Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Den norske Eurytmihøyskole (DnE).

DatoFOR-2005-12-09-1716
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 17
Ikrafttredelse01.01.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-9, LOV-2005-04-01-15-§4-8, LOV-2005-04-01-15-§4-10, LOV-2005-04-01-15-§5-1, LOV-1996-06-28-54-§2, FOR-2005-10-10-1191-§3-3
Kunngjort05.01.2006
KorttittelForskrift om opptak, studier og eksamen ved DnE

Kapitteloversikt:

Fastsatt av styret ved Den norske Eurytmihøyskole 9. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-9, § 4-8, § 4-10 og § 5-1, lov 28. juni 1996 nr. 54 om studentsamskipnader § 2 og forskrift 10. oktober 2005 nr. 1191 om opptak til universiteter og høyskoler § 3-3 bokstav c.

Kapittel I. Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområde
1.Forskriften gjelder for studiet ved DnE.
2.Forskriften gir regler om opptak til studiet, organisering av studiet, eksamen, krav for tildeling av grad og bestemmelser om studentens og høyskolens plikter og rettigheter.
3.For studier hvor nasjonal rammeplan fastsatt i medhold av lov om universiteter og høyskoler, § 3-2 nr. 2 har bestemmelser som avviker fra denne forskrift, gjelder rammeplanens bestemmelser.
§ 2.Definisjoner
StudiepoengMål på arbeidsomfang i studiet: 60 studiepoeng tilsvarer ett års studium på full tid.
StudieforløpEt studieforløp består av flere fagområder. Studieforløpet er 4-årig og har 240 studiepoengs omfang.
StudieplanBeskriver hvordan studiet er bygget opp og hvordan fagområdene som inngår hører sammen.
FagområderFagområdene deles i områder som gir studiepoeng og områder som kun krever bekreftet dokumentert tilstedeværelse.
Eksamen/vurderingStudentens arbeidsprosess vurderes kontinuerlig med utgangspunkt i studiets mål og innhold. Formell prøving av studentens kunnskaper og ferdigheter, skjer enten underveis og/eller ved avrunding av et fagområde.
Utsatt eksamenFor studenter som hadde gyldig fravær ved ordinær eksamen og for studenter som ikke besto ordinær eksamen.

Kapittel II. Opptak

§ 3.Opptaksrammer

Styret fastsetter opptaksramme for studieforløpet.

§ 4.Opptaksgrunnlag

For opptak til studiet ved DnE som omfattes av denne forskriften kreves generell studiekompetanse eller realkompetanse i henhold til gjeldende regler for opptak til høyere utdanning fastsatt i forskrift 10. oktober 2005 nr. 1191 om opptak til universiteter og høyskoler og bestått opptaksprøve etter nærmere regler fastsatt av institusjonen.

§ 5.Opptakskrav for studiet
1.Opptakskrav til 4-årig bachelor i eurytmi: Bestått opptaksprøve.
2.Opptakskrav til 2. studieår i bachelor i eurytmi: Fullført bestått 1. år i eurytmi. Søkere som har bestått minimum 80% av 1. året er kvalifisert for opptak for 2. studieår.
3.Opptakskrav for 3. studieår i bachelor i eurytmi: fullført og bestått 1. studieår og 2. studieår i eurytmi.
4.Opptakskrav til 4. studieår i bachelor i eurytmi: fullført og bestått 1. studieår, 2. studieår og 3. studieår.
§ 6.Rangeringsregler for studiet

Når antall kvalifiserte søkere overstiger antall tilgjengelige studieplasser blir søkerne rangert på følgende måter til studieprogrammet:

1.Søkere blir rangert på grunnlag av opptaksprøven etter evne til bevegelsesuttrykk, kreativitet og motivasjon.
2.Karakter trekkes kun inn i de tilfeller hvor det er søkere som vektes likt i de tre ovennevnte punkter og hvor det er tvilstilfeller.
§ 7.Kvoter

Opptak til studieplasser som omfattes av kvoteringene, forutsetter at generelle og spesielle opptakskrav er oppfylt. Høyskolen har følgende kvoter:

1.Ved like gode søkere som tilfredsstiller generelle og spesielle opptakskrav prioriteres gutter ut i fra kjønnskvotering.
§ 8.Opptakskomité
1.Høyskolen har opptakskomité for opptak til studiet på lavere grads nivå. Styret fastsetter mandat for opptakskomiteen. Ved stemmelikhet i opptakskomiteen er komitéleders stemme utslagsgivende.
2.Det tas opp studenter i henhold til støtte fra departementet og i henhold til høyskolens økonomi.
3.Klager i forbindelse med opptakskomiteens avgjørelse skal behandles i en særskilt nemnd oppnevnt av styret.
§ 9.Søknadsfrister

Søknadsfrist fastsettes av styret. Opptaksprøve gjøres i sammenheng med besøk ved høyskolen og samtale med skolens ledelse.

