Forskrift for graden bachelor ved Universitetet i Stavanger.

DatoFOR-2005-12-06-1400
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2006
Sist endretFOR-2014-12-02-1972
EndrerFOR-2002-06-20-1890
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-9, LOV-2005-04-01-15-§3-10
Kunngjort09.12.2005
KorttittelForskrift for graden bachelor ved UiS

Hjemmel: Fastsatt av Styret ved Universitetet i Stavanger 6. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-9 og § 3-10.
Endringer: Endret ved forskrifter 23 okt 2007 nr. 1799, 15 feb 2011 nr. 1550, 2 des 2014 nr. 1972.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for tildeling av graden «bachelor» ved Universitetet i Stavanger.

§ 2.Definisjoner
a)Emne

Den minste studiepoengberegnede lærings-/undervisningsenhet som inngår i et fag, studieprogram eller en emnegruppe. Et emne skal ikke utgjøre mer enn 30 studiepoeng, og antall studiepoeng for et emne skal være delelig med 5. For masteroppgaver kan det benyttes emnestørrelse på opptil 60 studiepoeng. Normalt omfang på et emne skal være mellom 10 og 30 studiepoeng. For emner som inngår i samarbeidsprogram med utenlandske institusjoner, kan det benyttes emnestørrelser som er delelig med 6.

b)Emnegruppe

Integrert samling emner fra ett eller flere fag som gjennom en studie- eller fagplan er definert til å utgjøre en samlet enhet.

c)Fag

Samling av nært beslektede emner og/eller emnegrupper under en felles fagbetegnelse.

d)Bachelorprogram

Et studieprogram som er en samling av organiserte emner, emnegrupper eller fag på minst 180 studiepoeng som tilfredsstiller fastsatte krav til bredde og dybde, og som fører frem til en bachelorgrad.

e)Selvvalgt bachelorløp

En selvvalgt kombinasjon av emner, emnegrupper eller fag som tilfredsstiller kravene i denne forskriften.

f)Prøving

Formell prøving av studentenes kunnskaper og ferdigheter, underveis og/eller ved slutten av de enkelte undervisnings- eller læringsenheter.

g)Studiepoeng

Mål på arbeidsvolumet i de enkelte enheter i et studieprogram. 60 studiepoeng tilsvarer ett års studium på fulltid.

h)Studieplan

En beskrivelse av form og innhold i et studieprogram.

i)Fagplan

En beskrivelse av form og innhold i et studieprogram, og der planen er en lokal tilpasning av en rammeplan fastsatt av departementet.

j)Grad

Utdanning med et bestemt omfang og en bestemt sammensetning som gir rett til å bruke en bestemt tittel. Graden dokumenteres i et vitnemål, jf. § 4.

§ 3.Krav til bachelorgrad

Graden «bachelor» oppnås etter bestått prøving i emner/emnegrupper/fag av minimum 180 studiepoengs omfang.

Bachelorprogram skal inneholde en fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng i et fag eller en emnegruppe. Av disse skal minst 30 studiepoeng bygge på emner på lavere nivå innen fordypningsområdet. Det skal fremkomme i emnebeskrivelsen hvilket nivå et emne ligger på. 3-årige studieprogram med nasjonale rammeplaner forutsettes å oppfylle kravet til fordypning.

Selvvalgt bachelorløp skal inneholde enten fordypningsenhet som nevnt i 2. ledd eller et godkjent integrert 2-årig yrkesrettet studium, samt en breddeenhet på minst 60 studiepoeng i et fag eller en emnegruppe. Breddeenheten kan være innenfor samme eller annet fag/emnegruppe enn fordypningsenheten.

Gjennomførte tre første studieår (180 studiepoeng) av fireårig allmennlærerutdanning eller grunnskolelærerutdanning etter rammeplan fastsatt av departementet tilfredsstiller kravet til bachelorgrad.

Alle bachelorprogram og selvvalgte bachelorløp, med unntak av bachelorprogrammet i rettsvitenskap, skal som del av fordypningsenheten inneholde et selvstendig arbeid på minst 15 studiepoeng. Dette skal utgjøre ett emne, og kan ikke settes sammen av flere mindre enheter som til sammen utgjør 15 studiepoeng. Studenter som i tidsrommet 1. oktober 2002 til 31. desember 2005 har levert inn og fått godkjent et selvstendig arbeid på 12 studiepoeng ved Universitetet i Stavanger, kan søke om å få tildelt graden bachelor på bakgrunn av dette. De øvrige krav i forskriften skal likevel være oppfylt før slik grad kan tildeles. Selvstendig arbeid på mindre enn 15 studiepoeng som er levert ved andre institusjoner kan ikke danne grunnlag for tildeling av graden bachelor.

Alle bachelorprogram ved universitetet skal ha klart definerte og avgrensede elementer i vitenskapsteori, entreprenørskap/innovasjon og etikk. Se likevel 7. ledd.

I de bachelorprogram som har motstykker ved andre universiteter, og der disse legger inn ex.phil./ex.fac. eller tilsvarende som obligatorisk del av programmet, skal også Universitetet i Stavanger gjøre dette. I disse bachelorprogrammene vil ex.phil./ex.fac. dekke kravet i 6. ledd.

0Endret ved forskrifter 23 okt 2007 nr. 1799, 15 feb 2011 nr. 1550 (i kraft 1 aug 2011), 2 des 2014 nr. 1972.
§ 4.Vitnemål

Eventuell tilføyelse til lovbeskyttet grad og tittel og engelske gradsbetegnelser for bachelorprogram fastsettes av styret selv.

For selvvalgte bachelorløp tildeles kun graden «bachelor» uten tillegg eller spesifisert fordypning.

For å danne grunnlag for tildeling av bachelorgrad, må minst 60 studiepoeng være oppnådd ved Universitetet i Stavanger. For å få tildelt bachelorgrad etter denne forskrifts § 3, 3. ledd, må fordypningsenheten på 80 studiepoeng være avlagt ved Universitetet i Stavanger, eller være lik en fordypningsenhet som tilbys ved Universitetet i Stavanger.

I tilfeller der ovennevnte krav ikke er oppfylt, kan studenten få bekreftelse på at de faglige vilkår for grad er oppfylt, men uten at det utstedes vitnemål.

Beståtte eksamener utover kravene til «bachelor» kan dokumenteres på karakterutskrift.

§ 5.Utfyllende regler

Rektor selv kan vedta utfyllende regler til denne forskriften.

§ 6.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft den 1. januar 2006. Samtidig oppheves forskrift 20. juni 2002 nr. 1890 for graden bachelor ved Høgskolen i Stavanger.