Forskrift til rammeplan for helsesøsterutdanning.

DatoFOR-2005-12-01-1381
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 14
Ikrafttredelse01.12.2005
Sist endret
EndrerFOR-1998-03-12-659
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-2
Kunngjort08.12.2005
KorttittelForskrift til rammeplan for helsesøster

Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-2 annet ledd.

§ 1.Faglig innhold

Helsesøsterutdanningen skal bestå av følgende hoved- og delemner med angitte studiepoeng:

Hovedemne 1 Individ, samfunn og helse12 studiepoeng
Hovedemne 2 Rammebetingelser6 studiepoeng
Hovedemne 3 Psykologiske, sosiologiske og sosialantropologiske emner12 studiepoeng
Hovedemne 4 Helsesøstertjeneste og yrkesutøvelse30 studiepoeng
Totalt60 studiepoeng

Delemner under hovedemne 4:
4A: Individrettede tiltak12 studiepoeng
4B: Befolkningsrettede tiltak12 studiepoeng
4C: Administrasjon og kvalitetsutvikling av tjenestene6 studiepoeng
§ 2.Fastsetting av fagplan

Bestemmelser om det faglige innholdet i emnene utover det som følger av rammeplanen, fastsettes av høgskolens styre og inntas i en fagplan.

§ 3.Praksis og fordypningsoppgave

Av totalt 60 studiepoeng skal praksisstudier utgjøre 15 studiepoeng og inneholde elementer fra alle hovedemner.

Høgskolens styre spesifiserer målene for den enkelte praksisperiode i fagplanen og fastsetter kriterier for vurdering av studentenes mestring i praksis.

Praksisperiodens form, antall, lengde og plassering i studieforløpet fastsettes av høgskolens styre og inntas i fagplanen.

Det skal utarbeides en fordypningsoppgave i et relevant faglig emne. Høgskolens styre fastsetter nærmere bestemmelser om fordypningsoppgaven.

Høgskolens styre utarbeider nærmere retningslinjer og er ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring av praksisstudiene.

§ 4.Interne vurderingsordninger

Høgskolens styre fastsetter vurderingsordninger i fagplanen, herunder hvilke krav som må være oppfylt før studenten kan gå opp til eksamen eller fortsette i studiet, og hvilke eksamener og prøver som skal være bestått før en student kan starte praksisstudier. Praksisstudiene må være godkjent før en student kan framstille seg til avsluttende eksamen.

§ 5.Eksamensbestemmelser

Eksamen organiseres og gjennomføres innenfor rammene av den eksamensforskrift med utfyllende regler som fastsettes ved den enkelte høgskole.

Det skal avlegges to prøver som til sammen skal omfatte kunnskaper fra hele studiet. Eksamensformen skal reflektere arbeidsformene som er brukt i studiene.

Høgskolens styre fastsetter nærmere bestemmelser om fordypningsoppgaven.

§ 6.Vurderingsuttrykk

Høgskolens styre fastsetter vurderingsuttrykk innen de rammer som er gitt ved egen forskrift, jf. lovens § 3-9 (6). Ved vurdering av praksisstudiene skal benevnelsen bestått/ikke bestått nyttes.

§ 7.Karakterutskrift

Det utstedes karakterutskrift til studenter som har bestått utdanningen. Av karakterutskriften skal det framgå hvilke prøver som er avlagt med angivelse av omfang, resultat og når de er avlagt. Det skal videre framgå at studenten har gjennomført og bestått obligatoriske praksisstudier.

Tittelen på fordypningsoppgaven skal framgå av karakterutskriften.

§ 8.Opptakskrav

Krav til opptak er offentlig godkjenning som sykepleier og minst ett års relevant yrkespraksis etter godkjenning. Høgskolens styre kan selv fastsette utfyllende bestemmelser.

§ 9.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 12. mars 1998 nr. 659 om faglig innhold, vurderingsordninger og opptakskrav for helsesøsterutdanningen.