§ 10.Politiattest

I henhold til forskrift 10. oktober 2005 nr. 1191 § 6-4 om politiattest ved opptak til høgre utdanning er det krav om at studenter leverer politiattest ved opptak til høyskolens studie. Når søker får tilbud på en studieplass skal høyskolen i tilbudsbrevet opplyse om dette kravet og om frist for å levere politiattest.

§ 11.Utestenging og bortvisning
1.En student som tross skriftlig advarsel fra styret gjentatte ganger opptrer på en måte som virker grovt forstyrrende for medstudenters arbeid eller for virksomheten ved høyskolen ellers, kan etter vedtak av styret selv eller institusjonens klagenemnd, jf. § 5-1, bortvises fra nærmere bestemte områder ved høyskolen inntil ett år.
2.Hvis studenten etter skriftlig advarsel fra styret fortsatt ikke respekterer slik bortvisning, kan styret selv eller institusjonens klagenemnd, jf. § 5-1, utestenge ham eller henne fra studiet i inntil ett år.
3.En student som grovt klanderverdig har opptrådt på en slik måte at det er skapt fare for liv eller helse for barnehagebarn, elever eller andre som studenten har å gjøre med som del i undervisning eller praksisopplæring, eller gjør seg skyldig i grove brudd på taushetsplikt eller grovt usømmelig opptreden overfor disse, kan etter vedtak av styret selv eller institusjonens klagenemnd jf. § 5-1, utestenges fra studiet i 3 år, UH-lov § 4-8.
§ 12.Skikkethetsvurdering
1.Ved studiestart skal DnE sørge for at alle studentene får informasjon om skikkethetsvurdering og hva den innebærer. Skikkethetsvurdering skal foregå gjennom hele studiet.
2.Vitnemål for fullført utdanning forutsetter at studenten er vurdert som skikket for yrket.
3.Vedtak om at en student ikke er skikket og om utestengning, treffes med minst to tredels flertall jf. UH-lov § 4-10.
§ 13.Reservering av studieplass

Søkere som er tatt opp som student ved DnE kan få reservert studieplassen til påfølgende studieopptak grunnet graviditet, for å avtjene verneplikt/siviltjeneste eller annen vektig grunn.

§ 14.Opptak som hospitant på fagområde
1.Personer uten studierett på høyskolens studieprogram kan få anledning til å følge undervisning og ta eksamen som hospitant. En hospitant må fylle opptakskrav og forkunnskapskrav som er fastsatt for studieforløpet. Hospitanter må betale semesteravgift for å følge undervisning og ta eksamen.
2.Personer som kan få hospitantstatus er:
-Personer med utenlandsk utdanning som ønsker å få godkjent sin utdanning ved Den norske Eurytmihøyskole.
3.Hospitantstatus gir rett til å følge undervisning og ta eksamen i samme periode.
4.Hospitanter skal ha samme vurderingsform og vurderingsordning som ordinære studenter. Hospitanter omfattes av øvrige krav som ordinære studenter har.
§ 15.Søknaden og dokumentasjon

Søknad om opptak skjer på fastsatt søknadsskjema. Alle dokumenter som skal gi grunnlag for opptak, må følge søknaden. Dokumentasjonen skal være attestert kopi av originaldokumentet.

§ 16.Studieavgift
1.Studenter binder seg ved innmeldingen til å betale studieavgift for ett år av gangen, dette betales forskuddsvis for ett semester av gangen. Studieavgiften bestemmes av styret.
2.Hvis høyskolen finner at studenten ikke er skikket for fortsatt studium, har høyskolen anledning til å anmode vedkommende om å avbryte studiet. Slik anmodning treffes med minst to tredels flertall, og betalingen for resterende tid opphører.
3.Hvis studenten avbryter sitt studium etter eget ønske, er han/hun like fullt forpliktet til å betale den resterende del av studieavgiften.
4.Dersom studenten avbryter sitt studium på grunn av alvorlig sykdom/ulykke eller andre tvingende grunner, bortfaller de økonomiske forpliktelsene for den resterende del av studieavgiften.
5.Alle avgjørelser etter denne paragraf avgjøres av styret med alminnelig flertall. Grunner til avbrytelse må kunne dokumenteres.

