Forskrift til rammeplan for ergoterapeututdanning.

DatoFOR-2005-12-01-1374
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 14
Ikrafttredelse01.12.2005
Sist endret
EndrerFOR-1998-01-15-85
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-2
Kunngjort08.12.2005
KorttittelForskrift til rammeplan for ergoterapeut

Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-2 annet ledd.

§ 1.Innhold

3-årig ergoterapeututdanning skal bestå av følgende hoved- og delemner på til sammen 180 studiepoeng:

1 Ergoterapi - fundament og utvikling30 studiepoeng
A Idé-, teori og erfaringsgrunnlag15 studiepoeng
B Vitenskapsteori og forskningsmetode6 studiepoeng
C Forskning og utvikling i ergoterapi9 studiepoeng

2 Ergoterapi - yrkesutøvelse75 studiepoeng
A Helsefremmende og forebyggende arbeid15 studiepoeng
B Rehabiliterende arbeid33 studiepoeng
C Habiliterende arbeid15 studiepoeng
D Behandlende arbeid12 studiepoeng

3 Naturvitenskapelige og medisinske emner30 studiepoeng
A Anatomi og fysiologi15 studiepoeng
B Sykdomslære og funksjonshemning15 studiepoeng

4 Samfunnsvitenskapelige og humanistiske emner45 studiepoeng
A Sosiologi og sosialantropologi9 studiepoeng
B Psykologi og pedagogikk18 studiepoeng
C Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk9 studiepoeng
D Etikk9 studiepoeng

Sum180 studiepoeng

Departementet kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra bestemmelsene om fordeling av studiepoeng på ulike hoved- og delemner.

§ 2.Fagplan

Bestemmelser om faglig innhold, praksisopplæring, organisering, arbeidsformer og vurderingsordninger utover det som følger av rammeplanen, fastsettes av institusjonens styre og tas inn i fagplanen. Det skal framgå av fagplanen i hvilke deler av studiet det er krav til studiedeltaking.

§ 3.Praksis

Praksisstudier og ferdighetstrening skal utgjøre 75 studiepoeng hvorav praksisstudier skal utgjøre minimum 45 studiepoeng. Praksisstudiene skal omfatte sentrale arbeidsområder for ergoterapeuter. Institusjonens styre utarbeider retningslinjer og er ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring av praksisopplæringen.

§ 4.Eksamensbestemmelser

Eksamen organiseres og gjennomføres etter den eksamensforskrift som er fastsatt ved institusjonen.

Eksamen skal omfatte alle hovedemner i rammeplanen, men en eksamen kan omfatte emner fra flere hovedemner.

Studenten skal utarbeide en fordypningsoppgave over et faglig relevant emne med et omfang på minimum 12 studiepoeng.

§ 5.Praksisvurdering

Vurdering skal være en kontinuerlig og obligatorisk del av praksisundervisningen.

Hvis det oppstår tvil om praksisstudiet kan godkjennes, skal studenten halvveis eller senest 3 uker før avsluttet periode få en skriftlig melding. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiene. Om studenten i slutten av praksisperioden viser handling/atferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren ikke bestått selv om forutgående tvilsmelding ikke er gitt.

Ved vurdering av praksisstudier brukes karakteren bestått/ikke bestått.

§ 6.Vitnemål

Det utstedes vitnemål til studenter som har bestått ergoterapeututdanningen. Av vitnemålet skal det framgå hvilke prøver som er avlagt med angivelse av omfang, resultat og når de er avlagt. Tittel på fordypningsoppgaven skal framgå av vitnemålet.

Fullført studium gir graden bachelor i ergoterapi.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 15. januar 1998 nr. 85 om faglig innhold og vurderingsordninger for ergoterapeututdanningen.