Forskrift til rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning.

DatoFOR-2005-12-13-1454
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 15
Ikrafttredelse13.12.2005
Sist endret
EndrerFOR-2003-04-03-536
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-2
Kunngjort15.12.2005
KorttittelForskr til rammeplan, praktisk-ped. utdanning

Hjemmel: Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet (nå Kunnskapsdepartementet) 13. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-2 annet ledd.
Endringer: Oppheves ved forskrift 21 des 2015 nr. 1771 (fra 31 des 2023).
Se og ny forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning av 21 des 2015 nr. 1771.

§ 1.Organisering og innhold

Praktisk-pedagogisk utdanning har et omfang på 60 studiepoeng og består av

pedagogikk30 studiepoeng
fag- eller yrkesdidaktikk30 studiepoeng
praksisopplæring som en integrert del
§ 2.Fastsetting av fagplan

Bestemmelser om faglig innhold, praksisopplæring, organisering, arbeidsformer og vurderingsordninger utover det som følger av rammeplanen, fastsettes av institusjonens styre og tas inn i en fagplan.

§ 3.Praksisopplæring
a)Utdanningen skal omfatte praksisopplæring i 12-14 uker som en integrert del av studieenhetene.
b)Studenten skal få en formell vurdering av praksis uttrykt med karakteren bestått/ikke bestått. Dersom studenten ikke består en praksisperiode, kan samme periode bare gjennomføres en gang til. Institusjonen definerer hva som er en praksisperiode.
§ 4.Skikkethetsvurdering

Institusjonen skal vurdere om en student er skikket for læreryrket, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-10 og forskrift gitt av departementet.

§ 5.Eksamensbestemmelser

Eksamen organiseres og gjennomføres etter den eksamensforskrift som er fastsatt av institusjonen.

§ 6.Vitnemål

Vitnemålet skal omfatte alle studieenheter som inngår i studiet, og påføres de karakterer som er oppnådd. Det kan gis en karakter i hver studieenhet eller en felles karakter i pedagogikk og fag- eller yrkesdidaktikk.

§ 7.Fritak fra eksamen eller prøve

Eksamen eller prøve som ikke er basert på rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning, kan gi grunnlag for fritak, jf. § 3-5 i universitets- og høyskoleloven. Utdanning som skal gi grunnlag for fritak i den obligatoriske delen, må i hovedtrekk samsvare med rammeplanen for tilsvarende studieenhet og omfatte praksisopplæring.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 3. april 2003 nr. 536 til rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning.