Forskrift om salær fra det offentlige til advokater m.fl. etter faste satser (stykkprissatser) ved fri rettshjelp og i straffesaker

DatoFOR-2005-12-12-1442
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2006
Sist endretFOR-2014-12-19-1859 fra 01.01.2015
EndrerFOR-2001-09-18-1088
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-05-22-25-§78, LOV-1981-05-22-25-§107, LOV-1981-05-22-25-§107d, FOR-1982-10-08-1445, FOR-1985-12-13-2095, LOV-1980-06-13-35-§3, LOV-1980-06-13-35-§7, FOR-1997-12-03-1441-§2
Kunngjort15.12.2005
KorttittelStykkprisforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Justis- og politidepartementet (nå Justis- og beredskapsdepartementet) 12. desember 2005 med hjemmel i lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) § 78, § 107 og § 107d, jf. delegeringsvedtak 8. oktober 1982 nr. 1445 og delegeringsvedtak 13. desember 1985 nr. 2095, lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp § 3 og § 7, jf. delegeringsvedtak 8. oktober 1982 nr. 1445, og forskrift 3. desember 1997 nr. 1441 om salær fra det offentlige til advokater m.v. § 2 tredje ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 21 des 2006 nr. 1592, 21 des 2007 nr. 1607, 20 des 2007 nr. 1677, 1 juli 2008 nr. 773, 19 des 2014 nr. 1859.

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Forskriftens anvendelsesområde

Forskriften gjelder betaling for bistand fra advokater og andre etter rettshjelpsloven i saker som faller inn under forskriftens kapittel II.

Forskriften gjelder også betaling for bistand fra advokat som tilkommer offentlig salær etter straffeprosessloven i saker som faller inn under forskriftens kapittel III.

§ 2.Grunnlag for beregning av stykkpris

Stykkprissatsen beregnes med utgangspunkt i den offentlige salærsats.

Stykkprisbetaling skal kompensere for alt arbeid som er utført i en sak, herunder forberedende arbeid, arbeid i rettsmøte og etterarbeid. Salær etter salærforskriften § 11 kommer i tillegg til stykkprisbetalingen. Salærforskriften § 10 kommer ikke til anvendelse i saker som betales med stykkpris.

Omfatter bistanden flere klienter i samme sak, skal saken regnes som én rettshjelpssak eller én straffesak, og betales med én stykkpris.

0Endret ved forskrift 1 juli 2008 nr. 773.
§ 3.Skifte av advokat

Ved skifte av advokat skal salær til den advokat som først påtar seg et fritt rettsrådsoppdrag fastsettes etter reglene i denne forskriften. Dette forutsetter at advokaten har arbeidet med saken i slik grad at full stykkpris synes rimelig. Salær til den advokat som overtar saken betales etter reglene om skifte av advokat i salærforskriften.

Ved skifte av advokat i fri sakførselssaker og i straffesaker fastsettes salæret etter reglene i salærforskriften § 12. Ved skifte av forsvarer i fengslingssaker skal salær både til den forsvareren som først påtar seg oppdraget og den forsvareren som overtar saken, fastsettes etter reglene i denne forskriften.

§ 4.Ventetid/forsinkelser/pauser i forbindelse med rettsmøte

Forsinkelser og ventetid i forkant av rettsmøte i sak som betales etter forskriftens § 6 - § 10 er ikke grunnlag for beregning av stykkpris. Det samme gjelder pauser under rettsmøtet som ikke er av mindre varighet.

Forsinkelser/ventetid/pauser som er av slik varighet at det ikke med rimelighet kan forventes at advokaten drar tilbake til kontoret og tar fatt på annet inntektsgivende arbeid, betales etter salærforskriften § 8.

Kapittel II. Stykkprisbetaling i saker etter rettshjelpsloven

§ 5.Stykkpris i fritt rettsrådssaker

Bistand i saker som nevnt i annet og tredje ledd som ikke overstiger 2 timer, betales med 1,5 ganger den offentlige salærsats.

Bistand som overstiger 2 timer betales med:

1.Utlendingssaker, jf. rettshjelpsloven § 11 første ledd nr. 1:
a.I sak om bortvisning, utvisning og tilbakekall av gitt tillatelse:

3 ganger den offentlige salærsats.

