Forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr. 136/2004 om fastsettelse av fremgangsmåtene for veterinærkontroller ved EØS grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater.

DatoFOR-2005-11-30-1347
DepartementLandbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2005 hefte 14
Ikrafttredelse30.11.2005
Sist endretFOR-2017-02-08-144
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§7, LOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§14, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§29, LOV-2003-12-19-124-§33, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-05-05-884
Kunngjort02.12.2005
KorttittelForskrift om fremgangsmåte for veterinærkontroll

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet (tidl. Det sentrale Mattilsynet ved hovedkontoret)30. november 2005 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7, § 12, § 14, § 15, § 29 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884 og instruks om forskriftsarbeid og delegering av forskriftskompetanse fra Fiskeridepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet), Helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) og Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) til Mattilsynet av 5. mai 2004.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 1.2 nr. 115 (forordning (EF) nr. 136/2004 som endret ved forordning (EU) nr. 519/2013, forordning (EU) nr. 359/2014 og forordning (EU) nr. 494/2014).
Endringer: Endret ved forskrifter 17 sep 2014 nr. 1294, 8 feb 2017 nr. 144.

§ 1.Gjennomføring av forordning (EF) nr. 136/2004

EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 1.2 nr. 115 (forordning (EF) nr. 136/2004 som endret ved forordning (EU) nr. 519/2013, forordning (EU) nr. 359/2014 og forordning (EU) nr. 494/2014) om fastsettelse av fremgangsmåtene for veterinærkontroller ved EØS grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrifter 17 sep 2014 nr. 1294, 8 feb 2017 nr. 144.
§ 2.Krav til forhåndsmelding

Forhåndsmelding (del 1 av CVED) som nevnt i forordning (EF) nr. 136/2004 artikkel 2 kan sendes elektronisk ved hjelp av det integrerte elektroniske veterinærinformasjonssystemet (TRACES). Dersom CVED utferdiges i papirform, skal underretning skje ved en original og to kopier.

§ 3.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften i samsvar med matloven § 23 om tilsyn og vedtak.

§ 4.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

§ 5.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.

Forordninger

0Forordninger tilføyd ved forskrift 17 sep 2014 nr. 1294.

Konsolidert forordning (EF) nr. 136/2004

0Tilføyd ved forskrift 17 sep 2014 nr. 1294, endret ved forskrift 8 feb 2017 nr. 144.

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 1.2 nr. 115 (forordning (EF) nr. 136/2004 som endret ved forordning (EU) nr. 519/2013, forordning (EU) nr. 359/2014 og forordning (EU) nr. 494/2014) med de endringer som følger av EØS-tilpasningen av rettsakten i samsvar med vedlegg I til EØS-avtalen.

CVED-sertifikatet nevnt under vedlegg III finnes i pdf-filen nedenfor. 

B Kommisjonsforordning (EF) nr. 136/2004 av 22. januar 2004

som endret ved: 

M3 Forordning (EU) nr. 519/2013 av 21. februar 2013

M4 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 359/2014 av 9. april 2014

M5 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 494/2014 av 13. mai 2014

Kommisjonsforordning (EF) nr. 136/2004
av 22. januar 2004
om fastsettelse av fremgangsmåtene for veterinærkontroller ved EØS grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater - med de endringer og tillegg som følger av vedlegg I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

[KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR1

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 97/78/EF2 av 18. desember 1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinærkontrollene av produkter som innføres til Fellesskapet fra tredjestater, særlig artikkel 3 nr. 5, artikkel 4 nr. 5, artikkel 5 nr. 4, artikkel 8 nr. 7, artikkel 16 nr. 3 og artikkel 19 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) De opprinnelige kravene til veterinærkontroller av produkter som innføres til Fellesskapet fra tredjestater, ble fastsatt i rådsdirektiv 90/675/EØF, som ble opphevet og erstattet med direktiv 97/78/EF.
2) På bakgrunn av de erfaringene som er gjort siden direktiv 90/675/EØF ble vedtatt, er det foretatt noen endringer i framgangsmåtene innført ved direktiv 97/78/EF. Kommisjonsvedtak 93/13/EØF av 22. desember 1992 om fastsettelse av framgangsmåtene for veterinærkontroller ved Fellesskapets grensekontrollstasjoner ved innførsel av produkter fra tredjestater, sist endret ved vedtak 2003/279/EF, ble gjort på grunnlag av førstnevnte direktiv og bør derfor ajourføres.
3) Sertifikatet som utstedes når veterinærkontrollen er gjennomført, og som for tiden er fastsatt i vedlegg B til vedtak 93/13/EØF, bør tilpasses for å ta hensyn til endringene i framgangsmåtene både når det gjelder forsendelser som oppfyller fellesskapsbestemmelsene, og forsendelser som ikke oppfyller fellesskapsbestemmelsene, uansett om det gjelder import til eller transitt gjennom Fellesskapet.
4) Nærmere regler for bruken av nevnte sertifikat er fastsatt i kommisjonsvedtak 2000/208/EF av 24. februar 2000 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av rådsdirektiv 97/78/EF med hensyn til transitt på vei av produkter av animalsk opprinnelse fra en tredjestat til en annen tredjestat gjennom Det europeiske fellesskap, og i kommisjonsvedtak 2000/571/EF av 8. september 2000 om fastsettelse av nærmere regler for veterinærkontroll av produkter fra tredjestater som innføres til frisoner, frilagre, tollagre eller til leverandører som forsyner fartøyer i internasjonal sjøfart.
5) Det er imidlertid nødvendig å fastsette særlige regler for den praktiske håndteringen av sertifikatet i situasjoner der det foretas veterinær klarering av forsendelser ved grensekontrollstasjonen, men der forsendelsene av skattemessige grunner holdes under tollmyndighetenes kontroll en viss tid. I slike tilfeller er det påkrevd med et sporingssystem, og det er nødvendig at de dokumentene som ledsager forsendelsene, er tydeligere.
6) For at ordningen med veterinærkontroller i det felles marked skal virke på en tilfredsstillende måte, bør alle opplysninger om et produkt samles i ett enkelt, enhetlig utformet dokument for å redusere de problemene som oppstår på grunn av språkforskjeller mellom medlemsstatene.
7) Nærmere regler for harmonisert prøvetaking og harmoniserte laboratorieundersøkelser av forskjellige typer produkter vil bli fastsatt i gjennomføringsbestemmelser senere. I mellomtiden bør nasjonale regler fortsatt få anvendelse, unntatt når det gjelder særlige vernetiltak.
8) Erfaringen har vist at det med sikte på å redusere bedrageri og forsøk på å unndra seg kontroller, er av grunnleggende betydning å ha gode opplysningskilder for alle forsendelser som innføres til Fellesskapet. Kontroll av manifester er en viktig del i denne innsamlingen av opplysninger, men dette er en svært omfattende og tidkrevende oppgave som bør automatiseres ved hjelp av elektronisk utstyr i den grad det er mulig.
9) I tillegg til en effektiv innsamling av aktuelle opplysninger fra alle relevante aktører, bør vedkommende myndighet få tilgang til tollmyndighetenes relevante databaser. Alle aktører bør være omfattet av dette databasesystemet for å sikre at ajourførte opplysninger er tilgjengelige for alle berørte parter.
10) Visse planteprodukter som kan overføre infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer til dyr, skal gjennomgå veterinærkontroll. Det bør utarbeides en liste over slike produkter, samt en liste over tredjestater eller deler av tredjestater som har tillatelse til å eksportere slike produkter til Fellesskapet.
11) Små mengder av produkter av animalsk opprinnelse som passasjerer som ankommer fra tredjestater, har med for personlig konsum, kan unntas fra kravene om veterinærkontroll. Noen av disse produktene er underlagt et vernetiltak i samsvar med kommisjonsvedtak 2002/995/EF av 9. desember 2002 om fastsettelse av midlertidige vernetiltak ved import av produkter av animalsk opprinnelse for eget konsum. Henvisningene til disse tiltakene bør beholdes i påvente av at det vedtas permanente regler på dette området.
12) Tiltakene i denne forordning erstatter tiltakene fastsatt i vedtak 93/13/EØF, og nevnte vedtak bør derfor oppheves.
13) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen -
1Ordlyden i fortalen til de rettsaktene som EØS-avtalens vedlegg omhandler, er ikke tilpasset til EØS, jf. EØS-avtalens protokoll 1 nr. 1. Fortalen er bare relevant i en grad den kan bidra til en korrekt tolkning av bestemmelsene i rettsaktene innenfor rammen av EØS-avtalen.
2Rådsdirektiv 97/78/EØF er gjennomført i norsk rett i all hovedsak ved forskrift 18. oktober 1999 nr. 1163 om tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland.
 

VEDTATT DENNE FORORDNING:]

Artikkel 1 Veterinærkontroller
1.Dokumentkontrollene fastsatt i artikkel 4 nr. 3 i direktiv 97/78/EF, skal utføres i samsvar med vedlegg I til denne forordning.
2.Laboratorieundersøkelsene og analysene av offisielle prøver fastsatt i artikkel 4 nr. 4 bokstav b) i direktiv 97/78/EF, skal utføres i samsvar med vedlegg II til denne forordning.
Artikkel 2 Melding om produkters ankomst ved hjelp av det felles veterinærdokument til bruk ved import
1.Før forsendelsen fysisk ankommer EØS-staters territorium, skal den ansvarlige for lasten ved hjelp av det felles veterinærdokument til bruk ved import (CVED) gjengitt i vedlegg III, gi melding om produktenes ankomst til veterinærpersonalet ved grensekontrollstasjonen der produktene skal framlegges.
2.CVED-et skal utstedes i samsvar med de alminnelige reglene for attestering fastsatt i det relevante EØS-regelverket.
3.CVED-et skal bestå av en original og så mange kopier som vedkommende myndighet krever for å oppfylle kravene i denne forordning. Den ansvarlige for lasten skal fylle ut del 1 av CVED-et og oversende dette til veterinærpersonalet ved grensekontrollstasjonen.
4.Med forbehold for nr. 1 og 3, kan opplysningene i CVED-et, med tillatelse fra vedkommende myndigheter som berøres av forsendelsen, meldes på forhånd via et telekommunikasjonssystem eller andre elektroniske dataoverføringssystemer. I slike tilfeller skal opplysningene som oversendes elektronisk, være de samme som kreves i del 1 av modellen for CVED-et.
Artikkel 3 Framgangsmåte som skal følges når veterinærkontrollene er gjennomført
1.Når veterinærkontrollene nevnt i artikkel 4 i direktiv 97/78/EF er gjennomført, skal del 2 av CVED-et fylles ut under ansvar av den offentlige veterinæren som er ansvarlig for grensekontrollstasjonen. CVED-et skal undertegnes av vedkommende offentlige veterinær, eller av en annen offentlig veterinær som er underlagt vedkommendes myndighet, slik at forsendelsen får veterinær klarering.

Når det gjelder grensekontrollstasjoner som kontrollerer import av fisk i samsvar med kommisjonsvedtak 93/352/EØF, kan den utpekte offentlige representanten utføre den offentlige veterinærens oppgaver, herunder å fylle ut og undertegne CVED-et.

2.Det originale CVED-et for forsendelser som har fått veterinær klarering, skal bestå av del 1 og 2, behørig utfylt og undertegnet.
3.Den offentlige veterinæren eller den ansvarlige for lasten skal underrette tollmyndighetene ved grensekontrollstasjonen om den veterinære klareringen som er gjort for forsendelsen som fastsatt i nr. 1, ved å framlegge originalen av CVED-et, eller ved å overføre det elektronisk.
-Etter tollklareringen skal det originale CVED-et ledsage forsendelsen til den første mottakervirksomheten.
-Den offentlige veterinæren ved grensekontrollstasjonen skal beholde en kopi av CVED-et.
-Den offentlige veterinæren skal sende en kopi av CVED-et til den ansvarlige for lasten.
4.Den offentlige veterinæren skal oppbevare den originale veterinærattesten eller dokumentene som er utstedt av tredjestaten og ledsager forsendelsen, sammen med en kopi av CVED-et, i minst tre år. Når det gjelder forsendelser av produkter i transitt, eller produkter som skal lagres på et lager godkjent i henhold til artikkel 12 nr. 4 eller artikkel 13 i direktiv 97/78/EF, hvis endelige bestemmelsessted ligger utenfor EØS, skal imidlertid de originale veterinærdokumentene som ledsager forsendelsen ved ankomst, følge med forsendelsen videre, og bare kopier av disse dokumentene skal beholdes ved grensekontrollstasjonen.
Artikkel 4 Framgangsmåte som skal følges når forsendelser av produkter har fått veterinær klarering, men fortsatt står under tollmyndighetenes kontroll
1.Når forsendelser av produkter har fått veterinær klarering ved grensekontrollstasjonen som fastsatt i artikkel 3 nr. 1, men fortsatt står under tollmyndighetenes kontroll og skal frigis for fri omsetning senere, får framgangsmåten nevnt i nr. 2, 3 og 4, anvendelse.
2.Det originale CVED-et skal ledsage forsendelsen så lenge forsendelsen står under tollmyndighetenes kontroll i én eller flere virksomheter, til den ansvarlige for lasten ber om tollklarering.
3.Ved den første tollklareringen skal den ansvarlige for lasten framlegge det originale CVED-et for det tollstedet som er ansvarlig for den virksomheten der forsendelsen befinner seg. Dette kan også gjøres elektronisk, dersom vedkommende myndighet tillater det.
4.Dersom det er bedt om tollklarering som fastsatt i nr. 3, skal den næringsdrivende ved virksomheten:
a)beholde en kopi av CVED-et som ledsager forsendelsen,
b)registrere datoen da forsendelsen ble mottatt, og
c)registrere datoen da tollklareringen fant sted, eller datoene for slik klarering dersom forsendelsen er delt opp som fastsatt i artikkel 5.
Artikkel 5 Framgangsmåte som skal følges når forsendelser som står under tollmyndighetenes kontroll, er delt opp
1.Dersom en forsendelse nevnt i artikkel 4 nr. 1, er delt opp, skal det originale CVED-et framlegges for vedkommende tollmyndigheter som er ansvarlig for virksomheten der forsendelsen er delt opp. En kopi av CVED-et skal oppbevares i virksomheten der forsendelsen er delt opp.
2.Vedkommende myndighet som er ansvarlig for virksomheten nevnt i nr. 1, kan utstede en attestert fotokopi av det originale CVED-et som skal ledsage hver del av forsendelsen, med opplysninger om endringer i mengde eller vekt.

Vedkommende myndighet kan kreve at den næringsdrivende ved den virksomheten der forsendelsen er delt opp, fører journal for å sikre at de forskjellige delene av forsendelsen kan spores.

Journaler og kopier av CVED-et skal oppbevares i tre år.

