Forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr. 282/2004 om innføring av et dokument for deklarering og veterinær grensekontroll av levende dyr som innføres til EØS-området fra tredjestater.

DatoFOR-2005-11-30-1348
DepartementLandbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2005 hefte 14 (Vedlegg i pdf-format)
Ikrafttredelse30.11.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§7, LOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§14, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§19, LOV-2003-12-19-124-§29, LOV-2003-12-19-124-§33, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-05-05-884
Kunngjort02.12.2005
KorttittelForskrift om veterinær grensekontroll

Fastsatt av Det sentrale Mattilsynet ved hovedkontoret 30. november 2005 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7, § 12, § 14, § 15, § 19, § 29 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884 og instruks om forskriftsarbeid og delegering av forskriftskompetanse fra Fiskeridepartementet, Helsedepartementet og Landbruksdepartementet til Mattilsynet av 5. mai 2004. Jf. EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 1.2 nr. 117 (forordning (EF) nr. 282/2004 som endret ved forordning (EF) nr. 585/2004).

§ 1.Gjennomføring av forordning (EF) nr. 282/2004

EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 1.2 nr. 117 (forordning (EF) nr. 282/2004 som endret ved forordning (EF) nr. 585/2004) om innføring av et dokument for deklarering og veterinær grensekontroll av dyr som innføres til EØS-området fra tredjestater, gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 2.Forhåndsmelding etter artikkel 1

Forhåndsmelding (del 1 av CVED) i henhold til kravet i forordning (EF) nr. 282/2004 artikkel 1 kan sendes elektronisk ved hjelp av det integrerte elektroniske veterinærinformasjonssystemet (TRACES). Dersom CVED utferdiges i papirform, skal underretning skje ved en original og to kopier.

§ 3.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften i samsvar med matloven § 23 om tilsyn og vedtak.

§ 4.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

§ 5.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. 

Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 1.2 nr. 117 (forordning (EF) nr. 282/2004)1 slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av vedkommende rettsakt i henhold til avtalens protokoll 1 mv.

1Endringer i forordning (EF) nr. 282/2004 som følger av forordning (EF) nr. 585/2004 er også innarbeidet.
 

Se her for å lese forordning (EF) nr. 282/2004: pdf.gif