Kapittel III. Studieplan

§ 17.Innhold i studieplanen

Studiet ved DnE er organisert i et studieforløp som består av flere fagområder.

Studieforløpet skal ha en studieplan. Studieplanen skal fastsette:

-Studieforløpets/fagområdets mål, innhold, organisering, arbeidsformer, eksamensordning og vurderingsform.
-Eventuelle forkunnskapskrav, eller anbefalte forkunnskaper for studiet.
-Hvilke fagområder som undervises og som det kan avlegges eksamen i.
-Faglig beskrivelse av fagområdene som inngår i studiet.
-Eventuelle krav til progresjon for fagområdene i studieforløpet.
-Andre bestemmelser av betydning for gjennomføringen og kvalitetssikringen av studiet.
-Fagområdenes størrelse i forhold til studiepoeng.
§ 18.Fastsetting av studieplanen

Fagseksjonen utarbeider forslag til studieplaner. Styret vedtar studieplan for studietilbud i forbindelse med etablering av nytt studietilbud som deretter godkjennes av NOKUT. Ledergruppen vedtar fagplaner og endringer i studieplanen så fremt disse ikke medfører betydelige endringer i studiets målsetting, innhold og ressursrammer.

Kapittel IV. Studierett, permisjon, studieplan og undervisningsterminer

§ 19.Studierett og studieprogresjon
1.Opptak til studiet gir studenten studierett til studiet. En student som ikke fyller eventuelle betingelser som er knyttet til studiet ved studiestart, mister studieretten.
2.Studieretten opphører når:
a)Studenten har fullført studiet eller
b)DnE mottar melding fra studenten om at vedkommende trekker seg fra studiet før det er fullført eller
c)studenten blir fratatt sin studierett.
3.En student på lavere grads studie som ikke har inngått studieplan med redusert progresjon, mister studieretten dersom studieprogresjonen er:
-30 studiepoeng eller mindre etter første studieår.
§ 20.Permisjon

Studenter kan søke permisjon fra studiet grunnet graviditet, for å avtjene verneplikt/siviltjeneste, eller når annet vektig grunn foreligger.

§ 21.Studieplan og veiledningskontrakt
1.En student som er tatt opp til studiet med omfang av 240 studiepoeng skal ha en studieplan for sitt studium i form av en avtale inngått mellom studenten og høyskolen. Studieplanen skal angi partenes viktigste rettigheter og plikter. Studieplanen skal være inngått i løpet av studentens første semester.
2.Studentens rett til oppfølging og tilrettelegging underveis i utdanningen er betinget av studentens forpliktelser etter studieplanen.
3.En student må bekrefte sin studieplan innen fastsatte frister for å beholde sin studie- og undervisningsrett.
4.En student må ha betalt semesteravgift og eventuell annen fastsatt avgift for å kunne bekrefte sin studieplan. En student som er fritatt for dette pga. utvekslingsordninger eller lignende skal bekrefte sin studieplan på samme måte som øvrige studenter.
§ 22.Taushetsplikt
1.En student som i studiesammenheng får kjennskap til personlige forhold, har taushetsplikt etter de gitte regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde.
2.DnE skal utarbeide taushetsplikterklæring som må underskrives av studenten ved studiestart.
§ 23.Studieåret

Høstsemesteret varer 18 uker, fra ca. 20. august til ca. 20. desember. Vårsemesteret varer i 22 uker, fra ca. 6. januar til ca. 20. juni. Påskeferie er fra og med mandag etter palmesøndag til og med tirsdag etter påske.

Kapittel V. Fritak, innpassing og reduksjon av studiepoeng

§ 24.Godskriving av grad, yrkesutdanning, fag fra institusjon under loven

Ledergruppen avgjør søknad om godskriving av grad, yrkesutdanning, fag eller emne fra en institusjon som går inn under UH-loven.

