Forskrift til rammeplan for videreutdanning i psykisk helsearbeid.

DatoFOR-2005-12-01-1384
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 14
Ikrafttredelse01.12.2005
Sist endret
EndrerFOR-1998-12-18-1565
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-2
Kunngjort08.12.2005
KorttittelForskrift til rammeplan for psykisk helsearbeid

Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-2 annet ledd.

§ 1.Faglig innhold

Videreutdanning i psykisk helsearbeid består av en fellesdel på 30 studiepoeng og en valgfri fordypningsenhet på 30 studiepoeng, i alt 60 studiepoeng.

Fellesdelen skal inneholde følgende delemner med angitte studiepoeng:

1. Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljøet12 studiepoeng
2. Organisering av tjenestene for mennesker med psykiske lidelser9 studiepoeng
3. Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning9 studiepoeng

Fordypningsenhetene er:

Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid

Fagspesifikk fordypning i sykepleie

Fagspesifikk fordypning i sosialt arbeid

Fagspesifikk fordypning i fysioterapi

Fordypning skal innebære:

a)teoretisk utdypning innen det aktuelle fordypningsområdet
b)utvidet forståelse for eget fags og egen yrkesgruppes rolle i psykisk helsearbeid
c)handlingskompetanse med basis i eget fag, arbeids- og livserfaring
d)videreutvikling av den enkeltes personlige og faglige kompetanse.
§ 2.Fastsetting av fagplan

Bestemmelser om det faglige innholdet i emnene og fordypningsenhetene utover det som følger av rammeplanen, fastsettes av høgskolens styre og inntas i en fagplan.

§ 3.Organisering

Høgskolen må tilby enheten tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid og kan i tillegg tilby en eller flere fagspesifikke fordypningsenheter.

Dersom høgskolen tilbyr en eller flere fagspesifikke fordypningsenheter, skal et visst antall studiepoeng i fellesdelen gjennomføres først og gi et felles grunnlag for ulike yrkesgrupper. Høgskolens styre fastsetter nærmere bestemmelser.

§ 4.Praksis og skriftlig oppgave

Praksisstudier/brukerrettet prosjektpraksis/ferdighetstrening inngår i fordypningsenheten på 30 studiepoeng og skal utgjøre minimum 15 studiepoeng.

Høgskolens styre spesifiserer målene for den praksisform som velges i fagplanen, og fastsetter kriterier for vurdering av studentenes mestring i praksis.

Form, innhold og plassering i studieforløpet fastsettes av høgskolens styre og inntas i fagplanen.

Høgskolens styre utarbeider nærmere retningslinjer og er ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring av praksis.

Det skal utarbeides en skriftlig oppgave i et relevant faglig emne. Høgskolens styre fastsetter nærmere bestemmelser om oppgaven.

§ 5.Interne vurderingsordninger

Høgskolens styre fastsetter vurderingsordninger, herunder hvilke krav som må være oppfylt før studenten kan gå opp til eksamen eller fortsette i studiet, og hvilke eksamener og prøver som skal være bestått før en student kan starte i praksis. Praksis må være godkjent før en student kan fremstille seg til avsluttende eksamen.

§ 6.Eksamensbestemmelser

Eksamen organiseres og gjennomføres innenfor rammene av den eksamensforskrift med utfyllende regler som fastsettes ved den enkelte høgskole.

Det skal avlegges en prøve i felles innholdsdel og en avsluttende prøve som skal omfatte kunnskaper fra hele studiet. Eksamensformen skal reflektere arbeidsformene som er brukt i studiene.

Høgskolens styre fastsetter om den skriftlige oppgaven skal inngå som en del av den avsluttende eksamen.

§ 7.Vurderingsuttrykk

Høgskolens styre fastsetter vurderingsuttrykk innen de rammer som er gitt ved egen forskrift, jf. lovens § 3-9 (6). Ved vurdering av praksis skal benevnelsen bestått/ikke bestått nyttes.

§ 8.Karakterutskrift

Det utstedes karakterutskrift til studenter som har bestått videreutdanningen. Av karakterutskriften skal det fremgå hvilke prøver som er avlagt med angivelse av omfang, resultat og når de er avlagt. Det skal videre fremgå at studenten har gjennomført og bestått obligatorisk praksis.

Tittelen på den skriftlige oppgaven skal fremgå av karakterutskriften.

§ 9.Opptakskrav

Krav til opptak er 3-årig helse- eller sosialfaglig utdanning på høgre nivå og minst ett års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning.

Søkere med 2-årig høgre helse- eller sosialfaglig utdanning etter tidligere rammeplaner kan også tas opp. Søkere med en annen 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning kan etter særskilt vurdering tas opp til den tverrfaglige fordypningsenheten i psykososialt arbeid.

Krav til opptak til de fagspesifikke fordypningene er 3- eller 2-årig høgre grunnutdanning i de respektive fagene.

Høgskolens styre kan selv fastsette utfyllende bestemmelser.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 18. desember 1998 nr. 1565 om faglig innhold, vurderingsordninger og opptakskrav for videreutdanning i psykisk helsearbeid.