Artikkel 6 Samordning med andre kontrollmyndigheter

For å sikre at alle produkter av animalsk opprinnelse som innføres til EØS-området, gjennomgår veterinærkontroll, skal vedkommende myndighet og de offentlige veterinærene i hver EØS-stat samarbeide med andre kontrollmyndigheter for å samle inn alle relevante opplysninger for innførsel av animalske produkter. Dette skal særlig gjelde følgende opplysninger:

a)opplysninger som er tilgjengelige for tollvesenet,
b)opplysninger fra skips-, tog- og flymanifester,
c)andre opplysningskilder som er tilgjengelige for vei-, jernbane-, skips- og lufttransportvirksomheter.
Artikkel 7 Tilgang til databaser og samordning av databehandlingssystemer

Med hensyn til artikkel 6 skal vedkommende myndighet ha tilgang til de databasene eller de relevante delene av disse som er tilgjengelige for tollvesenet.

Databehandlingssystemene som vedkommende myndighet bruker, skal så vidt mulig og med forbehold om relevant datasikkerhet, samordnes med tollvesenets og de næringsdrivendes systemer for å øke hastigheten på informasjonsoverføringen.

Artikkel 8 Særlige regler for produkter som er en del av reisendes bagasje eller sendes som små forsendelser til privatpersoner
1.Med forbehold for særlige EØS-regler for visse produkter, skal produktene nevnt I artikkel 16 nr. 1 bokstav a), b) og d) i direktiv 97/78/EF, ikke omfattes av de systematiske veterinærkontrollene som definert i kapittel 1 i nevnte direktiv, dersom de veier mindre enn 1 kg og er beregnet på personlig konsum.

Slike produkter kan imidlertid innføres til EØS-området bare fra godkjente tredjestater eller deler av godkjente tredjestater.

2.Nr. 1 skal ikke berøre reglene for dyrehelse og folkehelse fastsatt i det relevante EØS-regelverket.
3.Når det gjelder små pakker som inneholder produkter av animalsk opprinnelse som innføres til Danmark fra Grønland og Færøyene for privatpersoners direkte konsum, skal vektgrensen fastsatt i nr. 1, være 5 kg.
4.For fisk som er fanget ved sportsfiske og innføres til Finland, Island, Norge og Sverige fra Russland i reisendes personlige bagasje for privatpersoners direkte konsum, skal vektgrensen fastsatt i nr. 1, være 15 kg, eller det kan innføres én fisk uansett fiskens vekt.
Artikkel 9 Veterinærkontroll av visse planteprodukter
1.EØS-statene skal framlegge planteproduktene oppført i vedlegg IV, fra stater som er godkjent og oppført i vedlegg V, for dokumentkontrollene nevnt i artikkel 1 nr. 1 i denne forordning, og eventuelt for laboratorieundersøkelsene nevnt i artikkel 1 nr. 2 i denne forordning, samt for andre fysiske kontroller fastsatt i vedlegg III til direktiv 97/78/EF.
2.Kravene i direktiv 97/78/EF og i denne forordning får anvendelse på alle planteprodukter oppført i vedlegg IV til denne forordning, som særlig på bakgrunn av deres opprinnelse og endelige bestemmelsessted kan medføre fare for spredning av infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer hos dyr.
Artikkel 10 Bruk av elektroniske sertifikater

Utarbeiding, bruk, overføring og lagring av CVED-er som fastsatt for de forskjellige situasjonene beskrevet i denne forordning, kan utføres elektronisk etter vedkommende myndighets skjønn.

Artikkel 11 Oppheving

Vedtak 93/13/EØF oppheves.

Henvisninger til det opphevede vedtak skal forstås som henvisninger til denne forordning.

Artikkel 12 Ikrafttredelse

[Denne forordning trer i kraft 1. mars 2004.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 22. januar 2004.] 3

3Ikrafttredelse i EØS følger av EØS-komitéens beslutning nr. 44/2005. Rettsvirkningene i EFTA-landenes interne rett følger av EØS-avtalens artikkel 7.
VEDLEGG I
DOKUMENTKONTROLLENE NEVNT I ARTIKKEL 1 NR. 1

Følgende regler får anvendelse på dokumentkontrollene av produkter fra tredjestater:

1.Vedkommende myndighet skal for hver forsendelse kontrollere den tollmessige behandlingen eller bruken som er fastsatt for varen.
2.Hvert helse- eller hygienesertifikat eller helse- eller hygienedokument som ledsager en forsendelse av produkter med opprinnelse i en tredjestat og som framlegges ved grensekontrollstasjonen, skal kontrolleres for å få bekreftet at:
a)det er et originalsertifikat eller originaldokument,
b)det gjelder en tredjestat eller en del av en tredjestat som har tillatelse til å eksportere til EØS-området, eller for produkter som reglene ikke er harmonisert for, til den berørte EØS-staten,
c)form og innhold er i samsvar med den modellen som er utarbeidet for produktet og den berørte tredjestaten, eller for produkter som reglene ikke er harmonisert for, for den berørte EØS-staten,
d)det oppfyller de allmenne prinsippene for sertifisering fastsatt i vedlegg IV til rådsdirektiv 2002/99/EF,
e)det er fullstendig utfylt,
f)det gjelder en virksomhet eller et fartøy som har tillatelse eller er registrert til å eksportere til EØS- området, eller for produkter som reglene ikke er harmonisert for, til den berørte EØS-staten,
g)det er undertegnet av den offentlige veterinæren, eller eventuelt av representanten for den offentlige myndigheten, og viser med leselige blokkbokstaver vedkommendes navn og stilling samt at tredjestatens offisielle stempel og underskrift skal være i en annen farge enn den trykte teksten på sertifikatet, eller når det gjelder elektroniske sertifikater, at det benyttes et sikkert system for underskrift og stempling,
h)del 1 av CVED-et er riktig utfylt, og at opplysningene i det samsvarer med opplysninger i andre relevante offisielle dokumenter som ledsager forsendelsen.
VEDLEGG II
LABORATORIEUNDERSØKELSENE NEVNT I ARTIKKEL 1 NR. 2

Følgende regler får anvendelse på laboratorieundersøkelsene av produkter:

1.EØS-statene skal sørge for at forsendelser av produkter som framlegges for import, omfattes av en overvåkingsplan med henblikk på å kontrollere at EØS-regelverk eller eventuelt nasjonale regler overholdes, særlig for å påvise restmengder, sykdomsframkallende organismer eller andre stoffer som er farlige for mennesker, dyr eller miljøet. Disse overvåkingsplanene skal være basert på produktenes art og den risikoen de utgjør, idet det tas hensyn til alle relevante overvåkingsparameterer, for eksempel hyppigheten og antallet av innkommende forsendelser, samt resultater fra tidligere overvåking.
2.Dersom det tas stikkprøver innenfor rammen av overvåkingsplanene nevnt i nr. 1, og det ikke er mistanke om umiddelbar fare for folkehelsen eller dyrehelsen, kan den forsendelsen det tas prøve av, frigis for fri omsetning før resultatene fra laboratorieundersøkelsene foreligger. I alle tilfeller skal CVED-et som ledsager forsendelsen, påtegnes i samsvar med dette, og vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet skal underrettes i samsvar med artikkel 8 i direktiv 97/78/EF.
3.Dersom det foretas laboratorieundersøkelser på grunnlag av mistanke om uregelmessigheter, tilgjengelige opplysninger, en tidligere melding fra hurtigvarslingssystemet for næringsmidler og fôr (RASFF) eller et vernetiltak, og dersom undersøkelsen gjelder et stoff eller et sykdomsframkallende stoff som utgjør en direkte eller umiddelbar risiko for dyrehelsen eller folkehelsen, skal den offentlige veterinæren som er ansvarlig for grensekontrollstasjonen som har utført undersøkelsen, eller vedkommende myndighet, nekte å gi forsendelsen veterinær klarering og å frigi den for fri omsetning til det er mottatt tilfredsstillende resultater fra laboratorieundersøkelsene. I mellomtiden skal forsendelsen holdes under myndighetenes kontroll og under ansvar av den offentlige veterinæren eller den utpekte offentlige representanten ved den grensekontrollstasjonen som har utført veterinærkontrollene.
4.Hver EØS-stat skal hver måned underrette Eftas overvåkningsorgan ESA/Kommisjonen om positive og negative resultater fra laboratorieundersøkelser som er utført på deres grensekontrollstasjoner.
VEDLEGG III
FELLES VETERINÆRDOKUMENT TIL BRUK VED IMPORT (CVED)

CVED-sertifikatet finnes i pdf-filen «konsolidert forordning (EF) nr. 136/2004» nedenfor.

Veiledning for utfylling av CVED-et1

1Veiledningen kan trykkes og distribueres uavhengig av dokumentet.
 
Generelt:Dokumentet skal fylles ut med blokkbokstaver. Dersom det er åpnet for at et felt kan utelates eller ikke er relevant, skal hele det nummererte feltet tydelig gjøres uleselig eller overstrekes. For klart å markere et valg, sett kryss eller marker i ruten ☐ utenfor den relevante opplysningen.

Dokumentet skal fylles ut for alle forsendelser som framlegges på en grensekontrollstasjon, uansett om det er forsendelser som oppfyller EØS-kravene og skal gå til fri omsetning, forsendelser til kanalisering, eller forsendelser som ikke oppfyller EØS-kravene og er beregnet på omlasting, transitt, lagring i frisoner, på frilagre eller tollagre, eller hos skipshandlere. Med kanalisering menes forsendelser som godkjennes i henhold til artikkel 8 i direktiv 97/78/EF, men som står under veterinærkontroll inntil de kommer fram til et konkret, endelig bestemmelsessted, normalt for videre behandling.

«ISO-kode» viser til dette landets internasjonale standardkode på to bokstaver.

DEL 1

Denne delen skal fylles ut av deklaranten eller den ansvarlige for lasten som definert i artikkel 2 nr. 2 bokstav e) i direktiv 97/78/EF. Veiledningen viser til tilsvarende nummerert felt i dokumentet. 

