Forskrift om forsikringsformidling

DatoFOR-2005-12-09-1421
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2005 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2006
Sist endretFOR-2014-03-26-349
EndrerFOR-1995-11-24-923
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-10-41-§4-4, LOV-2005-06-10-41-§5-4, LOV-2005-06-10-41-§7-7, LOV-2005-06-10-41-§7-1, LOV-2005-06-10-41-§9-1, LOV-2005-06-10-41-§10-2, LOV-1988-06-10-39-§2-4 jf. LOV-2005-06-10-44-§17-2, FOR-2005-12-09-1414 jf LOV-2015-04-10-17-§23-2
Kunngjort13.12.2005
KorttittelForskrift om forsikringsformidling

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 9. desember 2005 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling § 4-4, § 5-4 jf. § 7-7, § 7-1, § 9-1 og § 10-2 og lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 2-4.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 9. desember 2005 nr. 1414.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg IX nr. 13b (direktiv 2002/92/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1726, 26 mars 2014 nr. 349.

Kapittel 1. Anvendelsesområde

§ 1-1.Anvendelsesområde

Denne forskrift gjelder formidling av direkte forsikring og gjenforsikring regulert av lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling.

Forskriftens kapittel 2 om forsikring gjelder for forsikringsmeglingsforetak, gjenforsikringsmeglingsforetak og for forsikringsagentforetak som skal tegne forsikring i henhold til lov om forsikringsformidling § 7-5.

Forskriftens kapittel 3 om informasjonsplikt til kunden gjelder for forsikringsmeglere og forsikringsagenter.

Forskriftens kapittel 4 om forsikringsselskapets register over forsikringsagentforetak gjelder for forsikringsselskaper som har tillatelse til å drive forsikringsvirksomhet i Norge etter lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 2-1.

Forskriftens kapittel 5 om klageordning gjelder for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsforetak.

Kapittel 2. Forsikring

§ 2-1.Ansvarsforsikringens størrelse

Ansvarsforsikringen skal dekke et beløp som tilsvarer minst 1 250 600 euro per skadetilfelle.

For forsikringsformidlingsforetak som har opp til 10 forsikringsformidlere kan den totale dekningen etter ansvarsforsikringen i løpet av et år likevel begrenses oppad til et beløp i norske kroner svarende til 1 875 900 euro.

For forsikringsformidlingsforetak som har mer enn 10 forsikringsformidlere kan den totale dekningen etter ansvarsforsikringen i løpet av et år likevel begrenses oppad til et beløp i norske kroner svarende til 3 751 800 euro.

Finanstilsynet kan i enkelttilfeller bestemme at ansvarsforsikringen skal være høyere enn det som kreves etter første til tredje ledd.

0Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 26 mars 2014 nr. 349.
§ 2-2.Forsikring som dekker underslag av klientmidler

Forsikringen som dekker underslag av klientmidler skal minst dekke 75 prosent av det gjennomsnittlige innestående på klientkonto i løpet av siste år. Forskriften § 2-1 fjerde ledd gjelder tilsvarende.

Kapittel 3. Informasjonsplikt til kunden

§ 3-1.Informasjon fra forsikringsformidleren

Før inngåelse av forsikringsavtale og ved endring eller fornyelse av avtalen, skal forsikringsformidleren minst gi kunden informasjon om følgende:

1.forsikringsformidlingsforetakets navn og adresse,
2.hvilket register forsikringsformidlingsforetaket er oppført i, og hvordan det kan kontrolleres at foretaket er registrert,
3.om forsikringsformidleren yter rådgivning på basis av en objektiv analyse, jf lov om forsikringsformidling § 1-2 nr. 2 første alternativ,
4.
a)størrelsen på provisjon og/eller annen godtgjørelse som forsikringsformidlingsforetaket mottar fra forsikringsgiveren i tilknytning til inngåelsen av avtale om angjeldende forsikring, og
b)størrelsen på den provisjon eller annet vederlag som forsikringsformidlingsforetaket vil kreve fra oppdragsgiver,
5.om forsikringsformidlingsforetaket har en direkte eller indirekte eierandel som utgjør mer enn 10% av stemmeretten eller kapitalen i et forsikringsselskap,
6.om et forsikringsselskap, eller morselskapet til et forsikringsselskap, har en direkte eller indirekte eierandel som utgjør mer enn 10% av forsikringsformidlingsforetakets stemmerett eller kapital,
7.den avgift forsikringstaker er pliktig til å svare til Norsk Naturskadepool etter lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring § 4a dersom brannskadeforsikring på ting her i riket formidles til forsikringsselskap som ikke er medlem av Naturskadepoolen,
8.om utenrettslige klageordninger.

Når forsikringsformidleren informerer kunden om at den gir råd på basis av en objektiv analyse, jf. første ledd nr. 3, er den forpliktet til å gi disse rådene på grunnlag av en analyse av et så stort antall forsikringsavtaler som er tilgjengelig på markedet, at den er i stand til å gi en anbefaling, i samsvar med faglige kriterier, av hvilken forsikringsavtale som ville passe kundens behov.

Når forsikringsformidleren presenterer kunden for forsikringsløsninger fra ett eller flere forsikringsselskap, uten at de er avtalemessig forpliktet til å benytte disse, skal det opplyses om dette. Forsikringsformidleren skal på kundens anmodning opplyse om navnene på forsikringsselskapene den samarbeider med. Forsikringsformidleren skal informere kunden om retten til å anmode om slike opplysninger.