Ved klage gis et tillegg med 1 gang salærsatsen.

Ved personlig fremmøte i Utlendingsnemnda gis et tillegg med 5 ganger salærsatsen.

b.Ved søknad om asyl fra enslig mindreårig asylsøker, i saker som kan berøre rikets sikkerhet, utenrikspolitiske forhold eller der eksklusjon fra flyktningstatus kan bli utfallet:

3 ganger den offentlige salærsats.

Ved klage gis et tillegg med 5 ganger salærsatsen.

Ved personlig fremmøte i Utlendingsnemnda gis et tillegg med 5 ganger salærsatsen.

c.Utlending som klager over negativt vedtak på søknad om asyl:
1.I ordinær asylsak: 5 ganger den offentlige salærsats.

Ved personlig fremmøte i Utlendingsnemnda gis et tillegg med 5 ganger salærsatsen.

2.I asylsak som anses å være åpenbart grunnløs: 3 ganger den offentlige salærsats.

Ved samtykke om utsatt iverksettelse gis et tillegg med 2 ganger salærsatsen.

Ved personlig fremmøte i Utlendingsnemnda gis et tillegg med 5 ganger salærsatsen.

3.I asylsak som behandles etter Dublin II-forordningen og i 1. asyllandssaker: 2 ganger den offentlige salærsats.

Ved samtykke om utsatt iverksettelse gis et tillegg med 3 ganger salærsatsen.

Ved personlig fremmøte i Utlendingsnemnda gis et tillegg med 5 ganger salærsatsen.

For familier gis det i saker som nevnt i a, b og c et tillegg med én gang salærsatsen for ektefelle/registrert partner/samboer og for hvert barn mellom 14 og 18 år. For familiemedlemmer over 18 år gis en selvstendig stykkpris.

2.Erstatning for urettmessig straffeforfølgning, jf. rettshjelpsloven § 11 første ledd nr. 3:

5 ganger den offentlige salærsats.

3.Voldsofre i erstatningssak mot gjerningsperson, jf. rettshjelpsloven § 11 første ledd nr. 4:

7 ganger den offentlige salærsats.

4.Vernepliktige i førstegangstjeneste, jf. rettshjelpsloven § 11 første ledd nr. 5:

Den stykkpris som gjelder for de enkelte sakstyper i rettshjelpsloven § 11 annet ledd.

5.Vurdering av forhold av betydning for anmeldelse, jf. rettshjelpsloven § 11 første ledd nr. 6:

3 ganger den offentlige salærsats.

6.Personer som har vært utsatt for tvangsekteskap, jf. rettshjelpsloven § 11 første ledd nr. 7:

12 ganger den offentlige salærsats.

7.Ekteskaps- og familiesaker, jf. rettshjelploven § 11 annet ledd nr. 1 og 2:
a.Saker som kun omfatter felleseieskifte eller økonomisk oppgjør etter oppløsning av husstandsfelleskap:

7 ganger den offentlige salærsats.

b.Saker som omfatter foreldreansvar, daglig omsorg og samværsrett:

7 ganger den offentlige salærsats.

c.Saker som omfatter både foreldreansvar og/eller daglig omsorg og/eller samværsrett og felleseieskifte/økonomisk oppgjør etter oppløsning av husstandsfellesskap:

12 ganger den offentlige salærsats.

d.Øvrige saker som ikke faller inn under bokstav a-c:

3 ganger den offentlige salærsats.

8.Erstatning ved personskade eller tap av forsørger, jf. rettshjelpsloven § 11 annet ledd nr. 3 (gjelder ikke søknad om billighetserstatning):

7 ganger den offentlige salærsats.

9.Saker om oppsigelse eller utkastelse fra bolig som leietaker bebor, jf. rettshjelpsloven § 11 annet ledd nr. 4:

6 ganger den offentlige salærsats.

10.Oppsigelses- og avskjedigelsessaker i arbeidsforhold, jf. rettshjelpsloven § 11 annet ledd nr. 5:

6 ganger den offentlige salærsats.

11.Saker om voldsoffererstatning, jf. rettshjelpsloven § 11 annet ledd nr. 6:
a.Søknad om voldsoffererstatning:

5 ganger den offentlige salærsats.

b.Klage over avslag på søknad om voldsoffererstatning:

3 ganger den offentlige salærsats.

