Forskrift til rammeplan for førskolelærerutdanning

DatoFOR-2005-12-13-1448
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 15
Ikrafttredelse13.12.2005
Sist endretFOR-2010-03-02-301
EndrerFOR-2003-04-03-540
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-2
Kunngjort15.12.2005
KorttittelForskrift til rammeplan for førskolelærer

Hjemmel: Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet (nå Kunnskapsdepartementet) 13. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-2 annet ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 2 nov 2009 nr. 1342, 2 mars 2010 nr. 301.
Oppheves 31 des 2017, jf. nye forskrifter 4 juni 2012 nr. 475 og 20 aug 2013 nr. 1056.

§ 1.Organisering og innhold

Førskolelærerutdanning er en treårig utdanning (180 studiepoeng). Utdanningen omfatter en obligatorisk del på 150 studiepoeng og en valgbar del på 30 studiepoeng.

Utdanningens obligatoriske del består av

pedagogikk45 studiepoeng
faglig-pedagogiske studier105 studiepoeng
som består av
drama10-15 studiepoeng
forming10-15 studiepoeng
fysisk fostring10-15 studiepoeng
religion, livssyn og etikk10-15 studiepoeng
matematikk10-15 studiepoeng
musikk10-15 studiepoeng
naturfag med miljølære10-15 studiepoeng
norsk15 studiepoeng
samfunnsfag10-15 studiepoeng

praksisopplæring som en integrert del av studieenhetene

Studiets valgbare del består av

fordypningsenhet30 studiepoeng

Studiet gir grunnlag for tildeling av graden bachelor - førskolelærerutdanning.

I tillegg kan institusjonen tilby en linjedelt førskoleutdanning, hvor omfanget av fordypning kan økes ved omfordeling mellom eller bortvalg av fag i de faglig-pedagogiske studiene. Utdanningen skal omfatte pedagogikk, norsk, matematikk, religion, livssyn og etikk og minst ett praktisk eller estetisk fag med et omfang som minst tilsvarer hovedmodellen.

0Endret ved forskrift 2 nov 2009 nr. 1342 (i kraft 3 nov 2009).
§ 2.Fastsetting av fagplan

Bestemmelser om faglig innhold, praksisopplæring, organisering, arbeidsformer og vurderingsordninger utover det som følger av rammeplanen, fastsettes av institusjonens styre og tas inn i en fagplan.

§ 3.Praksisopplæring
a)Utdanningen skal omfatte praksisopplæring i 20 uker som en integrert del av de ulike studieenhetene. Institusjonen bestemmer praksisperiodenes lengde.
b)Studenten skal få en formell vurdering etter hver praksisperiode uttrykt med karakteren bestått/ikke bestått. Dersom studenten ikke består en praksisperiode, kan samme periode bare gjennomføres én gang til. Etter avsluttet praksis gis det en avsluttende vurdering uttrykt med karakteren bestått/ikke bestått.
§ 4.Skikkethetsvurdering

Institusjonen skal vurdere om en student er skikket for læreryrket, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-10 og forskrift gitt av departementet.

§ 5.Eksamensbestemmelser

Eksamen organiseres og gjennomføres etter den eksamensforskrift som er fastsatt av institusjonen. I faget norsk skal studentene prøves i begge målformer.

§ 6.Vitnemål

Det utstedes vitnemålet for bachelor - førskolelærerutdanning. Vitnemålet skal vise alle fag som inngår i studiet. Det skal omfatte karakterer i pedagogikk, fordypningsenheten og minst fire karakterer i fag eller fagkombinasjoner i de faglig-pedagogiske studiene, i tillegg til bestått for praksis.

§ 7.Fritak fra eksamen eller prøve

Eksamen eller prøve som ikke er basert på rammeplan for førskolelærerutdanning, kan gi grunnlag for fritak, jf. § 3-5 i universitets- og høyskoleloven. Utdanning som skal gi grunnlag for fritak i den obligatoriske delen, må i hovedtrekk samsvare med rammeplanen for tilsvarende studieenhet i førskolelærerutdanningen, inkludert praksis og fagdidaktikk for små barn. Dersom tidligere utdanning ikke omfatter didaktikk, kan institusjonen gi fritak under forutsetning av at studenten kan dokumentere didaktisk kunnskap i faget. Utdanning som skal gi grunnlag for fritak i den valgfrie delen, må ha relevans for arbeid i barnehagen.

Det kan gis fritak fra prøve i en av målformene i norsk for studenter som ikke har vurdering i begge norske målformer fra videregående opplæring. Fritaket fra prøve skal gjelde samme målform som studenten hadde fritak fra i videregående opplæring. Det samme gjelder for utenlandske studenter som ikke har videregående opplæring fra Norge. Fritaket føres på vitnemålet.

0Endret ved forskrift 2 mars 2010 nr. 301.
§ 8.Ikrafttredelse og overgangsregler

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 3. april 2003 nr. 540 til rammeplan for førskoleutdanning. For studenter som startet førskolelærerstudiet før høsten 2003, vil tidligere rammeplaner og forskrifter gjelde fram til 1. august 2011.

0Endret ved forskrift 2 nov 2009 nr. 1342 (i kraft 3 nov 2009).
Oppheves 31. des 2017, jf. ny forskrift 4 juni 2012 nr. 475.