Forskrift til rammeplan for radiografutdanning

DatoFOR-2005-12-01-1376
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 14
Ikrafttredelse01.12.2005
Sist endretFOR-2014-07-02-930 fra 05.08.2014
EndrerFOR-1998-01-15-87
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-2
Kunngjort08.12.2005
KorttittelForskrift til rammeplan for radiograf

Hjemmel: Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet (nå Kunnskapsdepartementet) 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-2 annet ledd.
Endringer: Endret ved forskrift 2 juli 2014 nr. 930.

§ 1.Innhold

3-årig radiografutdanning skal bestå av følgende hoved- og delemner på til sammen 180 studiepoeng:

1 Naturvitenskapelige emner45 studiepoeng
A Anatomi og fysiologi15 studiepoeng
B Sykdomslære og mikrobiologi12 studiepoeng
C Farmakologi og kontrastmiddel6 studiepoeng
D Grunnleggende strålefysikk6 studiepoeng
E Strålebiologi og strålevern6 studiepoeng

2 Samfunnsvitenskapelige og humanistiske emner45 studiepoeng
A Vitenskapsteori og forskningsmetode6 studiepoeng
B Etikk9 studiepoeng
C Stats- og kommunalkunnskap/helse- og sosialpolitikk9 studiepoeng
D Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning6 studiepoeng
E Psykologiske og pedagogiske emner9 studiepoeng
F Yrkesetikk og faglig fundament6 studiepoeng

3 Radiografisk bildeframstilling og behandling90 studiepoeng
A Pasientomsorg og sykepleie18 studiepoeng
B Fysikk for bildediagnostisering og -behandling9 studiepoeng
C Apparatlære15 studiepoeng
D Informasjonsteknologi i helse- og omsorgstjenesten6 studiepoeng
E Radiografisk bildeframstilling, bildebehandling og bildeanalyse12 studiepoeng
F Metodiske prinsipper og teknikker21 studiepoeng
G Kvalitetsutvikling9 studiepoeng

Sum180 studiepoeng

Departementet kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra bestemmelsene om fordeling av studiepoeng på ulike hoved- og delemner.

0Endret ved forskrift 2 juli 2014 nr. 930 (i kraft 5 aug 2014).
§ 2.Fagplan

Bestemmelser om faglig innhold, praksisopplæring, organisering, arbeidsformer og vurderingsordninger utover det som følger av rammeplanen, fastsettes av institusjonens styre og tas inn i fagplanen. Det skal framgå av fagplanen i hvilke deler av studiet det er krav til studiedeltaking.

§ 3.Praksis

Praksisstudier og ferdighetstrening skal utgjøre minimum 69 studiepoeng hvorav 60 studiepoeng skal skje i arbeidsfeltet på relevante arbeidssteder. 12 studiepoeng skal være klinisk praksis ved somatisk avdeling på sykehus og 48 studiepoeng skal være radiografipraksis, inkludere stråleterapi og være brukerrettet.

Institusjonens styre utarbeider retningslinjer og er ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring av praksisopplæringen.

§ 4.Eksamensbestemmelser

Eksamen organiseres og gjennomføres etter den eksamensforskrift som er fastsatt ved institusjonen.

Eksamen skal omfatte alle hovedemner i rammeplanen, men en eksamen kan omfatte emner fra flere hovedemner.

Studenten skal utarbeide en fordypningsoppgave over et faglig relevant emne med et omfang på minimum 12 studiepoeng.

§ 5.Praksisvurdering

Vurdering er en kontinuerlig og obligatorisk del av praksisundervisningen.

Hvis det oppstår tvil om praksisstudiet kan godkjennes, skal studenten halvveis eller senest 3 uker før avsluttet periode få en skriftlig melding. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiene. Om studenten i slutten av praksisperioden viser handling/atferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren ikke bestått selv om forutgående tvilsmelding ikke er gitt.

Ved vurdering av praksisstudier brukes karakteren bestått/ikke bestått.

§ 6.Vitnemål

Det utstedes vitnemål til studenter som har bestått radiografutdanningen. Av vitnemålet skal det framgå hvilke prøver som er avlagt med angivelse av omfang, resultat og når de er avlagt. Tittel på fordypningsoppgaven skal framgå av vitnemålet.

Fullført studium gir graden bachelor i radiografi.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 15. januar 1998 nr. 87 om faglig innhold og vurderingsordninger for radiografutdanningen.