Forskrift til rammeplan for faglærerutdanning i musikk, dans og drama

DatoFOR-2005-12-13-1450
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 15
Ikrafttredelse13.12.2005
Sist endret
EndrerFOR-2003-04-03-613
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-2
Kunngjort15.12.2005
KorttittelForskrift til rammeplan for lærer i musikk mv.

Hjemmel: Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet (nå Kunnskapsdepartementet) 13. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-2 annet ledd.
Endringer: Oppheves 1 aug 2018 ved forskrift 18 mars 2013 nr. 290.

§ 1.Organisering og innhold

Faglærerutdanning i musikk, dans og drama er en treårig utdanning (180 studiepoeng). Utdanningen omfatter en obligatorisk del på 160 studiepoeng og en valgbar del på 30 studiepoeng.

Utdanningens obligatoriske del består av

pedagogikk30 studiepoeng
hovedområde, enten musikk, dans eller drama60 studiepoeng
fagdidaktikk og tverrfaglig arbeid30 studiepoeng
fagteori og støttefag30 studiepoeng
praksis som integrert del av studieenhetene på 12-14 arbeidsuker

Utdanningens valgbare del består av

fordypning innen hovedområdet eller ett av de to andre fagene30 studiepoeng

Studiet gir grunnlag for tildeling av graden bachelor - faglærerutdanning i henholdsvis musikk, dans eller drama.

§ 2.Fastsetting av fagplan

Bestemmelser om faglig innhold, praksisopplæring, organisering, arbeidsformer og vurderingsordninger utover det som følger av rammeplanen, fastsettes av institusjonens styre og tas inn i en fagplan.

§ 3.Praksisopplæring
a)Utdanningen må omfatte praksisopplæring i 12-14 uker som en integrert del av de ulike studieenhetene. Institusjonen fastsetter lengden på hver praksisperiode.
b)Studenten skal få en formell vurdering etter hver praksisperiode uttrykt med karakteren bestått/ikke bestått. Dersom studenten ikke består en praksisperiode, kan samme periode bare gjennomføres en gang til. Etter avsluttet praksis gis det en avsluttende vurdering uttrykt med karakteren bestått/ikke bestått.
§ 4.Skikkethetsvurdering

Institusjonen skal vurdere om en student er skikket for læreryrket, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-10 og forskrift gitt av departementet.

§ 5.Eksamensbestemmelser

Eksamen organiseres og gjennomføres etter den eksamensforskrift som er fastsatt av institusjonen.

§ 6.Vitnemål

Det utstedes et vitnemål for bachelor - faglærerutdanning henholdsvis i musikk, dans eller drama. Vitnemålet skal omfatte alle studieenheter som inngår i studiet, og påføres de karakterer som er oppnådd.

§ 7.Fritak fra eksamen eller prøve

Eksamen eller prøve som ikke er basert på rammeplan for faglærerutdanning for musikk, dans og drama kan gi grunnlag for fritak, jf. § 3-5 i universitets- og høyskoleloven. Utdanning som skal gi grunnlag for fritak, må i hovedtrekk samsvare med rammeplanen for tilsvarende studieenhet.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 3. april 2003 nr. 613 til rammeplan for faglærerutdanning i musikk, dans og drama. For studenter som startet studiet før høsten 2003, gjelder tidligere rammeplaner med tilhørende forskrift.