Felt 1.Avsender/eksportør: Angi den virksomheten som står som avsender av forsendelsen (i tredjestaten).
Felt 2.Grensekontrollstasjon. Dersom disse opplysningene ikke er trykt på dokumentet på forhånd, bes de utfylt. CVED-referansenummeret er det unike referansenummeret som opplyses av den grensekontrollstasjonen som utsteder dokumentet (gjentatt i felt 25). ANIMO-enhetsnummeret er den enkelte grensekontrollstasjonens nummer og er oppført ved siden av navnet på listen over godkjente grensekontrollstasjoner som er kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Felt 3.Mottaker: Angi adressen på den personen eller virksomheten som er oppført som mottaker i tredjestatssertifikatet. Dersom denne opplysningen ikke framgår av sertifikatet, kan mottakeren i relevante handelsdokumenter angis.
Felt 4.Den ansvarlige for lasten (også agent eller deklarant). Dette er den personen som er definert i artikkel 2 nr. 2 bokstav e) i direktiv 97/78/EF og som har ansvaret for forsendelsen når den framlegges ved grensekontrollstasjonen, og som foretar de nødvendige deklareringene til vedkommende myndigheter på importørens vegne: navn og adresse angis.
Felt 5.Importør: Importøren kan være etablert langt fra den aktuelle grensekontrollstasjonen: navn og adresse angis. Dersom importøren og agenten er én og samme person, angis «som felt 4».
Felt 6.Opprinnelsesland: Angi det landet der det endelige produktet ble produsert, framstilt eller emballert.
Felt 7.Avsenderland: Det landet der forsendelsen ble plassert i det endelige transportmiddelet for å transporteres til EØS.
Felt 8.Angi leveringsadressen i EØS. Dette gjelder både for produkter som oppfyller kravene (felt 19), og produkter som ikke oppfyller kravene (felt 22).
Felt 9.Angi forventet dato for forsendelsens ankomst til grensekontrollstasjonen.
Felt 10.Veterinærattest/-dokumenter: Utstedelsesdato: Den datoen da attesten/dokumentet ble underskrevet av den offentlige veterinæren eller vedkommende myndighet. Nummer: Attestens entydige offisielle nummer angis. For produkter som kommer fra godkjent eller autorisert virksomhet eller fartøy, anføres navn og etter omstendighetene godkjennings-/autorisasjonsnummer. For embryoer, egg eller sæd angis identitetsnummeret på den godkjente oppsamlingsgruppen.
Felt 11.Gi fullstendige opplysninger om ankomsttransportmiddelet: For fly rutenummer og luftfraktbrevnummer (AWB-nr.), for skip skipets navn og fraktbrevnummer, for veigående kjøretøy registreringsnummer og tilhengernummer dersom det er relevant, for tog togets og godsvognens nummer.
Felt 12.Varegruppe: Angi dyreart, den behandlingen produktene er gitt, og antallet og typen kolli forsendelsen består av, f.eks. 50 kasser á 25 kg, eller antallet containere. Kryss av ved den relevante transporttemperaturen.
Felt 13.KN-kode: Angi minst de fire første sifrene av den relevante kombinerte nomenklatur, KN-kode, fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 2658/87, som sist endret. Disse kodene er også oppført i kommisjonsvedtak 2002/349/EF (og er identiske med de internasjonale HS-kodene). Dersom det dreier seg om bare fiskerivarer, gjelder at dersom sertifikatet omfatter én forsendelse med mer enn én varekode, kan de andre kodene i så fall angis på CVED-et.
Felt 14.Bruttovekt: Den samlede vekt i kg. Bruttovekten defineres som varepartiets samlede masse inklusive all emballasje, unntatt transportcontainere og annet transportmateriell.
Felt 15.Nettovekt: Vekten av selve produktet uten emballasje i kg. Nettovekten defineres som produktenes masse uten noen emballasje. Dersom vektangivelse ikke er relevant, bruk enheter, f.eks. 100 sædstrå à X ml eller 3 biologiske stammer/embryoer.
Felt 16.Alle plombe- og containernumre opplyses, dersom det er relevant.
Felt 17.Omlasting: Dette feltet benyttes når en forsendelse ikke skal importeres ved denne grensekontrollstasjonen, men skal transporteres videre med et annet fartøy eller fly, enten til import til EØS ved en annen etterfølgende grensekontrollstasjon i Fellesskapet/EØS, eller til et bestemmelsessted i en tredjestat. ANIMO-enhetsnummer - se felt 2.
Felt 18.Transitt: Dette feltet benyttes for forsendelser som ikke oppfyller EØS-kravene og skal sendes til en tredjestat gjennom EU/den relevante EØS-staten via vei, jernbane, sjøverts eller på innlands vannveier.
GKS for utsending: Navnet på den grensekontrollstasjonen der varepartiet skal forlate EØS.
ANIMO-enhetsnummer - se felt 2.
Felt 19.Produkter som oppfyller kravene: Alle produkter som ankommer med henblikk på frigivelse for fri omsetningen på det indre marked, herunder de som kan godkjennes, men skal omfattes av en «kanaliseringsprosedyre», og de som etter å ha blitt godkjent til frigivelse for fri omsetning ved den veterinære klareringen, kan lagres under tollkontroll og få tollklarering på et senere tidspunkt, enten på det tollstedet som grensekontrollstasjonen hører under geografisk, eller et annet sted.
Produkter som ikke oppfyller kravene: Produkter som ikke oppfyller EØS-kravene og er bestemt til frisoner, frilagre, tollagre, skipshandlere eller skip eller transitt til en tredjestat.
Felt 20.Gjeninnførsel viser til forsendelser av EØS-opprinnelse som er blitt nektet godkjent eller tatt inn i en tredjestat og blir returnert til opprinnelsesvirksomheten i EØS.
Felt 21.Det indre marked: Dette feltet benyttes til forsendelser som ankommer med henblikk på distribusjon på det indre marked. Sett kryss ved den kategorien som er relevant for forsendelsen. Dette gjelder også de forsendelsene som etter å ha blitt godkjent til frigivelse for fri omsetning ved den veterinære klareringen, kan lagres under tollkontroll og få tollklarering på et senere tidspunkt, enten på det tollstedet som grensekontrollstasjonen hører under geografisk, eller et annet sted.
Felt 22.Dette feltet fylles ut for alle produkter som ikke oppfyller EØS-kravene, når forsendelsen under veterinærkontroll skal leveres til en frisone, et frilager, et tollager eller en skipshandler og lagres der.
Anmerking: Felt 18 og 22 viser bare til veterinærprosedyrer.
Felt 23.Underskrift: Underskriften forplikter også underskriveren til å ta tilbake transittforsendelser som avvises av en tredjestat.
DEL 2

