Forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder

DatoFOR-2005-12-16-1508
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2006
Sist endretFOR-2016-06-30-930 fra 01.08.2016
EndrerFOR-1995-12-01-943, FOR-1995-12-01-944
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-17-64-§17, LOV-2005-06-17-64-§18
Kunngjort20.12.2005
KorttittelForskrift om disp. og unntak fra utdanningskrav

Hjemmel: Fastsatt av Barne- og familiedepartementet 16. desember 2005 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) § 17 fjerde ledd og § 18 fjerde ledd.
Endringer: Endret ved forskrift 30 juni 2016 nr. 930.

§ 1.Midlertidig dispensasjon

Kommunen kan, etter søknad fra barnehagens eier, innvilge midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder for inntil ett år av gangen etter at stillingen har vært offentlig utlyst og det ikke har meldt seg kvalifisert søker.

Etter en samlet vurdering av den reelle kompetansen hos den det søkes dispensasjon for, kan kommunen stille relevante vilkår ved innvilgelse av dispensasjonen.

Dispensasjonen som gis er knyttet til den personen det søkes dispensasjon for og til en konkret stilling i en konkret barnehage.

§ 2.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 30 juni 2016 nr. 930 (i kraft 1 aug 2016).
§ 3.Unntak fra utdanningskravet for personale som arbeider i barnehagen på nattid

Utdanningskravet i barnehageloven § 18 første ledd gjelder ikke for personer som arbeider i barnehagen på nattid. Kommunen skal godkjenne bemanningsplanen og den enkelte ansettelsen.

§ 4.Klage

Kommunens vedtak om midlertidig dispensasjon kan påklages til fylkesmannen. Det samme gjelder kommunens vedtak om godkjenning av bemanningsplan og ansettelse av personale som skal arbeide i barnehage på nattid.

0Endret ved forskrift 30 juni 2016 nr. 930 (i kraft 1 aug 2016).
§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2006. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 1. desember 1995 nr. 943 om midlertidig og varig dispensasjon fra utdanningskravet til styrer, fastsatt med hjemmel i lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (barnehageloven) § 16 fjerde og femte ledd og forskrift 1. desember 1995 nr. 944 om midlertidig og varig dispensasjon fra utdanningskravet til pedagogisk leder fastsatt med hjemmel i lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (barnehageloven) § 17 annet ledd.