Forskrift til rammeplan for faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag.

DatoFOR-2005-12-13-1451
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 15
Ikrafttredelse13.12.2005
Sist endret
EndrerFOR-2003-04-03-539
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-2
Kunngjort15.12.2005
KorttittelForskr til rammeplan, praktiske og estetiske fag

Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 13. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-2 annet ledd.

§ 1.Organisering og innhold

Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag er en fireårig yrkesutdanning (240 studiepoeng). Utdanningen omfatter en obligatorisk del på 120 studiepoeng og en valgbar del på 120 studiepoeng.

Utdanningens obligatoriske del består av

pedagogikk30 studiepoeng
kunst- og håndverk30 studiepoeng
Musikk30 studiepoeng
Norsk30 studiepoeng
praksisopplæring som en integrert del av studieenhetene

Utdanningens valgbare del består av

valg av to av følgende fag: heimkunnskap, kroppsøving, dans og drama60 studiepoeng
påbygging av fag eller nye fag som ikke tidligere er valgt60 studiepoeng

Alle fag skal omfatte fagdidaktikk og til vanlig også praksisopplæring.

Avhengig av de fagvalg som er gjort i de tre første årene og universitetenes og høgskolenes tilbud og opptaksreglement for masterstudiet, kan det fjerde året innpasses som en del av et masterstudium.

§ 2.Fastsetting av fagplan

Bestemmelser om faglig innhold, praksisopplæring, organisering, arbeidsformer og vurderingsordninger utover det som følger av rammeplanen, fastsettes av institusjonens styre og tas inn i en fagplan.

§ 3.Praksisopplæring
a)Utdanningen må omfatte praksisopplæring i 18-20 uker som en integrert del av de ulike studieenhetene. Institusjonen fastsetter lengden på hver praksisperiode.
b)Studenten skal få en formell vurdering etter hver praksisperiode uttrykt med karakteren bestått/ikke bestått. Dersom studenten ikke består en praksisperiode, kan samme periode bare gjennomføres en gang til. Etter avsluttet praksis gis det en avsluttende vurdering uttrykt med karakteren bestått/ikke bestått.
§ 4.Skikkethetsvurdering

Institusjonen skal vurdere om en student er skikket for læreryrket, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-10 og forskrift gitt av departementet.

§ 5.Eksamensbestemmelser

Eksamen organiseres og gjennomføres etter den eksamensforskrift som er fastsatt av institusjonen. I faget norsk skal studentene prøves i begge målformer.

§ 6.Vitnemål

Det utstedes et vitnemål for fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag. Dette skal omfatte alle studieenheter som inngår i studiet, og påføres de karakterer som er oppnådd. På vitnemålet skal det framgå at i fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag inngår en treårig bachelorgrad.

§ 7.Fritak fra eksamen eller prøve

Eksamen eller prøve som ikke er basert på rammeplan for faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag, kan gi grunnlag for fritak, jf. § 3-5 i universitets- og høyskoleloven. Utdanning som skal gi grunnlag for fritak, må i hovedtrekk samsvare med rammeplanen for tilsvarende studieenhet, inkludert fagdidaktikk. Dersom tidligere utdanning av fag tilsvarende grunnskolens fag ikke omfatter fagdidaktikk, kan institusjonen gi fritak under forutsetning av at studenten kan dokumentere didaktisk kunnskap i faget. Institusjonen kan også gi fritak for inntil 3 uker av samlet tid til praksisopplæring ved innpassing av tidligere studier og for studieenheter som blir tatt i utlandet.

Det kan gis fritak fra prøve i en av målformene i norsk for studenter som har samisk, kvensk, norsk tegnspråk eller et annet minoritetsspråk som morsmål og som ikke har vurdering i begge norske målformer fra videregående opplæring. Det samme gjelder for utenlandske studenter som ikke har videregående opplæring fra Norge. Fritaket føres på vitnemålet.

§ 8.Ikrafttredelse og overgangsregler

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 3. april 2003 nr. 539 til rammeplan for faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag. For studenter som startet studiet før høsten 2003, gjelder tidligere rammeplan med tilhørende forskrift.