§ 25.Godkjenning av grad eller utdanning fra institusjon som går inn under loven

Ledergruppen avgjør søknad om å få godkjent grad eller utdanning fra utenlandsk eller norsk institusjon som ikke går inn under UH-loven som jevngod med grad, yrkesutdanning eller annet utdanningsprogram som gis ved høyskolen.

Kapittel VI. Eksamen

§ 26.Avvikling av eksamener

Eksamen skal fremme læring, sikre kvalitet og ivareta studentens rettssikkerhet. Studentens kunnskaper og ferdigheter skal prøves på en upartisk og faglig betryggende måte. Det skal fremgå klart av studieplanen hvilke eksamener studenten skal ta underveis og framgangsmåten ved fastsetting av karakter. Studentens kunnskaper og ferdigheter skal prøves på hvert fagområde. Dette kan skje i form av avsluttende eksamen, vurderinger underveis, eller på annen måte i henhold til studieplanen. Det kan fastsettes at enkelte fagområder ikke skal ha slik vurdering. Det skal da kreves at studenten har deltatt i undervisningen, etter nærmere bestemmelser i studieplanen.

§ 27.Vilkår for å gå opp til eksamen
1.For å melde seg opp til eksamen må studenten fylle de generelle opptakskrav til studiet ved DnE.
2.Dersom spesielle arbeids-/studiekrav, godkjente obligatoriske oppgaver, undervisning eller praksis er en forutsetning for at studenten kan gå opp til eksamen, skal slike vilkår være fastsatt i studieplanen.
3.For å få gå opp til eksamen må studenten ha betalt høyskolens semesteravgift og semesteravgift etter lov 28. juni 1996 nr. 54 om studentskipnader og forskrift 12. februar 2001 nr. 153 om studentskipnader.
§ 28.Oppmelding til eksamen

Studenter med studieplan blir automatisk oppmeldt til eksamen på fagområder de i henhold til studieplanen skal ta de ulike semestre og perioder.

§ 29.Trekk fra eksamen

Student som ønsker å trekke seg fra eksamen som de er meldt opp til må gjøre dette senest en måned før første vurderingsordning starter. Dette gjelder også studenter med studieplan som automatisk blir oppmeldt. Den som trekker seg etter denne fristen, eventuelt i eksamenslokalet, og som ikke har gyldig grunn til det, får registrert «ikke møtt». «Ikke møtt» teller som et eksamensforsøk.

§ 30.Eksamens- og vurderingsformer

Aktuelle eksamens- og vurderingsformer kan være muntlig eksamen, praktisk-metodisk eksamen, praksis eller framføringer eller kombinasjon av disse eksamensformene. Eksamen kan være individuell eller gruppebasert.

§ 31.Særordninger til eksamen
1.Studenter med norsk som fremmedspråk kan gis utvidet tid etter søknad. Slik tid gis normalt kun de to første studieår ved høyskolen.
2.Studenter med norsk fremmedspråk kan søke høyskolen om å få og besvare eksamensoppgaver/levere oppgaver på engelsk. Det er ikke mulig å besvare praktisk-pedagogiske eksamener/oppgaver på engelsk.
§ 32.Antall forsøk til eksamen
1.Studenter har anledning til å fremstille seg til eksamen på samme fagområde maksimalt tre ganger. I særlige tilfeller kan ledergruppen gi dispensasjon fra tregangersregelen. Dersom en student unnlater å møte til eksamen uten gyldig grunn, regnes det som om studenten har gått opp til eksamen én gang. Studenter som har gyldig grunn for fravær under eksamen har ikke brukt et eksamensforsøk.
§ 33.Utsatt eksamen
1.En student som ble vurdert til ikke bestått eller hadde gyldig fravær ved ordinær eksamen har rett til å gå opp til utsatt eksamen. Gyldig fravær er fravær på grunn av dokumentert sykdom eller annen dokumentert, tvingende fraværsgrunn.
2.Dokumentasjon på fravær skal leveres til ledergruppen innen to dager etter at eksamen ble påbegynt. Ledergruppen avgjør om fravær fra eksamen kan godkjennes som gyldig fravær.
3.Utsatt eksamen avholdes ved neste ordinære gjennomføring av den aktuelle eksamen.
4.Styret kan fastsette at eksamenskandidater skal betale et vederlag som dekker institusjonens merutgifter ved å holde eksamen for denne gruppen eller eventuell egenbetaling fastsatt for studiet eller faget jf. UH-loven § 3-10.
§ 34.Eksamen etter tidligere ordning
1.For eksamen under bachelornivå gjelder det pensum og den eksamensform som til enhver tid er fastsatt for denne eksamen. Unntatt fra dette er utsatt eksamen, hvor det er samme pensum og eksamensform som ved den foregående ordinære eksamen. Dersom en eksamen/fagblokk opphører, kan studenten gå opp etter det pensum og den eksamensordning som gjaldt ved ordinær eksamen i inntil et år.
§ 35.Fritak fra eksamen