Forsikringsformidleren skal, særlig på grunnlag av opplysningene fra kunden, som et minimum presisere kundens krav og behov, samt begrunne hvert råd den gir kunden om et bestemt forsikringsprodukt. Disse presiseringene skal tilpasses den foreslåtte forsikringsavtalens kompleksitet.

Et forsikringsformidlingsforetak skal for øvrig ha den samme informasjonsplikt som et forsikringsselskap som driver virksomhet her i landet har, jf. lov 16. juni 1989 nr. 69 omforsikringsavtaler kapittel 2 og 11.

Det kan unnlates å gi informasjon som nevnt i første ledd nr. 3, 5, 6 og 8 og i annet til fjerde ledd ved formidling av forsikring som angitt i lov 27. november 1992 nr. 111 om lovvalg i forsikring § 9 a til forsikringstaker som angitt i samme bestemmelse (store risikoer).

Kapittel 4. Forsikringsselskapets register over forsikringsagentforetak

§ 4-1.Krav til registeret

Forsikringsselskapets register over forsikringsagentforetak skal opprettes elektronisk og være offentlig tilgjengelig på forsikringsselskapets hjemmeside. Forsikringsselskapet skal gi Finanstilsynet melding om registerets elektroniske adresse samt eventuelle endringer i denne.

Forsikringsselskapet skal oppdatere registeret løpende.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 4-2.Opplysninger som skal registreres

Følgende opplysninger skal registreres:

a)forsikringsagentforetakets navn.
b)daglig leder og eventuelt annen person som faktisk leder forsikringsagentvirksomheten.
c)forsikringsagentforetakets adresse eller organisasjonsnummer.
d)en angivelse av de(t) land hvor forsikringsagentforetaket utøver virksomhet etter reglene om etableringsadgang.
e)en angivelse av de(t) land hvor forsikringsagentforetaket utøver virksomhet etter reglene om adgang til å yte tjenester.
f)tilsynsmyndighet i hjemlandet.

Informasjonen i registeret bør også gjøres tilgjengelig på engelsk.

§ 4-3.Oppbevaring av dokumentasjon

Forsikringsselskapet skal oppbevare dokumentasjonen som ligger til grunn for registreringen slik at Finanstilsynet enkelt kan sette seg inn i denne ved tilsyn. Oppbevaringsplikten gjelder så lenge forsikringsagentforetaket er registrert og i minst 3 år etter sletting fra registeret.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).

Kapittel 5. Klageordning

§ 5-1.Klagenemnd for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet

Departementet oppnevner en klagenemnd for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet. Nemnda skal behandle tvister mellom oppdragsgivere og forsikrings- og gjenforsikringsmelingsforetak.

Nemnda skal bestå av leder og 4-6 medlemmer, alle med personlige stedfortredere. Leder og stedfortreder for leder må ha juridisk embetseksamen. Forsikrings- og gjenforsikringsmeglerne samt oppdragsgiverne skal være representert i nemnda.

§ 5-2.Nemndas avgjørelser

Nemndas avgjørelser er rådgivende.

Så lenge en tvist er til behandling i nemnda, kan ingen av partene bringe tvisten inn for domstolene, jf. lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling § 9-1.

§ 5-3.Finansiering av nemndas virksomhet

Nemnda finansieres ved årsavgift og klagegebyr som angitt nedenfor. Samtlige forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsforetak som er registrert i Finanstilsynet pålegges en årsavgift. Avgiften kan variere i forhold til foretakenes markedsandeler.

Forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsforetak pålegges et klagegebyr for hver skriftlige klage nemnda realitetsbehandler.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 5-4.Retningslinjer for nemndas virksomhet

Departementet fastsetter nærmere retningslinjer om nemndas virksomhet, herunder bestemmelser om sammensetning, saksbehandling og utlikning av årsavgift på forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsforetakene.

Kapittel 6. Ikrafttredelse og overgangsregler

§ 6-1.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2006. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 24. november 1995 nr. 923 om forsikringsmegling.

§ 6-2.Overgangsregler

Forsikringsmeglingsforetak som per 1. januar 2006 er oppført i Finanstilsynets register, skal innen 1. juli 2006 sende søknad i henhold til lov om forsikringsformidling § 2-1. Dette gjelder ikke forsikringsmeglingsforetak som nevnt i lov om forsikringsformidling § 10-2 første ledd. Forsikringsmeglingsforetak som nevnt i foregående punktum skal innen 1. juli 2006 godtgjøre overfor Finanstilsynet at kvalifikasjonskravene i lov om forsikringsformidling kapittel 3 er oppfylt.

Gjenforsikringsmeglingsforetak og forsikringsrådgivere som utøvet virksomhet pr. 1. januar 2006 skal innen 1. juli 2006 sende søknad som nevnt i lov om forsikringsformidling § 2-1, jf. § 6-1.

Forsikringsagentforetak som har inngått avtale om formidling av forsikringsselskapets produkter per 1. januar 2006, skal innen 1. juli 2006 sende søknad som nevnt i lov om forsikringsformidling § 7-1 og § 7-10.

Dersom Finanstilsynet ikke bestemmer noe annet kan foretak som nevnt i første til tredje ledd og som har søkt innen 1. juli 2006, fortsette sin virksomhet frem til Finanstilsynet eller forsikringsselskapet har truffet vedtak om registrering.

Forsikringsselskapets register over forsikringsagentforetak etter lov om forsikringsformidling § 7-1 skal være virksomt fra 1. mai 2006.

Finanstilsynet kan gi nærmere overgangsregler.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).