Forskrift om Politihøgskolens styre, oppgaver og virksomhet.

DatoFOR-2005-11-25-1330
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 14
Ikrafttredelse25.11.2005
Sist endret
EndrerFOR-2001-11-30-1331
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§24a, LOV-1995-08-04-53-§24b, LOV-1995-08-04-53-§24c, LOV-2005-04-01-15-§1-2, FOR-2004-06-18-917-§2
Kunngjort29.11.2005
KorttittelForskrift om Politihøgskolens styre, oppgaver

Fastsatt ved kgl.res. 25. november 2005 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 24a, § 24b og § 24c og lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 1-2 tredje ledd, jf. forskrift 18. juni 2004 nr. 917 om delvis innlemming av Politihøgskolen under lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler § 2. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

§ 1.Organisasjon og oppgaver
1.Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten og har status som sentralt politiorgan, jf. politiloven § 16 andre ledd nr. 1. Politihøgskolen er underlagt Politidirektoratet.
2.Politihøgskolen skal:
a)gi grunnutdanning for tjeneste i politi- og lensmannsetaten (bachelor - politiutdanning)
b)tilby etter- og videreutdanning for ansatte i politi- og lensmannsetaten
c)drive forsking og faglig utviklingsarbeid som er relevant for politi- og lensmannsetaten
d)formidle kunnskap om faglige spørsmål innenfor Politihøgskolens kompetanseområde
e)samarbeide med andre universiteter og høyskoler og med tilsvarende institusjoner og politiutdanningsinstitusjoner i andre land
f)utføre oppdragsvirksomhet på fagfelt innenfor Politihøgskolens kompetanseområde.
§ 2.Politihøgskolens styre
1.Styret er det øverste organ ved Politihøgskolen. Styret har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonen drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder og de rammer og mål som gis av overordnet myndighet.
2.Styret skal ha elleve medlemmer. Styret består av fire medlemmer valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, hvorav ett medlem fra avdeling Bodø, ett medlem valgt blant de teknisk og administrativt ansatte, to medlemmer valgt blant studentene i henholdsvis Oslo og Bodø og fire eksterne medlemmer oppnevnt av departementet etter forslag fra styret, hvorav to med erfaring fra politi- og lensmannsetaten og to med erfaring fra universitets- og høyskolesektoren. Samtlige medlemmer skal ha et personlig varamedlem. Rektor er ikke valgbar til styret. Styrets leder og nestleder utpekes av departementet blant de eksterne medlemmene.
3.Styremedlemmer som er ansatt, og varamedlemmer for disse, velges for fire år. Valget foretas særskilt for ansatte i undervisnings- og forskerstilling og ansatte i teknisk eller administrativ stilling. Styremedlemmer fra studentgruppen, og varamedlemmer for disse, velges for ett år. Eksterne styremedlemmer, herunder styrets leder og nestleder, og varamedlemmer for disse oppnevnes av departementet for fire år. Ingen kan gjenvelges som styremedlem hvis vedkommende vil ha fungert i dette verv i et sammenhengende tidsrom på åtte år ved begynnelsen av den nye valgperioden.
4.Styrets oppgaver er:
a)å vedta strategier for Politihøgskolens utdannings-, forskings- og annen faglig virksomhet og legge planer for den faglige utviklingen i samsvar med de mål som er gitt av overordnet myndighet
b)å fastsette mål og resultatkrav for virksomheten og ha ansvar for at Politihøgskolens økonomiske ressurser og eiendom disponeres i overensstemmelse med bestemmelser gitt av overordnet myndighet, og etter forutsetninger for tildelte bevilgninger eller andre bindende vedtak
c)å føre tilsyn med rektors ledelse av virksomheten
d)å fastsette fagplaner for studier som er regulert av rammeplaner og studieplaner for videreutdanninger som gir studiepoeng
e)å behandle klagesaker
f)å avgi årsregnskap årlig, etter nærmere retningslinjer gitt av overordnet myndighet, med redegjørelse for resultatene av virksomheten og legge frem forslag til budsjett for kommende år.
5.
a)Styret fastsetter sin forretningsorden.
b)Styret skal behandle saker i møte, med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte.
c)Styrets leder sørger for at styret holder møter så ofte som det anses nødvendig. Medlem av styret eller rektor kan kreve at styret sammenkalles.
d)Styremøtene ledes av lederen, eller i dennes fravær, av nestlederen. Er ingen av disse til stede, velger styret selv sin møteleder.
e)Om ikke annet bestemmes, har rektor rett og plikt til å være til stede og til å uttale seg på styremøtene.
f)Styret skal legge til rette for størst mulig grad av åpenhet om styrets arbeid. Styrets møter skal holdes for åpne dører. Styret kan vedta at møtene skal holdes for lukkede dører, eller at bestemte saker skal behandles for lukkede dører. Behandling av sak etter tredje punkt foregår for lukkede dører.
g)Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede og avgir stemme. Vedtak fattes med vanlig flertall og ved stemmelikhet er styreleders eller varas stemme avgjørende.
h)Det skal føres styreprotokoll.
6.Alle beslutninger ved Politihøgskolen truffet av andre enn styret, treffes etter delegering på styrets vegne og på dets ansvar. Styret kan delegere sin avgjørelsesmyndighet til andre ved institusjonen så langt bestemmelser i lov, forskrift eller reglement ikke er til hinder for dette.
§ 3.Rektor (sjefen for Politihøgskolen)
1.Rektor har på styrets vegne det overordnede ansvar for og den daglige ledelse av institusjonens faglige og administrative virksomhet.
2.Rektors myndighet omfatter ikke saker som er av prinsipiell eller stor praktisk betydning. Rektor kan bare treffe enkeltavgjørelser i slike saker når styret har gitt myndighet til det, eller når styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for institusjonens virksomhet. Styret skal i så fall snarest underrettes om saken.
3.Rektor skal, i samråd med styrets leder, forberede og gi tilråding i alle de saker som legges frem for styret.
4.Rektor er ansvarlig for iverksetting av de vedtak som treffes av styret, og for disponering av ressurser og eiendom i samsvar med de vedtak som er gjort av styret.
5.Rektor skal på styrets vegne påse at den samlede økonomi- og formuesforvaltning skjer i samsvar med gjeldende bestemmelser som økonomiforvaltningen og forutsetninger for tildelinger av bevilgninger.
6.Rektor utarbeider og legger frem for styret budsjettforslag og årsregnskap, og holder styret løpende orientert om regnskapets stilling i forhold til budsjettet og om andre forhold av betydning for institusjonens virksomhet.
§ 4.Utfyllende bestemmelser
1.Politidirektoratet kan fastsette:
a)rammeplaner for Politihøgskolens studietilbud
b)regler om opptakskrav til bachelorutdanningen
c)regler om skikkethetsvurdering.
2.Bestemmelser som nevnt i første ledd skal godkjennes av Justisdepartementet.
§ 5.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift gitt ved kgl.res. 30. november 2001 nr. 1331 om Politihøgskolens organisasjon, oppgaver og virksomhet.