Forskrift om adgang til å gå opp til eksamen mv. som privatist ved Universitetet i Stavanger.

DatoFOR-2005-12-06-1402
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-10
Kunngjort09.12.2005
KorttittelForskrift om privatisteksamen ved UiS

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Styret ved Universitetet i Stavanger 6. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-10 tredje ledd.

I

§ 1.Med student menes i denne forskrift en person som er tatt opp til et definert studium, fag eller emne ved Universitetet i Stavanger i samsvar med lov om universiteter og høyskoler § 3-6 og § 3-7.

Med privatist menes en person som går opp til eksamen etter bestemmelsene i lov om universiteter og høyskoler § 3-10, og student som ønsker å melde seg opp til eksamen i andre fag/emner enn de vedkommende kan melde seg til som følge av opptak til universitetet.

Privatister som ikke er tatt opp som studenter ved universitetet, må i tillegg til semesteravgift betale eksamensavgift i henhold til vedtak i styret.

§ 2.Privatistenes rettigheter ved universitetet er begrenset til deltakelse i offentlige forelesninger og adgang til å gå opp til eksamen i samsvar med lov om universiteter og høyskoler. Med forelesning menes formidling av kunnskap til den samlede studentgruppen på faget/emnet, og hvor deltakernes egenaktivitet som hovedregel er begrenset til enkeltspørsmål og kommentarer. Det fakultet som har ansvar for faget/emnet kan gi privatister adgang til undervisning som ikke er offentlig.
§ 3.Privatister må søke om å få melde seg opp til eksamen innen fastsatte frister. Dokumentasjon av generell og ev. spesiell studiekompetanse må vedlegges oppmeldingen.
§ 4.Eksamensavgiften må være betalt innen fastsatt frist. Privatister som ikke har betalt avgiften innen fristen, har ikke adgang til eksamen. Universitetet kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra bestemmelsene i denne paragrafen.
§ 5.Det kan fastsettes krav for å gå opp til eksamen i form av obligatorisk undervisning, praksisopplæring, laboratorieøvinger, innleveringsoppgaver o.l. når dette i seg selv gir en vesentlig kompetanse som er en del av formålet med utdanningen, og denne kompetansen ikke kan prøves ved ordinær eksamen. Slike krav fastsettes i emnebeskrivelser, studieplan/fagplan. Privatister som ikke oppfyller fastsatte krav har ikke adgang til eksamen.
§ 6.Privatister som planlegger å fullføre en utdanning ved universitetet, bør på forhånd ta kontakt med universitetet for å få satt opp en plan som kvalifiserer for å få vitnemål.
§ 7.Privatister skal registrere seg og betale alle avgifter som bestemt i forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger § 3. Privatister som har betalt semesteravgift har rett til studentkort og adgang til de velferdstilbud som gis av Studentsamskipnaden i Stavanger.
§ 8.I saker der vedtaksmyndighet ikke er lagt til styret eller fakultetene, treffes avgjørelser i henhold til denne forskrift av universitetsdirektøren eller den denne gir fullmakt.
§ 9.Klage på vedtak etter denne forskriften sendes Universitetet i Stavanger.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2006.