Forskrift om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler i fangenskap

DatoFOR-2005-12-05-1417
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2005 hefte 15 (Vedlegg)
Ikrafttredelse05.12.2005
Sist endretFOR-2017-03-31-419
EndrerFOR-2005-10-21-1224
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§7, LOV-2003-12-19-124-§19, LOV-2003-12-19-124-§23, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2005-12-05-1418, FOR-2006-05-16-555
Kunngjort13.12.2005
Rettet21.01.2014 (EØS-henvisning)
KorttittelForskrift om høypatogen aviær influensa

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Det sentrale Mattilsynet ved hovedkontoret 5. desember 2005 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23 tredje ledd jf. § 19, jf. delegeringsvedtak 5. desember 2005 nr. 1418.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. Delegeringsvedtak 16. mai 2006 nr. 555.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I innledende del nr. 3b (beslutning (EU) 2017/263) og del 3.2 nr. 39 (vedtak 2007/598/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 15 feb 2006 nr. 152, 17 feb 2006 nr. 174, 31 mai 2006 nr. 556, 3 feb 2007 nr. 119, 16 april 2007 nr. 408, 5 mars 2008 nr. 220, 1 mai 2008 nr. 463, 7 april 2009 nr. 406, 19 nov 2009 nr. 1389, 11 mai 2012 nr. 416, 8 juni 2012 nr. 501, 19 jan 2016 nr. 51, 25 nov 2016 nr. 1404, 21 mars 2017 nr. 364, 31 mars 2017 nr. 419.
Rettelser: 21.01.2014 (EØS-henvisning).

Kapittel I. Innledende bestemmelser

0Overskrift tilføyd ved forskrift 31 mai 2006 nr. 556.
§ 1.Formål og virkeområde

Formålet med denne forskriften er å redusere risiko for smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler i fangenskap.

Forskriften retter seg mot dyreeiere.

Forskriften gjelder ikke for stuefugl.

0Endret ved forskrifter 31 mai 2006 nr. 556, 21 mars 2017 nr. 364.
§ 2.Definisjoner

I denne forskriften gjelder definisjonene av aviær influensa, høypatogen aviær influensa, fjørfe, andre fugler i fangenskap, dyreeier og dyrehold gitt i forskrift 3. juli 2007 nr. 842 om bekjempelse av aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap § 4 tilsvarende. I tillegg menes med:

a)Høyrisikoområder: Områder som listet opp i forskriftens vedlegg.
b)Stuefugl: Fugler som holdes i bolighus, og som ikke holdes for omsetning av dyr, rugeegg eller andre produkter.
0Endret ved forskrifter 31 mai 2006 nr. 556, 21 mars 2017 nr. 364.

Kapittel II. Plikter som gjelder i hele landet

0Overskrift tilføyd ved forskrift 31 mai 2006 nr. 556.
§ 3.Særskilt varslingsplikt

Dyreeier skal straks varsle Mattilsynet dersom ett eller flere av følgende forhold oppstår:

-Markert nedgang i fôr- eller vanninntak eller nedgang på mer enn 20% i mer enn to dager.
-Markert nedgang i eggproduksjonen eller nedgang på mer enn 5% i mer enn to dager.
-Markert dødelighet eller dødelighet på over 3% i løpet av en uke.
-Kliniske tegn eller andre funn som gir grunnlag for mistanke om aviær influensa.
0Endret ved forskrifter 31 mai 2006 nr. 556, 21 mars 2017 nr. 364.
§ 4.Krav til fôring og vanning

Fjørfe og andre fugler i fangenskap skal fôres og vannes på en slik måte at ville fugler ikke tiltrekkes av eller kan lande på stedet der det fôres og vannes.

0Endret ved forskrifter 31 mai 2006 nr. 556 (tidligere § 6), 21 mars 2017 nr. 364.

Kapittel III. Forbud og plikter i risikoområder

0Overskrift tilføyd ved forskrift 31 mai 2006 nr. 556.
§ 5.Krav til hold utendørs

I høyrisikoområder er det forbudt å holde fjørfe og andre fugler i fangenskap utendørs.

Forbudet gjelder ikke dersom det er truffet biosikringstiltak for å forebygge overføring av høypatogene aviære influensavirus og fjørfeet eller de andre fuglene i fangenskap er beskyttet mot direkte og indirekte kontakt med ville fugler i en innhegning som har tett tak og vegger av netting eller annet egnet materiale.

Forbudet gjelder heller ikke brevduer som foretar øvelsesflyging i nærområdet sitt.

Mattilsynet kan, etter søknad, gi unntak fra forbudet på andre vilkår.

0Endret ved forskrifter 31 mai 2006 nr. 556, 21 mars 2017 nr. 364.
§ 5a.Bruk av utendørs vannreservoarer

I høyrisikoområder er det forbudt å bruke utendørs vannreservoarer til fjørfe eller andre fugler i fangenskap.

Mattilsynet kan gi unntak fra forbudet dersom det er truffet biosikringstiltak for å forebygge overføring av høypatogene aviære influensavirus, bruken av utendørs vannreservoarer er nødvendig av dyrevelferdsårsaker og vannreservoarene er tilstrekkelig beskyttet mot ville vannfugler.

0Tilføyd ved forskrift 21 mars 2017 nr. 364.
§ 6.Forbud mot dyreansamlinger

I høyrisikoområder er det forbudt å samle fjørfe eller andre fugler i fangenskap på markeder, skuer eller utstillinger eller i forbindelse med kulturelle arrangementer. Fjørfe og andre fugler i fangenskap som holdes i høyrisikoområder kan ikke delta på slike arrangementer holdt utenfor høyrisikoområdene.

Mattilsynet kan gi unntak fra forbudet i første ledd første punktum dersom det er truffet biosikringstiltak for å forebygge risikoen for overføring av høypatogene aviære influensavirus.

0Tilføyd ved forskrift 31 mai 2006 nr. 556, endret ved forskrift 21 mars 2017 nr. 364.
§ 6a.Bruk av lokkefugler

I høyrisikoområder er det forbudt å bruke lokkefugler av ordenene andefugler (Anseriformes) og vade-, måse- og alkefugler (Charadriiformes).

Mattilsynet kan gi unntak fra forbudet dersom det er truffet biosikringstiltak for å forebygge overføring av høypatogene aviære influensavirus og lokkefuglene skal brukes

a)innenfor rammen av et overvåkningsprogram for aviær influensa som gjennomføres etter artikkel 4 i direktiv 2005/94/EF eller i forskningsprosjekter, ornitologiske undersøkelser eller andre aktiviteter, eller
b)i overensstemmelse med relevante biosikringstiltak og bestemmelser som har til hensikt å forebygge overføring av høypatogene aviære influensavirus til fjørfe eller andre fugler i fangenskap.
0Tilføyd ved forskrift 21 mars 2017 nr. 364.
§ 7.Plikt til registrering og merking

I høyrisikoområder skal dyreeier melde fra om dyreholdet til Mattilsynet. Dyreeiers navn og adresse og antall fjørfe og andre fugler i fangenskap skal rapporteres.

Brevduer i høyrisikoområder skal være permanent merket.

0Tilføyd ved forskrift 31 mai 2006 nr. 556, endret ved forskrift 21 mars 2017 nr. 364.
§ 8.Krav til drikkevann

I høyrisikoområder er det forbudt å forsyne fjørfe eller andre fugler i fangenskap med drikkevann fra overflatevannsreservoarer som ikke er beskyttet mot ville fugler og andre dyr.

Dersom det er truffet biosikringstiltak for å forebygge overføring av høypatogene aviære influensavirus er det likevel tillatt å forsyne fjørfe og andre fugler i fangenskap med overflatevann som ville vannfugler har tilgang til forutsatt at vannet er behandlet på en måte som sikrer inaktivering av aviære influensavirus.

0Endret ved forskrifter 31 mai 2006 nr. 556, 21 mars 2017 nr. 364.
§ 8a.Oppbevaring av fôr

I høyrisikoområder er det forbudt å oppbevare fôr til fjørfe eller andre fugler i fangenskap ubeskyttet mot ville fugler og andre dyr.

0Tilføyd ved forskrift 21 mars 2017 nr. 364.

Kapittel IV. Avsluttende bestemmelser

0Overskrift tilføyd ved forskrift 31 mai 2006 nr. 556.
§ 9.Økologisk produksjon

Fjørfehold som er godkjent i henhold til regelverket for økologisk produksjon, mister ikke sin status som følge av etterlevelse av kravene i denne forskrift.

0Endret ved forskrift 31 mai 2006 nr. 556 (tidligere § 7).
§ 10.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften.

§ 11.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særskilte tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 12.Straffebestemmelser

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbar i henhold til matloven § 28.

§ 13.Ikrafttredelse og opphevelse

Denne forskriften trer i kraft straks.

Samtidig oppheves forskrift 21. oktober 2005 nr. 1224 om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap.

Vedlegg

Høyrisikoområder:

Oslo

Akershus

Hedmark

Oppland

Vestfold

Østfold

Buskerud

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

0Endret ved forskrifter 15 feb 2006 nr. 152, 17 feb 2006 nr. 174, 31 mai 2006 nr. 556, 3 feb 2007 nr. 119, 16 april 2007 nr. 408, 5 mars 2008 nr. 220 (i kraft 8 mars 2008), 1 mai 2008 nr. 463, 25 nov 2016 nr. 1404, 21 mars 2017 nr. 364, 31 mars 2017 nr. 419.