En student kan få fritak fra eksamen, prøve eller obligatorisk undervisning når det kan dokumenteres at tilsvarende eksamen/prøve er bestått ved høyskolen eller tilsvarende institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen/prøve på tilsvarende nivå. Søknad skal leveres til høyskolen og blir vurdert av faggruppen. Ledergruppen er klageinstans i fritakssaker. Frist for å søke fritak fra fagområder er 15. september for høstsemesteret, og 15. januar for vårsemesteret. Med søknaden skal det vedlegges attestert kopi av vitnemål eller karakterutskrift og studieplan eller tilsvarende inkludert pensumliste fra det kurs som er grunnlaget for søknad om fritak.

§ 36.Sensur
1.Styret fastsetter retningslinjer for bruk av ekstern sensor. Ekstern sensor kan ikke være ansatt ved DnE eller ha hatt undervisning eller veiledning ved DnE inneværende studieår. Faggruppen oppnevner eksamenskommisjoner til eksamener knyttet til de respektive fagområdene.
2.Dersom det er ekstern sensor ved eksamen, fastsettes karakteren i fellesskap av intern og ekstern sensor. Dersom eksamenskommisjonen ikke kommer til enighet om en karakter, skal den fastsettes ved å utregne gjennomsnittet av sensorenes vurdering.
3.Sensuren skal foreligge innen tre uker etter eksamen. Styret selv skal fatte vedtak om lengre frist dersom det ikke er mulig å skaffe kvalifiserte sensorer innen denne fristen.
§ 37.Karaktersystem
1.Ved eksamen skal det benyttes bestått/ikke bestått eller bokstavkarakter etter en skala fra A-F, hvor A er høyeste karakter, E er laveste karakter og F er ikke bestått.

Bokstavkarakterene har følgende betegnelse og generell beskrivelse: 

KarakterBetegnelseGenerell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier
AFremragendeFremragende prestasjon som klart utmerker seg. Viser svært god innsikt i det kunnskapsinnholdet som er definert for fagnivået, og har et analytisk og kritisk grep om stoffet. Kunnskap fra ulike sider ved pensum er kombinert og fremstilt på en selvstendig og innsiktsfull måte.
BMeget godViser meget god presentasjon. Viser meget godt kunnskapsinnholdet som er definert for fagnivået. Kunnskapen er fremstilt med en faglig sammenheng som viser selvstendighet i valg og anvendelse av teori.
CGodJevn god presentasjon som greier å trekke ut de viktigste elementene i det kunnskapsinnholdet som er definert for fagnivået. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områder.
DNokså godEn akseptabel presentasjon og svarer i hovedtrekk til det som er spurt om. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.
ETilstrekkeligPresentasjonen tilfredsstiller minimumskrav og svarer i store trekk riktig på deler av oppgaven. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.
FIkke beståttPresentasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskrav og mangler både detaljkunnskap og oversikt. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.
2.Dersom en student har bestått samme eksamen mer enn én gang, gjelder beste karakter.
3.Ved fastsetting av sammenlagt karakter på bakgrunn av flere deleksamener, må alle deleksamener være bestått for at studenten kan få endelig karakter.
4.Bokstavkarakterene er gitt tallverdier som benyttes ved fastsetting av sammenlagt karakter, til rangering av søkere ved opptak mv. Tallverdiene er følgende: A-5, B-4, C-3, D-2, E-1. Tallverdiene regnes ut med én desimal som forhøyes til nærmeste hele tall.
§ 38.Begrunnelse for og klage over karakterfastsetting
1.Studenten har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsetting av sine prestasjoner. Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må krav om slik begrunnelse framsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Ved annen bedømmelse må krav om begrunnelse framsettes innen én uke fra kandidaten fikk kjennskap til karakteren, dog aldri mer enn tre uker fra karakteren ble kunngjort.
2.Begrunnelse gis skriftlig hvis studenten krever det.
3.Hvis det er gitt skriftlige retningslinjer for bedømmelsen, skal disse være tilgjengelig for studentene etter at karakteren er fastsatt.
4.En student kan klage skriftlig over karakteren senest tre uker etter at sensuren er kunngjort, eller tre uker etter at begrunnelse er gitt. Dersom studenten har bedt om begrunnelse eller klaget over formelle feil ved eksamen, løper klagefristen etter denne paragrafen fra studenten har fått begrunnelse, eller at endelig avgjørelse av klagen foreligger.
5.Ved klage over karakterfastsetting vil eksamen bli sensurert av to nye sensorer. Ved ny karakterfastsetting kan endring skje både til gunst og ugunst for klager. Hvis den endelige karakter er fastsatt på grunnlag av både skriftlig og muntlig prøve, og klager får medhold i klage på sensuren over den skriftlige del av eksamen, holdes ny muntlig prøve til fastsetting av endelig karakter.
6.Bedømmelse av muntlig presentasjon, bedømmelse av praktisk ferdighet eller annen bedømmelse som på grunn av prøvens art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages.
§ 39.Klage over formelle feil ved eksamen
1.En student som har vært oppe til eksamen kan klage over formelle feil innen tre uker etter at han eller hun er eller burde være kjent med det forhold som begrunner klagen. Er krav om begrunnelse for, eller klage over karakterfastsettingen framsatt, løper klagefristen etter denne paragraf fra studenten har fått begrunnelsen, eller endelig avgjørelse av klagen foreligger. Klagen avgjøres av styrets klagenemnd.
2.Hvis styrets klagenemnd finner at det er begått feil som kan ha hatt betydning for én eller flere studenters prestasjoner, eller bedømmelsen av disse, kan feilen rettes opp ved ny sensurering, eventuelt at det blir arrangert ny eksamen.
§ 40.Fusk

