Forskrift til rammeplan for vernepleierutdanning.

DatoFOR-2005-12-01-1379
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 14
Ikrafttredelse01.12.2005
Sist endret
EndrerFOR-1999-01-28-1636
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-2
Kunngjort08.12.2005
KorttittelForskrift til rammeplan for vernepleier

Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-2 annet ledd.

§ 1.Innhold

3-årig vernepleierutdanning skal bestå av følgende hoved- og delemner på til sammen 180 studiepoeng:

1 Samfunnsvitenskapelige og juridiske emner42 studiepoeng
A Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk12 studiepoeng
B Sosiologi og sosialantropologi12 studiepoeng
C Jus12 studiepoeng
D Vitenskapsteori og forskningsmetode6 studiepoeng

2 Psykologiske og pedagogiske emner24 studiepoeng
A Generell-, utviklings- og sosialpsykologi12 studiepoeng
B Generell pedagogikk og sosialpedagogikk12 studiepoeng

3 Helsefaglige emner45 studiepoeng
A Medisinske og naturvitenskapelige emner20 studiepoeng
B Pleie og omsorg15 studiepoeng
C Psykisk helsearbeid10 studiepoeng

4 Miljøarbeid og habiliterings- og rehabiliteringsarbeid69 studiepoeng
A Fagets utvikling, ideologi, etikk og yrkesrolle15 studiepoeng
B Ferdighets- og atferdslæring18 studiepoeng
C Velferdsarbeid12 studiepoeng
D Arbeid med grupper, organisasjoner og nettverk9 studiepoeng
E Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning15 studiepoeng

Sum180 studiepoeng

Departementet kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra bestemmelsene om fordeling av studiepoeng på ulike hoved- og delemner.

§ 2.Fagplan

Bestemmelser om faglig innhold, praksisopplæring, organisering, arbeidsformer og vurderingsordninger utover det som følger av rammeplanen, fastsettes av institusjonens styre og tas inn i fagplanen. Det skal framgå av fagplanen i hvilke deler av studiet det er krav til studiedeltaking.

§ 3.Praksis

Praksisstudier og ferdighetstrening skal utgjøre minimum 60 studiepoeng hvorav minimum 48 studiepoeng skal være direkte brukerrettet. Praksisstudiene skal omfatte sentrale arbeidsområder for vernepleiere. Institusjonens styre utarbeider retningslinjer og er ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring av praksisopplæringen.

§ 4.Eksamensbestemmelser

Eksamen organiseres og gjennomføres etter den eksamensforskrift som er fastsatt ved institusjonen.

Det skal gjennomføres en prøve i medikamentregning. For å bestå prøven må studenten ha levert en feilfri besvarelse.

Eksamen skal omfatte alle hovedemner i rammeplanen, men en eksamen kan omfatte emner fra flere hovedemner.

Studenten skal utarbeide en fordypningsoppgave over et faglig relevant emne med et omfang på minimum 12 studiepoeng.

§ 5.Praksisvurdering

Vurdering skal være en kontinuerlig og obligatorisk del av praksisundervisningen.

Hvis det oppstår tvil om praksisstudiet kan godkjennes, skal studenten halvveis eller senest 3 uker før avsluttet periode få en skriftlig melding. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiene. Om studenten i slutten av praksisperioden viser handling/atferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren ikke bestått selv om forutgående tvilsmelding ikke er gitt.

Ved vurdering av praksisstudier brukes karakteren bestått/ikke bestått.

§ 6.Vitnemål

Det utstedes vitnemål til studenter som har bestått vernepleierutdanningen. Av vitnemålet skal det framgå hvilke prøver som er avlagt med angivelse av omfang, resultat og når de er avlagt. Tittel på fordypningsoppgaven skal framgå av vitnemålet.

Fullført studium gir graden bachelor i vernepleie.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 28. januar 1999 nr. 1636 om faglig innhold og vurderingsordninger for vernepleierutdanningen.