Forskrift til rammeplan for treårig revisorutdanning.

DatoFOR-2005-12-01-1371
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 14
Ikrafttredelse01.12.2005
Sist endret
EndrerFOR-2003-06-25-781
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-2
Kunngjort08.12.2005
KorttittelForskrift til rammeplan for treårig revisor

Hjemmel: Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-2 annet ledd.
Endringer: Oppheves 31 des 2017 ved forskrift 27 juni 2012 nr. 687.

§ 1.Organisering og innhold

Revisorutdanning er en treårig utdanning som består av 90 studiepoeng generelle økonomiske og administrative fag og 90 studiepoeng revisjonsfag med følgende sammensetning:

Bedriftsøkonomisk analyse30 studiepoeng
Administrasjonsfag25 studiepoeng
Samfunnsøkonomi15 studiepoeng
Metode20 studiepoeng
Revisjonsfag90 studiepoeng
§ 2.Fastsetting av fagplan

Bestemmelser om faglig innhold, organisering og arbeids- og vurderingsformer utover det som følger av rammeplanen, fastsettes av institusjonenes styre og tas inn i en fagplan.

§ 3.Eksamensbestemmelser

Eksamen organiseres og gjennomføres etter den eksamensforskrift som er fastsatt av institusjonen.

§ 4.Vitnemål

Det utstedes vitnemål for graden bachelor i revisjonsfag etter fullført studium.

Vitnemålet skal omfatte de hoved- og delemner som inngår i studiet, og påføres de karakterer som er oppnådd.

§ 5.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 25. juni 2003 nr. 781 til rammeplan for treårig revisorutdanning.