Dersom det under eksamen oppstår mistanke om fusk, eller forsøk på fusk, skal studenten straks gjøres oppmerksom på at han/hun vil bli rapportert. Dette gjelder også for studenter som eventuelt yter hjelp. Studenten kan da velge om han/hun vil fortsette eller avbryte eksamen. Fusk eller forsøk på fusk ved hjemmeeksamen kan være kopiering eller avskrivning av litteratur uten henvisninger, eller kopiering av andre studenters arbeid, eller fordi den åpenbart er utført av andre enn studenten. Konsekvenser for studenten ved fusk/forsøk på fusk framgår av § 3-9 i UH-loven.

§ 41.Annullering av eksamen eller annen vurdering

Klagenemnda kan annullere eksamen eller annen vurdering, eller godkjenning av fagblokker i tilfeller som beskrevet i UH-lov, § 4-7.

Kapittel VIII. Grader, vitnemål og karakterutskrift

§ 42.Grader
1.DnE tildeler bachelorgrad av 240 studiepoengs omfang.
2.Gradene tildeles av rektor.
§ 43.Krav til innhold og sammensetning av bachelorgrad
1.For å få tildelt Bachelorgrad må studenten ha bestått alle fagområder som inngår i studieplanen og ha bekreftet dokumentert tilstedeværelse på fagområder som ikke gir studiepoeng.
2.For å få utstedt vitnemål må normalt minimum 120 studiepoeng, som skal inngå i graden, være bestått ved DnE. Dersom studenter fra en annen anerkjent høyskole kan dokumentere 180 studiepoeng, er det mulig å gjøre unntak. Avgjørelsen tas av høyskolens ledelse.
§ 44.Karakterutskrift

Studenter som har fullført og bestått en eller flere fagområder kan få bekreftelse på bestått/ikke bestått. Det skal opplyses om fagområdets navn og omfang, bestått/ikke bestått på fagområdet, samt hvilket år og semester resultatet er oppnådd.

§ 45.Øvrige bestemmelser
1.Vitnemål utstedes på norsk for studieprogram hvor undervisningsspråket er norsk. Et eget vitnemålstillegg, Diploma Supplement, gir en nærmere beskrivelse på engelsk av kandidatens utdanning i det norske utdanningssystemet.
2.Det utstedes bare ett vitnemål for oppnådd grad.
3.Rektor fastsetter utformingen av vitnemål og Diploma Supplement.
§ 46.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2006.