Forskrift om pedagogisk bemanning.

DatoFOR-2005-12-16-1507
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2006
Sist endret
EndrerFOR-1995-12-01-945
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-17-64-§18
Kunngjort20.12.2005
KorttittelForskrift om pedagogisk bemanning

Hjemmel: Fastsatt av Barne- og familiedepartementet 16. desember 2005 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 64 § 18 sjette ledd.

§ 1.Norm for pedagogisk bemanning

Det skal være minimum én pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer. I barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan barnetallet økes noe per pedagogisk leder.

§ 2.Styrers tid til administrasjon og ledelse

Styrerens tid til administrasjon og ledelse kommer i tillegg til normen for pedagogisk bemanning.

§ 3.Midlertidig dispensasjon

Eier kan søke kommunen om midlertidig dispensasjon fra denne forskrift § 1. Uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg skal legges ved søknaden.

Kommunen kan innvilge midlertidig dispensasjon fra denne forskrift § 1 for inntil ett år av gangen når særlige hensyn tilsier det.

Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen.

§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2006. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 1. desember 1995 nr. 945 om pedagogisk bemanning gitt med hjemmel i lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (barnehageloven) § 17 tredje ledd.