Forskrift om krav til bachelorgraden ved Høgskolen i Finnmark.

DatoFOR-2005-12-15-1778
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2006 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2006
Sist endret
EndrerFOR-2002-06-19-1858
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-2, FOR-2005-12-16-1574-§19
Kunngjort13.01.2006
KorttittelForskrift om krav til bachelorgraden ved HiFm

Fastsatt av styret for Høgskolen i Finnmark 15. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-2 første ledd, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1574 om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler § 19.

§ 1.Virkeområde

Forskriften omfatter krav og myndighet knyttet til bestemmelser om bachelorgraden ved Høgskolen i Finnmark.

§ 2.Definisjoner

I forslaget til ny uh-lov brukes begrepene «fag», «emne» og «emnegruppe», men uten å være definert. Departementet har heller ikke definert disse i andre sammenhenger. I forskriften gjelder følgende definisjoner som er i tråd med Universitets- og høgskolerådets studieutvalg:

Studiepoengmål på omfang av et studium, der fullt studieår er normert til 60 studiepoeng, jf. forslag til ny uh-lov § 44a.
Emneden minste studiepoenggivende enhet som kan inngå i et fag, en emnegruppe, et studieprogram eller en grad
Fagsamling av beslektede emner som er samlet under én felles betegnelse
Emnegruppekombinasjon av emner fra ett eller flere fag/fagområder som gjennom fag- eller studieplan er definert til å utgjøre en samlet enhet
Studieprogramett- eller flerårig studieløp med et definert innhold i henhold til fag- eller studieplan, som fører fram til en avsluttet eksamen eller grad.
§ 3.Krav til bachelorgraden

Bachelorgraden oppnås på grunnlag av eksamen i emner eller emnegrupper av minimum 180 studiepoengs omfang.

Grunnlaget for graden skal omfatte ett av følgende:

a.Fullført 3-årig integrert utdanning av 180 studiepoengs omfang som i henhold til nasjonal rammeplan eller vedtak i høgskolestyret gir bachelorgrad.
b.Fullført 2-årig integrert utdanning eller annet studieprogram av 120 studiepoengs omfang kombinert med emnegruppe innenfor samme eller annet fagområde av minimum 60 studiepoengs omfang.
c.Integrert utdanning i emnegruppe av minimum 90 studiepoengs omfang kombinert med emnegruppe i ett ytterligere fagområde av minimum 30 studiepoengs omfang. Frittstående emner av maksimum 60 studiepoeng kan inngå i graden. Disse må være godkjente og ha et omfang på minimum 10 studiepoeng hver.

For a og b stilles det krav om at grader

-uten nasjonal rammeplan eller forskrift må omfatte ett fag/studium eller et fordypningsemne på minimum 80 studiepoeng.

For a, b og c stilles dessuten krav om at graden

-minimum 60 studiepoeng må være avlagt ved Høgskolen i Finnmark
-kan omfatte 20 studiepoeng innføringskurs tilsvarende 10 studiepoeng examen philosophicum og 10 studiepoeng og examen facultatum.
§ 4.Reduksjon i studiepoeng

Uh-lovens § 47 slår fast at institusjonene skal påse at det ikke gis dobbel uttelling for samme faginnhold. Overlapping i faginnhold mellom fag/emner/emnegrupper/studieprogram som inngår i grunnlaget for bachelorgraden kan ikke utgjøre mer enn 10 studiepoeng totalt. Overlapping utover 10 studiepoeng må kompenseres.

§ 5.Minstestørrelse på studieenheter

Studieenheter som normalt kan inngå i grunnlaget for graden under § 3 er:

Fullførte enheter på minimum 10 studiepoeng. Mindre enheter innenfor samme fagområde kan godkjennes dersom de samlet utgjør minimum 10 studiepoeng.

§ 6.Vitnemål og vitnemålstillegg

For oppnådd bachelorgrad angis gradens faglige innhold på vitnemålet som «bachelor i <betegnelse på studieprogram i henhold til rammeplan eller studieplan>», eventuelt med tilleggsangivelse av spesialisering/linje/studieretning/faglig tyngdepunkt eller liknende, for studieprogram etter rammeplan fastsatt av departementet eller studieplan godkjent av styret for Høgskolen i Finnmark.

Bachelorvitnemål skrives ut på norsk. Et eget vitnemålstillegg (Diploma Supplement) gir en nærmere beskrivelse på engelsk av kandidatens utdanning og av det norske høgre utdanningssystemet.

Vitnemål for oppnådd bachelorgrad etter denne forskrifts § 3 a utstedes automatisk til de kandidater som oppfyller kravene.

Vitnemål for oppnådd bachelorgrad etter denne forskrifts § 3 b og c utstedes etter søknad. Søkeren må selv dokumentere at kravene er oppfylt.

§ 7.Overgangsordninger mellom gammel og ny gradsstruktur

Rammene for overgangsordningene er fastsatt gjennom departementets brev av 5. april 2005.

Studenter som 1. januar 2003 eller senere oppfyller kravene til bachelorgraden, tildeles denne.

En student kan ikke tildeles både graden bachelor og graden candidata/candidatus magisterii (cand.mag.-graden) på grunnlag av samme utdanning/studium, selv om grunnlaget for tildeling av cand.mag.-graden i omfang går ut over grunnlaget for tildeling av bachelorgraden.

Cand.mag.-graden ved Høgskolen i Finnmark er opphevet med virkning fra og med 1. januar 2005.

§ 8.Utfyllende regler

Styret for Høgskolen i Finnmark kan vedta utfyllende regler til denne forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 2006. Fra samme dato oppheves forskrift 19. juni 2002 nr. 1858 om krav til bachelorgraden ved Høgskolen i Finnmark, fastsatt av styret for Høgskolen i Finnmark med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler § 45 nr. 1.