Forskrift om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap

DatoFOR-2005-12-05-1417
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2005 hefte 15 (Vedlegg)
Ikrafttredelse05.12.2005
Sist endretFOR-2016-11-25-1404
EndrerFOR-2005-10-21-1224
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§7, LOV-2003-12-19-124-§19, LOV-2003-12-19-124-§23, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2005-12-05-1418, FOR-2006-05-16-555
Kunngjort13.12.2005
Rettet21.01.2014 (EØS-henvisning)
KorttittelForskrift om høypatogen aviær influensa

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Det sentrale Mattilsynet ved hovedkontoret 5. desember 2005 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23 tredje ledd jf. § 19, jf. delegeringsvedtak 5. desember 2005 nr. 1418.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. Delegeringsvedtak 16. mai 2006 nr. 555.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.1 nr. 13, kap. I del 3.2 nr. 39 (vedtak 2007/598/EF), kap. II nr. 41 og vedlegg II kap. XII nr. 54zzzc (vedtak 2005/734/EF sist endret ved beslutning (EU) 2015/2225).
Endringer: Endret ved forskrifter 15 feb 2006 nr. 152, 17 feb 2006 nr. 174, 31 mai 2006 nr. 556, 3 feb 2007 nr. 119, 16 april 2007 nr. 408, 5 mars 2008 nr. 220, 1 mai 2008 nr. 463, 7 april 2009 nr. 406, 19 nov 2009 nr. 1389, 11 mai 2012 nr. 416, 8 juni 2012 nr. 501, 19 jan 2016 nr. 51, 25 nov 2016 nr. 1404.
Rettelser: 21.01.2014 (EØS-henvisning).

Kapittel I. Innledende bestemmelser

0Overskrift tilføyd ved forskrift 31 mai 2006 nr. 556.
§ 1.Formål og virkeområde

Formålet med denne forskriften er å redusere risiko for smitte av aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap.

Forskriften retter seg mot enhver som eier eller har ansvar for fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap.

Forskriften gjelder ikke for stuefugl.

0Endret ved forskrift 31 mai 2006 nr. 556.
§ 2.Definisjoner

Risikoområder: Områder som listet opp i forskriftens vedlegg.

Stuefugl: Fugler som holdes i bolighus, og som ikke holdes for omsetning av dyr, rugeegg eller andre produkter.

0Endret ved forskrift 31 mai 2006 nr. 556.

Kapittel II. Plikter som gjelder i hele landet

0Overskrift tilføyd ved forskrift 31 mai 2006 nr. 556.
§ 3.Særskilt varslingsplikt

Eier eller ansvarlig for dyrehold med fjørfe eller andre fugler i fangenskap skal straks varsle Mattilsynet dersom ett eller flere av følgende forhold oppstår:

-Markert nedgang i fôr- eller vanninntak eller nedgang på mer enn 20% i mer enn to dager.
-Markert nedgang i eggproduksjonen eller nedgang på mer enn 5% i mer enn to dager.
-Markert dødelighet eller dødelighet på over 3% i løpet av en uke.
-Kliniske tegn eller andre funn som gir grunnlag for mistanke om aviær influensa.
0Endret ved forskrift 31 mai 2006 nr. 556.
§ 4.Krav til fôring og vanning

Fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap skal fôres og vannes på en slik måte at ville fugler ikke tiltrekkes av eller kan lande på stedet der det fôres og vannes.

0Endret ved forskrift 31 mai 2006 nr. 556 (tidligere § 6).

Kapittel III. Forbud og plikter i risikoområder

0Overskrift tilføyd ved forskrift 31 mai 2006 nr. 556.
§ 5.Krav til hold utendørs

I risikoområder skal fjørfe og andre fugler i fangenskap som holdes utendørs holdes slik at direkte kontakt med potensielt smittefarlig ville fugler ikke oppstår. Særlig smittefarlige arter tilhører ordenene Anseriformes (andefugler/svaner) og Charadiiformes (vadere, joer, måker, terner og alkefugler).

For å hindre direkte kontakt mellom fjørfe og andre fugler i fangenskap og potensielt smittefarlige ville fugler skal det etableres et fysisk skille med egnet materiale og med åpninger som er maksimum 10 x 10 cm.

Mattilsynet kan, etter søknad, gi tillatelse til å holde fjørfe og andre fugler i fangenskap utendørs på andre vilkår.

Dyreeier skal gjennomføre relevante miljøtiltak for å tilfredsstille dyras naturlige behov.

Brevduer kan foreta øvelsesflyging i sitt nærområde også i risikoområder.

0Endret ved forskrift 31 mai 2006 nr. 556.
§ 6.Forbud mot dyreansamlinger

I risikoområder er det forbudt å avholde markeder, utstillinger, konkurranser, eller på annen måte arrangere ansamlinger av fjørfe eller andre fugler holdt i fangenskap. Fjørfe og andre fugler i fangenskap som holdes i risikoområder kan ikke delta på slike arrangementer holdt utenfor risikoområdene.

0Tilføyd ved forskrift 31 mai 2006 nr. 556.
§ 7.Plikt til registrering og merking

I risikoområder skal eier av dyrehold med fjørfe eller andre fugler i fangenskap melde fra om dyreholdet til Mattilsynet ved distriktskontoret. Eiers navn og adresse og antall dyr skal rapporteres.

Brevduer i risikoområder skal være permanent merket.

0Tilføyd ved forskrift 31 mai 2006 nr. 556.
§ 8.Krav til drikkevann

Dersom fjørfe eller andre fugler i fangenskap i risikoområder får drikkevann fra overflatevann som ville fugler har tilgang til eller som på annen måte kan være forurenset med aviært influensavirus, kan Mattilsynet pålegge at vannet skal behandles slik at mulighetene for forekomst av høypatogent aviært influensavirus reduseres.

0Endret ved forskrift 31 mai 2006 nr. 556.

Kapittel IV. Avsluttende bestemmelser

0Overskrift tilføyd ved forskrift 31 mai 2006 nr. 556.
§ 9.Økologisk produksjon

Fjørfehold som er godkjent i henhold til regelverket for økologisk produksjon, mister ikke sin status som følge av etterlevelse av kravene i denne forskrift.

0Endret ved forskrift 31 mai 2006 nr. 556 (tidligere § 7).
§ 10.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften.

§ 11.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særskilte tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 12.Straffebestemmelser

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbar i henhold til matloven § 28.

§ 13.Ikrafttredelse og opphevelse

Denne forskriften trer i kraft straks.

Samtidig oppheves forskrift 21. oktober 2005 nr. 1224 om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap.

Vedlegg

Risikoområder:

Oslo

Akershus

Hedmark

Oppland

Vestfold

Østfold

Buskerud

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

0Endret ved forskrifter 15 feb 2006 nr. 152, 17 feb 2006 nr. 174, 31 mai 2006 nr. 556, 3 feb 2007 nr. 119, 16 april 2007 nr. 408, 5 mars 2008 nr. 220 (i kraft 8 mars 2008), 1 mai 2008 nr. 463, 25 nov 2016 nr. 1404.