Forskrift til rammeplan for jordmorutdanning.

DatoFOR-2005-12-01-1390
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 14
Ikrafttredelse01.12.2005
Sist endret
EndrerFOR-1980-11-17-8757
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-2
Kunngjort08.12.2005
KorttittelForskrift til rammeplan for jordmor

Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-2 annet ledd.

§ 1.Innhold

2-årig jordmorutdanning består av følgende hovedemner på til sammen 120 studiepoeng:

HovedemneStudiepoeng
Jordmorfag, inkludert veiledet praksis70
Medisinske og naturvitenskapelige tema med relevans for jordmorfaget10
Samfunnsvitenskapelige og humanistiske tema med relevans for jordmorfaget10
Forskning, fagutvikling og grunnlagstenkning, inkludert fordypningsoppgave30
Sum120
§ 2.Fagplan

Bestemmelser om faglig innhold, praksisopplæring, organisering, arbeidsformer og vurderingsordninger utover det som følger av rammeplanen, fastsettes av institusjonens styre og tas inn i fagplanen.

Det skal framgå av fagplanen i hvilke deler av studiet det er krav til studiedeltaking.

§ 3.Praksis

Direkte brukerrettede praksisstudier skal utgjøre minimum 60 studiepoeng.

Praksisstudier skal omfatte sentrale arbeidsområder for jordmoren og inkludere praksis både i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Praksisperiodenes form, antall, lengde og plassering i studieforløpet fastsettes av institusjonens styre.

Institusjonens styre utarbeider retningslinjer og er ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring av praksisstudiene.

§ 4.Eksamensbestemmelser

Eksamen organiseres og gjennomføres etter gjeldende eksamensforskrift med utfyllende regler.

Institusjonens styre fastsetter bestemmelser om vurderingsordninger og eventuelle vilkår for framstilling til eksamen, herunder hvilke krav som må være oppfylt før studenten kan gå opp til eksamen eller fortsette studiet, og hvilke eksamener og prøver som må være bestått før en student kan starte i praksisstudier.

§ 5.Praksisvurdering

Institusjonens styre spesifiserer målene for den enkelte praksisperiode i fagplanen og utarbeider kriterier for vurdering av studentens mestring i praksis.

Hvis det oppstår tvil om praksisstudiet kan godkjennes, skal studenten halvveis eller senest 3 uker før avsluttet periode få en skriftlig melding. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiene. Om studenten i slutten av praksisperioden viser handling/atferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren ikke bestått selv om forutgående tvilsmelding ikke er gitt.

Ved vurdering av praksisstudier nyttes karakteren bestått/ikke bestått.

§ 6.Vitnemål

Det skal utstedes vitnemål til studenter som har bestått jordmorutdanningen. Av vitnemålet skal det framgå hvilke prøver som er avlagt med angivelse av omfang, resultat og når de er avlagt.

Tittel på fordypningsoppgaven skal framgå av vitnemålet.

§ 7.Opptakskrav

Krav til opptak er bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende, autorisasjon som sykepleier i Norge og minst ett års yrkespraksis som sykepleier. Institusjonens styre kan selv fastsette utfyllende bestemmelser.

§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrifter 17. november 1980 nr. 8757 om utdanning av jordmødre.