Forskrift til rammeplan for videreutdanning i aldring og eldreomsorg

DatoFOR-2005-12-01-1383
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 14
Ikrafttredelse01.12.2005
Sist endretFOR-2014-07-02-931 fra 05.08.2014
EndrerFOR-1998-07-10-928
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-2
Kunngjort08.12.2005
KorttittelForskrift til rammeplan for eldreomsorg

Hjemmel: Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet (nå Kunnskapsdepartementet) 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-2 annet ledd.
Endringer: Endret ved forskrift 2 juli 2014 nr. 931.

§ 1.Faglig innhold

Videreutdanning i aldring og eldreomsorg skal bestå av følgende hoved- og delemner med angitte studiepoeng:

Hovedemne 1
Aldring og eldre menneskers livsvilkår12 studiepoeng
Delemner:
1A: Normal aldring6 studiepoeng
1B: Aldring i sosiologisk, demografisk og kulturelt perspektiv6 studiepoeng

Hovedemne 2
Sykdom, funksjonssvikt og mestring i eldre år18 studiepoeng
Delemner:
2A: Somatiske sykdommer relatert til høy alder
2B: Alderspsykiatri og aldersdemens
2C: Mestring, sorg- og tapsreaksjoner i alderdommen

Hovedemne 3
Organisering og utøvelse av helse- og omsorgstjenester til eldre mennesker30 studiepoeng
Delemner:
3A: Organisering av helse- og omsorgstjenester6 studiepoeng
3B: Yrkesutøvelse og arbeidsmåter9 studiepoeng + fordypningstema 9 studiepoeng
3C: Kvalitetsutvikling6 studiepoeng

Høgskolens styre fastsetter nærmere bestemmelser om fordypningstema under delemne 3B

0Endret ved forskrift 2 juli 2014 nr. 931 (i kraft 5 aug 2014).
§ 2.Fastsetting av fagplan

Bestemmelser om det faglige innholdet i emnene utover det som følger av rammeplanen fastsettes av høgskolens styre og tas inn i en fagplan.

§ 3.Fordypningsoppgave

Det skal utarbeides en fordypningsoppgave i et relevant faglig emne. Høgskolens styre fastsetter nærmere bestemmelser om fordypningsoppgaven.

§ 4.Vurderingsordninger og eksamen

Høgskolens styre fastsetter vurderingsordninger. Bestemmelsene tas inn i fagplanen.

Eksamen organiseres og gjennomføres innenfor rammene av den eksamensforskrift med utfyllende regler som fastsettes ved den enkelte høgskole.

Eksamensformen skal reflektere arbeidsformene som er brukt i studiet.

Det skal avlegges to prøver som til sammen skal omfatte kunnskaper fra hele studiet. Høgskolen fastsetter om fordypningsoppgaven skal inngå som en av prøvene.

§ 5.Vurderingsuttrykk

Høgskolens styre fastsetter vurderingsuttrykk innen de rammer som er fastsatt ved egen forskrift, jf. lovens § 3-9 (6).

§ 6.Karakterutskrift

Det utstedes karakterutskrift til studenter som har fullført videreutdanningen. Av karakterutskriften skal det framgå hvilke prøver som er avlagt med angivelse av omfang, resultat og når de er avlagt.

Tittel på fordypningsoppgaven skal framgå av karakterutskriften.

§ 7.Opptakskrav

Krav til opptak er 3-årig helse- og omsorgsfaglig utdanning fra høgskole eller universitet og minst ett års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning. Søkere med 2-årig helse- og omsorgsfaglig utdanning etter tidligere rammeplan kan også tas opp. Søkere med annen 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning kan etter særskilt vurdering tas opp. Høgskolens styre kan selv fastsette utfyllende bestemmelser.

0Endret ved forskrift 2 juli 2014 nr. 931 (i kraft 5 aug 2014).
§ 8.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 10. juli 1998 nr. 928 om faglig innhold, vurderingsordninger og opptakskrav for videreutdanning i aldring og eldreomsorg.