12.Klagesaker etter folketrygdloven § 21-12, jf. rettshjelpsloven § 11 annet ledd nr. 7:

7 ganger den offentlige salærsats.

Bistand i saker som ikke omfattes av annet ledd, men som likevel innvilges etter rettshjelpsloven § 11 første eller annet ledd, betales med en stykkpris på 7 ganger den offentlige salærsats.

Bistand i saker som innvilges etter rettshjelpsloven § 11 tredje ledd betales med en stykkpris på 5 ganger den offentlige salærsats.

Overstiger faktisk samlet timeforbruk i ett rettsråd det dobbelte av det timeforbruket som er grunnlag for stykkprissatsen, eller er det på et senere tidspunkt behov for ytterligere bistand i samme sak, skal søknad om utvidelse av bevilling til fritt rettsråd sendes fylkesmannen, jf. rettshjelpsforskriften § 3-5.

0Endret ved forskrifter 21 des 2006 nr. 1592 (i kraft 1 jan 2007), 20 des 2007 nr. 1677 (i kraft 1 jan 2008 og kommer til anvendelse på oppdrag påbegynt etter ikrafttredelsen), 1 juli 2008 nr. 773, 19 des 2014 nr. 1859 (i kraft 1 jan 2015 og kommer til anvendelse på oppdrag påbegynt etter ikrafttredelsen).
§ 6.Stykkpris i fri sakførselssaker

Bistand i fri sakførselssaker betales med:

1.Fengsling i utlendingssak, jf. rettshjelpsloven § 16 første ledd nr. 4:

Den stykkpris som er fastsatt i denne forskriftens § 9.

2.Fylkesnemndssak, jf. rettshjelpsloven § 17 tredje ledd nr. 1 og 2:

2,75 ganger den offentlige salærsats for hver time som medgår de to første dagene, og

2,4 ganger den offentlige salærsats for hver time som medgår følgende dager.

Hvis faktisk samlet timeforbruk i saken overstiger fastsatt stykkpris med mer enn 50%, skal søknad om utvidelse av bevilling til fri sakførsel sendes fylkesnemnda/retten, jf. rettshjelpsforskriften § 4-5. For saker som nevnt i første ledd nr. 1 gjelder forskriftens § 11 annet ledd tilsvarende.

Kapittel III. Stykkprisbetaling i straffesaker

§ 7.Stykkpris for forsvarer i hoved-/ankeforhandling i tingretten/lagmannsretten

Forsvarers bistand i hoved-/ankeforhandling i tingretten/lagmannsretten betales med 6 ganger den offentlige salærsats dersom hoved-/ankeforhandlingens varighet ikke overstiger 2 timer, og 8 ganger den offentlige salærsats dersom hoved-/ankeforhandlingens varighet ikke overstiger 3,5 timer.

Forsvarers bistand i hoved-/ankeforhandling med varighet over 3,5 timer betales med 2,25 ganger den offentlige salærsats for hver time som medgår under hoved-/ankeforhandlingens første dag og 2 ganger den offentlige salærsats for hver time som medgår følgende dager. I ankeforhandling i lagmannsretten med varighet over 3,5 timer hvor forsvarer har representert tiltalte i tingretten, betales 2 ganger den offentlige salærsats for hver time som medgår første dag, og 1,75 ganger den offentlige salærsats for hver time som medgår følgende dager.

Dersom en omfattende sak er forent med en sak som forutsettes å kreve lite saksforberedelse, kan retten beslutte at salæret til forsvareren i den siste saken skal fastsettes etter reglene i salærforskriften.

Har hoved-/ankeforhandlingen varighet utover 5 dager eller blir hoved-/ankeforhandling ikke avholdt, fastsettes hele salæret etter reglene i salærforskriften.

Dersom det er avholdt forberedende rettsmøte, bevisopptak, rettslig avhør eller særskilt domsavsigelse, skal bistand ved slike rettsmøter betales særskilt etter reglene i salærforskriften.

§ 8.Stykkpris for forsvarer i tilståelsessak

Forsvarers bistand i sak som behandles etter reglene om tilståelsesdom betales med 4,5 ganger den offentlige salærsats for rettsmøte med varighet inntil 1,5 timer. For rettsmøte av lengre varighet, betales 0,75 ganger salærsatsen for hver overskytende halvtime. Bistand ved skriftlig ankeerklæring eller støtteerklæring til anke betales med 0,5 ganger den offentlige salærsats.

§ 9.Stykkpris for forsvarer ved fengslingsoppdrag

Forsvarers bistand ved førstegangsfengsling betales med 5 ganger den offentlige salærsats for rettsmøte med varighet inntil 1 time. For rettsmøte av lengre varighet betales 0,5 ganger salærsatsen for hver overskytende halvtime.

Forsvarers bistand ved fengslingsforlengelse betales med 2 ganger den offentlige salærsats for rettsmøte med varighet inntil 1 time. For rettsmøte av lengre varighet betales 0,5 ganger den offentlige salærsats for hver overskytende halvtime.

Dersom forsvarers bistand som nevnt i første og annet ledd omfatter utferdigelse av skriftlig ankeerklæring eller støtteskriv til anke, gis et tillegg på 0,5 ganger den offentlige salærsats.

Hver dag i varetektsperioden betales med 0,15 ganger den offentlige salærsats. Forsvarers bistand i fengselsbesøk betales etter reglene i salærforskriften, men maksimalt med 1 gang den offentlige salærsats for hver påbegynte periode à 14 dager. Forsvarers bistand i fengselsbesøk hvor siktede er underlagt brev- og besøksforbud betales med maksimalt 2 ganger den offentlige salærsats for hver påbegynte periode à 14 dager. Forsvarers bistand i politiavhør betales etter reglene i salærforskriften.

0Endret ved forskrift 21 des 2007 nr. 1607 (i kraft 1 jan 2008, jf endringsforskriften for overgangsregler).
§ 10.Stykkpris for fornærmedes advokat i hoved-/ankeforhandling i straffesaker

Bistand fra fornærmedes advokat i hoved-/ankeforhandling i tingretten/lagmannsretten betales med 2 ganger den offentlige salærsats for hver time som medgår under hoved-/ankeforhandlingens første dag, og 1,75 ganger den offentlige salærsats for hver time som medgår følgende dager. I ankeforhandling i lagmannsretten hvor advokaten har representert fornærmede i tingretten, betales 1,75 ganger den offentlige salærsats for hver time som medgår første dag, og 1,6 ganger den offentlige salærsats for hver time som medgår følgende dager.

Bistand fra fornærmedes advokat i tidsrommet før datoen for tiltalebeslutningen skal honoreres etter salærforskriften.

Har hoved-/ankeforhandlingen varighet utover 5 dager eller blir hoved-/ankeforhandling ikke avholdt, fastsettes hele salæret etter reglene i salærforskriften.

0Endret ved forskrifter 21 des 2006 nr. 1592 (i kraft 1 jan 2007 og kommer til anvendelse på oppdrag påbegynt etter ikrafttredelsen), 1 juli 2008 nr. 773 (gjelder for oppdrag hvor det tas ut tiltale etter 1 juli 2008).
§ 11.Overskridelse av stykkprisgrunnlaget

Hvis faktisk samlet timeforbruk i en sak som betales etter denne forskriftens § 7 - § 10 overstiger fastsatt stykkpris med mer enn 50%, og det godtgjøres at det foreligger særlige omstendigheter ved oppdraget som begrunner en slik timebruk, fastsettes hele salæret etter reglene i salærforskriften.

I saker hvor stykkprisen består av flere komponenter, legges den samlede stykkprisen til grunn ved anvendelsen av første ledd. Dette er ikke til hinder for fortløpende betaling etter stykkpris i fengslingssaker.

Kapittel IV. Ikrafttredelse mv.

§ 12.Ikrafttredelse/overgangsbestemmelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2006, og kommer til anvendelse på oppdrag påbegynt etter ikrafttredelsen. Samtidig oppheves forskrift 18. september 2001 nr. 1088 om salær fra det offentlige til advokater m.fl. etter faste satser (stykkprissatser) ved fritt rettsråd og i straffesaker, med unntak for oppdrag påbegynt før denne forskriftens ikrafttredelse.