Forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr. 881/2004 av 29. april 2004 om opprettelse av et europeisk jernbanebyrå (ERA) (ERA-forskriften)

DatoFOR-2005-12-16-1491
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2006
Sist endretFOR-2010-03-12-389
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-100-§16, FOR-1997-04-04-275
Kunngjort19.12.2005
KorttittelERA-forskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 16. desember 2005 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 16, jf. delegeringsvedtak 4. april 1997 nr. 275.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 42ef (forordning (EF) nr. 881/2004 endret ved forordning (EF) nr. 1335/2008).
Endringer: Endret ved forskrift 12 mars 2010 nr. 389.

§ 1.Gjennomføring av forordning (EF) nr. 1335/2008 av 16. desember 2008 om endring av forordning (EF) nr. 881/2004 i norsk rett

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 42ef (forordning (EF) nr. 1335/2008 av 16. desember 2008 om endring av forordning (EF) nr. 881/2004 om etablering av et europeisk jernbanebyrå) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrift 12 mars 2010 nr. 389.
§ 2.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2006.

Vedlegg I. Forordning (EF) nr. 881/2004 i norsk uoffisiell oversettelse

pdf.gif

Vedlegg II. Vedlegg til EØS-komiteens beslutning nr. 82/2005

pdf.gif

Vedlegg III. Forordning (EF) nr. 1335/2008 av 16. desember 2008 om endring av forordning (EF) nr. 881/2004 i uoffisiell oversettelse

pdf.gif

0Tilføyd ved forskrift 12 mars 2010 nr. 389.