Forskrift til rammeplan for barnevernspedagogutdanning.

DatoFOR-2005-12-01-1377
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 14
Ikrafttredelse01.12.2005
Sist endret
EndrerFOR-1999-01-28-1634
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-2
Kunngjort08.12.2005
KorttittelForskrift til rammeplan for barnevernspedagog

Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-2 annet ledd.

§ 1.Faglig innhold

Barnevernspedagogutdanningen skal bestå av følgende hoved- og delemner med angitte studiepoeng:

1. Samfunnsvitenskapelige emner33 studiepoeng
1A: Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk15 studiepoeng
1B: Vitenskapsteori og forskningsmetode6 studiepoeng
1C: Sosiologi og sosialantropologi12 studiepoeng

2. Juridiske emner15 studiepoeng
2A: Rettssystemet, juridisk metode og forvaltningsrett9 studiepoeng
2B: Barnevernrett og andre sentrale rettsområder6 studiepoeng

3. Psykologiske og helsefaglige emner33 studiepoeng
3A: Generell-, utviklings- og sosialpsykologi15 studiepoeng
3B: Klinisk psykologi og psykisk helsearbeid12 studiepoeng
3C: Pediatri og sosialmedisin6 studiepoeng

4. Pedagogiske emner24 studiepoeng
4A: Generell- og spesialpedagogikk12 studiepoeng
4B: Sosialpedagogikk12 studiepoeng

5. Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge75 studiepoeng
5A: Etikk og yrkesrolle12 studiepoeng
5B: Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning15 studiepoeng
5C: Barnevernstiltak9 studiepoeng
5D: Miljøarbeid15 studiepoeng
5E: Aktivitetsfag15 studiepoeng
5F: Arbeid med grupper, organisasjoner og nettverk9 studiepoeng

Totalt180 studiepoeng

Departementet kan i særskilte tilfelle gjøre unntak fra bestemmelsene om fordeling av studiepoeng på de ulike hoved- og delemner.

§ 2.Fastsetting av fagplan

Bestemmelser om det faglige innholdet i emnene utover det som følger av rammeplanen, fastsettes av høgskolens styre og inntas i en fagplan.

§ 3.Praksis og fordypningsoppgave

Av totalt 180 studiepoeng skal praksisopplæring og ferdighetstrening til sammen utgjøre 42 studiepoeng, hvorav minimum 30 studiepoeng skal være i samarbeid med brukere/klienter. Alle hovedemner kan danne utgangspunkt for praksisstudier. Praksisperiodenes form, antall, lengde og plassering i studieforløpet fastsettes av høgskolens styre og inntas i fagplanen.

Det skal utarbeides en fordypningsoppgave over et faglig relevant emne i siste studieår med et omfang tilsvarende 12 studiepoeng.

Høgskolens styre utarbeider nærmere retningslinjer og er ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring av praksisstudiene.

§ 4.Interne vurderingsordninger

Høgskolens styre fastsetter vurderingsordninger, herunder hvilke krav som må være oppfylt før studenten kan gå opp til eksamen eller fortsette i studiet, og hvilke eksamener og prøver som må være bestått før en student kan starte praksisstudier. Bestemmelsene inntas i fagplanen.

§ 5.Praksisvurdering

Høgskolens styre skal spesifisere målene for den enkelte praksisperiode i fagplanen og utarbeide kriterier for vurdering av studentens mestring i praksis.

Studenten har krav på vurdering underveis i praksisstudiene, og skal halvveis eller seinest 3 uker før avsluttet praksisperiode få skriftlig melding dersom det oppstår tvil om godkjenning. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiene. Høgskolens styre utformer prosedyrer som til enhver tid sikrer informasjon om vurderingen mellom praksisveileder, student og høgskole. Prosedyrene må sikre at studenten har mulighet til å legge fram merknader.

Studenten må ha bestått praksisstudiene for å kunne fortsette studiene og gå opp til eksamen. Høgskolens styre kan i særskilte tilfelle, for eksempel ved sykdom, gjøre unntak fra denne bestemmelsen. Ved ikke beståtte praksisstudier har studenten krav på å få tilrettelagt den aktuelle praksisperioden en gang til. Når det foreligger særskilte grunner, kan studentene søke styret for høgskolen om å få tilrettelagt en tredje praksisperiode.

§ 6.Eksamensbestemmelser

Eksamener organiseres og gjennomføres innenfor rammene av den eksamensforskrift med utfyllende regler som er fastsatt ved den enkelte høgskole.

Høgskolene må sikre at eksamensordningen omfatter alle hovedemner, jf. § 1. En eksamen kan omfatte emner fra flere hovedemner. Hver eksamen skal som hovedregel ha et omfang på minimum 15 studiepoeng og maksimum 60 studiepoeng. Eksamen skal inkludere en fordypningsoppgave. Eksamensformen skal sikre at studenten i hovedsak prøves individuelt.

Ved avsluttende eksamen i siste semester skal studentens evne til å vurdere yrkesfaglige problemstillinger og anvende viten fra utdanningens kunnskapsområde prøves.

Eksamensformen skal gi rom for at studenten kan bruke erfaringer fra praksisstudiene i denne eksamensbesvarelsen.

§ 7.Vurderingsuttrykk

Høgskolens styre fastsetter vurderingsuttrykk innen de rammer som er gitt ved egen forskrift, jf. lovens § 3-9 (6). Ved vurdering av praksisstudiene skal benevnelsen bestått/ikke bestått nyttes.

§ 8.Vitnemål

Det utstedes vitnemål til studenter som har fullført barnevernspedagogutdanningen. Av vitnemålet skal det framgå hvilke eksamener som er avlagt med angivelse av omfang, resultat og når eksamen er avlagt. Det skal videre framgå at studenten har gjennomført og bestått obligatoriske praksisstudier.

Fordypningsoppgaven med tittel og karakter angis på vitnemålet.

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 28. januar 1999 nr. 1634 om faglig innhold og vurderingsordninger for barnevernspedagogutdanningen.