Denne delen skal fylles ut bare av den offentlige veterinæren eller den utpekte offentlige representanten (i samsvar med vedtak 93/352/EØF).

Til felt 38 - 41 skal det brukes en annen farge enn svart. 

Felt 24.Tidligere CVED: Dersom det tidligere er utstedt et CVED, anføres dets referansenummer på dette dokumentet.
Felt 25.Det vises her til det entydige referansenummeret som angis av den grensekontrollstasjonen som utsteder dokumentet (se felt 2).
Felt 26.Dokumentkontroll. Skal fylles ut for alle forsendelser.
Felt 27.Kryss av for «plombekontroll» dersom containere ikke åpnes, og bare plomben kontrolleres i samsvar med artikkel 4 nr. 4 bokstav a) i) i direktiv 97/78/EF.
Felt 28.Fysisk kontroll:
Redusert kontroll refererer til ordningen fastsatt i kommisjonsvedtak 94/360/EØF, dersom forsendelsen ikke er blitt valgt ut til fysisk kontroll, men betraktes som tilfredsstillende kontrollert ved at det gjennomføres bare dokument- og identitetskontroll.
«Annet» refererer til prosedyren for gjeninnførsel, kanaliserte varer, omlasting, transitt eller prosedyrene i artikkel 12 og 13. Disse bestemmelsesstedene kan utledes av andre felt.
Felt 29.Fyll ut med opplysninger om den kategorien fremmedstoff eller patogener som undersøkelsesprosedyren gjennomføres for. «Stikkprøver» angir prøvetaking når forsendelsen ikke holdes tilbake i påvente av et resultat, og i slike tilfeller skal vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet underrettes ved en ANIMO-melding (se artikkel 8 i direktiv 97/78/EF). «Mistanke» omfatter tilfeller der forsendelsen holdes tilbake i påvente av et gunstig resultat, eller undersøkes på grunn av en forutgående advarsel som ledd i hurtigvarslingssystemet for næringsmidler og fôr (RASFF) eller på grunn av et gjeldende vernetiltak.
Felt 30.Fyll ut dersom det er relevant å angi at forsendelsen kan godkjennes til omlasting. Brukes dersom en forsendelse ikke skal importeres ved denne grensekontrollstasjonen, men skal videresendes med et annet fartøy eller fly, enten med henblikk på import til EØS ved en annen etterfølgende grensekontrollstasjon i Fellesskapet/EØS, eller til et bestemmelsessted i en tredjestat. Se artikkel 9 i direktiv 97/78/EF og kommisjonsvedtak 2000/25/EF). ANIMO-enhetsnummer - se felt 2.
Felt 31.Transitt: Fyll ut dersom det kan tillates at forsendelser som ikke oppfyller EØS-kravene, transporteres til en tredjestat gjennom EU/den relevante EØS-staten via vei, jernbane, sjøverts eller på innlands vannveier. Dette skal foregå under veterinærkontroll i samsvar med kravene i artikkel 11 i direktiv 97/78/EF og vedtak 2000/208/EF.
Felt 32.Dette feltet benyttes til alle forsendelser som godkjennes til frigivelse for fri omsetning på det indre marked. (Det benyttes også til forsendelser som oppfyller EØS-kravene, men som av finansielle årsaker ikke straks tollklareres ved grensekontrollstasjonen, men lagres under tollkontroll på et tollager eller skal tollklareres senere og/eller på et geografisk atskilt bestemmelsessted.)
Felt 33 og 34.Skal benyttes dersom forsendelser ikke kan godkjennes til frigivelse for fri omsetning etter veterinærreglene, men betraktes som risikomateriale, og skal sendes under veterinær- og tollkontroll til ett av de kontrollerte bestemmelsesstedene fastsatt i direktiv 97/78/EF. Forsendelser kan godkjennes til lagring i frisoner, på frilagre og tollagre bare dersom kravene i artikkel 12 nr. 4 i direktiv 97/78/EF er oppfylt.
Felt 33.Dette feltet benyttes dersom forsendelser godkjennes, men skal kanaliseres til et særskilt bestemmelsessted som fastsatt i artikkel 8 eller 15 i direktiv 97/78/EF.
Felt 34.Dette feltet benyttes til alle forsendelser som ikke oppfyller EØS-kravene, og som skal flyttes til eller anbringes på lagre som er godkjent i samsvar med artikkel 12 nr. 4, eller til næringsdrivende som er godkjent i henhold til artikkel 13 i direktiv 97/78/EF.
Felt 35.Dersom import avvises, angi nøyaktig hva som deretter skal skje. Datoen for tidsfristen for det tiltaket som er påtenkt, føres opp. Adressen til en eventuell omarbeidingsbedrift bør angis i felt 37. Etter avvisning eller en beslutning om omarbeiding, bør datoen for ytterligere tiltak også registreres i «oppfølgingsregisteret».
Felt 36.Årsak til avvisning: Brukes for å tilføye relevante opplysninger. Sett kryss i den relevante ruten. Punkt 7 er hygienefeil som ikke omfattes av punkt 8 eller 9, herunder mangelfull temperaturregulering, bedervelse eller tilsølte produkter.
Felt 37.Oppgi godkjenningsnummer og adresse (eller fartøynavn og havn) for alle bestemmelsessteder der det kreves ytterligere veterinærkontroll av forsendelsen, dvs. for felt 33: Kanalisering, 34: Lagerprosedyre, 35: Omarbeiding eller destruksjon.
Felt 38.Fyll ut dersom den opprinnelige plomben som er registrert for en forsendelse, ødelegges ved åpning av containeren. Det bør føres en oppdatert (konsolidert) liste over alle plomber som er brukt til dette formål.
Felt 39.Her påføres grensekontrollstasjonens eller vedkommende myndighets offisielle stempel.
Felt 40.Veterinærens underskrift, eller når det gjelder havner der det håndteres bare fisk, den utpekte offentlige representantens underskrift, som fastsatt i vedtak 93/352/EØF.
Felt 41.Dette feltet skal benyttes av utsendingsgrensekontrollstasjonen dersom forsendelser sendes i transitt gjennom EØS og kontrolleres i samsvar med vedtak 2000/208/EF, når de forlater EØS. Dersom forsendelsene ikke sendes i transitt, kan dette feltet i stedet benyttes til ytterligere relevante kommentarer, f.eks. om manglende fjerning av virvelsøylen, eller opplysninger om hvilke gebyrer som er betalt.
Felt 42.Benyttes av tollvesenet for å tilføye relevante opplysninger (f.eks. nummeret på T1- eller T5-dokumentet) dersom forsendelser holdes under tollkontroll i en periode. Disse opplysningene tilføyes normalt etter at veterinæren har skrevet under.
Felt 43.Benyttes dersom det originale CVED-et skal beholdes på et bestemt sted og det må utstedes ytterligere «datter»-CVED.
VEDLEGG IV
LISTE OVER PLANTEPRODUKTER NEVNT I ARTIKKEL 9

Planteprodukter som er underlagt veterinærkontroll:

1.Halm
2.Høy.
VEDLEGG V
LISTE OVER STATER NEVNT I ARTIKKEL 9

M5

ISO-kode:Stat:
ISO-kode:Stat:
AUAustralia
BYRepublikken Hviterussland1
CACanada
CHSveits
CLChile
GLGrønland
ISIsland
NZNew Zealand
RSSerbia2
UAUkraina1
USDe forente stater
ZASør-Afrika (unntatt den delen av munn- og klovsykebekjempelsesområdet som ligger i veterinærregionen nordlige og østlige Transvaal, i distriktet Ingwavuma i veterinærregionen Natal og i grenseområdet mot Botswana øst for 28. lengdegrad)
1Bare fôrpelleter av halm beregnet på forbrenning som leveres direkte under tollmyndighetenes transittprosedyrer som fastsatt i artikkel 4 nr. 16 bokstav b) i forordning (EØF) nr. 2913/92 (EFT L 302 av 19.10.1992, s. 1) og ved hjelp av overvåking i TRACES fra den godkjente grensekontrollstasjonen (BIP) for innførsel til bestemmelsesstedet i Unionen der det skal brennes.
2Som nevnt i artikkel 135 i stabiliserings- og assosieringsavtalen mellom Det europeiske fellesskap og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Serbia på den annen side (EFT L 278 av 18.10.2013, s. 16).

M5

Forordninger i PDF

0Tilføyd ved forskrift 17 sep 2014 nr. 1294.

For å lese konsolidert forordning (EF) nr. 136/2004, med CVED-sertifikat i vedlegg III, se her: pdf.gif