Forskrift til rammeplan for videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid.

DatoFOR-2005-12-01-1382
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 14
Ikrafttredelse01.12.2005
Sist endret
EndrerFOR-1998-03-27-660
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-2
Kunngjort08.12.2005
KorttittelForskrift til rammeplan for helsefremming

Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-2 annet ledd.

§ 1.Faglig innhold

Videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid skal bestå av følgende hoved- og delemner med angitte studiepoeng:

Hovedemne 1Samfunn og helse18 studiepoeng
Hovedemne 2Rammebetingelser og organisering12 studiepoeng
Hovedemne 3Helsefremmende og forebyggende arbeid30 studiepoeng
Totalt60 studiepoeng

Delemner under hovedemne 3:
3 A:Miljørettet arbeid6-18 studiepoeng
3 B:Befolkningsrettet arbeid6-18 studiepoeng
3 C:Kvalitetsutvikling og utredningsarbeid6 studiepoeng
§ 2.Fastsetting av fagplan

Bestemmelser om det faglige innholdet i emnene utover det som følger av rammeplanen fastsettes av høgskolens styre og inntas i en fagplan.

§ 3.Vurderingsordninger og eksamen

Høgskolens styre fastsetter vurderingsordninger. Bestemmelsene inntas i fagplanen.

Eksamen organiseres og gjennomføres innenfor rammene av den eksamensforskrift med utfyllende regler som er fastsatt ved den enkelte høgskole.

Det skal avlegges to prøver som til sammen skal omfatte kunnskaper fra hele studiet. Eksamensformen skal reflektere arbeidsformene som er brukt i studiet.

Det skal utarbeides en fordypningsoppgave i et relevant faglig emne. Høgskolens styre fastsetter nærmere bestemmelser om fordypningsoppgaven.

§ 4.Vurderingsuttrykk

Høgskolens styre fastsetter vurderingsuttrykk innen de rammer som er fastsatt ved egen forskrift, jf. lovens § 3-9 (6).

§ 5.Karakterutskrift

Det utstedes karakterutskrift til studenter som har fullført videreutdanningen. Av karakterutskriften skal det framgå hvilke prøver som er avlagt med angivelse av omfang, resultat og når de er avlagt.

Tittel på fordypningsoppgaven skal framgå av karakterutskriften.

§ 6.Opptakskrav

Krav til opptak er 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning og minst ett års yrkespraksis etter fullført utdanning. Søkere med 2-årig høgskole eller universitetsutdanning kan etter særskilt vurdering tas opp. Høgskolens styre kan selv fastsette utfyllende bestemmelser.

§ 7.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 27. mars 1998 nr. 660 om faglig innhold, vurderingsordninger og opptakskrav for videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid.