Forskrift til rammeplan for faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag

DatoFOR-2005-12-13-1452
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 15
Ikrafttredelse13.12.2005
Sist endret
EndrerFOR-2003-04-03-538
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-2
Kunngjort15.12.2005
KorttittelForskrift til rammeplan for kroppsøvingslærer

Hjemmel: Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet (nå Kunnskapsdepartementet) 13. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-2 annet ledd.
Endringer: Oppheves 1 aug 2018 ved forskrift 18 mars 2013 nr. 290.

§ 1.Organisering og innhold

Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag er en treårig utdanning (180 studiepoeng). Utdanningen omfatter en obligatorisk del på 165 studiepoeng og en valgbar del på 15 studiepoeng.

Utdanningens obligatoriske del består av

pedagogikk30 studiepoeng
aktivitetslære75 studiepoeng
fagdidaktikk30 studiepoeng
basisfag30 studiepoeng
praksisopplæring som en integrert del av studieenhetene

Utdanningens valgbare del består av

fordypning innen fagdidaktikk, basisfag eller aktivitetslære15 studiepoeng

Studiet gir grunnlag for tildeling av graden bachelor - faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag.

§ 2.Fastsetting av fagplan

Bestemmelser om faglig innhold, praksisopplæring, organisering, arbeidsformer og vurderingsordninger utover det som følger av rammeplanen, fastsettes av institusjonens styre og tas inn i en fagplan.

§ 3.Praksisopplæring
1.Utdanningen må omfatte praksisopplæring i 12-14 uker som en integrert del av de ulike studieenhetene. Institusjonen fastsetter lengden på hver praksisperiode.
2.Studenten skal få en formell vurdering etter hver praksisperiode uttrykt med karakteren bestått/ikke bestått. Dersom studenten ikke består en praksisperiode, kan samme periode bare gjennomføres en gang til. Etter avsluttet praksis gis det en avsluttende vurdering uttrykt med karakteren bestått/ikke bestått.
§ 4.Skikkethetsvurdering

Institusjonen skal vurdere om en student er skikket for læreryrket, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-10 og forskrift gitt av departementet.

§ 5.Eksamensbestemmelser

Eksamen organiseres og gjennomføres etter den eksamensforskrift som er fastsatt av institusjonen.

§ 6.Vitnemål

Det utstedes et vitnemålet for graden bachelor - faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag. Vitnemålet skal omfatte alle studieenheter som inngår i studiet, og påføres de karakterer som er oppnådd.

§ 7.Fritak fra eksamen eller prøve

Eksamen eller prøve som ikke er basert på rammeplan for faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, kan gi grunnlag for fritak, jf. § 3-5 i universitets- og høyskoleloven. Utdanning som skal gi grunnlag for fritak i den obligatoriske delen, må i hovedtrekk samsvare med rammeplanen for tilsvarende studieenhet, inkludert fagdidaktikk. Dersom tidligere utdanning ikke omfatter fagdidaktikk, kan institusjonen gi fritak under forutsetning av at studenten kan dokumentere didaktisk kunnskap i faget.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 3. april 2003 nr. 538 til rammeplan for faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag. For studenter som startet studiet før høsten 2003, gjelder tidligere rammeplan med tilhørende forskrift.