb 2017 nr. 134.
Rettelser: 23.05.2008 (§ 1). 01.05.2015 (vedlegg II og IV B til forordning (EF) nr. 2003/2003).

Kapitteloversikt:

§ 1.Gjødselvarer

EØS-avtalens vedlegg II kap. XIV nr. 1 (forordning (EF) nr. 2003/2003 om gjødsel som endret ved forordning (EF) nr. 2076/2004, forordning (EF) nr. 885/2004, forordning (EF) nr. 1791/2006, forordning (EF) nr. 162/2007, forordning (EF) nr. 1107/2008, forordning (EF) nr. 1020/2009 forordning (EU) nr. 137/2011, forordning (EU) nr. 223/2012, forordning (EU) nr. 463/2013, forordning (EU) nr. 1257/2014 og forordning (EU) 2016/1618) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I del I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrifter 8 mars 2008 nr. 230, 15 april 2008 nr. 359, 25 mai 2010 nr. 1145, 26 mai 2011 nr. 563, 16 feb 2012 nr. 172, 2 okt 2012 nr. 933, 10 april 2014 nr. 564, 27 mars 2015 nr. 401, 6 feb 2017 nr. 134.
§ 2.Særlige krav til merking

I tillegg til kravene til merking som stilles i forordning (EF) nr. 2003/2003, skal gjødsel som omsettes i Norge inneholde følgende opplysninger:

a)Innholdet av kalium og fosfor skal merkes på elementform K og P.
b)Innholdet av kalsium, magnesium, natrium og svovel skal merkes på elementform Ca, Mg, Na og S.
§ 3.Kadmium

Innholdet av kadmium (Cd) i gjødsel må ikke overstige 100 mg /Cd per kg fosfor.

§ 4.Internkontroll

Virksomheter som omfattes av denne forskrift skal innføre og utøve internkontroll. Den ansvarlige for virksomheten skal sørge for at plikten til internkontroll overholdes.

§ 5.Krav til internkontrollen

Internkontroll innebærer at virksomheten skal:

a)Ha oversikt over organisering og ansvarsforhold.
b)Kartlegge risiko for overtredelse av forordning (EF) nr. 2003/2003 med senere endringer ut fra virksomhetens aktiviteter og iverksette tiltak for å redusere risikoen.
c)Ha rutiner for å avdekke, rette opp og hindre gjentakelse av overtredelser.
d)Foreta systematisk gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.

Kravene i bokstav a til d skal dokumenteres skriftlig i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse.

§ 6.Registrering og rapportering

Alle produkter som omfattes av forskriften skal registreres av Mattilsynet før markedsføring og omsetting starter.

Ved melding om registrering skal alle opplysninger som er nødvendig legges fram.

Slik melding skal skje på skjema fastsatt av Mattilsynet. Mattilsynet kan kreve ytterligere dokumentasjon dersom det er nødvendig.

Eventuelle endringer av tidligere registrerte opplysninger skal meldes snarest til Mattilsynet, og senest tre uker etter at endringen har funnet sted.

Mattilsynet kan unnta bestemte varetypebetegnelser fra kravet om registrering. Mattilsynet kan pålegge virksomheter å rapportere total mengde Kadmium (Cd) i omsatte mengder gjødsel som inneholder fosfor.

§ 6a.Krav til fremlegging av detonasjonstest

Rapport fra gjennomført detonasjonstest angitt i § 1 jf. forordning (EF) nr. 2003/2003 artikkel 27 skal fremlegges for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

0Tilføyd ved forskrift 26 nov 2014 nr. 1469.
§ 7.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter nødvendige vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften unntatt forordning (EF) nr. 2003/2003 artikkel 25, 26, 27 og 28, i samsvar med matloven § 23 om tilsyn og vedtak og kan herunder treffe vedtak etter § 24 om særskilt smittesanering, § 25 om stenging og virksomhetskarantene og § 26 om tvangsmulkt.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fører tilsyn og fatter nødvendige vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av forordning (EF) nr. 2003/2003 artikkel 25, 26, 27 og 28, i samsvar med brann- og eksplosjonsvernloven § 26 og § 43.

§ 8.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften som Mattilsynet har tilsyns- og vedtakskompetanse overfor, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelser i denne forskrift som Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap har tilsyns- og vedtakskompetanse overfor, forutsatt at det ikke strider mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 9.Straff og reaksjonsmidler

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den er straffbart i henhold til matloven § 28.

Ved overtredelse av forskriften eller vedtak truffet i medhold av denne, gjelder bestemmelsene i brann- og eksplosjonsvernslovens § 37 - § 40 samt § 42 på tilsvarende måte.

§ 10.Klageadgang

Vedtak som er gjort i medhold av denne forskriften gir klagerett etter lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kap. VI.

§ 11.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.

Samtidig gjøres følgende endringer i forskrift 4. juli 2003 nr. 1063 om handel med gjødsel og kalkingsmidler mv.: - - -