Forskrift til rammeplan for ingeniørutdanning

DatoFOR-2005-12-01-1372
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 14
Ikrafttredelse01.12.2005
Sist endret
EndrerFOR-2003-12-01-1420
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-2
Kunngjort08.12.2005
KorttittelForskrift til rammeplan for ingeniør

Hjemmel: Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-2 annet ledd.
Endringer: Opphevet 1 jan 2012, men 31 des 2017 for studenter som følger denne rammeplanen, jf. forskrift 3 feb 2011 nr. 107 § 6.

§ 1.Organisering og innhold
a.Treårig ingeniørutdanning består av følgende hovedemner på til sammen 180 studiepoeng:
HovedemneStudiepoeng
Matematisk-naturvitenskapelige grunnlagsfag50 - 60
Samfunnsfag15 - 20
Tekniske fag75 - 90
Valgfag10 - 20
Hovedprosjekt10 - 20
Sum180
b.Toårig ingeniørutdanning består av følgende hovedemner på til sammen 120 studiepoeng:
HovedemneStudiepoeng
Matematisk-naturvitenskapelige grunnlagsfag50 - 60
Samfunnsfag05 - 10
Tekniske fag45 - 55
Hovedprosjekt10 - 20
Sum120
c.Hovedemnet matematisk-naturvitenskapelige grunnlagsfag består av delemnene:
- Matematikk og statistikkminst 25 studiepoeng
- Fysikkminst 10 studiepoeng
- Kjemi og miljøminst 10 studiepoeng
- Datateknikkminst 5 studiepoeng.

Institusjonene kan etter behov splitte disse delemnene i mindre tematiske emner.

Delemner i de øvrige hovedemnene fastsettes av institusjonens styre.

d.Institusjonens studieprogrammer og studieretninger i ingeniørfag fastsettes av styret.

Opphevet 1 jan 2012, men 31 des 2017 for studenter som følger denne rammeplanen, jf. forskrift 3 feb 2011 nr. 107 § 6.

§ 2.Fagplan

Institusjonens styre fastsetter en fagplan for hver studieretning. Bestemmelser om faglig innhold, organisering og arbeidsformer utover det som følger av rammeplanen, tas inn i fagplanen.

Opphevet 1 jan 2012, men 31 des 2017 for studenter som følger denne rammeplanen, jf. forskrift 3 feb 2011 nr. 107 § 6.

§ 3.Eksamensbestemmelser

Eksamen organiseres og gjennomføres etter gjeldende eksamensforskrift ved institusjonen.

Eksamen i sertifikatkrav må tilfredsstille eventuelle krav til vurdering som er fastsatt i internasjonale konvensjoner.

Praksis skal vurderes særskilt dersom praksis inngår i utdanningen.

Institusjonens styre fastsetter bestemmelser om vurderingsordning og eventuelle vilkår for framstilling til eksamen. Bestemmelsene tas inn i fagplanen.

Opphevet 1 jan 2012, men 31 des 2017 for studenter som følger denne rammeplanen, jf. forskrift 3 feb 2011 nr. 107 § 6.

§ 4.Vitnemål

Det utstedes vitnemål for graden bachelor i ingeniørfag etter fullført treårig ingeniørutdanning.

Det utstedes vitnemål for graden høgskolekandidat etter fullført toårig ingeniørutdanning.

Studieprogram, studieretning og tittel på hovedprosjektet skal framgå av vitnemålet.

Vitnemålet skal omfatte de emnene som inngår i utdanningen, gruppert under hvert sitt hovedemne. Vitnemålet skal påføres emnenes omfang i studiepoeng og de karakterene som er oppnådd.

Dersom elementer fra ulike hovedemner inngår i kombinerte emner med en samlet karakter, skal hvert element kunne identifiseres. Det skal framgå hvilket hovedemne elementet hører inn under. Omfanget av elementet skal angis i studiepoeng. For elementer fra hovedemnet matematisk-naturvitenskapelige grunnlagsfag skal det framgå hvilket delemne elementet hører inn under. Omfanget av elementet skal angis i studiepoeng.

Opphevet 1 jan 2012, men 31 des 2017 for studenter som følger denne rammeplanen, jf. forskrift 3 feb 2011 nr. 107 § 6.

§ 5.Ikrafttredelse og overgangsordning

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 1. desember 2003 nr. 1420 til rammeplan for ingeniørutdanning.

For studenter som har begynt på studiet før høsten 2004, gjelder tidligere fastsatt rammeplan.

Opphevet 1 jan 2012, men 31 des 2017 for studenter som følger denne rammeplanen, jf. forskrift 3 feb 2011 nr. 107 § 6.